Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2781. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-A), stran 7081.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. maja 2007.
Št. 001-22-56/07
Ljubljana, dne 7. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE PREHRANE (ZSŠP-A)
1. člen
V Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 85/02) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna. Pri razpisu sodelujejo v okviru razpisne komisije predstavniki izvajalca. V javnem razpisu se kot prednostni kriterij upošteva kakovost hrane in njena cena.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Subvencioniranje študentske prehrane se zagotavlja z odobritvijo posameznih obrokov prehrane pri ponudniku subvencionirane študentske prehrane v posameznem mesecu.
Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja v obliki tiskanih bonov ali elektronskega zapisa z računalniško podprtim sistemom na način, ki zagotavlja učinkovitost, preglednost in nadzor.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Višina subvencije za obrok študentske prehrane znaša 2,35 eura in se usklajuje na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.«.
4. člen
V 8. členu se število »5« nadomesti s številom »10«.
5. člen
Za 8. členom se dodajo 8.a, 8.b in 8.c člen, ki se glasijo:
»8.a člen
Izvajalec zaradi izvajanja subvencioniranja študentske prehrane vodi evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane, ki obsega osebno ime upravičenca, vpisno številko, način študija (redni ali izredni), podatke o študijskem programu s trajanjem tega programa, obdobje pravice do subvencioniranja študentske prehrane, število obrokov prehrane, do katerih je mesečno upravičen, ter število subvencioniranih obrokov prehrane, ki so bili izkoriščeni pri posameznem ponudniku za tekoči mesec. Izvajalec vodi tudi evidenco ponudnikov, ki obsega njegov sedež in poslovni naslov, odgovorno osebo, število subvencioniranih obrokov prehrane, višino prejetih zahtevkov z zneski subvencije za tekoči mesec in evidenco skupnih mesečnih obračunov subvencij po ponudnikih. O podatkih iz evidence mora izvajalec mesečno obveščati ministrstvo.
Ponudnik subvencionirane študentske prehrane vodi dnevno in mesečno evidenco izkoriščenih subvencij obrokov prehrane. O podatkih iz evidence mora ponudnik mesečno obveščati izvajalca in ministrstvo.
Višje strokovne šole oziroma visokošolski zavodi so dolžni zaradi izvajanja subvencionirane študentske prehrane sporočati izvajalcu naslednje podatke: o statusu študenta, vpisno številko, način študija (redni ali izredni), podatke o študijskem programu s trajanjem tega programa za študenta, ki uveljavlja pravico do subvencije v skladu s tem zakonom.
8.b člen
Nadzor nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane obsega zlasti preverjanje namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter nadzor nad izvajanjem pogodb, sklenjenih s ponudniki subvencionirane študentske prehrane.
Če so pri nadzoru nad delom ponudnika subvencionirane študentske prehrane ugotovljene nepravilnosti, lahko izvajalec izreče naslednje ukrepe: pisni opomin, prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane za dobo najmanj enega meseca in največ šest mesecev ter odpoved pogodbe ponudniku študentske prehrane.
Pisni opomin se izreče, če so bile pri ponudniku ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju študentske prehrane.
Prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane za dobo najmanj enega meseca in največ šest mesecev se izreče za ponavljajoče se pomanjkljivosti pri izvajanju študentske prehrane ali kršitve pogodbe pri izvajanju študentske prehrane, storjene iz malomarnosti.
Odpoved pogodbe ponudniku študentske prehrane se izreče za kršitve pogodbe pri izvajanju študentske prehrane, storjene namenoma.
8.c člen
Minister, pristojen za delo, s podzakonskim aktom podrobneje uredi izvajanje subvencionirane študentske prehrane, njeno obračunavanje in plačevanje, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad subvencionirano študentsko prehrano.«.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Minister, pristojen za delo, izda podzakonski akt iz 8.c člena tega zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Do izdaje podzakonskega akta iz prejšnjega odstavka se subvencionirana študentska prehrana izvaja po do tedaj veljavnem navodilu za izvajanje študentske prehrane, v kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.
Izvajalec zagotovi vodenje evidenc za subvencionirano študentsko prehrano v obliki elektronskega zapisa z računalniško podprtim sistemom najkasneje za študijsko leto 2009/2010.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/01-19/6
Ljubljana, dne 30. maja 2007
EPA 1359-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.