Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007

Kazalo

2488. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Idrija, stran 6334.

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 5. redni seji dne 17. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Idrija
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: pomoč) staršem novorojenca na območju Občine Idrija ter določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve pomoči.
2. člen
Pomoč je enkratna socialna pomoč upravičencu, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do pomoči je vezana na novorojenca, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Idrija.
Pravico do pomoči lahko uveljavlja:
– eden od staršev, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Idrija,
– v primeru, da starša ne živita skupaj, tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi oziroma v skladu s pisnim sporazumom med staršema,
– zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.
4. člen
Upravičenec nima pravice zahtevati pomoči po tem pravilniku, če jo prejme v drugi občini.
5. člen
Višina pomoči znaša 125 EUR. O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Idrija.
Sredstva za dodeljevanje pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Idrija.
6. člen
Pravico do pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem obrazcu. Upravičenec prejme obrazec v sprejemni pisarni oziroma je na razpolago na spletni strani Občine Idrija. Izpolnjen obrazec se pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Idrija, najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva.
Po preteku tega roka pravice do denarne pomoči ni več mogoče uveljavljati in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.
7. člen
K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– izpisek iz rojstne matične knjige,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca,
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta upravičenca,
– številko transakcijskega računa upravičenca in naziv banke, pri kateri je odprt transakcijski račun,
– dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu (kolikor zakoniti zastopnik – upravičenec ni eden od staršev).
8. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči vodi in o njej odloča občinski organ, pristojen za socialno varstvo.
Pomoč se izplača upravičencu na njegov transakcijski račun v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bila dodeljena pomoč.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri županu.
9. člen
Prejemnik pomoči je dolžan vrniti znesek prejete pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
10. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena tega pravilnika lahko upravičenec, za novorojenca rojenega v času od 1. 1. 2007 do začetka veljavnosti tega pravilnika, uveljavlja pravico do pomoči v roku devetih mesecev od otrokovega rojstva.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 121-1/2007
Idrija, dne 17. maja 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.