Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007

Kazalo

1544. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2007, stran 4114.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 21/06 - odločba US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B in 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPDPO), ter 17. in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 5. seji dne 29. marca 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2007
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Murska Sobota za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev mestne občine in javnega sektorja na ravni mestne občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sestava proračuna)
Proračun mestne občine se sestoji iz splošnega dela, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna, iz posebnega dela, iz načrta razvojnih programov za obdobje 2007-2010 in obrazložitev.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
3. člen
(višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              
------------------------------------------------------------
      Skupina/Podskupina               
      kontov/Konto/Podkonto              
------------------------------------------------------------
      Naziv               Proračun 2007
------------------------------------------------------------
I.     SKUPAJ PRIHODKI            22.453.167
      (70+71+72+73+74)                
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)        13.978.952
70     DAVČNI PRIHODKI            10.083.517
700     Davki na dohodek in dobiček      8.116.174
703     Davki na premoženje          1.777.475
704     Domači davki na blago in         189.868
      storitve                    
706     Drugi davki                  -
71     NEDAVČNI PRIHODKI           3.895.435
710     Udeležba na dobičku in dohodki      544.617
      od premoženja                  
711     Takse in pristojbine           16.692
712     Denarne kazni              102.237
713     Prihodki od prodaje blaga in       99.850
      storitev                    
714     Drugi nedavčni prihodki        3.132.040
72     KAPITALSKI PRIHODKI          4.251.815
720     Prihodki od prodaje osnovnih       312.573
      sredstev                    
721     Prihodki od prodaje zalog           -
722     Prihodki od prodaje zemljišč      3.939.242
      in neopredmet. dolgoroč.            
      sredstev                    
73     PREJETE DONACIJE              4.924
730     Prejete donacije iz domačih        4.924
      virov                      
731     Prejete donacije iz tujine           -
74     TRANSFERNI PRIHODKI          4.217.476
740     Transferni prihodki iz drugih     4.217.476
      javno finančnih institucij           
II.     SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     22.885.574
40     TEKOČI ODHODKI             4.204.761
400     Plače in drugi izdatki         1.090.394
      zaposlenih                   
401     Prispevki delodajalcev za        174.821
      socialno varnost                
402     Izdatki za blago in storitve      2.781.168
403     Plačila domačih obresti         106.410
409     Rezerve                  51.970
41     TEKOČI TRANSFERI            6.190.953
410     Subvencije                20.865
411     Transferji posameznikom in       2.237.168
      gospodinjstvom                 
412     Transferji neprofitnim         1.094.367
      organizacijam in ustanovam           
413     Drugi tekoči domači transferi     2.838.554
414     Tekoči transferi v tujino           -
42     INVESTICIJSKI ODHODKI         11.025.196
420     Nakup in gradnja osnovnih       11.025.196
      sredstev                    
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI        1.464.664
431     Invest. transferi pravnim in       285.845
      fizičnim osebam, ki niso            
      prorač. upor.                  
432     Investicijski transferi        1.178.818
      proračunskim uporabnikom            
III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)           
      PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        –432.407
      (II-I)                     
------------------------------------------------------------
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN           
      NALOŽB                     
------------------------------------------------------------
      Skupina/Podskupina             v EUR
      kontov/Konto/Podkonto              
------------------------------------------------------------
      Naziv               Proračun 2007
------------------------------------------------------------
IV.     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       12.101
      IN KAPITALSKIH DELEŽEV             
      (750+751+752)                  
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       12.101
750     Prejeta vračila danih posojil       10.432
751     Prodaja kapitalskih deležev        1.669
V.     DANA POSOJILA IN POVEČANJE        171.090
      KAPITALSKIH DELEŽEV               
      (440+441+442+443)                
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE        171.090
      KAPITAL. DELEŽEV                
440     Dana posojila               20.865
441     Povečanje kapitalskih deležev      150.225
      in naložb                    
VI.     PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     –158.989
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV          
      (IV.-V.)                    
------------------------------------------------------------
C.     RAČUN FINANCIRANJA               
------------------------------------------------------------
      Skupina/Podskupina             v EUR
      kontov/Konto/Podkonto              
------------------------------------------------------------
      Naziv               PRORAČUN 2007
------------------------------------------------------------
VII.    ZADOLŽEVANJE (500)               -
50     ZADOLŽEVANJE                  -
500     Domače zadolževanje              -
VIII.    ODPLAČILO DOLGA (550)          171.507
55     ODPLAČILA DOLGA             171.507
550     Odplačilo domačega dolga         171.507
IX.     POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         –762.903
      SREDSTEV NA RAČUNIH               
      (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)           
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –        –171.507
      VIII.)                     
XI.     NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-       432.407
      IX.)                      
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE      762.903
      31. 12. 2006                  
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča mestnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje praviloma v mesecu juliju, vendar najpozneje do sredine septembra. O zaključku proračuna pa z zaključnim računom proračuna za leto 2007 najkasneje do 31. marca 2008.
5. člen
(posebnosti pri uporabi proračunskih sredstev)
Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena do sofinanciranja izgradnje cestne infrastrukture sekundarnega značaja, ki je v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, kolikor sama zagotovi najmanj 50% lastnih sredstev od predračunske vrednosti investicije.
Pri investicijah v primarno kanalizacijsko omrežje mora krajevna skupnost oziroma mestna četrt, na območju katere se ta izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 50% od predračunske vrednosti investicije oziroma največ 1790 EUR.
Pred izvedbo vodovodnega priključka na omrežje je investitor (gospodinjstvo) dolžan poravnati priključnino v višini 102 EUR, za večje uporabnike pa proporcionalno več glede na povečano uporabo.
Mestni svet lahko udeležbo iz prve, druge in tretje alineje tega člena v specifičnih primerih spremeni.
6. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
- prihodki turistične takse po 20. členu Zakona o vzpodbujanju turizma,
- prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode po 21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode,
- prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja po 22. in 23. členu Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- prihodki komunalnega urejanja po Zakonu o urejanju prostora in
- prostovoljni prispevki občanov za sofinanciranja določenih investicij.
Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju.
7. člen
(vključevanje novih obveznosti)
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, ali se občini naloži s sodno odločbo nova obveznost, vključi župan te obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev oziroma ustreznih virov.
8. člen
(nadzor nad porabo)
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in služba notranje revizije.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
O prerazporeditvah pravic porabe finančnih načrtov ožjih delov mestne občine odloča svet ožjega dela mestne občine ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno.
O opravljenih prerazporeditvah je župan dolžan poročati mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v mestnem svetu.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega porabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov mestne občine svet ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30%, mora predhodno potrditi mestni svet.
12. člen
(proračunska rezerva)
V proračunsko rezervo se lahko izločijo sredstva v višini največ 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2007 se ne predvideva formiranje proračunske rezerve.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene v skladu z 49. členom ZJF in statutom mestne občine. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi zaključnega računa. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno s odlokom o proračunu, odloča mestni svet s posebnim odlokom.
13. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,24% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pismeno obvešča mestni svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
14. člen
(oddaja del)
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževana dela oddajati s pogodbo in v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
15. člen
(odpis terjatev)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 250,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev mestne občine)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko mestna občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja mestna občina v proračunu za leto 2007 ne predvideva novega dolgoročnega zadolževanja.
Mestna občina v letu 2007 predvideva za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij izdajo soglasja Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Murska Sobota za najetje kredita največ do višine 1.730.000,00 EUR namenjenega reprogramiranju starih dolgov (najetje ugodnejšega kredita za odplačilo še neodplačanih anuitet dveh starih kreditov).
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Murska Sobota v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(računovodska opravila ožjih delov mestne občine)
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti in mestne četrti se vodijo v okviru oddelka za proračuna in finance mestne občine.
19. člen
(objava odloka in proračuna)
Odlok o proračunu mestne občine Murska Sobota za leto 2007 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Proračun z vsemi prilogami se objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
20. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2007
Murska Sobota, dne 29. marca 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.