Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2265. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 5739.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in na podlagi 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. redni seji 25. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi ter določbe Odloka o plačah funkcionarjev.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakona iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, NAGRAD IN SEJNIN
3. člen
Za poklicno opravljanje funkcije župana Občine Miren - Kostanjevica, ki je razvrščena v VI. skupino občin (od 2001 do 5000 prebivalcev), je določena plača v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in z Odlokom o plačah funkcionarjev, ki opredeljujeta, da je župan razvrščen v 49. plačilni razred z upoštevanjem odprave plačnih nesorazmerij v osnovni plači.
Županu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada županu 50% plače, ugotovljene na podlagi zakona brez dodatka za delovno dobo.
4. člen
Bruto plača poklicnega župana Občine Miren - Kostanjevica brez dodatka za delovno dobo je osnova za izračun nagrad in sejnin občinskih funkcionarjev ter predsednika in članov nadzornega odbora, predsednikov in članov odborov, komisij in drugih delovnih teles.
5. člen
Mesečna plača podžupana je določena z Odlokom o plačah funkcionarjev, s katerim je Občina Miren - Kostanjevica razvrščena v VI. skupino, v kateri je podžupan razvrščen v plačni razred v razponu od 34. do 41. plačilnega razreda. Plačilni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini do 50% plače poklicnega podžupana brez dodatka za delovno dobo.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno, brez dodatka za delovno dobe, v skladu z naslednjimi kriteriji:
+----------------------------------------------------+---------+
|– za funkcijo podžupana mesečno           |   50%|
+----------------------------------------------------+---------+
|– za vodenje občinskega sveta in koordiniranje   |   25%|
|delovnih teles                   |     |
+----------------------------------------------------+---------+
|– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po  |   25%.|
|pooblastilu župana                 |     |
+----------------------------------------------------+---------+
Kriteriji višine in načina določanja plače oziroma nagrade podžupana, veljajo za oba načina opravljanja funkcije.
Mesečna plača podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles. V primeru neudeležbe se plača podžupanu zmanjša za zneske, opredeljene v 6. členu tega pravilnika.
6. člen
Članom občinskega sveta, predsedniku in članom nadzornega odbora, predsednikom in članom odborov, delovnih teles in komisij, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov občine in delovnih teles, določene v odstotkih od bruto plače poklicnega župana brez dodatka za delovno dobo:
+-----------------------------------------+--------------------+
|– udeležba na seji občinskega sveta v  |        7,5%|
|višini                  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|– udeležba na seji delovnega telesa,   |         5%|
|katerega član je, v višini        |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|– vodenja seje delovnega telesa v višini |         2%|
+-----------------------------------------+--------------------+
|– vodenja seje nadzornega odbora v    |         2%|
|višini                  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|– udeležba na seji nadzornega odbora v  |        7,5%.|
|višini                  |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Nagrada se izplača na podlagi evidence prisotnosti za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji za redne in izredne seje. Za korespodenčne seje se nagrada ne izplačuje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% nagrade. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače poklicnega župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.
7. člen
V primeru povečanega dela katere od komisij ali odborov se lahko na predlog župana in s sklepom občinskega sveta predsednik in člani dodatno nagradijo.
8. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije.
Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenih v državnih organih.
Občinski funkcionarji uveljavljajo pravice do vračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Če gre za službeno potovanje župana/je, izda nalog tajnik občinske uprave oziroma druga pooblaščena oseba.
9. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
Nagrade na podlagi tega pravilnika se izplačajo mesečno najkasneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
10. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora, članov odborov in komisij, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, vodi zaposleni delavec v občinski upravi, ki zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi sej občinskega sveta, nadzornega odbora in drugih delovnih teles.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporablja tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito.
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradno glasilo št. 6/99) in spremembe in dopolnitve pravilnika (Uradne objave OKO, št. 19/03 in 11/03).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2007 dalje.
Št. 011.01-12/2007
Miren, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost