Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2007 z dne 10. 4. 2007

Kazalo

1756. Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva, stran 4575.

Na podlagi četrtega odstavka in v zvezi s prvim odstavkom 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva ter izjemo od pravila za projekte, sofinancirane iz namenskih sredstev Evropske unije.
2. člen
(1) Primerja se dokumentacija, ki jo javni partner pripravi v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) in dokumentacija, ki jo mora predložiti zainteresirana oseba.
(2) Dokumentacija, ki jo predloži zainteresirana oseba, mora vsebovati vse elemente, ki jo vsebuje dokumentacija, ki jo pripravi javni partner, zlasti pa:
- idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
- analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
- prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
- ekonomsko oceno projekta,
- časovni načrt izvedbe,
- oceno prihodkov in stroškov v času življenjske dobe projekta.
3. člen
(1) Na podlagi predložene dokumentacije iz 2. člena tega pravilnika javni partner primerja predložene podatke in pripravi oceno upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva.
(2) Projekti se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:
- življenjske dobe projekta,
- neto sedanje vrednosti,
- interne stopnje donosnosti,
- rezultatov in ciljev investicije, izvedene na tradicionalni način ali po modelu javno-zasebnega partnerstva (tako imenovana value for money),
- stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (tako imenovana cost benefit analiza).
4. člen
V primeru, ko je projekt sofinanciran iz namenskih sredstev Evropske unije in v financiranje projekta ni vključenih zasebnih sredstev, ocena upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva ni potrebna.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-101/2007/10
Ljubljana, dne 26. marca 2007
EVA 2007-1611-0018
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
Za finance