Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2282. Pravilnik o priznanjih Ministrstva za obrambo, stran 5762.

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o priznanjih Ministrstva za obrambo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vrste in oblike ter pogoje in pristojnosti za podeljevanje priznanj Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
(1) Za zasluge, razvoj in krepitev obrambe države in Slovenske vojske, za zasluge, hrabrost ter uspehe pri opravljanju vojaške službe v miru in v vojni podeljuje ministrstvo naslednja priznanja:
– častni vojni znak;
– red in medaljo generala Maistra;
– red in medaljo Slovenske vojske;
– medaljo ministra za obrambo;
– medaljo za zasluge;
– medaljo za znanstveno-raziskovalne dosežke;
– medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske;
– medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske;
– medaljo za hrabrost;
– medaljo za ranjence;
– medaljo za mednarodno sodelovanje;
– medaljo v službi miru.
(2) Ministrstvo podeljuje tudi plaketo ministra za obrambo, priznanje delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve ter priznanja za delo na obveščevalno varnostnem področju, priznanje vojakom Slovenske vojske za dosežene uspehe, za sodelovanje, za delo na športnem področju, za najboljše strelce, za dolgoletno službo ter spominska priznanja in spominski pečatni prstan. Kot priznanje se lahko podari tudi hladno in strelno orožje.
(3) Generalštab Slovenske vojske, vojaško teritorialna poveljstva, njim enaka ali višja poveljstva, bataljoni, njim enake ali višje enote in zavodi lahko podeljujejo svoja priznanja, katerih obliko in namen določijo v ustreznem pisnem aktu poveljevanja.
(4) K vrsti in obliki priznanj poveljstev, enot in zavodov iz prejšnjega odstavka ter pogojem za njihovo podeljevanje, mora predhodno dati soglasje Generalštab Slovenske vojske.
3. člen
(1) Priznanja po tem pravilniku se lahko podeljuje pripadnikom Slovenske vojske, vojaškim poveljstvom, enotam in zavodom, delavcem ministrstva, organizacijskim enotam ministrstva, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom, posameznikom izven ministrstva (v nadaljnjem besedilu: posameznik) in tujim vojaškim ter civilnim osebam in organizacijam.
(2) V miru lahko prejemnik prejme priznanje praviloma po izteku dveh let, ko mu je bilo podeljeno zadnje priznanje po tem pravilniku.
(3) Pri podelitvi priznanj se upošteva načelo postopnosti, razen v izjemnih primerih. Za zasluge in uspehe v miru se najprej podelijo bronasta priznanja, nato srebrna in zlata priznanja oziroma najprej redi tretje stopnje, nato druge in prve stopnje.
(4) Načelo postopnosti iz prejšnjega odstavka se ne upošteva pri podelitvi medalje načelnika Generalštaba Slovenske vojske, medalje za znanstveno-raziskovalne dosežke, medalje za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske ter znaka Obveščevalno varnostne službe.
(5) Medalja generala Maistra ali medalja Slovenske vojske se lahko podeli pripadniku Slovenske vojske oziroma delavcu ministrstva, ki je prejemnik medalje načelnika Generalštaba Slovenske vojske ali medalje ministra za obrambo.
(6) Prejemnik priznanja lahko prejme vsako priznanje po tem pravilniku le enkrat, razen medalje za zasluge, medalje za hrabrost, medalje za ranjence, medalje v službi miru, priznanja za najboljše strelce in priznanja delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve.
(7) Priznanje se lahko podeli tudi posmrtno, razen strelnega in hladnega orožja.
II. VRSTE PRIZNANJ
1. Častni vojni znak
4. člen
(1) Častni vojni znak se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske kot najvišje priznanje ministrstva za izkazano izjemno hrabrost v vojni ali za posebno požrtvovalnost v bojnih nalogah v vojni ali miru.
(2) Častni vojni znak je oblikovan kot oznaka pripadnosti Slovenski vojski, ki jo obkroža venec zelenih lipovih listov. V ozadju sta prekrižana meča, ki imata vidna ročaja in konici rezil. Sredi znaka je na modrem polju napis SLOVENIJA, pod njim je na rdečem polju letnica, na katero se podelitev nanaša. Na zadnji strani znaka sta vgravirana ime in priimek nosilca. Častni vojni znak je izdelan iz srebra, pozlačen in emajliran.
(3) Nadomestna oznaka za častni vojni znak, podeljen za zasluge v miru, je belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima v sredini oznako pripadnosti Slovenski vojski obdano z zelenim lipovim vencem. Nadomestna oznaka za častni vojni znak, podeljen za zasluge v vojni, je belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima v sredini oznako pripadnosti Slovenski vojski.
2. Red in medalja generala Maistra
2.1 Red generala Maistra
5. člen
(1) Red generala Maistra se lahko podeli za izjemne zasluge v vojni, za izjemno uspešno poveljevanje v vojni ali miru ter za izjemne zasluge pri krepitvi in razvoju Slovenske vojske.
(2) Za vojne zasluge se priznanje podeljuje kot red generala Maistra z meči, za zasluge v miru pa kot red generala Maistra.
(3) Red generala Maistra ima tri stopnje in se podeljuje kot red generala Maistra I. stopnje, red generala Maistra II. stopnje in red generala Maistra III. stopnje.
6. člen
(1) Red generala Maistra I. stopnje in red generala Maistra II. stopnje se lahko podeli višjim častnikom in vojaškim uslužbencem XII. do XV. razreda. Red generala Maistra III. stopnje se lahko podeli častnikom in višjim vojaškim uslužbencem.
(2) Red generala Maistra I. stopnje se lahko podeli po 25 letih službovanja v ministrstvu, red generala Maistra II. stopnje po 20 letih in red generala Maistra III. stopnje po 15 letih službovanja v ministrstvu.
7. člen
(1) Red generala Maistra vseh treh stopenj je oblikovano kot okrogla medalja z likom generala Maistra in napisom GENERAL MAISTER. Medaljo obkroža venec lipovih listov. Nad medaljo je majhen venec z obročkom za trak. Pri redu prve stopnje je lik generala Maistra zlate barve, pri drugi stopnji srebrne barve in pri tretji stopnji bronaste barve. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto, ko je bilo priznanje podeljeno.
(2) Red generala Maistra z meči za vojne zasluge ima dodana meča, od katerih so vidni ročaja in konici rezil.
(3) Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra in visijo na belo-modro-rdečem traku.
8. člen
(1) Nadomestne oznake za rede generala Maistra so:
– za red generala Maistra I. stopnje belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima v sredini zlat lik generala Maistra;
– za red generala Maistra II. stopnje belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima v sredini srebrn lik generala Maistra;
– za red generala Maistra III. stopnje belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima v sredini bronast lik generala Maistra.
(2) Nadomestne oznake za rede generala Maistra, podeljene za zasluge v vojni, imajo v sredini zlat, srebrn ali bronasti lik generala Maistra z meči.
2.2 Medalja generala Maistra
9. člen
(1) Medalja generala Maistra se lahko podeli za posebne zasluge v vojni ali miru ter za pomembne uspehe pri opravljanju vojaške službe oziroma del na obrambnem področju.
(2) Za vojne zasluge se priznanje podeljuje kot medalja generala Maistra z meči, za zasluge v miru pa kot medalja generala Maistra.
(3) Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja generala Maistra.
10. člen
(1) Zlata medalja generala Maistra se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva na vodstvenih položajih za posebne zasluge pri krepitvi in razvoju Slovenske vojske oziroma obrambe Republike Slovenije.
(2) Srebrna medalja generala Maistra se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva na vodstvenih položajih za pomemben prispevek pri krepitvi in razvoju Slovenske vojske oziroma obrambe Republike Slovenije.
(3) Bronasta medalja generala Maistra se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva za dosežene pomembne uspehe pri opravljanju vojaške službe oziroma nalog na obrambnem področju.
11. člen
(1) Medalja generala Maistra je okrogle oblike, na njem je upodobljen general Maister in ob njem napis GENERAL MAISTER. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve. Priznanja so v skladu s stopnjo zlate, srebrne in bronaste barve.
(2) Medalja generala Maistra z meči za vojne zasluge ima na obročku, ki veže medaljo in trak, dodana prekrižana meča.
(3) Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra in visijo na modrem traku.
12. člen
(1) Nadomestne oznake za medalje generala Maistra so:
– za zlato medaljo generala Maistra moder pravokotnik, ki ima na sredini zlat lik generala Maistra;
– za srebrno medaljo generala Maistra moder pravokotnik, ki ima na sredini srebrn lik generala Maistra;
– za bronasto medaljo generala Maistra moder pravokotnik, ki ima na sredini bronast lik generala Maistra.
(2) Nadomestne oznake za medalje generala Maistra, podeljene za zasluge v vojni, imajo v sredini zlat, srebrn ali bronasti lik generala Maistra z meči.
3. Red in medalja Slovenske vojske
3.1 Red Slovenske vojske
13. člen
(1) Red Slovenske vojske se lahko podeli za izjemne zasluge pri krepitvi in razvoju obrambe Republike Slovenije.
(2) Za vojne zasluge se priznanje podeljuje kot red Slovenske vojske z meči, za zasluge v miru pa kot red Slovenske vojske.
(3) Red Slovenske vojske ima tri stopnje in se podeljuje kot red Slovenske vojske na lenti, red Slovenske vojske z zvezdo in red Slovenske vojske.
14. člen
(1) Red Slovenske vojske na lenti in red Slovenske vojske z zvezdo se lahko podeli podčastnikom in častnikom Slovenske vojske, vojaškim uslužbencem III. do XV. razreda, poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske in delavcem ministrstva na vodstvenih položajih. Red Slovenske vojske se lahko podeli vojakom stalne sestave Slovenske vojske, podčastnikom in častnikom Slovenske vojske, vojaškim uslužbencem, poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske ter delavcem ministrstva.
(2) Red Slovenske vojske na lenti se lahko podeli po 25 letih službovanja v ministrstvu, red Slovenske vojske z zvezdo po 20 letih in red Slovenske vojske po 15 letih službovanja v ministrstvu.
15. člen
(1) Red Slovenske vojske vseh treh stopenj je oblikovano kot oznaka pripadnosti Slovenski vojski, izza katere enakomerno izhajajo na vse strani porazdeljeni srebrni žarki. Na zadnji strani priznanja so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve.
(2) Red Slovenske vojske z meči za vojne zasluge ima dodana prekrižana meča.
(3) Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra.
(4) Red Slovenske vojske na lenti se nosi na lenti, ki pada z desne rame proti levemu boku. Lenta je svetlo modre barve.
(5) Red Slovenske vojske z zvezdo je oblikovan kot zvezda in se nosi na levi strani prsi.
(6) Red Slovenske vojske je oblikovan kot okrogla medalja.
16. člen
(1) Nadomestne oznake za red Slovenske vojske so:
– za red Slovenske vojske na lenti moder pravokotnik, ki ima na sredi rdečo črto na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, ki je obdana z zelenim lipovim vencem;
– za red Slovenske vojske z zvezdo moder pravokotnik, ki ima na sredi rdečo črto na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, ki je obdana z zlatim lipovim vencem;
– za red Slovenske vojske moder pravokotnik, ki ima na sredi rdečo črto.
(2) Nadomestna oznaka za red Slovenske vojske, podeljen za zasluge v vojni, ima na sredini rdečo črto na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski.
3.2 Medalja Slovenske vojske
17. člen
(1) Medalja Slovenske vojske se lahko podeli za dolgoletne zasluge in prispevek pri krepitvi in razvoju obrambnega sistema ter Slovenske vojske.
(2) Za vojne zasluge se priznanje podeli kot medalja Slovenske vojske z meči, za zasluge v miru pa kot medalja Slovenske vojske.
(3) Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja Slovenske vojske.
18. člen
(1) Zlata medalja Slovenske vojske se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske, poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske ter delavcem ministrstva za posebne uspehe pri opravljanju nalog ter za pomemben prispevek h krepitvi in razvoju obrambnega sistema Republike Slovenije ter ugledu ministrstva in Slovenske vojske.
(2) Srebrna medalja Slovenske vojske se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske, poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske ter delavcem ministrstva, ki so se izkazali pri opravljanju dolžnosti na obrambnem področju ali pri opravljanju nalog Slovenske vojske in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu ministrstva in Slovenske vojske.
(3) Bronasta medalja Slovenske vojske se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske, poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske ter delavcem ministrstva za uspešno opravljanje dolžnosti na obrambnem področju.
(4) Zlata in srebrna medalja Slovenske vojske se lahko podelita tudi posameznikom za izjemno pomemben prispevek pri razvoju in ugledu ministrstva oziroma Slovenske vojske.
19. člen
(1) Medalja Slovenske vojske vseh treh stopenj je okrogle oblike, na njej je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Na zadnji strani medalje so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve. Priznanja so glede na stopnjo zlate, srebrne in bronaste barve. Priznanje visi na rdečem traku z belo-modro-rdečo črto.
(2) Medalja Slovenske vojske z meči za vojne zasluge ima na obročku, ki veže medaljo in trak, dodana prekrižana meča.
(3) Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra.
20. člen
(1) Nadomestne oznake za medaljo Slovenske vojske so:
– za zlato medaljo Slovenske vojske rdeč pravokotnik, ki ima na sredini belo-modro-rdečo črto, na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, obdana z zlatim lipovim vencem;
– za srebrno medaljo Slovenske vojske rdeč pravokotnik, ki ima na sredini belo-modro-rdečo črto, na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, obdana s srebrnim lipovim vencem;
– za bronasto medaljo Slovenske vojske rdeč pravokotnik, ki ima na sredini belo-modro-rdečo črto, na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, obdana z bronastim lipovim vencem.
(2) Nadomestna oznaka za medaljo Slovenske vojske, podeljene za zasluge v vojni, ima na sredini belo-modro-rdečo črto na kateri je oznaka pripadnosti Slovenski vojski.
4. Medalja za hrabrost
21. člen
Medalja za hrabrost se lahko podeli osebam, ki so se izkazale z izjemno hrabrostjo v vojni ali so opravili izjemno pogumno dejanje v miru, in sicer:
– za izjemno hrabrost v vojni, če kljub oceni situacije, da je bojna naloga ali dejanje tvegano, dosežejo pomemben uspeh in spremenijo potek dogajanja v korist Slovenske vojske, če pod hudim sovražnim ognjem rešijo življenje ali pomembne dobrine ali če preprečijo ali onesposobijo sovražnikovo delovanje in pri tem tvegajo življenje;
– za izjemno pogumno dejanje v miru, če rešijo oziroma preprečijo dejanje, ki ogroža življenje in delo ljudi.
22. člen
(1) Medalja za hrabrost je okrogle oblike, na njem je napis ZA HRABROST, pod njim sta stilizirana puška in lipova vejica. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve.
(2) Priznanje je izdelano iz srebra in pozlačeno ter visi na belo-modro-rdečem traku.
(3) Nadomestna oznaka za medaljo za hrabrost, podeljene za zasluge v miru, je belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano medaljo.
(4) Nadomestna oznaka za medaljo za hrabrost, podeljene za zasluge v vojni, je belo-modro-rdeč pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano medaljo z meči.
5. Medalja za ranjence
23. člen
(1) Medalja za ranjence se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske, ki so bili ranjeni med bojnim delovanjem ali brez svoje krivde pri opravljanju vojaške službe v miru.
(2) Medalja za ranjence se lahko podeli tudi pripadnikom Rdečega križa in Civilne zaščite ter drugih humanitarnih organizacij, ki so bili ranjeni med izvajanjem svojih nalog na območju bojnega delovanja.
24. člen
(1) Medalja za ranjence je okrogle oblike. Na njem je stilizirana kaplja krvi, na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter datum, ko je bil prejemnik ranjen.
(2) Priznanje je izdelano iz srebra in visi na rdečem traku.
(3) Nadomestna oznaka za medaljo za ranjence za ranjene v mirnodobnih aktivnostih je rdeč pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano medaljo.
(4) Nadomestna oznaka za medaljo za ranjence za ranjene v bojnih aktivnostih je rdeč pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano medaljo z meči.
6. Priznanja ministra za obrambo
25. člen
Priznanje ministra za obrambo se lahko podeli kot medalja ministra za obrambo ali kot plaketa ministra za obrambo.
6.1 Medalja ministra za obrambo
26. člen
(1) Medalja ministra za obrambo se lahko podeli delavcem ministrstva in pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske za uspešno in prizadevno opravljanje nalog na obrambnem področju.
(2) Medalja ministra za obrambo je okrogle oblike, na njej je na sredini reliefno oblikovan tetraeder, katerega ob levi stranici obkroža reliefno oblikovana lovorjeva vejica, ob desni stranici pa reliefno oblikovana vejica lipovih listov. Ob zgornji vodoravni stranici tetraedra je izsekan periferni del medalje. Na zadnji strani priznanja je v zgornjem delu vkovan logotip grba Republike Slovenije z dvema vodoravnima linijama, med katerima je izpisano v dveh vrsticah »REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA OBRAMBO«, v spodnjem delu pa so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve.
(3) Priznanje je izdelano iz srebra in je na zelen trak z zlato – rumenima linijama pripet s posebnim kovinskim obročem.
(4) Nadomestna oznaka za medaljo ministra za obrambo je zelen pravokotnik, ki ima ob vsaki strani zlato – rumeno črto.
6.2 Plaketa ministra za obrambo
27. člen
Plaketa ministra za obrambo se lahko podeli delavcem ministrstva za strokovno, učinkovito in racionalno opravljanje nalog na upravnem področju ministrstva.
28. člen
Plaketa ministra za obrambo je oblikovana kot pokončen pravokotnik. Na njem je v zgornjem delu reliefno oblikovan tetraeder, katerega ob levi stranici obkroža reliefno oblikovana lovorjeva vejica, ob desni stranici pa reliefno oblikovana vejica lipovih listov. V spodnjem delu pokončnega pravokotnika so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve. Priznanje je izdelano iz kristala.
7. Medalja za zasluge
29. člen
(1) Medalja za zasluge se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva za:
– izjemno delo pri vzpostavitvi in poglobitvi mednarodnih odnosov s prijateljskimi državami na obrambnem in vojaškem področju;
– izjemno uspešno izveden projekt, ki je posebnega pomena za razvoj in krepitev obrambe države.
(2) Medalja za zasluge se lahko podeli tudi posamezniku za posebne zasluge pri krepitvi in razvoju obrambe ter ugledu ministrstva na mednarodnem področju.
30. člen
(1) Medalja za zasluge je okrogle oblike. Na sprednji strani sta dva pokončna meča, katera držala se v spodnjem delu stikata. Ob levem meču je reliefno oblikovana lovorjeva vejica, ob desnem meču pa reliefno oblikovana vejica lipovih listov. Na sredini med mečema so reliefno oblikovani žarki, ki se proti vrhu razširijo. Na zadnji strani je ob zgornjem robu napis ZA ZASLUGE, v spodnjem delu pa so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve.
(2) Priznanje je izdelano iz srebra in visi na zelenem traku, s srebrno črto na sredini.
(3) Nadomestna oznaka za medaljo za zasluge je zelen pravokotnik, ki ima na sredini srebrno črto. Če je oseba prejela več kot eno priznanje, se število prejetih priznanj označi z ustrezno številko.
8. Medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske
31. člen
(1) Medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske se lahko podeli za izjemne uspehe pri razvoju, krepitvi, pripravljenosti in ugleda Slovenske vojske ter za uspešno in prizadevno delo v Slovenski vojski.
(2) Za vojne zasluge se priznanje podeljuje kot medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske z meči, za zasluge v miru pa kot priznanje Slovenske vojske.
(3) Priznanje ima štiri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske ter kot medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske.
32. člen
(1) Zlata medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske ter poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske za izjemno pomemben dolgoleten prispevek in zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske.
(2) Srebrna medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske ter poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske za posebno pomemben dolgoleten prispevek in zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske.
(3) Bronasta medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske ter poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske za pomemben prispevek in zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske.
(4) Medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske se lahko podeli posameznikom ter organizacijam in društvom za zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske.
33. člen
(1) Medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske vseh štirih stopenj je oblikovano kot oznaka Generalštaba Slovenske vojske, iz katerega enakomerno izhajajo v obliki šesterokotnika žarki, ki so glede na stopnjo priznanja zlate, srebrne, bronaste in patinaste barve. Pod znakom Slovenske vojske sta prekrižana meč in puška. Na zadnji strani priznanja so vgravirani ime in priimek nosilca ali naziv poveljstva, enote, zavoda, organizacije oziroma društva ter leto podelitve.
(2) Medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske z meči za vojne zasluge ima na obročku, ki veže medaljo in trak, dodana prekrižana meča.
(3) Priznanja vseh štirih stopenj so izdelana iz srebra in visijo na modrem traku, ki ima na levem in desnem robu zlato rumeno vertikalno črto.
34. člen
(1) Nadomestne oznake za medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske so:
– za zlato medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske moder pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano priznanje;
– za srebrno medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske moder pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano priznanje;
– za bronasto medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske moder pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano priznanje;
– za medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske moder pravokotnik.
(2) Nadomestna oznaka za medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske, podeljene za zasluge v vojni, ima v sredini pomanjšano priznanje z meči.
9. Medalja v službi miru
35. člen
(1) Medalja v službi miru se podeli pripadnikom Slovenske vojske ali delavcem ministrstva za sodelovanje v mednarodnih dogovorjenih misijah za vzpostavitev in ohranjanje miru, za sodelovanje v humanitarnih operacijah ali za načrtovanje in izvajanje vojaško obrambnih nalog na mednarodnem področju.
(2) Priznanje se podeli, če je bila oseba v operaciji oziroma misiji najmanj 3 mesece in je svojo dolžnost opravljala skladno s Pravili službe v Slovenski vojski in mednarodnimi predpisi. Priznanje se podeli tudi, če je bila oseba odpoklicana iz razloga, ki ga osebi ni mogoče naprtiti, vendar je opravljala dolžnost v operaciji oziroma misiji najmanj 30 dni.
36. člen
(1) Medalja v službi miru je okrogle oblike, na njem je podoba zemeljske oble, ki jo obkroža venec lipovih listov in so na vrhu sklenjeni z državnim grbom Republike Slovenije. Na zadnji strani medalje je zgoraj polkrožno napis MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, spodaj polkrožno napis V SLUŽBI MIRU, na sredini pa so vgravirani ime in priimek nosilca, kratica naziva misije oziroma operacije ter leto podelitve.
(2) Medalja visi na traku bele barve, ki ima na sredini široko modro progo.
(3) Priznanje je izdelano iz srebra.
(4) Nadomestna oznaka za medaljo v službi miru je bele barve in ima na sredini modro progo. Če je oseba sodelovala v operaciji oziroma v misiji več kot enkrat, se število sodelovanj označi z ustrezno številko.
(5) Za sodelovanje v operacijah oziroma misijah, ki se izvajajo v skladu s VII. poglavjem ustanovne listine Združenih narodov, nosilec priznanja prejme ploščico z nazivom misije oziroma operacije.
10. Medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke
37. člen
(1) Medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske, delavcem ministrstva in posameznikom za uspešno izvedene multidisciplinarne razvojne projekte, znanstveno-strokovne prispevke na področju vojaških veščin ali uspešno uvedbo novih vsebin in metod dela v organizacijo in delovanje Slovenske vojske.
(2) Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič.
38. člen
(1) Zlata medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič se lahko podeli za uspešno zaključene multidisciplinarne razvojne projekte, ki prispevajo k učinkovitejši organizaciji in izvajanju nalog Slovenske vojske. Za multidisciplinarnost se šteje sodelovanje strokovnjakov Slovenske vojske, delavcev ministrstva in zunanjih strokovnjakov ali pa projektno sodelovanje strokovnjakov različnih področij dela pri skupni projektni nalogi.
(2) Srebrna medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič se lahko podeli za znanstveno – strokovne prispevke na področju vojaških veščin in področij dela, ki zagotavljajo uspešnejše izvajanje vojaških nalog.
(3) Bronasta medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič se lahko podeli za uspešno uvedbo novih vsebin in metod dela v organizaciji in delovanju Slovenske vojske.
39. člen
(1) Medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič vseh treh stopenj je okrogle oblike. Na sprednji strani je lik Fridolina Kavčiča in zgoraj v pomanjšani obliki oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Na zadnji strani so ob straneh lipovi listi, zgoraj napis ZNANOST IN VOJSKA, spodaj napis ZA MIR, na sredini pa so vgravirani ime in priimek prejemnika in datum podelitve priznanja.
(2) Nadomestna oznaka za medaljo za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič je rdeč pravokotnik, ki ima na sredini zeleno pokončno črto, na kateri je pomanjšana medalja.
11. Medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske
40. člen
(1) Medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske Andrej Komel, plemeniti Sočebran, se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva za izjemne dosežke na področju kulturnega ustvarjanja in promocije Slovenske vojske. Priznanje se podeljuje za samostojna dela, izvedbe in priredbe ter animacijo na vseh področjih kulturnega ustvarjanja in promocije Slovenske vojske.
(2) Pogoji za podelitev priznanja so javne objave ali izvedbe del na različnih kulturnih področjih, kvaliteta del, odziv javnosti in prispevek h krepitvi ugleda Slovenske vojske.
(3) Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske.
41. člen
(1) Zlata medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske Andrej Komel, plemeniti Sočebran, se lahko podeli za kulturne in promocijske dosežke na mednarodnem področju.
(2) Srebrna medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske Andrej Komel, plemeniti Sočebran, se lahko podeli za kulturne in promocijske dosežke, ki dosegajo visoko kvaliteto ali so ocenjeni kot izjemno pomemben prispevek k oblikovanju in krepitvi ugleda Slovenske vojske.
(3) Bronasta medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske Andrej Komel, plemeniti Sočebran, se lahko podeli za kulturne in promocijske dosežke visoke kvalitete, ki krepijo prepoznavnost in ugled Slovenske vojske v domači javnosti.
42. člen
(1) Medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske Andrej Komel, plemeniti Sočebran, vseh treh stopenj je okrogle oblike. Na sprednji strani je lik plemenitega Sočebrana in na vrhu pomanjšana oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Na zadnji strani je na vrhu napis KULTURA IN VOJSKA, ob straneh so stilizirani lipovi listi, na spodnji strani je napis ZA MIR, na sredini pa so vgravirani ime in priimek prejemnika in datum podelitve priznanja.
(2) Nadomestna oznaka za medaljo za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske je zlato rumen pravokotnik, ki ima na sredini rdečo pokončno črto, na kateri je pomanjšana medalja.
12. Medalja za mednarodno sodelovanje
43. člen
(1) Medalja za mednarodno sodelovanje se lahko podeli rezidenčnim in nerezidenčnim tujim obrambnim atašejem, mednarodnim organizacijam, enotam in pripadnikom drugih vojsk oziroma predstavnikom ministrstev za obrambo drugih držav in tujim državljanom, ki so s svojim delom bistveno prispevali k razvoju in ugledu ministrstva in Slovenske vojske.
(2) Priznanje ima pet stopenj in se podeljuje kot medalja za mednarodno sodelovanje I., II., III., IV. in V. stopnje.
44. člen
(1) Medalja za mednarodno sodelovanje I. stopnje se lahko podeli ministru za obrambo druge države, visokemu vojaškemu predstavniku druge vojske z generalskim činom ter vodji mednarodne organizacije.
(2) Medalja za mednarodno sodelovanje II. stopnje se lahko podeli visokemu predstavniku ministrstva za obrambo druge države, visokemu vojaškemu predstavniku druge vojske najmanj s činom majorja, rezidenčnemu obrambnemu atašeju druge države ob prenehanju opravljanja dolžnosti v Republiki Sloveniji, visokemu predstavniku mednarodne organizacije ter vojaški enoti druge vojske strateške ravni.
(3) Medalja za mednarodno sodelovanje III. stopnje se lahko podeli predstavniku ministrstva za obrambo druge države, častniku druge vojske, nerezidenčnemu obrambnemu atašeju druge države ob prenehanju opravljanja dolžnosti, predstavniku mednarodne organizacije ter vojaški enoti druge vojske operativne ravni.
(4) Medalja za mednarodno sodelovanje IV. stopnje se lahko podeli predstavniku ministrstva za obrambo druge države, podčastniku druge vojske, predstavniku mednarodne organizacije ter vojaški enoti druge vojske taktične ravni.
(5) Medalja za mednarodno sodelovanje V. stopnje se lahko podeli predstavniku ministrstva za obrambo druge države, druge vojske, mednarodne organizacije in drugemu državljanu.
45. člen
(1) Medalja za mednarodno sodelovanje vseh petih stopenj je okrogle oblike, na katerem je sredinsko, v zgornjem delu vkovan znak Slovenske vojske, v sredini spodnjega dela pa je vkovan stiliziran simbol stisk rok. Med obema simboloma je na levi strani obroča vkovan napis SODELOVANJE, na desni strani obroča pa napis COOPERATION. Sredinski del je izsekan, v katerega je vložena ploščica iz plexi stekla, na sredini katere je apliciran reliefni odkovek z gravuro obrisa globusa. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve.
(2) Priznanja so v skladu s stopnjo zlate, srebrne, bronaste, medeninaste in nikljaste barve.
(3) Priznanja vseh petih stopenj so izdelana iz srebra in so na svetlo moder trak trikotne oblike pripete s pozlačenim kovinskim obročkom. Trak ima na sredini vzdolžno vtkano slovensko trobojnico, ob strani pa rumeni črti.
46. člen
Nadomestna oznaka za medaljo za mednarodno sodelovanje je svetlo moder pravokotnik, ki ima na sredini vzdolžno vtkano slovensko trobojnico, ob strani pa črti v zlati, srebrni, bronasti, medeninasti ali nikljasti barvi.
13. Priznanje vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe
47. člen
(1) Priznanje vojaku Slovenske vojske za dosežene usprehe se lahko podeli za prizadevno in uspešno opravljanje vojaške službe oziroma nalog in dolžnosti vojaka v Slovenski vojski.
(2) Priznanje vojaku Slovenske vojske za dosežene usprehe se lahko podeli kot medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe in kot listina pogodbenemu pripadniku Slovenske vojske za dosežene uspehe.
13.1 Medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe
48. člen
(1) Medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe ima štiri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe ter kot medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe.
(2) Zlata medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe se lahko podeli vojakom stalne sestave Slovenske vojske za izjemno prizadevno in uspešno opravljanje vojaške službe po preteku najmanj petih let opravljanja službe v Slovenski vojski, vojakom rezervne sestave Slovenske vojske pa za izjemno prizadevno in uspešno opravljanje nalog oziroma dolžnosti po preteku najmanj petih let od razporeditve v rezervno sestavo oziroma od podpisa pogodbe o opravljanju službe v rezervni sestavi.
(3) Srebrna medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe se lahko podeli vojakom stalne sestave Slovenske vojske za prizadevno in uspešno opravljanje vojaške službe po preteku najmanj treh let opravljanja službe v Slovenski vojski, vojakom rezervne sestave pa za prizadevno in uspešno opravljanje nalog oziroma dolžnosti po preteku najmanj treh let od razporeditve v rezervno sestavo oziroma od podpisa pogodbe o opravljanju službe v rezervni sestavi.
(4) Bronasta medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe se lahko podeli vojakom stalne ali rezervne sestave Slovenske vojske za prizadevno in uspešno opravljanje vojaške službe oziroma nalog in dolžnosti vojakov v Slovenski vojski.
(5) Medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe se podeli vojakom ob uspešnem zaključku temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja.
49. člen
(1) Medalja vojaka Slovenske vojske za dosežene uspehe je okrogle oblike. Spredaj je lik vojaka. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek vojaka ter leto podelitve. Priznanja so glede na stopnjo zlate, srebrne, bronaste in patinaste barve in visijo na zelenem traku.
(2) Nadomestne oznake za medaljo vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe so:
– za zlato medaljo vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe zelen pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano zlato medaljo vojaka Slovenske vojske za dosežene uspehe;
– za srebrno medaljo vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe zelen pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano srebrno medaljo vojaka Slovenske vojske za dosežene uspehe;
– za bronasto medaljo vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe zelen pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšano bronasto medaljo vojaka Slovenske vojske za dosežene uspehe;
– za medaljo vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe zelen pravokotnik.
13.2 Listina za dosežene uspehe pogodbenemu pripadniku rezervne sestave
50. člen
Listina za dosežene uspehe pogodbenemu pripadniku Slovenske vojske se podeli pogodbenim pripadnikom rezervne sestave Slovenske vojske ob poteku pogodbe za zgledno, uspešno in prizadevno opravljanje nalog oziroma dolžnosti v času trajanja pogodbenih obveznosti.
14. Priznanja za delo na obveščevalno varnostnem področju
51. člen
(1) Priznanja za delo na obveščevalno varnostnem področju se lahko podelijo za uspehe in zasluge pri delu na obveščevalnem, protiobveščevalnem in varnostnem področju, sistemu nacionalne varnosti ter za prispevek pri krepitvi in razvoju obrambnega sistema.
(2) Priznanja za delo na obveščevalno varnostnem področju se podeljujejo kot znak Obveščevalno varnostne službe, pohvala Obveščevalno varnostne službe, kovanec Obveščevalno varnostne službe in plaketa Obveščevalno varnostne službe.
14.1 Znak Obveščevalno varnostne službe
52. člen
(1) Znak Obveščevalno varnostne službe se lahko podeli zaposlenemu ali nekdanjemu delavcu Obveščevalno varnostne službe za pomembne zasluge pri opravljanju del in nalog na področju nacionalne varnosti, obrambnem področju ter pri obveščevalno varnostni dejavnosti.
(2) Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot zlati, srebrni in bronasti znak Obveščevalno varnostne službe.
53. člen
(1) Zlati znak Obveščevalno varnostne službe se lahko podeli delavcu Obveščevalno varnostne službe za pomembne zasluge na področju nacionalne varnosti.
(2) Srebrni znak Obveščevalno varnostne službe se lahko podeli delavcu Obveščevalno varnostne službe za pomembne uspehe pri izvajanju obveščevalno varnostne dejavnosti ali na obrambnem področju.
(3) Bronasti znak Obveščevalno varnostne službe se lahko podeli delavcu Obveščevalno varnostne službe za pomembne uspehe pri izvajanju nalog na obrambnem področju.
54. člen
Znak Obveščevalno varnostne službe vseh treh stopenj je okrogle oblike, premera 70 mm, na njem je oznaka Obveščevalno varnostne službe in napis REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, OBVEŠČEVALNO VARNOSTNA SLUŽBA. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto, ko je bilo priznanje podeljeno. Priznanja so glede na stopnje zlate, srebrne ali bronaste barve.
55. člen
Nadomestne oznake za znak Obveščevalno varnostne službe so:
– za zlati znak Obveščevalno varnostne službe moder pravokotnik, ki ima v sredini zlato oznako Obveščevalno varnostne službe;
– za srebrni znak Obveščevalno varnostne službe moder pravokotnik, ki ima v sredini srebrno oznako Obveščevalno varnostne službe;
– za bronasti znak Obveščevalno varnostne službe moder pravokotnik, ki ima v sredini bronasto oznako Obveščevalno varnostne službe.
14.2 Pohvala
56. člen
(1) Pohvala Obveščevalno varnostne službe se lahko podeli delavcu Obveščevalno varnostne službe za posebne uspehe pri opravljanju del in nalog na obveščevalnem, protiobveščevalnem in varnostnem področju.
(2) Prejemniku pohvale se lahko izroči tudi ustrezno spominsko darilo.
14.3 Kovanec Obveščevalno varnostne službe
57. člen
(1) Kovanec Obveščevalno varnostne službe se lahko podeli domačim ali tujim ustanovam, organom oziroma organizacijam ter posameznikom in tujim državljanom za zasluge pri opravljanju nalog Obveščevalno varnostne službe.
(2) Priznanje se lahko podeli tudi delavcu Obveščevalno varnostne službe ob odhodu v pokoj.
58. člen
Kovanec Obveščevalno varnostne službe je okrogle oblike, na njem je oznaka Obveščevalno varnostne službe in napis MO, OBVEŠČEVALNO VARNOSTNA SLUŽBA. Na zadnji strani je grb Republike Slovenije in napis REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO. Priznanje je izdelano iz srebra in je zlate, srebrne ali bronaste barve.
14.4 Plaketa Obveščevalno varnostne službe
59. člen
Plaketa Obveščevalno varnostne službe se lahko podeli domačim ali tujim ustanovam, organom oziroma organizacijam ter posameznikom in tujim državljanom za zasluge na področju sodelovanja z Obveščevalno varnostno službo.
15. Priznanje za delo na športnem področju
60. člen
(1) Priznanje za delo na športnem področju se lahko podeli za zasluge na področju športnih in rekreativnih dejavnosti ministrstva.
(2) Priznanje ima štiri stopnje in se lahko podeljuje kot zlato, srebrno in bronasto priznanje za športne dosežke ter kot priznanje za delo na športnem področju.
61. člen
(1) Zlato priznanje za delo na športnem področju se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva za izjemno pomemben prispevek na športnem področju in za dolgoletno prizadevno delo na športnem in rekreativnem področju.
(2) Srebrno priznanje za delo na športnem področju se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva za pomemben dolgoleten prispevek na športnem in rekreativnem področju.
(3) Bronasto priznanje za delo na športnem področju se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva za pomembne zasluge na športnem in rekreativnem področju.
(4) Priznanje za delo na športnem področju se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske, delavcem ministrstva, državljanom drugih držav ter posameznikom, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge na športnem in rekreativnem področju.
62. člen
(1) Priznanje za delo na športnem področju vseh štirih stopenj je okrogle oblike, na njem je v ozadju stiliziran znak Slovenske vojske in pred njim motiv antičnega metalca diska. Priznanje do polovice obkroža venec zelenih lovorjevih listov. Antični metalec diska je glede na stopnjo priznanja zlate, srebrne, bronaste in patinaste barve.
(2) Priznanja vseh štirih stopenj so izdelana iz srebra.
(3) Priznanje za delo na športnem področju vseh stopenj visijo na traku zelene barve.
63. člen
Nadomestne oznake za priznanje za delo na športnem področju so:
– za zlato priznanje za delo na športnem področju zelen pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšan zlati lik antičnega metalca;
– za srebrno priznanje za delo na športnem področju zelen pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšan srebrni lik antičnega metalca;
– za bronasto priznanje za delo na športnem področju zelen pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšan bronasti lik antičnega metalca;
– za priznanje za delo na športnem področju zelen pravokotnik, ki ima na sredini pomanjšan patinasti lik antičnega metalca.
16. Priznanje za najboljše strelce
64. člen
(1) Priznanje za najboljše strelce se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske, če na uradnih strelskih preskusih z osebnim orožjem dosežejo predpisano število zadetkov.
(2) Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot zlati, srebrni in bronasti strelski znak.
(3) Generalštab Slovenske vojske določi število zadetkov, ki jih je treba doseči, za posamezno stopnjo strelskega znaka.
(4) Prejemniki zlatega, srebrnega ali bronastega strelskega znaka so upravičeni do zlate, srebrne ali bronaste strelske vrvice.
65. člen
(1) Strelski znak ima obliko značke na kateri je lik strelca. Glede na stopnjo je znak zlate, srebrne ali bronaste barve.
(2) Strelska vrvica je pletena in je zlate, srebrne ali bronaste barve.
17. Priznanje za dolgoletno službo
66. člen
(1) Za dolgoletno službo v ministrstvu se lahko podelita znak za dolgoletno službo in zahvalna listina.
(2) Znak za dolgoletno službo se podeli pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske in delavcem ministrstva za dopolnjeno določeno število let službe v ministrstvu oziroma v poveljstvih, enotah ter zavodih Slovenske vojske.
(3) Prvi znak za dolgoletno službo se podeli po petih letih službe, nadaljnji pa za vsakih naslednjih pet let.
(4) Znak za dolgoletno službo je okrogle oblike, v zgornjem delu je vkovan logotip grba Republike Slovenije z dvema vodoravnima linijama, med katerima je izpisano v dveh vrsticah REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA OBRAMBO. Na zadnji strani je vgravirana rimska številka V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV ali XL.
(5) Znak je izdelan iz srebra. Znaki za V, X, XV in XX let dela v ministrstvu oziroma v poveljstvih, enotah ter zavodih Slovenske vojske so srebrne barve, premera 27 mm, za XXV, XXX, XXXV in XL let dela pa zlate barve, premera 32 mm.
(6) Nadomestna oznaka za znak za dolgoletno službo je moder pravokotnik, ki ima na sredini srebrno ali zlato rimsko številko glede na število delovnih let, za katero se znak podeli.
67. člen
(1) Zahvalna listina se lahko podeli delavcem ministrstva in pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske po desetih letih neprekinjene službe v ministrstvu ali ko se upokojijo kot delavci ministrstva.
(2) Ob upokojitvi se delavcem ministrstva in pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske izroči ustrezno spominsko darilo.
18. Priznanje za sodelovanje
68. člen
(1) Priznanje za sodelovanje z ministrstvom ter s poveljstvi, z enotami in zavodi Slovenske vojske se lahko podeljuje gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom za zasluge in dosežene uspehe pri razvoju obrambnega sistema Republike Slovenije.
(2) Priznanje ima tri stopnje in se podeljuje kot velika plaketa, plaketa ali listina za sodelovanje.
(3) Velika plaketa za sodelovanje se lahko podeli gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom za dolgoletni izjemen prispevek pri krepitvi, razvoju, delu in ugledu ministrstva ter Slovenske vojske.
(4) Plaketa za sodelovanje se lahko podeli gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom, ki so pomembno pripomogli pri krepitvi, razvoju, delu in ugledu ministrstva in Slovenske vojske.
(5) Listina za sodelovanje se lahko podeli gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom, ki so prispevali pri krepitvi, razvoju, delu in ugledu ministrstva in Slovenske vojske.
69. člen
(1) Velika plaketa je oblikovana kot pokončen pravokotnik. Na njem je pritrjen kovanec v zlati barvi, v zgornjem delu je vkovan logotip grba Republike Slovenije z dvema vodoravnima linijama, med katerima je izpisano v dveh vrsticah REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, v spodnjem delu pa je napis ZA SODELOVANJE. Kovanec je izdelan iz srebra.
(2) Plaketa je enake oblike in manjše velikosti, kovanec pa je v srebrni barvi.
(3) Listina za sodelovanje je svetle rumenkasto rjave barve velikosti A4 formata. Na vrhu je grb Republike Slovenije, pod njim pa napis REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO. Pod napisom je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, pod njo pa napis LISTINA ZA SODELOVANJE. Pod napisom je prostor za ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja, utemeljitev priznanja, letnica podelitve ter žig in podpis ministra za obrambo.
19. Priznanje delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve
70. člen
Priznanje se lahko podeli delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve za uspešno sodelovanje z ministrstvom pri popolnjevanju Slovenske vojske s pogodbenimi pripadniki rezervne sestave.
71. člen
Priznanje delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve je izdelano iz kristala in je oblikovano kot šesterokotnik. Na sredini je oznaka pripadnosti Slovenske vojske. Na zgornjem delu je naziv delodajalca, na spodnjem delu pa je napisano leto podelitve.
20. Hladno in strelno orožje
72. člen
(1) Za dolgoletne zasluge ali uspehe na obrambnem področju se lahko pripadnikom Slovenske vojske ali delavcem ministrstva podari hladno orožje.
(2) Za hladno orožje se po tem pravilniku štejejo velika sablja Ministrstva za obrambo, mala sablja Ministrstva za obrambo, mala sablja Slovenske vojske, nož Ministrstva za obrambo in mali nož Slovenske vojske.
(3) Velika sablja Ministrstva za obrambo se podeli častnikom Slovenske vojske ob povišanju v čin brigadir.
(4) Mala sablja Ministrstva za obrambo se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske ali delavcem ministrstva za izjemne zasluge in uspehe pri izvajanju nalog, povezanih s krepitvijo in razvojem obrambnega sistema Republike Slovenije. Mala sablja Ministrstva za obrambo se lahko podeli tudi predstavnikom prijateljskih držav, vojaških ali mednarodnih organizacij za njihove zasluge pri krepitvi obrambnega sistema Republike Slovenije.
(5) Mala sablja Slovenske vojske se podeli podčastnikom ob povišanju v čin praporščak in častnikom ob povišanju v čin major.
(6) Nož Ministrstva za obrambo se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske ali delavcem ministrstva za pomembne uspehe pri opravljanju dolžnosti na obrambnem področju.
(7) Mali nož Slovenske vojske se podeli pripadniku Slovenske vojske ob podelitvi čina vodnik, razen kandidatu za častnika Slovenske vojske, ki mu je bil čin vodnik podeljen v času uspešnega šolanja na Šoli za častnike, ter ob podelitvi čina poročnik.
73. člen
(1) Velika sablja Ministrstva za obrambo je sestavljena iz rezila, držala in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z držalom je 93 cm, na rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika. Držalo je pozlačeno in na njem je oznaka pripadnosti Slovenski vojski obdana s stiliziranim lipovim vencem. Nožnica je kromirana, dolžine 83,5 cm.
(2) Mala sablja Ministrstva za obrambo je sestavljena iz rezila, držala in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z držalom je 41 cm, na rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika. Držalo je pozlačeno in na njem je grb Republike Slovenije. Nožnica je kromirana, dolžine 35,5 cm.
(3) Mala sablja Slovenske vojske je sestavljena iz rezila, držala in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z držalom je 30 cm, na rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika. Držalo je pozlačeno in na njem je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Na nožnici je pritrjena ploščica v zlati ali srebrni barvi. Na zlati ploščici je vgraviran napis MAJOR, na srebrni ploščici PRAPORŠČAK, pod napisom pa je vgraviran datum povišanja v čin. Nožnica je kromirana, dolžine 20 cm.
(4) Nož Ministrstva za obrambo je sestavljen iz rezila, držala in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z držalom je 31 cm, na rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika. Držalo je leseno s pozlačenimi zaključki in na njem je grb Republike Slovenije. Nožnica je lesena, oblečena s črnim usnjem z zlatimi zaključki, dolžine 24 cm.
(5) Mali nož Slovenske vojske je sestavljen iz rezila, držala in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z držalom je 28 cm, na rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika. Držalo je leseno s pozlačenimi zaključki in na njem je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Na nožnici je zlata ali srebrna ploščica. Na zlati ploščici je vgraviran napis POROČNIK, na srebrni ploščici VODNIK, pod napisom pa je vgraviran datum podelitve čina. Nožnica je lesena, oblečena s črnim usnjem z zlatimi zaključki, dolžine 20 cm.
74. člen
(1) Za dolgoleten izjemen osebni prispevek pri krepitvi obrambe Republike Slovenije ter razvoja in krepitve Slovenske vojske, se lahko pripadniku Slovenske vojske ali delavcu ministrstva podari strelno orožje.
(2) Strelno orožje se praviloma podari osebi, ki je pri opravljanju dolžnosti zadolžena z osebno oborožitvijo.
(3) Za strelno orožje se po tem pravilniku šteje polavtomatska pištola znamke Beretta M 92 FS, kalibra 9 mm, oziroma drugo temu ustrezno orožje.
75. člen
(1) Za orožje iz prejšnjega člena mora prejemnik pridobiti orožno listino za posest oziroma nošenje orožja po predpisih o orožju.
(2) Upravičen razlog za izdajo orožne listine iz prejšnjega odstavka se izkazuje s potrdilom ministrstva o podaritvi strelnega orožja. Obrazec potrdila o podelitvi strelnega orožja je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(3) Usposobljenost za ravnanje z orožjem se izkazuje s potrdilom ministrstva, izdanim na podlagi predpisov, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih oziroma v Slovenski vojski.
(4) Zdravniške preglede prejemnikov orožja lahko opravlja tudi Vojaška zdravstvena služba, po predhodnem pooblastilu Ministrstva za zdravje.
21. Spominski pečatni prstan
76. člen
Častniku Slovenske vojske se ob povišanju v čin generalmajorja podeli spominski pečatni prstan. Za spominski pečatni prstan se po tem pravilniku šteje generalski pečatni prstan.
77. člen
Generalski pečatni prstan je oblikovan kot pečatni prstan. Na notranji strani prstana je vgraviran datum povišanja v generalski čin. Na zunanji levi strani je vgravirana oznaka pripadnosti Slovenski vojski, na zunanji desni strani prstana sta vgravirana prekrižana meča, na vrhu pa je oblikovan poznogotski ščit. Generalski pečatni prstan je teže 20 g, izdelan iz rumenega, 14 karatnega zlata, poznogotski ščit pa iz belega zlata.
22. Spominska priznanja
78. člen
(1) S spominskimi priznanji se označujejo pomembnejši dogodki ali aktivnosti obrambnega pomena v miru in vojni.
(2) Spominsko priznanje se lahko podeli kot bojni spominski znak, spominski znak in kot spominska značka.
(3) Spominsko priznanje bojni spominski znak se lahko podeli za načrtovane vojaške akcije, v katerih je prišlo do uporabe strelnega orožja ene strani v spopadu z nasprotno stranjo. Za druge načrtovane vojaške akcije se lahko podeli spominsko priznanje spominski znak.
(4) Obliko in namen spominskih priznanj določi minister za obrambo.
79. člen
(1) Nadomestna oznaka za bojni spominski znak je moder pravokotnik z zlatim lipovim listom na sredini, ki ga prekriža puška oziroma z miniaturnim znakom, za ostale spominske znake pa je nadomestna oznaka moder pravokotnik z lipovim listom na sredini oziroma z miniaturnim znakom. Na eni nadomestni oznaki so lahko eden, dva ali trije lipovi listi, ki jih lahko križajo puške.
(2) Spominskim značkam ne pripada nadomestna oznaka.
III. PODELJEVANJE PRIZNANJ
80. člen
(1) Minister za obrambo podeljuje:
– častni vojni znak;
– red in medaljo generala Maistra;
– red in medaljo Slovenske vojske;
– priznanje ministra za obrambo;
– medaljo za zasluge;
– medaljo za znanstveno-raziskovalne dosežke;
– medaljo za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske;
– veliko sabljo Ministrstva za obrambo;
– malo sabljo Ministrstva za obrambo;
– nož Ministrstva za obrambo;
– strelno orožje;
– medaljo za mednarodno sodelovanje;
– spominsko priznanje;
– medaljo za hrabrost;
– medaljo za ranjence;
– spominski pečatni prstan;
– priznanje za dolgoletno službo;
– priznanje za sodelovanje;
– priznanje delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve.
(2) Druga priznanja določena s tem pravilnikom, podeljuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske, razen priznanja za delo na varnostno obveščevalnem področju, ki jih podeljuje predstojnik Obveščevalno varnostne službe.
(3) Minister za obrambo najkasneje do 1. decembra v tekočem letu določi število priznanj iz prvega odstavka tega člena, ki se lahko podelijo v naslednjem letu, razen priznanj častni vojni znak, medalje za zasluge, medalje za hrabrost, medalje za ranjence, medalje za mednarodno sodelovanje in velike sablje Ministrstva za obrambo ter priznanj za dolgoletno službo, spominskih priznanj, spominskih pečatnih prstanov in priznanj delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve.
(4) Načelnik Generalštaba Slovenske vojske najkasneje do 1. decembra v tekočem letu, določi število priznanj iz drugega odstavka tega člena, ki se lahko podelijo v naslednjem letu, razen medalje v službi miru, medalje vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe, male sablje Slovenske vojske, malega noža Slovenske vojske, priznanj za delo na športnem področju in priznanj za najboljše strelce.
81. člen
(1) Razpis za posredovanje predlogov za priznanja ministrstva pripravi organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov v sodelovanju z Generalštabom Slovenske vojske, najkasneje do 20. decembra v tekočem letu.
(2) Predloge za priznanja, ki jih podeljuje minister za obrambo, razen za priznanja za dolgoletno službo, pošljejo organizacijske enote ministrstva, organizacijski enoti ministrstva, pristojni za upravljanje človeških virov. K predlogom za podelitev priznanja delodajalcem pogodbene rezerve predlagatelj pridobi predhodno mnenje organizacijske enote ministrstva, pristojne za vojaške zadeve.
(3) Predloge za priznanja, ki jih podeljuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske, pošljejo pristojna poveljstva, enote in zavodi ter organizacijske enote ministrstva Generalštabu Slovenske vojske oziroma pristojnemu poveljstvu.
(4) Predloge za priznanja, ki jih podeljuje predstojnik Obveščevalno varnostne službe, lahko organizacijske enote ministrstva vse leto posredujejo Obveščevalno varnostni službi.
(5) Predlog za ustanovitev in podelitev spominskega priznanja za dogodke oziroma aktivnosti v času agresije na Republiko Slovenijo leta 1991 oziroma za dogodke in aktivnosti obrambnega pomena v vojni poda Generalštab Slovenske vojske organizacijski enoti ministrstva, pristojni za upravljanje človeških virov. K predlogu Generalštab Slovenske vojske praviloma priloži mnenje Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Pobudo za ustanovitev in podelitev spominskih priznanj za dogodke oziroma aktivnosti v času agresije na Republiko Slovenijo leta 1991 oziroma za dogodke in aktivnosti obrambnega pomena v vojni lahko poda tudi Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ki pobudo naslovi na Generalštab Slovenske vojske. Predloge za ustanovitev in podelitev spominskega priznanja za druge pomembnejše dogodke ali aktivnosti obrambnega pomena v miru lahko podajo tudi druge organizacijske enote ministrstva za obrambo.
(6) Predlagatelj za podelitev priznanja državljanu druge države, organizaciji, vojski oziroma vojaški enoti, pridobi od organizacijske enote ministrstva, pristojne za mednarodno sodelovanje ustrezno soglasje le v primeru, da država, iz katere je predlagani, zahteva predhodno soglasje za podelitev priznanja. Prošnjo za predhodno soglasje za podelitev priznanja vloži pri državi, iz katere je predlagani, organizacijska enota ministrstva, pristojna za mednarodno sodelovanje.
(7) Predlogi za priznanja z utemeljitvami, ki izhajajo iz opisanih pogojev za posamezno vrsto priznanja morajo biti dostavljeni do konca februarja v tekočem letu, na podlagi razpisa za podelitev priznanj.
(8) Organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov, zbira in ureja predloge za priznanja, ki jih podeljuje minister ter skrbi za izdelavo in razdelitev priznanj po tem pravilniku ter listin z mapo, ki se izdajo skupaj s priznanjem. Generalštab Slovenske vojske zbira in ureja prispele predloge za priznanja, ki jih podeljuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
(9) Obveščevalno varnostna služba zbira in ureja prispele predloge za priznanja, ki jih podeljuje predstojnik Obveščevalno varnostne službe.
(10) Predlogi za priznanja se pošljejo na obrazcu, ki ga določi organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov.
82. člen
(1) Utemeljenost predlogov za priznanja, ki so v pristojnosti ministra za obrambo, presoja komisija, ki jo imenuje minister za obrambo, razen medalje za mednarodno sodelovanje, znaka za dolgoletno službo, spominskega pečatnega prstana in velike sablje Ministrstva za obrambo.
(2) Utemeljenost predlogov za priznanja, ki so v pristojnosti načelnika Generalštaba Slovenske vojske, presoja komisija, ki jo imenuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske določi postopek in pristojnosti v Slovenski vojski za zbiranje predlogov za priznanja.
(3) Utemeljenost predlogov za priznanja, ki so v pristojnosti predstojnika Obveščevalno varnostne službe praviloma presoja komisija, ki jo imenuje predstojnik Obveščevalno varnostne službe.
(4) Zbrani predlogi iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena se posredujejo komisiji do 10. aprila v tekočem letu.
83. člen
(1) Priznanje znak za dolgoletno službo se podeljuje dvakrat letno.
(2) Organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov, posreduje ministru za obrambo predloge za podelitev priznanja znak za dolgoletno službo do konca julija v tekočem letu, za osebe, ki bodo izpolnile pogoje iz 66. člena tega pravilnika v prvih šestih mesecih tekočega leta in do konca januarja naslednjega leta za osebe, ki bodo izpolnile pogoje v drugih šestih mesecih tekočega leta.
84. člen
(1) Za podelitev priznanja ni mogoče predlagati osebe:
– proti kateri se vodi disciplinski postopek skladno z zakonom;
– proti kateri je izrečen disciplinski ukrep, dokler se ta ne izbriše iz evidence;
– proti kateri se vodi kazenski postopek oziroma je pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka zagotovi organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov.
85. člen
Priznanje posmrtno odlikovanega ali priznanje, ki prejemniku priznanja ni bilo vročeno v času življenja, se vroči njegovim družinskim članom po vrstnem redu zakonec, zunajzakonski partner, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.
86. člen
(1) Priznanja, določena s tem pravilnikom, razen priznanja za delo na obveščevalno varnostnem področju, se podeljujejo ob dnevu Slovenske vojske.
(2) Priznanja Obveščevalno varnostne službe se praviloma podeljujejo enkrat letno, ob dnevu, ki ga na predlog predstojnika Obveščevalno varnostne službe določi minister za obrambo.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko priznanja podeljujejo tudi ob drugi primerni priložnosti.
(4) Priznanja, podeljena na podlagi tega pravilnika, se vročajo na slovesen način.
(5) Priznanje se vroči prejemniku praviloma en mesec po podpisu akta o podelitvi priznanja Ministrstva za obrambo.
87. člen
Akti o določitvi oblike in namena priznanj iz tretjega odstavka 2. člena in 78. člena tega pravilnika ter akti o podelitvi priznanj, določenih s tem pravilnikom, razen priznanj za dolgoletno službo ter priznanj Obveščevalno varnostne službe, se praviloma objavijo v glasilu Slovenska vojska.
88. člen
(1) Obliko, materiale iz katerih so izdelana in druge značilnosti priznanj ter listin z mapo iz tega pravilnika podrobneje določi organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov, v sodelovanju z Generalštabom Slovenske vojske oziroma pristojnim poveljstvom ter Obveščevalno varnostno službo.
(2) Organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov, je pristojna za izdajo dvojnika priznanja in pripadajoče listine iz prvega odstavka 80. člena tega pravilnika, če je priznanje ali pripadajoča listina uničena.
(3) Za izdajo dvojnika priznanja in pripadajoče listine iz drugega odstavka 80. člena tega pravilnika je pristojen Generalštab Slovenske vojske, za priznanja in pripadajoče listine iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika so pristojna poveljstva, bataljoni, njim enake ali višje enote in zavodi ter za priznanja in pripadajoče listine iz drugega odstavka 51. člena tega pravilnika Obveščevalno varnostna služba.
89. člen
Nadomestne oznake priznanj Ministrstva za obrambo za pripadnike Slovenske vojske naročajo bataljoni, njim enake ali višje enote. Nadomestne oznake priznanj Ministrstva za obrambo za delavce ministrstva, ki so razporejeni na delovna mesta, na katerih se opravlja vojaška služba, naroča organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov, na predlog pristojne organizacijske enote.
IV. NOŠENJE PRIZNANJ TER NADOMESTNIH OZNAK
90. člen
(1) Po pomembnosti so priznanja Ministrstva za obrambo razvrščena po naslednjem vrstnem redu:
– častni vojni znak;
– red generala Maistra;
– red Slovenske vojske;
– medalja za hrabrost;
– medalja za ranjence;
– medalja generala Maistra;
– medalja Slovenske vojske;
– medalja ministra za obrambo;
– medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske;
– znak Obveščevalno varnostne službe;
– medalja za zasluge;
– medaljo za znanstveno-raziskovalne dosežke;
– medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske;
– plaketa ministra za obrambo;
– priznanje vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe;
– spominsko priznanje;
– medalja v službi miru;
– priznanje za delo na športnem področju;
– priznanje za najboljšega strelca;
– priznanje za dolgoletno službo;
– priznanja poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske.
(2) V vrstnem redu iz prejšnjega odstavka se nosijo tudi nadomestne oznake.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se nadomestna oznaka za red Slovenske vojske na lenti nosi pred redom generala Maistra II. stopnje, nadomestna oznaka za red Slovenske vojske z zvezdo pred redom generala Maistra III. stopnje, nadomestna oznaka za zlato medaljo Slovenske vojske pred srebrno medaljo generala Maistra in nadomestna oznaka za srebrno medaljo Slovenske vojske pred bronasto medaljo generala Maistra.
91. člen
(1) Priznanje častni vojni znak se nosi na traku okoli vratu.
(2) Namesto priznanj, ki se podeljujejo kot redi, medalje ali priznanja ter spominskih znakov, se na službenih in slavnostnih uniformah praviloma nosijo nadomestne oznake. V eni vrsti se lahko nosi do tri nadomestne oznake.
(3) Nadomestne oznake priznanj, ki se podeljujejo kot redi, medalje ali priznanja, ter spominskih znakov, se nosijo na levi strani prsi nad zgornjim žepom uniforme za državnimi odlikovanji Republike Slovenije.
(4) Če je prejemnik medalje v službi miru sodeloval v operaciji oziroma v misiji več kot enkrat, nosi nadomestno oznako samo za zadnje podeljeno priznanje.
(5) Če je oseba prejemnik več kot ene medalje za zasluge, nosi nadomestno oznako samo za zadnje podeljeno priznanje.
(6) Strelska vrvica se nosi na desni strani uniforme.
(7) Hladno orožje, ki se podeljuje kot priznanje po tem pravilniku, lahko prejemnik nosi k svečani uniformi Slovenske vojske.
(8) Priznanje ter nadomestno oznako sme nositi samo prejemnik priznanja.
(9) Podrobneje se način nošenja priznanj določenih s tem pravilnikom, uredi s predpisi o oznakah in uniformah v Slovenski vojski.
(10) Določbe tega člena o nošenju nadomestnih oznak priznanj Ministrstva za obrambo, se smiselno uporabljajo za vse vrste vojaških in drugih službenih ali svečanih uniform.
92. člen
(1) Poveljstva in enote Slovenske vojske nosijo na svojih bojnih zastavah, namesto priznanj, ki so jim bila podeljena, nadomestne trakove.
(2) Nadomestni trakovi so dolgi 80 cm in široki 10 cm, izgled pa je enak nadomestni oznaki za posamezno priznanje, določeni s tem pravilnikom.
(3) Nadomestni trakovi se nosijo ob slovesnih priložnostih in počastitvah Slovenske vojske.
V. PREPOVED NOŠENJA PRIZNANJ TER NADOMESTNIH OZNAK
93. člen
Pripadniku Slovenske vojske, delavcu ministrstva ali drugemu posamezniku se lahko prekliče pravica do nošenja podeljenega priznanja ter nadomestne oznake, če je bil s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje zoper ustavno ureditev Republike Slovenije ali za kaznivo dejanje zoper človečnost in mednarodno pravo.
94. člen
Prejemnik priznanja ne sme nositi priznanja ter nadomestne oznake med prestajanjem zaporne kazni.
VI. EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ
95. člen
(1) Evidenco priznanj, ki se podeljujejo po tem pravilniku, razen priznanj iz drugega odstavka 80. člena tega pravilnika, vodi organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se poleg osebnih podatkov prejemnika podarjenega strelnega orožja iz 74. člena tega pravilnika vodi tudi podatke o tipu oziroma vrsti orožja, znamki, modelu oziroma proizvajalcu orožja, kalibru ter tovarniški številki.
(3) Evidenco podeljenih priznanj iz drugega odstavka 80. člena tega pravilnika vodi Generalštab Slovenske vojske oziroma pristojno poveljstvo, razen evidenco priznanj za delo na obveščevalno varnostnem področju, ki jo vodi Obveščevalno varnostna služba.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
96. člen
(1) Priznanja Slovenske vojske, ki so bila podeljena do uveljavitve tega pravilnika, po Ukazu o priznanjih Slovenske vojske (MO RS, šifra: 960-00-03/02-5 z dne 18. 9. 2002) in njihove nadomestne oznake se štejejo za enakovredne priznanjem določenim s tem pravilnikom:
– priznanje načelnika Generalštaba Slovenske vojske medalji načelnika Generalštaba Slovenske vojske;
– medalja za športne dosežke in znak za športne dosežke priznanju za športne dosežke;
– medalja za sodelovanje in prijateljstvo medalji za mednarodno sodelovanje;
– plaketa Slovenske vojske priznanju za sodelovanje.
(2) Priznanje medalja najboljšega vojaka, ki je bilo podeljeno do uveljavitve tega pravilnika, po pravilniku o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/95, 44/96 in 2/03) in njegova nadomestna oznaka se šteje za enakovredno priznanje medalji vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe.
97. člen
(1) Za priznanje Ministrstva za obrambo iz 2. člena tega pravilnika se šteje tudi priznanje z napisom RS, MSNZ, ONZ, 1990 na sprednji strani in z datumom 17. 5. 1990 ter številkami od 001 do 126 na hrbtni strani, ki so ga prejeli takratni pripadniki Teritorialne obrambe oziroma delavci ministrstva ter posamezniki.
(2) Nadomestna oznaka priznanja iz prejšnjega odstavka se nosi za priznanjem vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe in pred spominskimi znaki.
98. člen
(1) Za priznanja Ministrstva za obrambo iz 2. člena tega pravilnika se štejejo tudi priznanja, podeljena skladno s Pravilnikom o priznanju Manevrske strukture narodne zaščite (Uradni list RS, št. 82/05).
(2) Nadomestna oznaka priznanja red MSNZ oziroma priznanja medalja MSNZ se nosi za priznanjem red Slovenske vojske oziroma za priznanjem medalja Slovenske vojske.
99. člen
Za priznanje Ministrstva za obrambo iz 76. člena tega pravilnika se šteje tudi generalski prstan, podeljen z odredbo ministra za obrambo.
100. člen
Za spominski znak iz 78. člena tega pravilnika se štejejo tudi spominski znaki Znak MSNZ 1990.
101. člen
Za bojni spominski znak iz 42. člena tega pravilnika se štejejo tudi spominski znaki, ki so bili podeljeni na podlagi 37. člena Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/95, 44/96 in 2/03), in sicer Aerodrom Maribor 1991, Ajševica 1991, Bivje 1991, Boč 1991, Bukovje 1991, Cesarski vrh 1991, Dornberk 1991, Dravograd 1991, Duh na Ostrem vrhu 1991, Fernetiči 1991, Jezersko 1991, Jožica Flander1991, Komenski kras 1991, Ljubljanski vrh 1991, Ljutomer 1991, Medvodje 1991, Pečovnik 1991, Pokljuka 1991, Pristava 1991, Radenci 1991, Rajhenav 1991, Razkrižje 1991, Robič 1991, Sinja Gorica 1991, Stolp Pohorje 1991, Škofja Loka 1991, Turiška vas – Dobrava LPA 1991, Vrhnika 1991 in Zgornji Boč 1991.
102. člen
(1) Nadomestna oznaka za priznanje medalja v službi miru, ki jo je upravičenec prejel pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nosi samo za zadnje podeljeno priznanje.
(2) Nadomestno oznako priznanja, ki jo je oseba prejela za vojne zasluge pred uveljavitvijo tega pravilnika se nadomesti z nadomestno oznako določeno s tem pravilnikom.
103. člen
Generalštab Slovenske vojske najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika z njim uskladi Ukaz o priznanjih v Slovenski vojski in izdela akt o pogojih za podelitev priznanja za najboljše strelce.
104. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/95, 44/96 in 2/03).
105. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2007-5
Ljubljana, dne 8. maja 2007
EVA 2007-1911-0017
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
      PRILOGA


  Na podlagi 75. člena Pravilnika o priznanjih Ministrstva za
obrambo (Uradni list RS, št. _______________) izdaja Ministrstvo
za obrambo

              P O T R D I L O

          o podaritvi strelnega orožja


  Na podlagi odredbe ministra za obrambo, številka
_______________________ z dne _______________________, je bilo:

  Ime in priimek:
  EMŠO:
  Datum rojstva:
  Kraj rojstva:
  Prebivališče:


  podarjeno naslednje strelno orožje:

  Tip/Vrsta orožja:
  Znamka:
  Model/Proizvajalec orožja:
  Kaliber:
  Tovarniška številka:
                M.P.
                     _______________________
                    (podpis pooblaščene osebe)

AAA Zlata odličnost