Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2264. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu, stran 5737.

Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03 in 125/04), Nacionalnega programa socialnega varstva, in Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS 58/99) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 24. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način in oblika izvajanja javne službe pomoč družini na domu. Z javno službo se zagotavlja socialna storitev za preprečevanje socialnih stisk in problematike posameznikov in družin.
2. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti ali odmakne vstop v institucionalno varstvo, in je namenjena upravičencem, ki se zaradi starosti ali invalidnosti ne zmorejo več sami v celoti oskrbovati ali negovati, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo nuditi oziroma nimajo možnosti nuditi.
NAČIN IN OBLIKE IZVAJANJA STORITVE
3. člen
Pomoč družini na domu organizira in izvaja Center za socialno delo Nova Gorica, v nadaljevanju CSD Nova Gorica, kot javno službo v občini.
4. člen
Ne glede na določila iz prejšnjega člena lahko občina na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za storitev pomoč družini na domu, v celoti ali za posamezne storitve, tudi koncesijo.
Razpis za podelitev koncesije za organiziranje in izvajanje pomoči družini na domu v celoti ali za posamezne storitve razpiše župan, po predhodnem soglasju občinskega sveta in v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo podelitev koncesij.
VRSTA IN OBSEG STORITEV
5. člen
Pomoč družini na domu po tem odloku obsega:
– gospodinjsko pomoč; prinašanje enega pripravljenega obroka, ali nabavo živil in pripravo enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene; pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov; vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Storitev pomoč družini na domu se prične izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in zajema dva dela.
Prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve in sklenitev pismenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora, o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.
NORMATIV
6. člen
Posamezni upravičenec je v okviru javne službe pomoč družini na domu, ki jo opredeljuje ta odlok, upravičen do pomoči na domu do največ 4 ure dnevno, skupaj 20 ur tedensko.
Upoštevajo se sicer normativi, ki so določeni v Pravilniku o normativih in standardih socialnovarstvenih storitev.
7. člen
Upravičencu do pomoči na domu po tem odloku, ki trajno potrebuje socialno oskrbo za domu v večjem obsegu kot 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, se predlaga vključitev v institucionalno varstvo oziroma druge možnosti večurne oskrbe, ki bodo zadostile potrebe upravičenca.
UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno;
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobne za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
Uporabnik socialne oskrbe na domu je vsakdo, ki naroči določen del storitve in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.
CENA IN PLAČILO STORITVE
9. člen
Cena storitve se oblikuje v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za socialno varstvo, določi in predlaga pa izvajalec socialne oskrbe na domu.
K ceni storitve mora izvajalec pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica.
10. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati stroške storitve v višini 3.50 € (838.74 SIT), razliko do polne cene ter sredstva v višini priznanih oprostitev zagotovi občina. Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska dolžnost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA
11. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu, nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko z ustreznimi dokazili že pri vložitvi zahtevka za nudenje pomoči na domu, ali kasneje, uveljavljajo pravico do delne ali celotne oprostitve plačila storitve.
Višina delne ali celotne oprostitve plačila storitev je odvisna o materialnega stanja upravičenca in zavezancev.
Dodeli se za določen čas, največ za dobo 12 mesecev, lahko pa se ponovno dodeli za enako obdobje, če se okoliščine niso spremenile.
Pri odločanju o oprostitvah se uporablja uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije.
12. člen
Upravičenec oziroma zavezanec, ki ima deloma ali celotno priznano oprostitev plačila storitve, je dolžan takoj ali najpozneje v roku petnajstih dni sporočiti vsakršno spremembo, ki bi vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve.
Upravičenec oziroma zavezanec, ki je pridobil pravico do delne ali celotne oprostitve plačila storitve na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila, oziroma doplačila z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke.
13. člen
Upravičenec ali zavezanec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu v naslednjih primerih:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do delne ali celotne oprostitve ni več upravičen.
DOKUMENTACIJA
14. člen
Izvajalci socialne oskrbe na domu so dolžni voditi osnovno dokumentacijo – osebni karton uporabnika storitve ter dnevnik opravljenih storitev za vsakega upravičenca. Občina ima pravico vpogleda v te evidence, vendar morata pri tem izvajalec in občina upoštevati določila Zakona o varovanju osebnih podatkov.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Izvajalec storitve je dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi standardi in normativi, ki urejajo to področje.
O načinu in vsebini izvajanja storitve je dolžan občini podati pisno poročilu vsaj enkrat letno, na zahtevo župana pa tudi večkrat.
16. člen
Občina Miren - Kostanjevica zagotavlja sredstva za pokritje razlike med plačili upravičencev ali zavezancev in ceno storitve v vsakoletnem proračunu.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-18/2007-1
Miren, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti