Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007

Kazalo

2468. Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, stran 6284.

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo obseg preizkusa, način izdaje potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, postopek tehničnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje) ter pogoji za fizične in pravne osebe, ki preizkušajo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.
2. člen
(vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite)
(1) Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite po tem pravilniku so:
– sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;
– naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih;
– naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku;
– vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški;
– naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem;
– vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika;
– avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote;
– sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita;
– varnostna razsvetljava v celotnem objektu;
– naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal;
– drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite.
(2) Sestavni del posameznega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prejšnjega odstavka je lahko tudi krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vrata na izhodih, deblokade vrat, požarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo, ki služijo za pogon naprav in opreme za požarno zaščito, črpalne postaje, namenjene za gašenje ali hlajenje z vodo in druge naprave.
(3) Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
(zavezanec za potrdilo)
(1) Zavezanec po tem pravilniku je investitor, lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov, v katerih mora biti, skladno s predpisi o graditvi objektov, vgrajen en ali več sistemov aktivne požarne zaščite iz prejšnjega člena in za katere mora, v skladu s tem pravilnikom, pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju.
(2) Potrdilo o brezhibnem delovanju je treba pridobiti za:
– novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite;
– spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;
– razširjene sisteme aktivne požarne zaščite in to za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;
– vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju.
(3) Investitor mora v primerih iz prve alinee prejšnjega odstavka v skladu s predpisi o graditvi objektov kot sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, priložiti tudi potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
4. člen
(dolžnosti zavezanca)
(1) Zavezanec mora:
– skrbeti za redno vzdrževanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v rokih in na način, kot izhaja iz navodil proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil, ki ga lahko izvajajo le pooblaščeni serviserji ali vzdrževalci;
– skrbeti za pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite skladno s tem pravilnikom in obnavljanje veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju sistema;
– hraniti dokumentacijo o pregledovanju in preizkušanju ter o rednem vzdrževanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, dokler je sistem v obratovanju.
(2) Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, zavezancu ni treba pridobiti za sistem, ki ga je vgradil, čeprav njegova vgradnja ni predpisana.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA PREGLEDOVANJE IN PREIZKUŠANJE VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
5. člen
(izvajalec pregledov)
(1) Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite lahko opravlja pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalec pregledov), ki pridobi pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Za pridobitev pooblastila mora izvajalec pregledov izpolnjevati naslednje pogoje:
– registrirano mora imeti dejavnost za tehnično preizkušanje in analiziranje;
– zaposlena mora imeti vsaj dva delavca z najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, ki izpolnjujeta s tem pravilnikom določene pogoje za tehničnega preglednika, od katerih je eden strojne in drugi elektrotehnične stroke (v nadaljnjem besedilu: tehnični preglednik);
– razpolagati oziroma imeti mora opremo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v skladu s tem pravilnikom, drugimi predpisi, standardi in zahtevami proizvajalca;
– sklenjeno mora imeti zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati zavezancu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, ne sme biti nižja od 50 000 eurov za posamezen zavarovalni primer oziroma 100 000 eurov za vse zavarovalne primere v enem letu.
(3) Izvajalec pregledov ne sme vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz 2. člena tega pravilnika prodajati, proizvajati, montirati, vzdrževati, projektirati, zastopati proizvajalce sistemov ali opravljati drugo pridobitno dejavnost v zvezi s temi sistemi.
(4) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za tehnične preglednike, zaposlene pri izvajalcu pregledov.
6. člen
(tehnični preglednik)
(1) Pregledovanje in preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite sme opravljati izključno tehnični preglednik, naveden na pooblastilu izvajalca pregledov.
(2) Tehnični preglednik mora imeti opravljene izpite in izpolnjevati naslednje druge pogoje:
– opravljen strokovni izpit elektrotehnične ali strojne stroke po predpisih o graditvi objektov;
– opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom;
– opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu;
– najmanj pet let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant na področju projektiranja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ali kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
– izpolnjevati pogoje za občasno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih;
– v zadnjih dveh letih opravljena strokovna usposabljanja iz vsaj treh vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
(3) Izpita iz druge alinee prejšnjega odstavka ni treba opraviti tehničnemu pregledniku s pooblastilom za odgovorno projektiranje požarne varnosti, vpisanem v imenik Inženirske zbornice Slovenije.
7. člen
(pristojnost preglednika)
Vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, ki ga sestavljajo cevne napeljave in mehanizmi, sme pregledovati in preizkušati tehnični preglednik strojne stroke, sistem, ki ga sestavljajo električne napeljave in deli, pa tehnični preglednik elektrotehniške stroke. Sisteme, ki jih sestavljajo cevne napeljave in mehanizmi ter električne napeljave in deli, pregledujeta usklajeno tehnična preglednika obeh strok.
8. člen
(potrebna oprema)
Izvajalec pregledov mora razpolagati oziroma imeti opremo, ki mora izpolnjevati predpisane zahteve s področja meroslovja:
– merilnike za dolžino, maso, čas, temperaturo, tlak, hrup s frekvenčno analizo, osvetljenost, električni tok, napetost, upornost, ionizirajoče sevanje, hitrost gibanja zraka, sile, koncentracijo plinov ali hlapov, pretok vode, vsebnost penila v vodi, vibracij in tokovne klešče za tokove nizkih vrednosti;
– drugo opremo, potrebno za opravljanje pregledov in preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA
9. člen
(vloga)
Izvajalec pregledov, ki želi opravljati preglede in preizkuse vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in pridobiti pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, vloži pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje vlogo, ki ji priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev, predpisanih s tem pravilnikom.
10. člen
(vrsta in veljavnost pooblastila)
(1) Pooblastilo se izda za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz 2. člena tega pravilnika.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja pet let od dneva njegove izdaje.
11. člen
(odvzem pooblastila)
(1) Pooblastilo se izvajalcu pregledov odvzame predčasno:
– če preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom;
– če kljub predhodnemu opozorilu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma pristojnega inšpektorja še naprej opravlja preglede in preizkuse vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v nasprotju s tem pravilnikom ali zaradi nepravilnosti oziroma napak pri delu;
– zaradi nepravilnosti pri delu, ki bistveno vplivajo na funkcionalno delovanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite;
– če preglede opravlja oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za tehničnega preglednika in ni navedena na pooblastilu izvajalca pregledov;
– če ne izvaja dejanskih pregledov in preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite več kot dve leti.
(2) Pooblastilo predčasno odvzame izvajalcu pregledov v primerih iz prejšnjega odstavka Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje po uradni dolžnosti ali na predlog pristojne inšpekcije.
(3) Če je bilo pooblastilo izvajalcu pregledov odvzeto zaradi razlogov iz druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena, izvajalec lahko ponovno pridobi pooblastilo po preteku treh let od dneva pravnomočnosti odločbe o odvzemu pooblastila.
(4) Če je bilo pooblastilo izvajalcu pregledov predčasno odvzeto zaradi razlogov iz druge ali tretje alinee prvega odstavka tega člena zaradi nepravilnosti pri delu tehničnega preglednika, tak preglednik tri leta od dneva pravnomočnosti odločbe o odvzemu pooblastila, ne sme izvajati pregledov in preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
12. člen
(prenehanje pooblastila)
Pooblastilo preneha:
– če izvajalec pregledov pisno izjavi, da ne želi več opravljati pregledovanja in preizkušanja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
– zaradi prenehanja poslovanja izvajalca pregledov v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe ali drugimi predpisi;
– zaradi uvedbe prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu z zakonom.
13. člen
(podaljšanje pooblastila)
(1) Pooblastilo se lahko podaljša za enako obdobje, kot je bilo izdano.
(2) Vlogi za podaljšanje pooblastila je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena tega pravilnika za podaljšanje pooblastila in o usposabljanju tehničnega preglednika s področja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Tehnični preglednik mora opraviti v obdobju petih let strokovno usposabljanje iz vsaj treh vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, pri čemer se prizna največ eno usposabljanje v posameznem letu.
(3) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizira strokovno usposabljanje iz vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite najmanj enkrat letno in o tem predhodno obvesti izvajalce pregledov.
IV. POSTOPEK PREGLEDA IN PREIZKUS VGRAJENEGA SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
14. člen
(pregled in preizkus)
(1) Pri pregledih in preizkusih vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite morajo sodelovati zavezanec, izvajalec, ki je sistem aktivne požarne zaščite vgradil ali vzdrževalec sistema.
(2) Zavezanec mora omogočiti tehničnemu pregledniku vstop v vse prostore, kjer so vgrajeni deli sistema aktivne požarne zaščite, preizkušanje delov sistema ter nemoten in varen pregled ter preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.
15. člen
(postopek pregleda in preizkusa)
(1) Pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite sestavlja pregled dokumentacije o vgrajenem sistemu aktivne požarne zaščite ter pregled in preizkus sistema.
(2) Pri pregledu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora tehnični preglednik ugotoviti ali sistem brezhibno deluje, v primerih iz prve alinee drugega odstavka 3. člena tega pravilnika pa tudi ali ustreza zahtevam oziroma rešitvam navedenim v projektni oziroma tehnični dokumentaciji.
(3) Če tehnični preglednik pri pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovi neskladje med vgrajenim sistemom aktivne požarne zaščite in rešitvami, navedenimi v projektni oziroma tehnični dokumentaciji mora o neskladju obvestiti zavezanca. S postopkom pregleda lahko izvajalec pregleda nadaljuje šele, ko je neskladje odpravljeno.
16. člen
(pregled dokumentacije)
(1) Pregled vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se začne s pregledom potrebne dokumentacije o objektu in dokumentacije o vgrajenem sistemu aktivne požarne zaščite.
(2) Zavezanec mora dati tehničnemu pregledniku ali izvajalcu pregleda pri pregledu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite na vpogled naslednjo dokumentacijo:
– zapisnike izvajalca, ki je sistem aktivne požarne zaščite vgradil, o vseh njegovih opravljenih meritvah in funkcionalnih preizkusih ob vključevanju sistema v pripravno stanje;
– certifikate o skladnosti ali izjave o skladnosti za komponente vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite;
– navodila proizvajalca vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite in navodila projektanta oziroma izvajalca, ki je sistem vgradil, za ravnanje, vzdrževanje in redno pregledovanje ter preskušanje sistema, z navedenim obsegom in periodiko vzdrževanja v skladu s predpisi in standardi, po katerih je bil sistem projektiran in vgrajen;
– evidenco o rednem vzdrževanju sistema aktivne požarne zaščite s strani izvajalca, ki je sistem vgradil ali pooblaščenih vzdrževalcev oziroma serviserjev ter o pregledih, ki jih opravi oseba, ki jo je zavezanec pooblastil;
– poročilo o zadnjem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ter potrdilo o brezhibnem delovanju tega sistema;
– druge listine, ki potrjujejo uporabljene postopke ali strokovnost osebja, ki je izvajalo dela.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora dati zavezanec tehničnemu pregledniku ali izvajalcu pregleda pri pregledu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v primerih iz prve alinee drugega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi:
– študijo požarne varnosti, če je za objekt obvezna ali zasnovo požarne varnosti v skladu s predpisi o graditvi objektov;
– izračune ter podatke o uporabi računskih metod ter postopkov;
– projekt izvedenih del za vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite.
(4) Navodila proizvajalca, projektanta oziroma izvajalca, ki je sistem vgradil, v zvezi z ravnanjem, vzdrževanjem, pregledovanjem in preizkušanjem sistema, morajo biti izdelana v slovenskem jeziku.
17. člen
(pregled sistema)
Pregled vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se opravi tako, da se pregleda, če:
– so vsi deli vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v zadostnem številu vgrajeni na mestih, kot je določeno s predpisi in standardi, ki so navedeni v projektni oziroma tehnični dokumentaciji;
– je vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite ustrezen glede na namembnost objekta, kot je navedena v gradbenem dovoljenju v primeru prvega pregleda oziroma če ustreza namembnosti, navedeni v uporabnem dovoljenju pri vseh nadaljnjih pregledih;
– je vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite vgrajen tako, da ne ogroža ljudi, ki bodo izpostavljeni delovanju sistema;
– so vsi deli vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pravilno označeni skladno z dokumentacijo;
– so za vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite izdelana ustrezna navodila in sheme;
– so na razpolago navodila proizvajalca ali izvajalca, ki je sistem vgradil, za ravnanje in vzdrževanje ter redno pregledovanje in preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite od proizvajalca ali izvajalca, ki je sistem vgradil.
18. člen
(preizkus sistema)
(1) S preizkusom vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se ugotovi ali sistem izpolnjuje zahtevane značilnosti in kapacitete, ki morajo biti skladne s predpisi in standardi, po katerih je bil sistem projektiran in vgrajen ter namembnostjo oziroma tehnologijo, kot je bila upoštevana pri izdelavi projektne oziroma tehnične dokumentacije.
(2) Vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite se preizkusi s simulacijo požarnih veličin in preverjanjem odziva sistema po postopkih, ki jih predvidevajo predpisi in standardi, ki so bili podlaga za projektiranje sistema. Preizkus mora zajeti tudi morebitno požarno krmiljenje drugih sistemov in naprav (mehanskega prezračevanja, dvigal, požarnih vrat, požarnih loput in podobno). Povsod tam, kjer so sistemi namenjeni tudi krmiljenju, se končni pregled sistema in krmiljenja opravi takrat, ko so vgrajeni vsi sistemi, testiranje pa se mora izvesti vključno z nameščenimi izvršnimi elementi, ki krmiljenje izvajajo. Potrdila o brezhibnem delovanju se ne sme izdati, če kakšen od sistemov, ki je krmiljen, ni dokončan in ne more opravljati svoje funkcije.
(3) Obseg in vrsta preizkusa ter število preizkušenih delov sistema je odvisno od vrste sistema. Tehnični preglednik lahko pri preizkusu izjemoma upošteva pisno dokumentirane preizkuse, ki jih je že opravil sam izvajalec, ki je sistem vgradil, če so taki preizkusi osnova za veljavnost garancije posameznega sistema ali dela sistema. Izvajalec mora predložiti tudi dokazila, da je pooblaščen s strani proizvajalca sistema in dokazila, da je usposobljen za izvajanje takih del oziroma dokazila, da je preizkuse opravil pooblaščeni preizkuševalec.
(4) Destruktivni preizkusi, kjer se preizkušanec s preizkusom uniči ali se porabi drago gasilo, morajo biti čim bolj omejeni.
(5) Preizkus mora zajeti vse varnostne naprave pri sistemih, ki ob delovanju ogrožajo ljudi.
(6) Kadar popolni preizkus delovanja ni mogoč, ker bi z njim nastala velika škoda, mora preizkus zajeti vse dele sistema, končni izvršilni element pa se preizkusi ločeno od elementa, ki bi se pri preizkusu poškodoval.
V. POROČILO O OPRAVLJENEM PREGLEDU IN PREIZKUSU
19. člen
(poročilo)
(1) Po opravljenem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora izvajalec pregleda pripraviti pisno poročilo, ki ga pošlje zavezancu najkasneje v desetih dneh.
(2) Poročilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in preizkusa s poudarkom na pomanjkljivostih, ki jih mora zavezanec odpraviti, preden se mu izda potrdilo o brezhibnem delovanju. Poročilo mora biti skupno in enotno ne glede na število tehničnih preglednikov.
20. člen
(vsebina poročila)
(1) Poročilo mora vsebovati:
– naziv izvajalca pregleda;
– kraj in datum pregleda in preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
– številko poročila in oštevilčenje strani, skupno število strani poročila;
– naziv oziroma ime zavezanca ter naslov objekta, v katerem je vgrajen pregledan in preizkušeni sistem aktivne požarne zaščite;
– navedbo vrste pregledanega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite;
– izjavo o delovanju morebitne povezave pregledanega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite z drugimi sistemi, opremo ali elementi;
– navedbo projektne oziroma tehnične dokumentacije;
– navedbo predpisov, standardov, smernic in drugih podlag, po katerih je bil sistem projektiran in izdelan;
– naziv oziroma ime izvajalca, ki je sistem vgradil;
– navedbo predpisov, standardov, navodil in drugih podlag, po katerih je bil sistem pregledan in preizkušen;
– opis postopka in rezultate pregleda ter preizkusa;
– kratko splošno oceno vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite (ustreza, ne ustreza);
– navedbo morebitnih pomanjkljivosti z razčlenjenim opisom vseh del potrebnih za ureditev in dopolnitev sistema;
– datum izdaje poročila, podpise tehničnih preglednikov, ki so sistem pregledali in preizkusili.
(2) Poročilo o pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora biti napisano tako, da so navedeni vsi postopki pregleda, preizkusa in podatki, na podlagi katerih je mogoče opraviti kontrolno ponovitev pregleda in preizkusa ter spremljati rezultate pregleda in preizkusa.
(3) Izvajalec pregledov mora hraniti dokumentacijo iz prejšnjega odstavka 10 let, razen v primeru, če je bil vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite izločen iz uporabe.
(4) Izvajalec pregledov mora izdelati poročilo o pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite in potrdilo v treh izvodih. En izvod pošlje zavezancu, en izvod mora v štirinajstih dneh po izdaji poročila oziroma potrdila poslati Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter enega hrani pri sebi.
21. člen
(ponovni pregled in preizkus)
(1) Po prejemu sporočila o odpravi pomanjkljivosti mora tehnični preglednik v tridesetih dneh ponovno pregledati del vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, pri katerem je bilo treba odpraviti pomanjkljivosti.
(2) O opravljenem ponovnem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite izvajalec pregledov pripravi dodatno poročilo.
(3) Če so bile pri pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na brezhibno delovanje sistema, se lahko izda potrdilo brez opravljenega ponovnega pregleda in preizkusa na podlagi pisnega zagotovila zavezanca, da je odpravil ugotovljene pomanjkljivosti.
(4) Če zavezanec ne odpravi pomanjkljivosti in ne obvesti izvajalca pregledov, izvajalec pregledov po šestih mesecih od prvega pregleda o tem obvesti Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
VI. POTRDILO O BREZHIBNEM DELOVANJU
22. člen
(potrdilo)
(1) Potrdilo o brezhibnem delovanju izda izvajalec pregledov po uspešno opravljenem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite na podlagi:
– pisnega poročila o pregledu in preizkusu, če ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti;
– poročila o pregledu in preizkusu, v katerem so bile ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti in na podlagi poznejšega obvestila zavezanca, da je pomanjkljivosti odpravil;
– dodatnega poročila o pregledu in preizkusu, ko se pri ponovnem pregledu in preizkusu ugotovi, da je zavezanec odpravil vse pomanjkljivosti.
(2) Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je veljavno skupaj s poročilom o pregledu in preizkusu sistema aktivne požarne zaščite.
(3) Potrdilo o brezhibnem delovanju za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite iz prve, sedme, osme in enajste alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika velja 5 let. Potrdilo o brezhibnem delovanju za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, devete in desete alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika velja 2 leti.
23. člen
(oblika potrdila)
Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora vsebovati predpisane podatke. Vsebina potrdila je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
24. člen
(podaljšanje potrdila)
(1) Pred pretekom veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora zavezanec poskrbeti za podaljšanje potrdila.
(2) Pri ponovnem pregledu se ugotavlja ali je ostala namembnost objekta in tehnologija nespremenjena ter, če je bil vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite redno in pravilno vzdrževan, tako da je zagotovljeno njegovo brezhibno delovanje.
(3) Ponovni pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se opravi pod pogojem, da je bil sistem redno in pravilno vzdrževan, v nasprotnem primeru se s pregledom prekine in nadaljuje šele po predhodnem opravljenem servisu pooblaščenega vgraditelja oziroma vzdrževalca sistema.
(4) Pri pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se za podaljšanje veljavnosti oziroma za obnovitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite uporabljajo predpisi, standardi oziroma navodila proizvajalca, na podlagi katerih je bil sistem vgrajen, če je namembnost objekta in tehnologija ostala nespremenjena. V primeru sprememb na vgrajenem sistemu aktivne požarne zaščite, ki so potrebne zaradi spremembe namembnosti objekta in tehnologije ali zaradi sprememb predpisov, je treba pregled in preizkus sistema opraviti v skladu s spremenjenimi predpisi in standardi.
25. člen
(stroški)
Stroške pregleda in preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite krije zavezanec.
26. člen
(nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(končne določbe)
(1) Pooblastila za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, izdana na podlagi Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 22/95 in 73/97) ostanejo v veljavi do izteka roka, navedenega v pooblastilu oziroma do preklica.
(2) Izvajalci pregledov, ki želijo spremeniti pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz prejšnjega odstavka zaradi sprememb v zvezi s tehničnimi pregledniki, morajo glede sprememb pooblastila izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom za tehnične preglednike.
(3) Izvajalci pregledov, ki želijo podaljšati pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite iz prvega odstavka tega člena, morajo izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom.
28. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 22/95 in 73/97).
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2008, razen določbe drugega odstavka 13. člena, vezanega na usposabljanje tehničnega preglednika, ki se začne uporabljati 1. januarja 2011.
Št. 007-247/2006-42
Ljubljana, dne 15. maja 2007
EVA 2006-1911-0010
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
                             Priloga

  Glava izvajalca

              POTRDILO

             št. ________

  o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne
             zaščite


  izdano na podlagi 41. člena Zakona o varstvu pred požarom
  (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
  pooblastila Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in
  reševanje št. ____________ z dne ___________.

  Sistem:

  Proizvajalec:

  Tip:

  Leto izvedbe:

  Vgraditelj:

  Vzdrževalec:

  Objekt:
  (Klasifikacija skladno s CC-SI)

  Lokacija:

  Naročnik pregleda:

  Dejavnosti naročnika po SKD:

  Projektna dokumentacija:

  Na podlagi pregleda in preizkusa _________________ (vpiši
  sistem), ki je bil opravljen dne ____________ in izdanega
  poročila, št. __________ z dne _______ je bilo ugotovljeno...(vpiši).

  Potrdilo velja ___ (vpiši) leta.

  Opomba: Potrdilo velja za stanje, zatečeno ob pregledu.
  Ob vsaki razširitvi sistema, za spremenjene ali zamenjane
  vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite oziroma če vgrajen
  sistem aktivne požarne zaščite, ki je bil sistem aktiviran, ni
  bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju, je
  potrebno pridobiti novo potrdilo.

  Datum izdaje potrdila:
  Podpis tehničnega preglednika:       Podpis odgovorne osebe:
  

  (Podpis tehničnega preglednika:)
  
  Žig                             

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti