Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2794. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 7123.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06) se v drugem odstavku 3. člena črta besedilo »ima pa sedež v drugi državi članici,«.
Črta se tretji odstavek.
V šestem odstavku se beseda »četrti« nadomesti z besedo »tretji«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
2. člen
V 4. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, mora davčnemu zastopniku za potrebe izpolnjevanja obveznosti iz naslova DDV poslati po en izvod izdanih računov, na katerih je poleg drugih predpisanih podatkov v skladu s 15. točko 82. člena ZDDV-1 navedeno tudi ime, naslov in identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika.«.
Črta se šesti odstavek.
Dosedanji sedmi do deseti odstavek postanejo šesti do deveti odstavek.
3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku besedilo »če jo dobavitelj blaga v vračljivi embalaži vodi evidenčno« nadomesti z besedilom »če dobavitelj blaga v vračljivi embalaži spremlja zamenjavo polne embalaže za prazno le evidenčno«.
V tretjem odstavku se besedilo »da dobava blaga ni bila opravljena« nadomesti z besedilom »da je bila opravljena prvotno nameravana dobava blaga, ki se šteje za obdavčljivo dobavo«.
4. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če davčni zavezanec prispeva v osnovni kapital drugega davčnega zavezanca stvarni vložek, se šteje, da dobava blaga ni bila opravljena.
(2) Če se stvarni vložek iz prejšnjega odstavka uporablja za druge namene kakor za tiste, za katere ima prevzemnik pravico do odbitka DDV, mora prevzemnik stvarnega vložka plačati DDV v skladu s pravili, ki veljajo za obračun DDV od uporabe blaga in storitev za zasebne namene.«.
5. člen
V 12. členu se v tretjem odstavku beseda »zastavitelja« nadomesti z besedo »zastavitelj«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(Zamenjava blaga v garancijskem roku)
(1) Če dobavitelj v garancijskem roku zamenja dobavljeno blago z drugim blagom iste vrste, enake trgovske kakovosti in tehničnih značilnosti, se ta dobava ne šteje za obdavčljivo dobavo.
(2) Če da dobavitelj iz prejšnjega odstavka v zameno drugo blago manjše ali večje vrednosti, te razlike zmanjšujejo oziroma povečujejo davčno osnovo.«.
7. člen
V 17. členu se v tretji alineji beseda »strokovno« nadomesti z besedo »pristojno«.
8. člen
V 29. členu se v prvi alineji za besedo »ZDDV-1« doda besedilo »in pri dajanju prevoznih sredstev v najem«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– kraj opravljenih storitev, ki bi bil v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZDDV-1 in pri dajanju prevoznih sredstev v najem zunaj Skupnosti, v Sloveniji, če se storitve dejansko uporabijo in uživajo v Sloveniji.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Druga alineja prejšnjega odstavka se uporablja tudi za storitve telekomunikacij ter za storitve radijskega in televizijskega oddajanja iz točk i) in j) prvega odstavka 29. člena ZDDV-1, ki jih za osebe, ki niso davčni zavezanci in katerih sedež ali stalno oziroma običajno prebivališče je v Sloveniji, opravlja davčni zavezanec, katerega sedež dejavnosti ali stalna poslovna enota, iz katere opravlja storitev, je zunaj Skupnosti ali katerega stalno oziroma običajno prebivališče je zunaj Skupnosti, kadar takega kraja dejavnosti ali takšne poslovne enote ni.«.
9. člen
V 39. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri finančnem najemu obresti in drugih stroškov financiranja ni treba vštevati v davčno osnovo blaga, če sta dobava blaga in odobritev financiranja dogovorjeni in obračunani ločeno.«.
10. člen
V 48. členu se v drugem odstavku besedilo »54. člena« nadomesti z besedilom »55. člena«.
11. člen
V 54. členu se v šestem odstavku za besedo »tudi« doda besedilo »postavljanje montažnih stavb ter«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za namene 11. točke Priloge I k ZDDV-1, je stanovanje del socialne politike, če v večstanovanjski hiši ne presega 120 m2 oziroma v individualni hiši ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanja. Uporabna površina stanovanja je seštevek površine bivalnih prostorov.«.
12. člen
V 57. členu se v drugem odstavku pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: »ali drugim osebam, ki športni objekt dajejo na razpolago svojim članom oziroma zaposlenim za ukvarjanje s športom.«.
13. člen
V 73. členu se v prvem odstavku črta besedilo »(šifra standardne klasifikacije dejavnosti: K/70.2)«.
14. člen
V 80. členu se v četrtem odstavku beseda »šestim« nadomesti z besedo »petim«.
15. člen
Naslov 81. člena se spremeni tako, da se glasi »(Prodaja blaga v trgovini, ki izpolnjuje pogoje za carinsko skladišče na letališčih oziroma pristaniščih)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V skladu s točko b) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 je plačila DDV oproščeno tudi blago, ki se proda v trgovini, ki izpolnjuje predpisane pogoje za carinsko skladišče, kateremu je dovoljena prodaja na drobno in se nahaja na letališčih oziroma pristaniščih odprtih za mednarodni promet pod pogojem, da se blago iznese v dovoljenih količinah v potnikovi osebni prtljagi pri poletih ali ladijskih prevozih na tretje ozemlje ali v tretjo državo.«.
16. člen
V 85. členu se v prvem stavku prvega odstavka črta besedilo »v okviru ene od carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga iz prvega odstavka 57. člena ZDDV-1«.
V drugem odstavku se besedilo »iz petega odstavka« nadomesti z besedilom »iz šestega odstavka«.
V petem odstavku se besedilo »v skladu z drugim odstavkom« nadomesti z besedilom »v skladu s tretjim odstavkom«.
17. člen
V 87. členu se v tretjem odstavku za besedilom »imetnika davčnega skladišča« doda besedilo »ali druge osebe, ki razpolaga z blagom v davčnem skladišču«.
18. člen
V 89. členu se v peti alineji drugega odstavka namesto podpičja postavi vejica in doda besedilo »razen v primerih iz četrtega odstavka 95. člena tega pravilnika, pri katerih mora biti razviden način vodenja evidenc;«.
19. člen
V 95. členu se v četrtem odstavku na koncu stavka pred piko doda besedilo: »ter podatke o vnosu in iznosu blaga iz davčnega skladišča (datum vnosa, datum iznosa, količina blaga in oseba, ki je odgovorna za to blago)«.
20. člen
V 96. členu se v prvem odstavku na koncu drugega stavka namesto pike postavi vejica in doda besedilo: »razen v primeru mineralnih olj, ko oblike ravnanja ne smejo privesti do drugačne štirimestne oznake KN, če je tako dovoljeno po trošarinskih predpisih.«.
21. člen
V 97. členu se v tretjem odstavku za besedilom »Imetnik dovoljenja« postavi vejica in doda besedilo: »razen v primerih iz četrtega odstavka 95. člena tega pravilnika,«.
22. člen
V 101. členu se v drugem odstavku besedilo »s 156. členom« nadomesti z besedilom »s 158. členom«.
23. člen
V 105. členu se v osmem odstavku v prvem stavku besedilo »v mesecu januarju, ki sledi letu« nadomesti z besedilom »po stanju na zadnji dan koledarskega leta«.
Na koncu drugega stavka se besedilo », v katerem je ugotovil dejanski odbitni delež« nadomesti z besedilom »iz četrtega odstavka tega člena«.
24. člen
V 107. členu se v četrtem odstavku črta besedilo v oklepaju.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki mora plačati DDV kot naročnik, kupec ali prejemnik blaga oziroma storitev, mora za uveljavljanje pravice do odbitka DDV imeti račun ali drug dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna DDV, in v obračunu DDV izkazati podatek o znesku DDV, ki ga je dolžan plačati.«.
25. člen
V 110. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za osnovna sredstva po prvem odstavku tega člena se štejejo tudi nepremičnine, ki se po računovodskih predpisih ne uvrščajo med osnovna sredstva, vendar jih davčni zavezanec uporablja za opravljanje dejavnosti.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
26. člen
Besedilo 111. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) V skladu z drugim in tretjim odstavkom 69. člena ZDDV-1 se šteje, da je obdobje popravka začelo teči na dan, ko je zavezanec v svojem knjigovodstvu ugotovil znesek pravice do odbitka vstopnega davka oziroma ugotovil, da te pravice nima.
(2) Posamezno leto obdobja popravka teče 12 mesecev od dneva, določenega v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) V letu, v katerem je prišlo do spremembe pogojev, se popravek odbitka DDV ugotovi v davčnem obračunu za tisto davčno obdobje, v katerem je prišlo do spremembe pogojev, in sicer v znesku, ki je sorazmeren številu dni do konca tega dvanajstmesečnega obdobja popravka.
(4) Davčni zavezanec ugotovi znesek odbitka, ki ga mora popraviti tako, da najprej ugotovi, kolikšen znesek DDV, ki je bil ob nabavi priznan kot odbitek DDV, oziroma kolikšen znesek DDV, ki ob nabavi ni bil priznan kot odbitek DDV, je sorazmeren enemu dnevu. Ta znesek ugotovi na naslednji način:
 znesek DDV, ki je bil ob nabavi priznan (oziroma ki ni bil priznan) kot odbitek DDV
-------------------------------------------------------------------------------------
              (5 let ali 20 let) x 365 dni
(5) Davčni zavezanec ugotovi znesek popravka v skladu s tretjim odstavkom tega člena tako, da znesek, ki ga ugotovi v skladu s prejšnjim odstavkom, zaokroži na dve decimalki in pomnoži s številom dni, ki so preostali od dneva spremembe pogojev do zadnjega dne tega leta obdobja popravka.
(6) Davčni zavezanec, ki določa odbitek DDV na podlagi odbitnega deleža, kot znesek odbitka DDV iz četrtega odstavka tega člena upošteva znesek odbitka, ki ga izračuna po končnem odbitnem deležu za preteklo leto.
(7) V letih, ki sledijo letu, v katerem je prišlo do zadnje spremembe pogojev za odbitek davka, se popravek odbitka davka opravi v davčnem obračunu za tisto davčno obdobje, v katerem začne teči novo dvanajstmesečno obdobje popravka.«.
27. člen
Za 111. členom se doda nov 111.a člen, ki se glasi:
»111.a člen
(Ugotavljanje zneska popravka odbitka po 70. členu ZDDV-1)
Davčni zavezanec, ki mora opraviti popravek odbitka DDV po 70. členu ZDDV-1, izračuna znesek popravka na način iz 111. člena tega pravilnika s tem, da za izračunani skupni znesek popravka v davčnem obdobju prodaje osnovnega sredstva izkaže obveznost za plačilo ali pravico do odbitka DDV.«.
28. člen
V 113. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V skladu s tretjim odstavkom 73. člena ZDDV-1 se kot izvoznik šteje davčni zavezanec, pri katerem je vsota vrednosti izvoza (podatek iz knjigovodstva davčnega zavezanca) in vrednosti dobav blaga znotraj Skupnosti (podatek iz polja 12 obrazca DDV-O) po podatkih iz predloženih obračunov za zadnjih šest mesecev večja od vsote vrednosti dobav blaga in storitev (podatek iz polja 11 obrazca DDV-O, zmanjšan za vrednost izvoza) ter vrednosti oproščenih dobav brez pravice do odbitka DDV (podatek iz polja 14 obrazca DDV-O) za isto obdobje in, ki hkrati v istem obdobju, v vsaj dveh zaporednih obračunih izkazuje presežek odbitka DDV.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »obrazca DDV-O« pred vejico doda besedilo »in podatkov, pridobljenih pri carinskem organu«.
29. člen
V 120. členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da je znesek z vključenim DDV na obrazcu DDV-VP in na posameznem računu večji od 50 evrov;«.
30. člen
V 131. členu se v sedmem odstavku beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.
31. člen
V 136. členu se v tretjem odstavku besedilo »opravljeni oproščeni promet, v zvezi s katerim« nadomesti z besedilom »opravljeno oproščeno dobavo, v zvezi s katero«.
32. člen
V 138. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Davčni zavezanec, ki izdaja račune v skladu s 83. členom ZDDV-1, lahko podatke iz 4. točke prvega odstavka 83. člena ZDDV-1 zagotovi tako, da navede opis skupine blaga oziroma storitev na način, ki omogoča kupcu blaga oziroma storitev, da preveri pravilnost zaračunanega zneska glede na količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma vrsto opravljenih storitev.«.
33. člen
V 154. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Davčni zavezanec, ki opravi dobavo rabljenega osnovnega sredstva v skladu s 183. členom tega pravilnika, podatek o znesku prometnega davka, ki ga uveljavlja kot odbitek DDV, zagotovi v svojem knjigovodstvu.«.
V šestem odstavku se besedilo »tretjega in četrtega« nadomesti z besedilom »četrtega in petega« ter se črta besedilo »s tem, da uskladi tudi zneske v prvem delu obrazca DDV-O«.
34. člen
155. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če oseba iz točke d) prvega odstavka 4. člena ZDDV-1 obračunava DDV le od pridobitev blaga znotraj Skupnosti in je plačnik DDV na podlagi 5. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1, pri pristojnem davčnem organu predloži obrazec DDV-O, na katerem izkaže znesek DDV, ki ga mora plačati kot pridobitelj blaga v roku iz drugega odstavka 77. člena ZDDV-1, pri čemer poleg podatkov o zavezancu iz davčnega registra izpolni še polja 23, 24, 32 in 51.«.
35. člen
V 159. členu se v drugem odstavku beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.
36. člen
Za 161. členom se doda nov podnaslov, ki se glasi:
»1.a Posebna ureditev za kmete«.
37. člen
V 170. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
38. člen
Za 183. členom se doda nov 183.a člen, ki se glasi:
»183.a člen
(Začasno uvožena prevozna sredstva)
Ob zaključku postopka začasnega uvoza prevoznih sredstev, ki je bil začet pred 1. majem 2004, se ne glede na 35. člen ZDDV-1 šteje, da je uvoz blaga opravljen, ne da bi nastal obdavčljivi dogodek, če je bilo prevozno sredstvo prvič uporabljeno pred 1. majem 1996, ali če je znesek DDV, ki bi ga bilo treba plačati zaradi uvoza, nižji od 10 evrov.«
39. člen
Za 185. členom se doda nov 185.a člen, ki se glasi:
»185.a člen
(Obdobje poprava odbitka DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki je v času od 1. januarja 2007 do uveljavitve tega pravilnika popravljal odbitek DDV po določbah tedaj veljavnega 111. člena Pravilnika, mora ugotoviti razliko med zneskom opravljenega popravka odbitka DDV in zneskom popravka odbitka, izračunanim po 26. členu tega pravilnika. Ugotovljeno razliko mora plačati oziroma jo ima pravico zahtevati kot vračilo v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je pričel veljati 26. člen tega pravilnika.
(2) Popravek odbitka DDV iz naslova dokončnega poračuna delnega odbitka DDV po novem šestem odstavku 111. člena pravilnika se prvič opravi po stanju na dan 31. decembra 2007.«.
40. člen
Priloga VIII (Obrazec DDV-P2) se nadomesti z novo prilogo VIII (Obrazec DDV-P2), ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloga IX (Obrazec DDV-P3) se nadomesti z novo prilogo IX (Obrazec DDV-P3), ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloga X (Obrazec DDV-O) se nadomesti z novo prilogo X (Obrazec DDV-O), ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloga XI (Priloga A k obrazcu DDV-O) se nadomesti z novo prilogo XI (Priloga A k obrazcu DDV-O), ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloga XII (Obrazec RP-O) se nadomesti z novo prilogo XII (Obrazec RP-O), ki je sestavni del tega pravilnika.
V prilogi XII (Obrazec RP-O), ki se uporablja do 31. 12. 2007, se v drugem odstavku 2. točke navodila in v tretjem odstavku 3. točke navodila beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.
V prilogi XV (Obrazec DDV-VKP4) se beseda »SIT« nadomesti z besedo »EUR«.
41. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 28., 34. in tretjega do petega odstavka 40. člena tega pravilnika, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2008.
Št. 423-20/2007
Ljubljana, dne 22. maja 2007
EVA 2007-1611-0066
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost