Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2266. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica, stran 5740.

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. redni seji dne 25. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, merila in kriterije za izbiro in vrednotenje javnih kulturnih programov, programov tehnične kulture, prireditev in projektov izvajalcev redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih ter tehničnih projektov ostalih izvajalcev, ki izkažejo vsebinsko upravičenost projekta s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in ljubiteljske tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica.
Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih sredstev, ki jih Občina Miren - Kostanjevica v ta namen zagotavlja v vsakoletnem proračunu in se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za investicije v prostore in objekte ter za nakup osnovnih sredstev in opreme.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (instrumentalno glasbena, vokalno glasbena, plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video idr.) izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki je v javnem interesu in jo občina sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje trajnega kulturnega razvoja.
Kulturni program je tista kulturna dejavnost, ki po obsegu in vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu (na področju glasbene, uprizoritvene, vizualne, intermedijske umetnosti, kulturne dediščine ipd.)
Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki izvajalca (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka, video, filmska, plesna predstava ipd.) na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo nek širši javni interes.
Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so namenjeni širši javnosti in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziroma programski repertoar.
Program tehnične kulture je tista kulturno tehnična dejavnost, ki se izvaja vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu (na področju modelarstva, radioamaterstva, jamarstva).
3. člen
(upravičenci in pogoji sofinanciranja)
Pravico do kandidiranja za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo naslednji izvajalci:
– kulturna društva,
– društva s področja tehnične kulture (šolski krožki oziroma šole niso upravičeni vlagatelji),
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost ali tehnično kulturo,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, s programi, ki presegajo obvezne vzgojno-izobraževalne programe,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisni v poseben razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– druge pravne osebe (gospodarske družbe), zasebniki,
– ostale neprofitne organizacije.
Našteti upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– imeti morajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Miren - Kostanjevica,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, morajo imeti stalno prebivališče v Občini Miren - Kostanjevica,
– izkazati morajo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim kandidirajo,
– kot pravne osebe so ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture oziroma tehnične kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
– imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih morajo občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna,
– s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Miren - Kostanjevica v tekočem letu.
4. člen
Izvajalci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna Občine Miren - Kostanjevica so dolžni v svojih promocijskih gradivih na ustrezen način predstavljati Občino Miren - Kostanjevica.
II. POSTOPEK
5. člen
(javni razpis)
Sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
Javni razpis se objavi najmanj v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica oziroma na drug krajevno običajen način.
Rok za prijavo na javni razpis, ne sme biti krajši od 30 dni.
6. člen
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti;
– navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– določila glede vsebine vlog in obveznih prilog;
– določila glede dostave oziroma pošiljanja vlog;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom;
– predvideni datum obveščanja vlagateljev glede izida javnega razpisa.
7. člen
(strokovna komisija)
Župan ob objavi razpisa s sklepom imenuje strokovno komisijo za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog. Petčlansko strokovno komisijo sestavljajo član/ica odbora Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica za kulturo, šolstvo, šport, in tehnično kulturo, član/ica občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica in tri člane iz treh občinskih volilnih enot, ki poznajo razpisno področje.
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog;
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in vlagateljev;
– ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili iz tega pravilnika;
– sestava zapisnika o delu;
– priprava predloga razdelitve sredstev;
– predlog o izboru in razdelitvi sredstev posameznim izvajalcem posreduje Odboru za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo.
8. člen
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog so v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani k njihovi dopolnitvi. Če pozvani predlagatelji vlog ne dopolnijo v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva k dopolnitvi, se vloge s sklepom zavržejo kot nepopolne. S sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki so prispele po preteku pozivnega oziroma razpisnega roka. Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo.
9. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, sklene župan pisno pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih sredstev.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– pogodbeni stranki (naziv, naslov, davčna številka ali identifikacijska številka za davek na dodano vrednost, številka transakcijskega računa in drugi podatki);
– predmet in način sofinanciranja;
– višina dodeljenih sredstev;
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi sredstva oziroma ne izpolni pogodbenih obveznosti;
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občinsko upravo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– obveznost poročanja izvajalca občinski upravi.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše ali ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve po sofinanciranju. O preostanku oziroma neporabljenih sredstvih pa na predlog komisije odloči župan s sklepom.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
10. člen
Sofinanciranje kulturnih projektov in prireditev, ki so bili finančno ovrednoteni, se praviloma izvede po njihovi realizaciji, ko izvajalci z ustreznimi dokazili dokažejo nastanek finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti.
Za sofinanciranje programov redne kulturne dejavnosti pa se v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancirajo v sorazmernih deležih preko celega koledarskega leta.
11. člen
Občinski organ, pristojen za nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ima pravico, da kadarkoli med letom pregleda dokumentacijo izvajalca, kateremu so bila dodeljena sredstva, iz katere lahko ugotavlja namensko porabo proračunskih sredstev.
12. člen
Izvajalci morajo občinski upravi v pogodbenem roku dostaviti:
– pisno poročilo o izvedbi programov, prireditev, projektov in o porabi sredstev iz občinskega proračuna;
– bilanco stanja in podatke iz izkaza poslovnih izidov za preteklo leto;
– ustrezna dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa;
– načrt aktivnosti za naslednje leto.
13. člen
Izjemoma lahko župan izda sklep o sofinanciranju posameznega javnega kulturnega programa oziroma projekta brez javnega razpisa, če se financira iz sredstev splošne proračunske rezervacije (102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo), če se ugotovi poseben pomen programa oziroma projekta in je to neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju.
14. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se v mesecu decembru razporedijo s sklepom župana med društva, ki so sofinancirana na podlagi javnega razpisa sorazmerno glede na število pridobljenih točk na razpisu za tekoče leto.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
15. člen
Programi, prireditve in projekti, ki jih posredujejo predlagatelji na javni razpis, se na podlagi sprejetih meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej in je odvisna od števila točk, ki so jih dosegli vsi izbrani izvajalci, in od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
16. člen
(kulturni programi redne dejavnosti)
Sofinancirajo se kulturni programi, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat na teden in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem, da so rezultati redne vadbe vsaj enkrat letno predstavljeni občinstvu v domači občini.
17. člen
Točkovanje in vrednotenje kulturnih programov (redne ljubiteljske kulturne dejavnosti) kulturnih društev, drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, zvez kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva, in programov javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, v delu, ki presega obvezne vzgojno-izobraževalne programe, se izvede v skladu z določili iz Tabele 1:
+----------+----------------------------------------+----------+
|1.    |Dejavnost                | Št. točk|
+----------+----------------------------------------+----------+
|1.1.   |glasbena                |    30|
+----------+----------------------------------------+----------+
|1.2.   |gledališka               |    20|
+----------+----------------------------------------+----------+
|1.3.   |plesno-folklorna            |    20|
+----------+----------------------------------------+----------+
|1.4.   |literarna                |    10|
+----------+----------------------------------------+----------+
|1.1.   |likovna, filmska, fotografska      |    10|
+----------+----------------------------------------+----------+
|1.2.   |tehnična kultura            |    30|
+----------+----------------------------------------+----------+
|1.1.   |dodatna dejavnost društva (poleg    |    10|
|     |osnovne)                |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|     |                    |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|2.    |Število aktivnih članov (plačana    |     |
|     |članarina)               |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|2.1.   |član                  |     1|
+----------+----------------------------------------+----------+
|2.2.   |vključenost mladine do 18 let      |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|     |do 5 mladih               |     5|
+----------+----------------------------------------+----------+
|     |6–10 mladih               |    10|
+----------+----------------------------------------+----------+
|     |Nad 10 mladih              |    15|
+----------+----------------------------------------+----------+
|     |                    |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|3.    |Vaje                  |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|3.1.   |izvedba vaje              |     3|
+----------+----------------------------------------+----------+
|     |(vrednoti se do 80 vaj)         |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|4.    |predstavitve oziroma nastopi      |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|4.1.   |nastop na prireditvi, proslavi ali   |     |
|     |predstavitvi              |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|     |v občini z več udeleženci        |    10|
+----------+----------------------------------------+----------+
|4.2.   |samostojni nastop v občini       |    30|
+----------+----------------------------------------+----------+
|4.3.   |ponovitev samostojnega nastopa v občini |    20|
+----------+----------------------------------------+----------+
|4.4.   |sodelovanje na medobčinski prireditvi z |    30|
|     |več udeleženci             |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|4.5.   |nastop izven območja občine       |    20|
+----------+----------------------------------------+----------+
|4.6.   |udeležba na regijskem tekmovanju    |    40|
+----------+----------------------------------------+----------+
|4.7.   |udeležba na državnem tekmovanju     |    50|
+----------+----------------------------------------+----------+
|4.8.   |udeležba na mednarodni prireditvi    |    80|
+----------+----------------------------------------+----------+
|     |                    |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|5.    |Doseganje rezultatov na tekmovanjih ali |     |
|     |selekcijah               |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|     |(za dosežena prva tri mesta dodatek v % |    v %|
|     |na skupno število točk)         |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|5.1.   |na občinskem ali medobčinskem      |    10|
|     |tekmovanju               |     |
+----------+----------------------------------------+----------+
|5.2.   |na državnem tekmovanju         |    30|
+----------+----------------------------------------+----------+
|5.3.   |na meddržavnem tekmovanju        |    50|
+----------+----------------------------------------+----------+
18. člen
(honoriranje umetniških vodij)
Umetniški vodje so po tem pravilniku osebe, ki umetniško vodijo posamezne kulturne skupine po dejavnosti iz točke 1. tabele v 16. členu tega pravilnika. Za posamezno kulturno skupino se prizna le en umetniški vodja.
Korepetitor oziroma pomočnik umetniškega vodje se točkuje in financira v višini 35% točk umetniškega vodje.
Sredstva za honoriranje umetniški vodij so določena v posebni proračunski postavki v občinskem proračunu. Obračunska enota za določanje višine honorarja je točka, katere vrednost se določi vsako leto posebej glede na višino proračunskih sredstev.
Z umetniškimi vodji se sklenejo vsako leto pogodbe, ki vsebujejo vse medsebojne dolžnosti in obveznosti.
Umetniškim vodjem, ki imajo kraj stalnega prebivališča oddaljen več kot deset kilometrov od kraja vaje, se prihod na vajo vrednoti v 50% vrednosti višine kilometrine.
Merila za honoriranje umetniških vodij:
+----------+---------------------------------------+-----------+
|1.    |kakovost skupine            |  št. točk|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|1.1.   |I. A                  |    1000|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|1.2.   |I. B                  |    850|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|1.3.   |II. A                 |    700|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|1.4.   |II. B                 |    600|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|1.5.   |III. A                 |    500|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|1.6.   |III. B                 |    400|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|1.7.   |IV.                  |    300|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|     |                    |      |
+----------+---------------------------------------+-----------+
|2.    |strokovna usposobljenost        |      |
+----------+---------------------------------------+-----------+
|2.1.   |nižja izobrazba            |     20|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|2.2.   |srednja izobrazba           |     40|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|2.3.   |višja izobrazba            |     70|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|2.4.   |visoka izobrazba            |    100|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|     |                    |      |
+----------+---------------------------------------+-----------+
|3.    |ustvarjalne izkušnje          |      |
+----------+---------------------------------------+-----------+
|3.1.   |nad pet let              |     10|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|3.2.   |nad deset let             |     20|
+----------+---------------------------------------+-----------+
|3.3.   |nad petnajst let            |     30|
+----------+---------------------------------------+-----------+
19. člen
(kategorizacija glasbenih skupin)
Kategorizacija se opravi na osnovi kakovostnih preverjanj, enkrat na dve leti.
Oblikovane so štiri kakovostne skupine; prve tri imajo vsaka po dve podskupini:
a) Za uvrstitev v I. kakovostno skupino mora skupina izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvaja najtehtnejša dela iz domače in tuje literature in še posebej skrbi za spodbujanje nastanka in izvajanja novitet
– da vsako leto pripravi in izvede celovečerni premierni koncert s prvič predstavljenim programom
– da ima za takojšnjo izvedbo pripravljen program celovečernega koncerta s programom skladb iz preteklih sezon
– da je v preteklih dveh letih izvedela najmanj osem (pevski zbor) oziroma šest (instrumentalna skupina) samostojnih celovečernih koncertov
I.A
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 90% točk (pevski zbori)
– da je s strani vsaj dveh uglednih strokovnjakov na samostojnem koncertu dosegla oceno, ki je primerljiva zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za katere ni organiziranih ustreznih tekmovanj)
I.B
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 85% točk (pevski zbori)
– da je s strani vsaj dveh uglednih strokovnjakov na samostojnem koncertu dosegla oceno, ki je primerljiva zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za katere ni organiziranih ustreznih tekmovanj).
b) Za uvrstitev v II. kakovostno skupino mora skupina izpolniti naslednje pogoje:
– da izvaja tehtna dela iz domače in tuje glasbene literature, med katerimi so tudi novitete
– da vsako leto pripravi in izvede samostojni celovečerni koncert z najmanj dvema tretjinama prvič predstavljenega programa
– da je v preteklih dveh letih izvedel najmanj šest (pevski zbor) oziroma štiri (instrumentalna skupina) samostojnih celovečernih koncertov
– da ima za takojšnjo izvedbo pripravljen program celovečernega koncerta z ustreznim programom skladb iz preteklih sezon
II.A
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 80% točk (pevski zbori)
– da je dosegla najmanj 85% točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka na celovečernem koncertu prejela oceno, ki je primerljiva zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za katere ni organiziranih ustreznih preverjanj)
II.B
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 75% točk (pevski zbori)
– da je dosegla najmanj 80% točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka na celovečernem koncertu prejela oceno, ki je primerljiva zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za katere ni organiziranih ustreznih preverjanj).
c) Za uvrstitev v III. kakovostno skupino mora skupina izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvaja tehtna dela iz domače in tuje literature
– da vsako leto pripravi in izvede samostojni celovečerni koncert z najmanj polovico prvič predstavljenega programa
– da je v preteklih letih izvedla vsaj šest koncertnih nastopov (samostojno ali z eno do dvema drugima glasbenima skupinama
– da ima za takojšnjo izvedbo pripravljeno vsaj polovico (pevski zbor) oziroma dve tretjini (instrumentalna skupina) programa celovečernega koncerta
III.A
– da je na dosegla najmanj 75% točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka na celovečernem koncertu ali na nastopu, na katerem je izvedla vsaj polovico koncertnega programa, prejela oceno, primerljivo zgornjim (pevske in instrumentalne skupine, ki nimajo organiziranih ustreznih preverjanj)
III.B
– da je dosegla najmanj 70% točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka na celovečernem koncertu ali na nastopu, na katerem je izvedla vsaj polovico koncertnega programa, prejela oceno, primerljivo zgornjim (pevske in instrumentalne skupine, ki nimajo organiziranih ustreznih preverjanj).
d) Za uvrstitev v IV. kakovostno skupino mora skupina izpolnjevati naslednje pogoje:
– da letno naštudira in izvede vsaj pet (pevski zbor) oziroma tri (instrumentalna skupina) nove skladbe
– da vsako leto izvede vsaj en koncertni nastop, samostojno ali skupaj z dvema ali tremi skupinami (pevski zbor) oziroma samostojni nastop z vsaj tremi prvič predstavljenimi skladbami (instrumentalna skupina).
20. člen
(kategorizacija gledaliških skupin)
Gledališka dejavnost
+-------------+---------------------------------+--------------+
|1.      |kakovost skupine         |   št. točk|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|1.1.     |I.A               |     1000|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|1.2.     |I.B               |      850|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|1.3.     |II.A               |      700|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|1.4.     |II.B               |      600|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|1.5.     |III.A              |      500|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|1.6.     |III.B              |      400|
+-------------+---------------------------------+--------------+
|1.7.     |IV.               |      300|
+-------------+---------------------------------+--------------+
21. člen
(javne kulturne prireditve in ostali kulturni projekti)
Kulturno društvo in drugo društvo, ki ima v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, pridobi dodatne točke, če samostojno organizira ali soorganizira in izvede javno kulturno prireditev oziroma kulturni projekt v Občini Miren - Kostanjevica.
Iz sredstev proračuna Občine Miren - Kostanjevica se na podlagi kandidature na javni razpis oziroma javni poziv sofinancirajo tudi posamezni kulturni projekti, ki so v celoti in v svojih delih namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in/ali ohranjanju kulturne dediščine Občine Miren - Kostanjevica.
Projekte iz drugega odstavka tega člena lahko prijavijo izvajalci iz 3. člena tega pravilnika, če izkažejo neprofitnost projekta, vsebinsko vezanost na območje Občine Miren - Kostanjevica in širši interes.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso predmet sofinanciranja.
Projekti in prireditve se vrednotijo v skladu z naslednjimi elementi točkovanja:
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.     |PROJEKTI-PRIREDITVE         |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|      |1. Dejavnost             |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.1.    |glasbena               |     20|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.2.    |gledališka              |     25|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.3.    |plesno-folklorna           |     20|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.4.    |likovna, fotografska, filmska    |     10|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.5.    |tehnična kultura           |     20|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.6.    |literarna              |     10|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|      |2. Število nastopajočih       |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.7.    |do 10 sodelujočih          |     5|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.8.    |do 20 sodelujočih          |     10|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.9.    |do 30 sodelujočih          |     15|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.10.    |nad 30 sodelujočih          |     20|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|      |3. Način organiziranja projekta   |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.13.    |projekt v celoti organizira     |     20|
|      |prijavljeno društvo         |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.14    |projekt je organiziran v sodelovanju |     10|
|      |z drugimi društvi, ki sodelujejo pri |      |
|      |razpisu               |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6.15    |projekt društva, ki le sodeluje v  |     5|
|      |akciji, ki jo organizira drugo    |      |
|      |društvo ali drug prireditelj     |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
Vendar največ 5 projektov na posameznega izvajalca
+---------+-----------------------------------------+----------+
|     |Delež zagotovljenih lastnih       |     |
|     |(neproračunskih) sredstev        |     |
+---------+-----------------------------------------+----------+
|     |– do 40%                 |     5|
+---------+-----------------------------------------+----------+
|     |– nad 40% do 70%             |    10|
+---------+-----------------------------------------+----------+
|     |– nad 70%                |    15|
+---------+-----------------------------------------+----------+
IV. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/2007:1
Miren, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost