Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2260. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, stran 5722.

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES in 47/06 – ZEN) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 23. 4. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in merila za dodelitev službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: službena stanovanja) v najem, postopek za dodelitev službenih stanovanj v najem, čas trajanja najemnega razmerja, najemnino in varščino, prenehanje najemnega razmerja in rok za izpraznitev službenih stanovanj.
2. člen
Za službena stanovanja lahko zaprosijo zaposleni v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MU MOL), javnih negospodarskih zavodih, javnih agencijah in javnem skladu, katerih ustanoviteljica je MOL (v nadaljevanju: delodajalci).
II. POGOJI IN MERILA ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
3. člen
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem, so, poleg pogoja zaposlitve iz 2. člena tega pravilnika, še:
– državljanstvo Republike Slovenije ali države članice Evropske unije;
– kadrovska pomembnost prosilca za delodajalca in za MOL kot samoupravno lokalno skupnost, izkazana s pisno utemeljitvijo poslovodnega organa delodajalca;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni najemnik neprofitnega stanovanja oziroma ni lastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti 60 km od delovnega mesta.
4. člen
V primerih, ko kandidira na javnem razpisu več prosilcev s strani istega delodajalca, mora poslovodni organ tega delodajalca izdelati pisni prednostni red teh prosilcev in ga v razpisnem roku posredovati strokovni službi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: strokovna služba).
III. POSTOPEK ZA DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
5. člen
Strokovna služba pripravi na osnovi v sprejetem letnem stanovanjskem programu MOL določenega števila službenih stanovanj interni javni razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem.
6. člen
V internem javnem razpisu se objavi število razpisanih službenih stanovanj, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitve službenih stanovanj v najem, dokumentacija, ki jo morajo prosilci priložiti k vlogi, višino najemnine in varščine, dohodkovno lestvico za upravičenost do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem, okvirni rok zagotovitve stanovanj, okvirni rok izida – rezultata razpisa, rok, do katerega se oddajo vloge in naslov za oddajo vlog.
S pomočjo dohodkovne lestvice si bodo prosilci glede na svoje dohodke lahko izračunali, ali bodo plačevali neprofitno ali tržno najemnino.
7. člen
Interni javni razpis se objavi na spletnih straneh MOL in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL) ter na oglasnih deskah MOL in JSS MOL. Besedilo se posreduje tudi vsem poslovodnim organom delodajalcev, navedenih v 2. členu tega pravilnika, z namenom, da z njim seznanijo zaposlene.
8. člen
Strokovna služba preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog ter izpolnjevanje razpisnih pogojev. Strokovna služba vse prosilce, ki so podali nepopolne vloge, pozove na dopolnitev vlog. Vse vloge, ki niso dopolnjene v postavljenem roku, se štejejo za nepopolne.
Nepopolnih, prepoznih vlog in vlog prosilcev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. člena tega pravilnika, se pri odločanju ne upošteva in se prosilce o tem pisno obvesti.
Če poslovodni organi delodajalcev ne posredujejo prednostnega reda prosilcev iz 4. člena tega pravilnika, jih strokovna služba pozove, da ga predložijo v postavljenem dodatnem roku.
9. člen
Strokovna služba preda vse popolne in pravočasne vloge tistih prosilcev, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, vključno s prednostnimi redi iz 4. člena tega pravilnika, v obravnavo Komisiji za dodeljevanje službenih stanovanj MOL (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan izmed predstavnikov organizacijskih enot MOL, ki so pristojne za spremljanje posameznih področij delovanja prosilcev.
10. člen
Komisija pripravi seznam vseh prosilcev, ki jih je obravnavala, in predlog liste upravičencev, za katere predlaga, da se jim dodeli službeno stanovanje v najem. Komisija lahko zaradi priprave liste upravičencev pridobi dodatne informacije glede kadrovske pomembnosti posameznega prosilca za delodajalca in za MOL kot samoupravno lokalno skupnost.
11. člen
Komisija posreduje županu listo upravičencev, za katere predlaga, da se jim dodeli službeno stanovanje v najem in seznam vseh ostalih prosilcev, ki jih je obravnavala. Župan izda za vsakega upravičenca, ki mu bo dodeljeno službeno stanovanje v najem, poseben sklep. Sklepe upravičencem vroči strokovna služba, ki tudi obvesti neuspele prosilce.
12. člen
Ko je zagotovljeno posamezno službeno stanovanje, strokovna služba na podlagi sklepa župana pozove skladno z določbami 13. člena tega pravilnika posameznega upravičenca na sklenitev najemne pogodbe.
Če se upravičenec ne odzove na ponoven poziv strokovne službe in v roku 8 dni od prejema poziva ne sklene najemne pogodbe, se šteje, da ne želi skleniti najemne pogodbe in da odstopa od udeležbe na internem javnem razpisu.
13. člen
Strokovna služba poziva upravičence na sklenitev najemne pogodbe upoštevaje velikost družine upravičencev in primernost razpoložljivega stanovanja. Prednost pri dodeljevanju službenih stanovanj, ki so v objektih, kjer se izvaja dejavnost enega izmed delodajalcev iz 2. člena tega pravilnika, imajo upravičenci, ki so zaposleni pri tem delodajalcu. Če takšnih potreb ni, imajo prednost zaposleni v istovrstnih dejavnostih.
Strokovna služba obvesti o sklenitvi najemne pogodbe s posameznim upravičencem delodajalca, pri katerem je ta upravičenec zaposlen.
Delodajalec je dolžan o prekinitvi delovnega razmerja z upravičencem, ki mu je bilo dodeljeno službeno stanovanje po tem pravilniku, takoj obvestiti strokovno službo.
14. člen
Izjemoma lahko župan na predlog komisije dodeli službeno stanovanje izven javnega razpisa, če se ugotovi neodložljiva potreba po zagotovitvi službenega stanovanja.
IV. ČAS TRAJANJA NAJEMNEGA RAZMERJA
15. člen
Najemna pogodba se sklene za določen čas, ki je vezan na trajanje zaposlitve pri istem delodajalcu. Vsak najemnik službenega stanovanja je dolžan strokovni službi ob koncu vsakega koledarskega leta dostaviti dokazilo, da je še zaposlen pri istem delodajalcu.
V. NAJEMNINA IN VARŠČINA
16. člen
Najemnina za službena stanovanja se določa v skladu z veljavno metodologijo za izračun neprofitne najemnine in veljavnimi sklepi o stanovanjski najemnini MOL za upravičence, ki po dohodku izpolnjujejo pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem. Za upravičence, ki presegajo navedeni dohodkovni cenzus, se določa najemnina v višini tržne najemnine, ki je določena z veljavnimi sklepi o stanovanjski najemnini MOL.
17. člen
Najemnik službenega stanovanja je dolžan plačati varščino, če po dohodku izpolnjuje pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine. Varščino se plača v višini treh neprofitnih najemnin.
VI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
18. člen
Najemno razmerje preneha s prekinitvijo delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen ob sklenitvi najemnega razmerja, vključno z upokojitvijo ali s smrtjo najemnika ter se ne more prenašati na ožje družinske člane.
Najemno pogodbo se lahko odpove iz krivdnih razlogov po zakonu in v primeru, če najemnik ne predloži dokazila iz 15. člena tega pravilnika.
VII. ROK ZA IZPRAZNITEV STANOVANJA
19. člen
Najemnik je dolžan v roku 90 dni po prenehanju najemnega razmerja izročiti strokovni službi izpraznjeno prebeljeno službeno stanovanje v stanju, kot to določa zakon.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Vsa dosedanja najemna razmerja za službena stanovanja ostanejo v veljavi na način, kot so bila sklenjena, le višina najemnine se spremeni v neprofitno, če najemniki izpolnjujejo po dohodku pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem.
21. člen
Za vse zadeve, ki niso urejene s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 82/99) razen v delu, ki se nanaša na zamenjave stanovanj.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-91/2007-2
Ljubljana, dne 23. aprila 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti