Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2274. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče, stran 5750.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB 1) je Občinski svet Občine Radeče na 6. redni seji dne 4. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Radeče in višino pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: denarna pomoč) je enkratna denarna pomoč družini novorojenca, s katero se ji zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Radeče.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVITEV DENARNE POMOČI
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči po tem pravilniku je eden od staršev pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Radeče. V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, je državljan Republike Slovenije in ima na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Radeče.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV DENARNE POMOČI
4. člen
Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči za novorojenca s pismeno vlogo na obrazcu, ki je na voljo na sedežu občine in objavljen na spletni strani občine, in ga pošlje po pošti ali vloži na sedežu Občine Radeče.
Obrazec vloge se družini dostavi na podlagi seznama o novorojenih otrocih s stalnim prebivališčem v Občini Radeče, ki si ga organ občinske uprave pridobi iz Centralnega registra prebivalstva.
Na podlagi izpolnjene vloge pristojni organ občinske uprave pridobi iz uradnih evidenc izpisek iz rojstne matične knjige in potrdilo o stalnem prebivališču starša in novorojenca.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do denarne pomoči najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka, za katerega se pomoč uveljavlja. Po preteku tega roka se vloga kot prepozno vložena s sklepom zavrže.
6. člen
Denarna pomoč se nakaže upravičencu na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni organ Občine Radeče. Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, v roku petnajst dni po njeni vročitvi, pri županu Občine Radeče. Občina Radeče nakaže z odločbo dodeljen znesek denarne pomoči v roku trideset dni po njeni pravnomočnosti.
7. člen
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
8. člen
Višina denarne pomoči za novorojence se določi s tem pravilnikom, in sicer v znesku 100 EUR za vsakega živorojenega otroka.
IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
O spremembi višine denarne pomoči odloči Občinski svet Občine Radeče s sklepom na predlog župana.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za vse novorojence, rojene od 1. 10. 2006 dalje.
Št. 900-4/2007-3
Radeče, dne 4. maja 2007
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti