Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1680. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina, stran 4287.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK1) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na svoji 5. redni seji dne 28. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina
1. člen
Odlok o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/92 z dne 27. 5. 1992) se dopolni v členih, ki so navedeni v nadaljevanju tega odloka.
2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Dovoljene so dozidave, nadzidave in adaptacije obstoječih legalno zgrajenih objektov, ki niso pod varstvom kulturne dediščine. Na terenu je dozidava mogoča do 10% zazidne površine objekta (fundus), pod zemljo za prizidave ni omejitve, če so nad njimi na terenu urejene zelene površine. Nadzidave obstoječih objektov so dopustne za potrebe funkcionalnih in programskih dopolnitev do ene etaže nad obstoječim gabaritom objekta.«.
3. člen
V prvi alineji 4. člena se za besedilom »Obvezno je upoštevati v grafičnih prilogah UN podano zasnovo zazidave,« doda besedilo: »(razen v primeru dozidav ali novogradenj podzemnih objektov.)«.
Na koncu 4. člena se doda besedilo: »Novogradnje pod zemljo lahko povsem odstopajo od rešitev prikazanih v grafičnem delu ureditvenega načrta, če ne ovirajo predvidene prometne ureditve.«.
4. člen
V 5. členu se v prvem stavku za besedno zvezo »od tlorisnih dimenzij« doda besedilo: »predvidenih nadzemnih novogradenj.«.
Na koncu 5. člena se doda besedilo: »V primeru dozidav, nadzidav in adaptacij obstoječih legalno zgrajenih objektov so odstopanja lahko večja vendar morajo biti upoštevane določbe 3.a člena. Trase infrastrukture vključno s podzemnimi cestami so lahko drugačne zaradi drugačnih funkcionalnih in tehničnih pogojev ob zagotavljanju ustreznega števila parkirnih mest, ki morajo biti obvezno locirana pod zemljo. Zasnova podzemnih parkirnih hiš mora biti funkcionalno povezana. Smiselno se mora ohraniti ureditev koncepta mirujočega prometa. Izgradnja posamezne podzemne parkirne hiše mora zagotoviti funkcionalno končno stanje med seboj povezanih podzemnih garažnih hiš.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0009/2007
Rogaška Slatina, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.