Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2782. Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih, stran 7082.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 50. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih
1. člen
(namen uredbe)
S to uredbo se določijo vode posebnega pomena na celinskih vodah, ki so posebej značilne in ugodne za razvoj in ohranjanje posameznih domorodnih vrst rib v katerih izvaja ribiško upravljanje Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu zavod) ter se določi sistem načrtovanja in naloge zavoda in posebne režime upravljanja v teh vodah.
2. člen
(določitev voda)
Vode posebnega pomena so:
1. Radovna od izvira do spodnjega jezu Hidroelektrarne Vintgar,
2. Sava Bohinjka od cestnega mostu pod Bohinjsko Bistrico do jezu v Soteski s pritoki, ter Triglavska jezera,
3. Unica od izvira do poniknjenja s pritoki,
4. Iščica od izvira do mostu v Hauptmancah s pritoki, razen Želimeljščice,
5. Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji s pritoki, razen Dolske Mlinščice,
6. Kolpa od jezu v Slavskem Lazu do jezu v Dolu pri Starem Trgu s pritoki na levem bregu,
7. Obrh v Loški dolini s pritoki; Cerkniško jezero od izvira Stržena do črte Retje–Ponikve–Vrata–Zadnji kraj s pritoki,
8. Krka od izvirov do jezu elektrarne v Zagradcu s pritoki, razen Višnjice; Višnjica od mostu Krška vas–Trebnja Gorica do izliva v Krko,
9. Soča od izvira do mostu v vasi Čezsoča s pritoki; Krnsko jezero.
3. člen
(načrtovanje)
(1) Podlaga za izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena je srednjeročni načrt ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena (v nadaljnjem besedilu: načrt).
(2) Načrt mora vsebovati:
1. Oceno stanja, ki mora vsebovati:
– opis in kategorijo vode,
– stanje populacij rib,
– vplive na vodo,
– vplive na ribje populacije.
2. Analizo izvajanja ribiškega upravljanja za preteklo obdobje.
3. Ureditev:
– revirjev in njihovo namembnost,
– poribljavanja,
– sonaravne vzreje,
– odvzema spolnih celic rib,
– športnega ribolova,
– količine ulova,
– števila ribolovnih dni.
(3) Osnutek načrta za obdobje šestih let pripravi zavod.
(4) Načrt na podlagi predloga sveta zavoda sprejme minister, pristojen za ribištvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor.
(5) Vsebino načrta podrobneje predpiše minister, pristojen za ribištvo.
4. člen
(naloge upravljavca)
Zavod izvaja na vodah posebnega pomena naslednje naloge:
– upravljanje z ribami v vodah posebnega pomena v skladu z načrtom ter letnim programom ribiškega upravljanja, ki je sestavni del letnega programa dela zavoda,
– spremljanje stanja ribjih populacij in njihovo dinamiko, tudi z rednimi ihtiološkimi inventarizacijami,
– vzdrževanje optimalne naseljenosti domorodnih ribjih vrst,
– smukanje plemenk domorodnih ribjih vrst za repopulacijo,
– spremljanje biološke produktivnosti z rednimi biološkimi analizami,
– spremljanje glavnih parametrov kvalitete voda, ki lahko vplivajo na floro in favno,
– izvajanje raziskovalnih in strokovnih nalog,
– vodenje evidenc in poročanje v ribištvu v skladu s predpisi o sladkovodnem ribištvu,
– izdelava letnega poročila o izvajanju ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena, ki je sestavni del letnega poročila dela zavoda,
– izvajanje drugih strokovnih po predpisih o ohranjanju narave, zlasti v povezavi z doseganjem varstvenih ciljev Natura 2000,
– posredovanje podatkov monitoringa rib kot elementa ekološkega stanja voda ministrstvu, pristojnemu za vode, zaradi ocenjevanja ekološkega stanja voda.
5. člen
(posebni režimi upravljanja)
(1) V vodah posebnega pomena niso dovoljeni nobeni posegi ali dejavnosti, ki bi lahko poslabšali ugodno stanje ohranjenosti domorodnih ribjih vrst in stanje voda.
(2) Športni ribolov v vodah posebnega pomena je dovoljen, v obsegu in na način, ki ne vpliva na ugodno stanje ohranjenosti domorodnih ribjih vrst ali kako drugače ogroža namen zaradi česar je bila voda razglašena za vodo posebnega pomena.
(3) Zavod mora redno spremljati vplive športnega ribolova na populacijo rib. V primeru negativnega vpliva na populacijo domorodnih ribjih vrst mora ustrezno prilagoditi način izvajanja ribiškega upravljanja.
(4) V vodah posebnega pomena se mora ribiško upravljanje izvajati v skladu z obstoječimi varstvenimi usmeritvami in režimi, ki so določeni za varovana in zavarovana območja po predpisih s področja ohranjanja narave.
6. člen
(ribiškočuvajska služba)
Zavod mora zagotoviti izvajanje ribiškočuvajske službe.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te Uredbe preneha veljati Pravilnik o načinu upravljanja varstvenih voda (Uradni list SRS, št. 7/78 in Uradni list RS, št. 61/06 – ZSRib).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-15/2007/11
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EVA 2007-2311-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti