Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007

Kazalo

1516. Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, stran 3997.

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o namenitvi dela dohodnine za donacije
1. člen
S to uredbo se urejajo določitev seznama upravičencev do donacij (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), namenitev dela dohodnine, nakazovanje donacij upravičencem ter obveščanje javnosti.
2. člen
(1) Upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina, so upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2).
(2) Organi, pristojni za področja, na katerih delujejo upravičenci, najpozneje do 28. februarja ministrstvu, pristojnemu za finance, pošljejo podatke o upravičencih za leto, za katero se odmerja dohodnina. Podatki se pošljejo pisno in po elektronski poti.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka so:
- ime oziroma naziv upravičenca,
- naslov sedeža upravičenca,
- davčna številka upravičenca, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, z njo razpolaga, oziroma druga identifikacijska številka, s katero organ razpolaga,
- številka transakcijskega računa upravičenca, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, z njo razpolaga.
(4) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, najpozneje do 31. julija določi seznam upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina. Seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavljen seznam lahko vsebuje tudi le spremembe in dopolnitve glede na predhodno objavljen seznam.
3. člen
(1) Davčni zavezanec, ki je rezident Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec), lahko do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni enemu ali več upravičencem s seznama iz 2. člena te uredbe.
(2) Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine.
(3) Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Podatki o namenitvi dohodnine iz tretjega odstavka tega člena se štejejo za davčno tajnost in se smejo razkriti tretjim osebam samo na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ki je namenil del dohodnine za donacije.
(4) Iz zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni:
- ime, naslov in davčna številka davčnega zavezanca,
- ime oziroma naziv in davčna številka vsakega upravičenca, ki se mu namenja del dohodnine, ter del dohodnine, ki se mu namenja, skladno z drugim odstavkom tega člena.
(5) Zahteva iz tretjega odstavka tega člena velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.
4. člen
(1) Davčni organ nakaže upravičencem donacije iz namenitve dela dohodnine do 15. dne v vsakem mesecu za namenitve na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, ki so v preteklem mesecu postale dokončne. Pri tem davčni organ upošteva veljavne zahteve iz 3. člena te uredbe, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se odmerja dohodnina.
(2) Davčni organ nakaže donacijo posameznemu upravičencu, če je znesek njemu namenjene donacije, ugotovljen v skladu s prejšnjim odstavkom, višji kot en euro.
(3) Če se pri nakazilu donacije ugotovi, da upravičenec ne obstaja, namenjena dohodnina pripade proračunu Republike Slovenije.
5. člen
Davčni organ v letnem poročilu iz drugega odstavka 2. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo) objavi tudi podatke o nakazanih donacijah v preteklem letu.
6. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 2. člena te uredbe so upravičenci za leto 2007 tudi upravičenci, ki na dan 30. septembra 2007 izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena ZDoh-2.
(2) Ne glede na prvi stavek tretjega odstavka 3. člena te uredbe lahko davčni zavezanec da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi v predizpolnjeni napovedi za odmero dohodnine za leto 2006. Če davčni zavezanec ni prejel predizpolnjene napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 v roku, določenem z zakonom, in mora sam vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2006, lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine v tej napovedi.
(3) Ne glede na drugi in četrti odstavek 2. člena te uredbe Vlada Republike Slovenije objavi seznam upravičencev za leto 2007 v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del te uredbe. Po 30. septembru 2007 vlada objavi dokončen seznam upravičencev za leto 2007, ki vključuje tudi upravičence iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-10/2007/13
Ljubljana, dne 22. marca 2007
EVA 2007-1611-0030
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA LETO 2007

 

PRILOGA 1

 

 

 

 

 

IME OZIROMA NAZIV

NASLOV SEDEŽA

DAVČNA ŠTEVILKA

 

1. UPRAVIČENCI S PODROČJA VERSKIH SKUPNOSTI

 

 

 

BINKOŠTNA CERKEV V RS

TRDINOVA ULICA 27, 8000 NOVO MESTO

34985786

 

BUDDHA DHARMA ZVEZA BUDISTOV V RS

HAJDOŠE 68, 2250 PTUJ

49617737

 

BUDISTIČNA KONGREGACIJA DHARMALING

MELIKOVA 1, 1000 LJUBLJANA

30201144

 

EVANGELIČANSKA CERKEV  V REPUBLIKI SLOVENIJI

LEVSTIKOVA ULICA 11, 9226 MORAVSKE TOPLICE

34479015

 

HUMANITARNA ORGANIZACIJA USMILJENI SAMARIJAN

CIRIL-METODOVA 1A, 9000 MURSKA SOBOTA

92336990

 

ISLAMSKA SKUPNOST V RS

PROLETARSKA C. 4, 1001 LJUBLJANA

95857320

 

JEHOVOVE PRIČE - KRŠČANSKA VERSKA SKUPNOST

GROHARJEVA ULICA 22, 1241 KAMNIK

13268309

 

JUDOVSKA SKUPNOST SLOVENIJE- JUDOVSKA OBČINA LJUBLJANA

TRŽAŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

38950286

 

KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKEV

NJEGOŠEVA 15, 1000 LJUBLJANA

26605716

 

KRŠČANSKI CENTER LJUBLJANA

OB ŽELEZNICI 18, 1000 LJUBLJANA

89850726

 

KRŠČANSKI CENTER NOVA GENERACIJA

ULICA FRANCA MLAKARJA 3, 1000 LJUBLJANA

42208556

 

MEDNARODNA KRŠČANSKA SKUPNOST

LOG, CESTA V LIPOVCE 20, 1358 LOG PRI BREZOVICI

26828367

 

NADŠKOFIJA LJUBLJANA

CIRIL-METODOV TRG 4, P.P. 1990, 1001 LJUBLJANA

43969780

 

NADŠKOFIJA MARIBOR

SLOMŠKOV TRG 19, 2000 MARIBOR

77222199

 

REDOVNE SKUPNOSTI SLOVENIJE

POLJANSKA CESTA 6/II, 1000 LJUBLJANA

50190938

 

REFORMIRANA EVANGELIJSKA CERKEV

POLJE CESTA VI/10,1260 LJUBLJANA-POLJE

45262659

 

SKUPNOST ZA ZAVEST KRIŠNE

ŽIBERTOVA 27, 1000 LJUBLJANA

70444412

 

SLOVENSKA KARITAS

KRISTANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

20210795

 

SLOVENSKA MUSLIMANSKA SKUPNOST

PRAŽAKOVA 14,1000 LJUBLJANA

37383795

 

SRBSKA PRAVOSLAVNA CERKEV METROPOLIJA ZAGREBŠKO - LJUBLJANSKA

GRUBERJEVO NABREŽJE 20, 1000 LJUBLJANA

14385708

 

ŠKOFIJA CELJE

PREŠERNOVA ULICA 23, 3000 CELJE

13224395

 

ŠKOFIJA KOPER

TRG BROLO 11, P.P. 114, 6001 KOPER

81585217

 

ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA

GREGORČIČEVA ULICA 4, 9000 MURSKA SOBOTA

35197765

 

ŠKOFIJA NOVO MESTO

KAPITELJSKA ULICA 1, P.P. 182, 8001 NOVO MESTO

88689794

 

ZDRUŽITVENA CERKEV

DOLENJSKA C.419, 1291 ŠKOFLJICA

57785716

 

ZVEZA BAPTISTIČNIH CERKVA V RS

JANŠEVA 1,3000 CELJE

47222280

 

2. UPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV

 

 

 

2.1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE

 

 

 

DOLENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

CANKARJEVA 25, 8000 NOVO MESTO

62068261

 

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK CELJE

GREGORČIČEVA ULICA 6, 3000 CELJE

13389149

 

DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJ PRIMORSKE

GREGORČIČEVA 16, 5000 NOVA GORICA

65329104

 

DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN GORENJSKE

ŽUPANČIČEVA 4, 4000 KRANJ

41887077

 

DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE

MALENŠKOVA 1, 1000 LJUBLJANA

89550935

 

DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE

LINHARTOVA CESTA 1/III, 1000 LJUBLJANA

27111067

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE

LEŠNIČARJEVA 5, 3000 CELJE

15736768

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

GLAVNI TRG 11, 8000 NOVO MESTO

28658582

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH KOPER

ŽUPANČIČEVA 18, 6000 KOPER

21245622

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH KOROŠKE

TRG 4. JULIJA 26, 2370 DRAVOGRAD

24962996

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA

CESTA V PROD 8, 1000 LJUBLJANA

56822901

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

TRUBARJEVA 15, 2000 MARIBOR

56744099

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

STANETA ROZMANA 11/A, 9000 MURSKA SOBOTA

44916116

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA

CESTA 4.JULIJA 66, 8270 KRŠKO

25844237

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

SEDEJVA ULICA 8, NOVA GORICA

47300183

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

EFENKOVA 61, 3322 VELENJE

36305782

 

DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - VIPAVA

GREGORČIČRVA 32 C, 5270 AJDOVŠČINA

14817420

 

DRUŠTVO INVALIDOV BOHINJ

TRIGLAVSKA 35, 4264 BOH. BISTRICA

76676269

 

DRUŠTVO INVALIDOV BREZNO - PODVELKA

PODVELKA 19, 2363 PODVELKA

78861136

 

DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC

ČREŠNJEVEC 94, 2310 SL. BISTRICA

32969775

 

DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ

KOLODVORSKA CESTA 34, 8340 ČRNOMELJ

18007155

 

DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK

GREGOČIČEVA ULICA 13, 5294 DORNBERK

27938638

 

DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD

TRG 4.JULIJA 7, 2370 DRAVOGRAD

37888293

 

DRUŠTVO INVALIDOV GROSUPLJE

TABORSKA CESTA 3, 1290 GROSUPLJE

23418982

 

DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK

CESTA 1.MAJA 52, 1430 HRASTNIK

89472837

 

DRUŠTVO INVALIDOV IDRIJA

ROŽNA ULICA 2, 5280 IDRIJA

29274974

 

DRUŠTVO INVALIDOV ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA

79389210

 

DRUŠTVO INVALIDOV IZOLA

ULICA OF 15, 6310 IZOLA

52494420

 

DRUŠTVO INVALIDOV KIDRIČEVO

VLAHOVIČEVA 5, 2325 KIDRIČEVO

73578339

 

DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE

LJUBLJANSKA CESTA 8, 1330 KOČEVJE

82912769

 

DRUŠTVO INVALIDOV KOPER

VERDIJEVA 7A, 6000 KOPER

59701331

 

DRUŠTVO INVALIDOV KRŠKO

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 56, 8270 KRŠKO

62356593

 

DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA

PARMOVA ULICA 7, 1270 LITIJA

36065862

 

DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA - BEŽIGRAD

LINHARTOVA CESTA 13, 1000 LJUBLJANA

30784263

 

DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA - CENTER

TRUBARJEVA CESTA 77, 1000 LJUBLJANA

36397776

 

DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA – ŠIŠKA

CELOVŠKA CESTA 105, 1000 LJUBLJANA

36134481

 

DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA MOSTE POLJE

ULICA HERMANA POTOČNIKA 31, 1000 LJUBLJANA

88943151

 

DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ - RUDNIK

GERBIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA

73322601

 

DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC

NOTRANJSKA CESTA 14, 1370 LOGATEC

99587840

 

DRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVO

MAJŠPERK 33, 2322 MAJŠPERK

20312814

 

DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, 2000 MARIBOR

65373316

 

DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA

MESTNI TRG 1, 8330 METLIKA

65999509

 

DRUŠTVO INVALIDOV MEŽICA

TRG 4. APRILA 4, 2392 MEŽICA

38226545

 

DRUŠTVO INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE

OB SUHI 23, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

43266762

 

DRUŠTVO INVALIDOV MUTA

GLAVNI TRG 27, 2366 MUTA

46134964

 

DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN RADOVLJICA – BLED

LINHARTOV TRG 26, 4249 RADOVLJICA

73812552

 

DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE BREŽICE

GUBIČEVA ULICA 10A, 8250 BREŽICE

45583773

 

DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE KRANJSKA GORA

KOROŠKA ULICA 2, 4280 KRANJSKA GORA

29689678

 

DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO

SAVINJSKO NABREŽJE 6, 3270 LAŠKO

70949255

 

DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE PIRAN

STARA CESTA 4, 6320 PORTOROŽ

54945917

 

DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ

PTUJSKA CESTA 8D, 2270 ORMOŽ

27103200

 

DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA

KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA

31480659

 

DRUŠTVO INVALIDOV POSTOJNA

PREČNA ULICA 2, 6230 POSTOJNA

20793049

 

DRUŠTVO INVALIDOV RADEČE

TRG 1, 1433 RADEČE

59159880

 

DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA

KNAFLJEV TRG 2, 1310 RIBNICA

27779335

 

DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE TOPLICE

ULICA XIV. DIVIZIJE 8, 3272 RIMSKE TOLICE

99789647

 

DRUŠTVO INVALIDOV RUŠE

FALSKA CESTA 17, 2342 RUŠE

51004097

 

DRUŠTVO INVALIDOV SEVNICA

KVEDROVA 28, 8290 SEVNICA

36686034

 

DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ GRADEC

CELJSKA CESTA 11, 2380 SLOVENJ GRADEC

45536198

 

DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENSKA BISTRICA

LESKOVARJEVA 9, 2310 SL. BISTRICA

86302825

 

DRUŠTVO INVALIDOV TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ

LOLE RIBARJA 8, 3325 ŠOŠTANJ

65205120

 

DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE

ULICA 1.JUNIJA 4, 1420 TRBOVLJE

48026450

 

DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE

GOLIEV TRG , 5821 TREBNJE

34524061

 

DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ

CANKARJEVA CESTA 1, 4290 TRŽIČ

61605654

 

DRUŠTVO INVALIDOV V KS KONOVO

KONOVSKA CESTA 21, 3320 VELENJE

80377114

 

DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA

POŠTNA 7B, 1360 VRHNIKA

77003535

 

DRUŠTVO INVALIDOV VUZENICA

SEJMARSKA 2, 2367 VUZENICA

73616729

 

DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE OB SAVI

ULICA TALCEV 1A, 1410 ZAGORJE OB SAVI

89654889

 

DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI

TRG SVOBODE 2, 4226 ŽIRI

19278454

 

DRUŠTVO LARIGEKTOMIRANIH SLOVENIJE

PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA

68713401

 

DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE - PARAS

CESTA 24. JUNIJA 23, 1231 LJUBLJANA

28010400

 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE

LOJZETA HROVATA 4C, 4000 KRANJ

54674387

 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA

FORNAČE 37, 6330 PIRAN

84790962

 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

PODJAVORŠKOVA ULICA 1, 3000 CELJE

47250488

 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE

CANKARJEVA 21, 1380 SLOVENJ GRADEC

19157509

 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE

DUNAJSKA 188, 1000 LJUBLJANA

92039456

 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE

LACKOVA CESTA 43, 2000 MARIBOR

93676085

 

DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE

PARMOVA 53, 1001 LJUBLJANA

26542609

 

DRUŠTVO SONČEK ZGORNJE GORENJSKE - DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

ULICA STANETA BOKALA 4, 4271 JESENICE

52760545

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU AJDOVŠČINA

CESTA IX.KORPUSA 1, 5270 AJDOVŠČINA

28895703

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU BELE KRAJINA

KOLODVORSKA CESTA 34, 8340 ČRNOMELJ

57160945

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU CELJE

SLOMŠKOV TRG 3, 3000 CELJE

69538000

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU CERKNICA

PARTIZANSKA CESTA 1, 1380 CERKNICA

51119218

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU GORNJA RADGONA, RADENCI IN SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

LACKOVA CESTA 17, 9250 GORNJA RADGONA

43071597

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU HRASTNIK

LOG 19, 1430 HRASTNIK

58151087

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU IDRIJA IN CERKNO

PLATIŠEVA 57, 5282 CERKNO

79780555

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ILIRSKA BISTRICA

KIDRIČEVA 15, 6250 ILIRSKA BISTRICA

91009103

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU KRANJ

KIDRIČEVA 51, 4000 KRANJ

17967562

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU KRŠKO

CESTA 4. JULIJA 38A, 8270 KRŠKO

68293437

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LAŠKO

VALVAZORJEV TRG 2, 3270 LAŠKO

99698838

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LENDAVA

ULICA SV. ŠTEFANA 21, 9220 LENDAVA

19027087

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LITIJA-ŠMARTNO

C.KOMANDANTA STANETA 2, 1270 LITIJA

86261380

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LJUBLJANA

SAMOVA 9/II, 1000 LJUBLJANA

84794992

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU MEŽIŠKE DOLINE

ČEČOVJE 24, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

53279727

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU MURSKA SOBOTA

TRSTENJAKOVA 71, 9000 MURSKA SOBOTA

72611910

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU NOVA GORICA

KIDRIČEVA 35, 5000 NOVA GORICA

44934530

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU NOVO MESTO

ROZMANOVA 30, 8000 NOVO MESTO

78341566

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU OBALNIH OBČIN

JURČIČEVA 2, 6000 KOPER

82993734

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU OBČIN JESENICE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA

ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE

48147346

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU RADEČE

TRG 1, 1433 RADEČE

67902782

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU RADOVLJICA, BLED, BOHINJ

KRANJSKA CESTA 27 A, 4240 RADOVLJICA

33222410

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU RIBNICA

ŠKRABČEV TRG 17, 1310 RIBNICA

31335462

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SEVNICA

CANKARJEVA ULICA 1, 8290 SEVNICA

26071690

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENJ GRADEC

ŠERCERJEVA ULICA 11, 2380 SLOVENJ GRADEC

93153015

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENSKA BISTRICA

ČOPOVA ULICA 12, 2310 SL. BISTRICA

94031258

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ŠENTJUR

VRTNA ULICA 1, 3230 ŠENTJUR

29118158

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU TRBOVLJE

MESTNI TRG 5A, 1420 TRBOVLJE

31016871

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU TREBNJE

STARI TRG 63, 8210 TREBNJE

30049750

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU V OBČINI ORMOŽ

DOBRAVSKA CESTA 13 A, 2270 ORMOŽ

84751002

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU VRHNIKA

LOŠCA 1, 1360 VRHNIKA

61801313

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ZAGORJE OB SAVI

CANKARJEV TRG 2, 1410 ZAGORJE OB SAVI

53373537

 

DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

PREŠERNOVA 17, 3330 MOZIRJE

67515860

 

DRUŠTVO SOŽITJE - MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU KOČEVJE

SAMOVA ULICA 2, 1330 KOČEVJE

78194091

 

DRUŠTVO SOŽITJE - MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LJUTOMER

UL. CVETKA GOLARJA 6, 9240 LJUTOMER

23652845

 

DRUŠTVO SOŽITJE - MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU PTUJ

RAJŠPOVA ULICA 20, 2250 PTUJ

60582871

 

DRUŠTVO SOŽITJE - MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENSKE KONJICE

TATTENABCHOVA ULICA 5F, 3210 SLOVENSKE KONJICE

89059948

 

DRUŠTVO SOŽITJE - MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU VELENJE

KOPALIŠKA CESTA 3, 3322 VELENJE

21200505

 

DRUŠTVO SOŽITJE GROSUPLJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

ADAMIČEVA 29, 1290 GROSUPLJE

69204705

 

DRUŠTVO SOŽITJE KAMNIK - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU KAMNIK

JENKOVA ULICA 16, 1240 KAMNIK

75569680

 

DRUŠTVO SOŽITJE MENGEŠ - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V OSEBNEM RAZVOJU DOMŽALE-KOMENDA-LUKOVICA-MENGEŠ-MORAVČE IN TRZIN

ROPEROVA CESTA 23, 1234 MENGEŠ

59812273

 

DRUŠTVO SPECIALNA OLIPIJADA SLOVENIJE

SAMOVA 9, 1000 LJUBLJANA

70607869

 

DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

KARDELJEVA PL. 5, 1000 LJUBLJANA

36523976

 

DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE

JAKŠIČEVA 7, 1000 LJUBLJANA

70533415

 

DRUŠTVO VOJAŠKIH VOJNIH INVALIDOV MOBILIZIRANIH SLOVENCEV V NEMŠKO VOJSKO 1941-1945

GREGORČIČEVA 5/A, 3000 CELJE

36648701

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV CELJE

GLEDALIŠKA 2, 3000 CELJE

12041424

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV DOLENJSKE

NOVI TRG 11, 8000 NOVO MESTO

45280541

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV DOMŽALE

LJUBLJANSKA CESTA 36, 1230 DOMŽALE

35980303

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV KRANJ

LUZNARJEVA ULICA 3A, 4000 KRANJ

69681368

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV LJUBLJANA

MALENŠKOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

21097950

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR

TRUBARJEVA ULICA 15, 2000 MARIBOR

79557937

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV NOTRANJSKE

VIDEM 1, 1380 CERKNICA

43434584

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA

KARDOŠEVA 2, 9000 MURSKA SOBOTA

99283379

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV PTUJ

PREŠERNOVA 29, 2250 PTUJ

25773844

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNO-PRIMORSKE REGIJE

GRADNIKOVE BRIGADE 53, 5000 NOVA GORICA

76570487

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEŽANE

PARTIZANSKA CESTA 15, 6210 SEŽANA

59036672

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SLOVENSKE ISTRE KOPER

ČEVLJARSKA 17, 6000 KOPER

26750732

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZA KOROŠKO

MEŠKOVA 2, 2380 SLOVENJ GRADEC

87678012

 

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE

ULICA 1.JUNIJA 4, 1420 TRBOVLJE

75073986

 

DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO "SONČEK" POSAVJE

VALVASORJEVO NABREŽJE 5, 8270 KRŠKO

87353601

 

DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO LJUBLJANA

ROŽANSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

44194757

 

DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO PONIKVE

PONIKVE 67, 1312 VIDEM

62427318

 

GORENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO KRANJ

TOMŠIČEVA 14, 4000 KRANJ

69157901

 

INVALID ZVEZA DRUŠTEV INVALIDOV IN OSEB INVALIDNOSTJO SLOVENIJE

KONOVSKA CESTA 21, 3320  VELENJE

99968347

 

INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO LJUBLJANA

PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA

35366346

 

INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO NOVO MESTO

ROZMANOVA ULICA 10, 8000 NOVO MESTO

73567167

 

INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO POSAVJE

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 131, 8270 KRŠKO

73848794

 

INVALIDSKO DRUŠTVO STOMISTOV ILCO MARIBOR

TRUBARJEVA 15, 2000 MARIBOR

34504052

 

INVALIDSKO DRUŠTVO STOMISTOV ILCO ZA KOROŠKO

GOSPOSVETSKA CESTA 3, 2380 SLOVENJ GRADEC

86983750

 

KOROŠKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENJ GRADEC

TROBLJE 1 B, 2380 SLOVENJ GRADEC

44198264

 

KULTURNO PROSVETNO IN ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KAREL JERAJ

JAMOVA CESTA 5, 1000 LJUBLJANA

62404717

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN CELJE

KREKOV TRG 3, 3000 CELJE

48182508

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR

TRUBARJEVA 15, 2000 MARIBOR

61777897

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN NOVO MESTO

JAKČEVA ULICA 13, 8000 NOVO MESTO

18436803

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE

GLEDALIŠKA 2, 3000 CELJE

52502945

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENSKE KONJICE, VITANJE IN ZREČE

MESTNI TRG 17, 3210 SLOVENSKE KONJICE

32712839

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "DRAVA" RADLJE OB DRAVI

MARIBORSKA CESTA 26, 2360 RADLJE OB DRAVI

88566897

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV "KRN" TOLMIN

ULICA PADLIH BORCEV 1C, 5220 TOLMIN

37119079

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV CERKNICA - LOŠKA DOLINA - BLOKE

NOTRANJSKA CESTA 42 A, 1380 CERKNICA

78518105

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE

LJUBLJANSKA CESTA 106, 1230 DOMŽALE

35801808

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 15, 5000 NOVA GORICA

96061090

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORNJA RADGONA

PANONSKA ULICA 25, 9250 GORNJA RADGONA

50851144

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV JESENICE

IDUSTRIJSKA 2/A, 4270 JESENICE

70570892

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KAMNIK

NOVI TRG 26, 1240 KAMNIK

65202490

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ

BEGUNJSKA 10, 4000 KRANJ

40366391

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENART

KRAIGHERJEVA ULICA 19/B, 2230 LENART

30903220

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENDAVA

MOHORJEVA 3, 9220 LENDAVA

86924761

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER

PREŠERNOVA 17, 9240 LJUTOMER

83726853

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA

KOCLJEVA 4, 9000 MURSKA SOBOTA

27286193

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV NOVO MESTO

ROZMANOVA ULICA 32/A, 8000 NOVO MESTO

54657822

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV PTUJ

POTRČEVA CESTA 15, 2250 PTUJ

31962793

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV SEŽANA

PARTIZANSKA CESTA 4, 6210 SEŽANA

61120626

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE VELENJA

ULICA BRATOV MRALJAKOV 1, 3320 VELENJE

10321608

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠENTJUR

MESTNI TRG 5, 3230 ŠENTJUR

24797251

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠKOFJA LOKA

STARA LOKA 31, 4220 ŠKOFJA LOKA

95974725

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC

HMELJARSKA ULICA 3, 3310 ŽALEC

20348517

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE

KREKOV TRG 3, 3000 CELJE

88632792

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KOPER

REPIČEVA ULICA 4, P.P.770, 6000 KOPER

58985212

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA

JAMOVA CESTA 5, 1000 LJUBLJANA

25800361

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA

ARHITEKTA NOVAKA 4, 9000 MURSKA SOBOTA

96755024

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA

GRADNIKOVE BRIGADE 33, 5000 NOVA GORICA

89235959

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH PTUJ

DRAVSKA ULICA 18, 2250 PTUJ

78774632

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU MARIBOR

TRUBARJEVA 15, 2000 MARIBOR

76646483

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ZGORNJE DRAVSKE DOLINE

VDC NA MUTI, GASILSKA  4, 2366 MUTA

83390910

 

MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA

TRUBARJEVA CESTA 24, 1000 LJUBLJANA

75629470

 

NOTRANJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

TRŽAŠKA CESTA 36 , 6230 POSTOJNA

39921352

 

OBALNO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

BEBLERJEVA 8, 6000 KOPER

39200221

 

OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV DRAVINJSKE DOLINE

ULICA TONETA MELIVE 2, 3210 SL. KONJICE

85020206

 

OBMOČNO DRUŠTVO INVALIDOV ZGORNJE POSOTELJE

ZDRAVILIŠKI TRG 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA

98133071

 

OBMOČNO DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV GROSUPLJE

ADAMIČEVA 14, 1290 GROSUPLJE

61301086

 

POMURSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

LENDAVSKA 25B, 9000 MURSKA SOBOTA

47329777

 

SEVERNO - PRIMORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

LISKUR 23, STARA GORA, 5000 NOVA GORICA

97843580

 

SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO

TRUBARJEVA 15, 2000 MARIBOR

66567203

 

SONČEK-DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO PTUJ - ORMOŽ

OSOJNIKOVA 9, 2250 PTUJ

29606756

 

SONČEK-ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE

ROŽANSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

13876970

 

SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU BREŽICE

LEVSTIKOVA 18, 8250 BREŽICE

98730878

 

SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU LENART

ILAVNIGOVA ULICA 19, 2230 LENART V SL.GORICAH

14519054

 

SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU POSTOJNA

TOMŠIČEVA 3 , 6230 POSTOJNA

89255259

 

SOŽITJE - MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU TOLMIN

ZALOG 7, 5220 TOLMIN

86603426

 

SOŽITJE - MEDOBČINSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ŽALEC

HMELJARSKA ULICA 3, 3321 ŽALEC

71368914

 

SOŽITJE DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SEŽANA

KOSOVELOVA 4 B , 6210 SEŽANA

62578367

 

SOŽITJE -DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ŠKOFJA LOKA

KAPUCINSKI TRG 13, 4220 ŠKOFJA LOKA

26465175

 

ŠPORTNO DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE "ŽAREK"

LENDAVSKA ULICA 25B, MURSKA SOBOTA

78448085

 

ZDRUŽENJE DELOVNIH INVALIDOV BREŽICE

GUBČEVA 10/A, 8250 BREŽICE

37400568

 

ZDRUŽENJE INVALIDOV - FORUM SLOVENIJE

LINHARTOVA 1/VII, 1000 LJUBLJANA

85295892

 

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

MARATOVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA

34657649

 

ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE

NA TRGU 12, 3330 MOZIRJE

89227034

 

ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 101, 1000 LJUBLJANA

81199708

 

ZVEZA DRUŠTEV CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE

DUNAJSKA CESTA 129, 1000 LJUBLJANA

76514099

 

ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

DRENIKOVA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA

23547154

 

ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

GROHARJEVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

62736299

 

ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV SLOVENIJE

HACQUETOVA 4, 1000 LJUBLJANA

83894748

 

ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE

TRUBARJEVA 15, 2000 MARIBOR

14219620

 

ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ŠTIHOVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA

96624116

 

ZVEZA SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE

SAMOVA ULICA 9/II, 1000 LJUBLJANA

25632108

 

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

CESTA 24. JUNIJA 23, 1231 LJUBLJANA

46127984

 

2.2. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU VOJNIH ZAKONOV

 

 

DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1941 - 1945

KOMENSKEGA 7, 1000  LJUBLJANA

84780347

 

DRUŠTVO NOVA SLOVENSKA ZAVEZA

BEETHOVNOVA 5, 1000 LJUBLJANA

38767333

 

DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE TIGR

NA TINJANU 99, 6281 ŠKOFIJE

65911946

 

ZDRUŽENJE ŽRTEV OKUPATORJEV 1941-1945 KRANJ

SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

90541146

 

ZVEZA DRUŠTEV MOBILIZIRANIH SLOVENCEV V NEMŠKO VOJSKO 1941-1945 CELJE

GREGORČIČEVA 5/A, 3000 CELJE

58398392

 

ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

ŠTEFANOVA 2, 1000 LJUBLJANA

78946000

 

ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

ROJČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA

20075715

 

ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB SLOVENIJE

ZEMLJEMERSKA 12, 1000 LJUBLJANA

84151714

 

2.3. DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

 

 

 DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

GLAVNI TRG 11,NOVO MESTO

28658582

 

AURIS- MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH KRANJ

HUJE 23/A, 4000 KRANJ

90185188

 

DRUŠTVO ALTRA, ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

GRABLOVIČEVA 28,1000 LJUBLJANA

36322407

 

DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM

KERSNIKOVA 4, LJUBLJANA

70974489

 

DRUŠTVO INVALIDSKI FORUM SLOVENIJE

PALMEJEVA 8, 1000 LJUBLJANA

97856444

 

DRUŠTVO MLADINSKI CENTER PRLEKIJE

SPODNJI KAMENŠČAK 23, 9240 LJUTOMER

50397575

 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV  PREKMURJA IN PRLEKIJE

NURŠINSKA 14, MURSKA SOBOTA

92472885

 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE,BELE KRAJINE IN POSAVJA

ŠEGOVA ULICA 119, 8000 NOVO MESTO

26191024

 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA

LEDINE 101/B, 5000 NOVA GORICA

15717224

 

DRUŠTVO PROJEKT-ČLOVEK

MALENŠKOVA 11, 1000 LJUBLJANA

68239068

 

DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA CELJE

AŠKERČEVA ULICA 1, 3000 CELJE

29842131

 

DRUŠTVO SVETOVALCEV ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN

ZRNINJSKEGA CESTA 9, 1000 LJUBLJANA

30663113

 

DRUŠTVO TVOJ TELEFON POSTOJNA

PREČNA ULICA 2, 6230 POSTOJNA

29993407

 

DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA LJUTOMER

RADOMERJE 9,9240 LJUTOMER

29285461

 

DRUŠTVO VIZIJA  -PZS SLOVENSKE KONJICE

STARI TRG 23, SLOVENSKE KONJICE

99779641

 

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI "ŽAREK" JESENICE

CESTA MARŠALA TITA 78A, 4270 JESENICE

75198355

 

DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO

MIKLOŠIČEVA 36, 1000 LJUBLJANA

91885566

 

DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NOVA POT MARIBOR

MELJSKI HRIB 30 C, MARIBOR

72951265

 

DRUŠTVO ZA POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM - SVIT KOPER

ŽUPANČIČEVA 6, 6000 KOPER

51979969

 

DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENIM IN NJIHOVIM BLIŽNJIM PO MOČ SEŽANA

UL. 1. MAJA ŠT. 1, SEŽANA

84364041

 

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO

ROZMANOVA UL. 30, NOVO MESTO

39303632

 

DRUŠTVO ZA USTVARJANJE IN KVALITETO ŽIVLJENJA, MUZA

SP. DOBRAVA 12, 4245 KROPA

55199747

 

DRUŠTVO ZAVEZNIKOV MEHKEGA PRISTANKA KRŠKO

CESTA 4. JULIJA 58, KRŠKO

46927565

 

DRUŠTVO ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV VRHNIKA

CANKARJEV TRG 8/II, VRHNIKA

26903962

 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA

PARTIZANDSKA 12, 2000 MARIBOR

58943030

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

EFENKOVA 61, 3320 VELENJE

36305782

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ

C.STANETA ŽAGARJA 23, 4000 KRANJ

33239398

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR

GOSPEJNA UL. 11,2000 MARIBOR

13249576

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO

IRČA VAS 31, 8000 NOVO MESTO

85531901

 

PARADOKS-SLOVENSKO DRUŠTVO ZA VZAJEMNO POMOČ V DUŠEVNI STISKI

POSTOJNSKA 3, 1000 LJUBLJANA

51061333

 

SILA SLOVENSKO MEDNARODNO ZDRUŽENJE ŽENSK

LETALIŠKA 33,  1000 LJUBLJANA

56896310

 

SKLAD SILVA-DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI

FIJEROGA 10, 6274 ŠMARJE PRI KOPRU

61622338

 

SONČEK- ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO  SLOVENIJE

ROŽANSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

13876970

 

ŠENT- SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

CIGALETOVA ULICA 5, LJUBLJANA

64350622

 

UP- DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM SVOJCEM SLOVENIJE

MIKLOŠIČEVA 16, 1000 LJUBLJANA

84757019

 

YHD-DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA

NEUBERGERJEVA 7, 1000 LJUBLJANA

39692116

 

ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU LJUBLJAJNA

MASARYKOVA 23, LJUBLJANA

79446094

 

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE

KEBETOVA 9, 1000 LJUBLJANA

57009309

 

ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJ

PARTIZANSKA CESTA 12, 2000 MARIBOR

22819959

 

2.4. HUMANITARNE ORGANIZACIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

 

 

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE

MIREN 216, 5291 MIREN

93926383

 

DRUŠTVO SOS TELEFON - ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA

P.P. 2726, 1001 LJUBLJANA

61109894

 

DRUŠTVO UNICEF  SLOVENIJA

PAVŠIČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

94359024

 

DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA »VEZI«

ŠTORJE 26, 6210 SEŽANA

14906627

 

DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU BARKA

ZBILJE 66, 1215 MEDVODE

13129732

 

DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI DROG STIGMA

KNEZOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

25499777

 

DRUŠTVO ŽAREK UPANJA – POMOČ PRI ODVISNOSTIH IN ZASVOJENOSTIH

KAMNIŠKA 25, P.P. 2558, 1000 LJUBLJANA

42254027

 

DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA

MIKLOŠIČEVA 14, 1000 LJUBLJANA

12332003

 

DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA IN KRIVIC ZA PODPORO ŽRTVAM NASILNIH DEJANJ

ROZMANOVA ULICA 10, 8000 NOVO MESTO

47139803

 

EVANGELIČANSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA - PODPORNICA

SLOVENSKA 17, 9000 MURSKA SOBOTA

13388231

 

HUMANA - ZDRUŽENJE SVOJCEV PRI SKRBI ZA MENTALNO ZDRAVJE

OLDHAMSKA CESTA 14, 4000 KRANJ

43388256

 

MALI PRINC - DRUŠTVO ZA DVIG KVALITETE ŽIVLJENJA OSEB Z MOTNJO V RAZVOJU

CESARJEVA ULICA 27, 8000 NOVO MESTO

20943695

 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO JESENSKI CVET

LJUBLJANSKA 36, 1230 DOMŽALE

92589979

 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO LUČKA, KOROŠKA

GOZDARSKA POT 17, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

96090278

 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO SREČNO ZAGORJE

IZLAKE 3, 1411 IZLAKE

41766059

 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO UPANJE TRBOVLJE

KOLONIJA 1. MAJA 21, 1420 TRBOVLJE

21321094

 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO STAROST LAŠKO

SAVINJSKO NABREŽJE 6A, 3270 LAŠKO

89821718

 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO STAROST LJUBLJANA

RESLJEVA 11, 1000 LJUBLJANA

90988817

 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ OLJKA

POLZELA 18, 3313 POLZELA

68853408

 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZIMZELEN CERKNICA

TABOR 29, 1380 CERKNICA

36134171

 

MOZAIK – DRUŠTVO ZA SOCIALNO VKLJUČENOST

CANKARJEVA 25, 9000 MURSKA SOBOTA

13610481

 

NOVI PARADOKS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA

VRHOVCI CESTA XVII/40, 1000 LJUBLJANA

19041748

 

OZARA SLOVENIJA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA

LJUBLJANSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR

70835632

 

SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA

POLJANSKA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA

79355382

 

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

KERSNIKOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA

16155742

 

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG - DROGART

KARDELJEVA PLOŠČAD 16, 1000 LJUBLJANA

61443921

 

ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

CIGALETOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

64350622

 

ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER

SKALNIŠKA 1, 5250 SOLKAN

75623943

 

ŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR

STROSSMAYERJEVA 15, 2000 MARIBOR

48726273

 

ZDRUŽENJE ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO IN GERONTAGOGIKO SLOVENIJE

MASARYKOVA 23, 1000 LJUBLJANA

87608464

 

ZVEZA MEDGENERACIJSKIH DRUŠTEV ZA KAKOVOSTNO STAROST SLOVENIJE

RESLJEVA 11, 1000 LJUBLJANA

20528361

 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE

MIKLOŠIČEVA 16, 1000 LJUBLJANA

95609091

 

2.5. REPREZENTATIVNI SINDIKATI

 

 

 

GLOSA SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

66234581

 

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

KOMENSKEGA 7, LJUBLJANA

87021374

 

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, LJUBLJANA

56083360

 

KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM

TRG OF 14/IV, LJUBLJANA

55093019

 

NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE

KONGRESNI TRG 12, LJUBLJANA

99248174

 

NEODVISNOST, KONFEDERACIJA NOVIH SINDIKATOV SLOVENIJE

LINHARTOVA 13, LJUBLJANA

47201983

 

POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE

ŠTEFANOVA 2, LJUBLJANA

83912665

 

SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE

ŠMARTINSKA 152A, LJUBLJANA

28682017

 

SINDIKAT CESTNEGA PROMETA SLOVENIJE

TRG OF 14, LJUBLJANA

75070324

 

SINDIKAT DELAVCEV BANK IN HRANILNIC SLOVENIJE

DUNAJSKA 21, LJUBLJANA

99626870

 

SINDIKAT DELAVCEV DEJAVNOSTI ENERGETIKE SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

56657374

 

SINDIKAT DELAVCEV DRŽAVNIH IN DRUŽBENIH ORGANOV SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

95150315

 

SINDIKAT DELAVCEV FARMACEVTSKE INDUSTRIJE

VEROVŠKOVA 57, LJUBLJANA

35753315

 

SINDIKAT DELAVCEV FINANČNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

62079115

 

SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

93950420

 

SINDIKAT DELAVCEV GRADBENIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

70847908

 

SINDIKAT DELAVCEV PROMETA IN ZVEZ SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

47600187

 

SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE

KOLODVORSKA 2, LJUBLJANA

88649067

 

SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA REPUBLIKE SLOVENIJE

VOŽARSKI POT 12, LJUBLJANA

49302493

 

SINDIKAT DELAVCEV TEHNIČNIH PREGLEDOV SLOVENIJE

DOLENJSKA 76, LJUBLJANA

57000085

 

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

60310146

 

SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU

TAVČARJEVA 9, LJUBLJANA

92518826

 

SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI - ZSSS

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

36454737

 

SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE

METELKOVA 15, LJUBLJANA

15228754

 

SINDIKAT DELAVCEV ŽELEZNIŠKE DEJAVNOSTI SLOVENIJE

TRG OF 5A, LJUBLJANA

57275785

 

SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE

ULICA STARE PRAVDE 11, LJUBLJANA

80196063

 

SINDIKAT GOZDARSTVA SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

93403330

 

SINDIKAT IGRALNIŠKIH DELAVCEV SLOVENIJE

CESTA IX. KORPUSA 35, SOLKAN

82158002

 

SINDIKAT KEMIČNE, NEKOVINSKE IN GUMARSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

24371173

 

SINDIKAT KMETIJSTVA IN ŽIVILSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

37425994

 

SINDIKAT KOMUNALE, VAROVANJA IN POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

63178184

 

SINDIKAT KOVINSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

55752632

 

SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV SLOVENIJE

KOLODVORSKA 2, LJUBLJANA

33320691

 

SINDIKAT LESARSTVA SLOVENIJE - SINLES

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

94479291

 

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

DALMATINOVA 4, LJUBLJANA

90213033

 

SINDIKAT NOVE LJUBLJANSKE BANKE

ČOPOVA ULICA 3, LJUBLJANA

40276384

 

SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE

KOMENSKEGA 7, LJUBLJANA

59579048

 

SINDIKAT OBRTNIH DELAVCEV SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

87004160

 

SINDIKAT POKLICNIH GASILCEV SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

68997779

 

SINDIKAT PRIDOBIVANJA ENERGETSKIH SUROVIN SLOVENIJE

PARTIZANSKA 78, VELENJE

36306835

 

SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV

GREGORČIČEVA UL.25, LJUBLJANA

95315047

 

SINDIKAT TEKSTILNE IN USNJARSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

45039925

 

SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE

ŠTEFANOVA 2, LJUBLJANA

51347431

 

SINDIKAT VOZNIKOV AVTOBUSNEGA PROMETA SLOVENIJE

CELOVŠKA CESTA 166, LJUBLJANA                                

34029311

 

SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI SLOVENIJE

ORAŽNOVA 3, LJUBLJANA

71091670

 

SINDIKAT ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV SLOVENIJE

NOVI TRG 8, NOVO MESTO

82363501

 

SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, LJUBLJANA

52800512

 

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA

28687337

 

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, LJUBLJANA

80861652

 

SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA PROMETA SLOVENIJE

TRG OF 7, LJUBLJANA

71994734

 

SINDIKAT ŽELEZNIŠKEGA TRANSPORTA SLOVENIJE

TRG OF 7, LJUBLJANA

79076181

 

SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV ALTERNATIVA

TRG OF 7, LJUBLJANA

12740152

 

ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE - SOLIDARNOST

TRG OF 7, LJUBLJANA

59903473

 

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

DALMATINOVA 4, LJUBLJANA

15268829

 

2.6. DRUGI NAMENI

 

 

 

DRUŠTVO UNICEF SLOVENIJA

PAVŠIČEVA 1, LJUBLJANA

94359024

 

FRANČIŠKANSKI DRUŽINSKI INŠTITUT

PREŠERNOVA TRG 4, 1000 LJUBLJANA

78633770

 

3. UPRAVIČENCI S PODROČJA OBRAMBE TER ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

 

 

 

3.1. GASILCI

 

 

(PROSTOVOLJNO) INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO TEOL

TOVARNIŠKA 48, 1000 LJUBLJANA

45938288

 

GASILSKA ZVEZA  BELTINCI

ŠTEFANA KOVAČA 5, 9231 BELTINCI

49901036

 

GASILSKA ZVEZA  BLED BOHINJ

PREŠERNOVA 13, 4260 BLED

48877166

 

GASILSKA ZVEZA  BREZOVICA

JEZERO  21, 1352 PRESERJE

21928355

 

GASILSKA ZVEZA  BREŽICE

CESTA SVOBODE 17, 8250 BREŽICE

65652088

 

GASILSKA ZVEZA  CANKOVA

CANKOVA 30/A, 9261 CANKOVA

48187755

 

GASILSKA ZVEZA  CERKNICA

GERBIČEVA 19, 1380 CERKNICA

14096781

 

GASILSKA ZVEZA  ČRNOMELJ

BELOKRANJSKA 10, 8340 ČRNOMELJ

69821780

 

GASILSKA ZVEZA  DESTRNIK

VINTAROVCI 50A, 2253 DESTRNIK

43092519

 

GASILSKA ZVEZA  DOBREPOLJE

VIDEM 37B, 1312 VIDEM DOBREPOLJE

70371717

 

GASILSKA ZVEZA  DOL DOLSKO

DOLSKO 55, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

68906048

 

GASILSKA ZVEZA  DORNAVA

DORNAVA 136, 2252 DORNAVA

74953591

 

GASILSKA ZVEZA  DRAVOGRAD

TRG 4. JULIJA 7, 2370 DRAVOGRAD

41650107

 

GASILSKA ZVEZA  DRAVSKE DOLINE RADLJE OB DRAVI

P.P. 23, 2366 MUTA

23038861

 

GASILSKA ZVEZA  GORIŠKE NOVA GORICA

SEDEJEVA 9, 5000 NOVA GORICA

62485431

 

GASILSKA ZVEZA  GORIŠNICA

GORIŠNICA 54, 2272 GORIŠNICA

42138167

 

GASILSKA ZVEZA  GORNJA RADGONA

GASILSKA CESTA 2, 9250 GORNJA RADGONA

52518248

 

GASILSKA ZVEZA  GORNJI PETROVCI

GORNJI PETROVCI 31D, 9203 PETROVCI

32910622

 

GASILSKA ZVEZA  GROSUPLJE

GASILSKA C. 6, 1290 GROSUPLJE

33387478

 

GASILSKA ZVEZA  HODOŠ

HODOŠ 53, 9205 HODOŠ

76678270

 

GASILSKA ZVEZA  HORJUL

SLOVENSKA CESTA 7, 1354 HORJUL

42349389

 

GASILSKA ZVEZA  HRASTNIK

CESTA 1. MAJA 55, 1430 HRASTNIK

31702805

 

GASILSKA ZVEZA  IDRIJA

VOJKOVA ULICA 2A, 5280 IDRIJA

26761106

 

GASILSKA ZVEZA  ILIRSKA BISTRICA

VILHARJEVA CESTA 19, 6250 ILIRSKA BISTRICA

37749145

 

GASILSKA ZVEZA  IVANČNA GORICA

STIČNA 144, 1295 IVANČNA GORICA

31361447

 

GASILSKA ZVEZA  IZOLA

BRKINSKA 15, 6310 IZOLA

85014257

 

GASILSKA ZVEZA  JESENICE

CESTA MARŠALA TITA 66, 4270 JESENICE

32827920

 

GASILSKA ZVEZA  KAMNIK

LIVARSKA ULICA 1, 1241 KAMNIK

78597579

 

GASILSKA ZVEZA  KIDRIČEVO

ULICA BORISA KRAIGHERJA 25, 2325 KIDRIČEVO

54647983

 

GASILSKA ZVEZA  KOBARID

MUČENIŠKA 1B, 5222 KOBARID

13297775

 

GASILSKA ZVEZA  KOČEVJE

ROŠKA CESTA 10, 1330 KOČEVJE

95689583

 

GASILSKA ZVEZA  KOKRA

BLEIWEISOVA 34, 4000 KRANJ

94914826

 

GASILSKA ZVEZA  KOMENDA

GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

67798888

 

GASILSKA ZVEZA  KRANJSKA GORA

BOROVŠKA CESTA 58, 4280 KRANJSKA GORA

90751817

 

GASILSKA ZVEZA  KRAŠKA  GZ SEŽANA

BAZOVIŠKA 13, 6210 SEŽANA

65803531

 

GASILSKA ZVEZA  KRIŽEVCI

LOGAROVCI 22, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

95782788

 

GASILSKA ZVEZA  KRŠKO

TOVARNIŠKA 19, 8270 KRŠKO

41638476

 

GASILSKA ZVEZA  LAŠKO

TRUBARJEVA ULICA 22, 3270 LAŠKO

20804865

 

GASILSKA ZVEZA  LENART

NIKOVA ULICA 9, 2230 LENART

15122239

 

GASILSKA ZVEZA  LENDAVA

GLAVNA ULICA 92, 9220 LENDAVA

16790774

 

GASILSKA ZVEZA  LITIJA

JEREBOVA 14, 1270 LITIJA

84675225

 

GASILSKA ZVEZA  LJUTOMER

ULICA RAJH NADE 20, 9240 LJUTOMER

12248002

 

GASILSKA ZVEZA  LOGATEC

TRŽAŠKA CESTA 24, 1370 LOGATEC

79450555

 

GASILSKA ZVEZA  LOŠKI POTOK

HRIB 15, 1318 LOŠKI POTOK

37802259

 

GASILSKA ZVEZA  LUKOVICA

STARI TRG 1, 1225 LUKOVICA

25275984

 

GASILSKA ZVEZA  MAJŠPERK

MAJŠPERK 32/A, 2322 MAJŠPERK

10279989

 

GASILSKA ZVEZA  MARIBOR

KOROŠKA CESTA 12, 2000 MARIBOR

36917877

 

GASILSKA ZVEZA  MEDVODE

CESTA KOMANDANTA STANETA 12, 1215 MEDVODE

57313601

 

GASILSKA ZVEZA  MENGEŠ

ZAVRTI 2, 1234 MENGEŠ

23800542

 

GASILSKA ZVEZA  MESTNE OBČINE KRANJ

BLEIWEISOVA 34, 4000 KRANJ

34929703

 

GASILSKA ZVEZA  MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

KARDOŠEVA CESTA 2, 9000 MURSKA SOBOTA

67542611

 

GASILSKA ZVEZA  METLIKA

CESTA BRATSTVA IN ENOTNOSTI 23, 8330 METLIKA

31068464

 

GASILSKA ZVEZA  MEŽIŠKE DOLINE RAVNE NA KOROŠKEM

KOROŠKA CESTA 13, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

54860601

 

GASILSKA ZVEZA  MISLINJSKE DOLINE SLOVENJ GRADEC

KIDRIČEVA 3, 2380 SLOVENJ GRADEC

38535688

 

GASILSKA ZVEZA  MORAVČE

ŠLANDROVA 7, 1251 MORAVČE

18420575

 

GASILSKA ZVEZA  MORAVSKE TOPLICE

KRANJČEVA ULICA3, 9226 MORAVSKE TOPLICE

81084340

 

GASILSKA ZVEZA  NOVA GORICA-ŠEMPETER

CESTA PREKOMORSKIH BRIGAD 3 , PP 40, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

66982685

 

GASILSKA ZVEZA  NOVO MESTO

SEIDLOVA C. 29, 8000 NOVO MESTO

62710818

 

GASILSKA ZVEZA  OBALNA GZ KOPER

LJUBLJANSKA C.  6, 6000 KOPER

74632507

 

GASILSKA ZVEZA  OBČINE GRAD

GRAD 170, 9264 GRAD

59720131

 

GASILSKA ZVEZA  OBČINE JURŠINCI

JURŠINCI 3/B, 2256 JURŠINCI

63621266

 

GASILSKA ZVEZA  OBČINE RADOVLJICA

GORENJSKA CESTA 31, 4240 RADOVLJICA

52122395

 

GASILSKA ZVEZA  OBČINE ROGAŠOVCI

SVETI JURIJ 11, 9262 ROGAŠOVCI

15502511

 

GASILSKA ZVEZA  ORMOŽ

LJUTOMERSKA 1, 2270 ORMOŽ

96093641

 

GASILSKA ZVEZA  PIRAN

TRINKOVA 5, 6330 PIRAN

46332588

 

GASILSKA ZVEZA  POSTOJNA

ULICA 1. MAJA 7, 6230 POSTOJNA

22544763

 

GASILSKA ZVEZA  PREBOLD

HMELJARSKA CESTA 3, 3312 PREBOLD

99533359

 

GASILSKA ZVEZA  PUCONCI

PUCONCI 80, 9201 PUCONCI

99270170

 

GASILSKA ZVEZA  RADEČE

TITOVA 16, 1433 RADEČE

25008137

 

GASILSKA ZVEZA  RADENCI

KAPELSKA CESTA  26, 9252 RADENCI

61601551

 

GASILSKA ZVEZA  RIBNICA

MERHARJEVA ULICA 1, 1310 RIBNICA

10972854

 

GASILSKA ZVEZA  RUŠE

KIDRIČEVA ULICA 3, 2342 RUŠE

62860259

 

GASILSKA ZVEZA  SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA 23, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

22964266

 

GASILSKA ZVEZA  SLOVENSKE GORICE

VRANJI VRH 8A, 2214 SLADKI VRH

20790724

 

GASILSKA ZVEZA  SLOVENSKE KONJICE

ŽIČKA CESTA 4, 3210 SLOVENSKE KONJICE

72949317

 

GASILSKA ZVEZA  STARŠE

STARŠE 76 A, 2205 STARŠE

10435506

 

GASILSKA ZVEZA  SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

DR. ANTONA KOROŠCA 5, 9244 SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

28314484

 

GASILSKA ZVEZA  ŠALOVCI

ŠALOVCI 162, 9204 ŠALOVCI

79424805

 

GASILSKA ZVEZA  ŠENTJERNEJ

TRG GORJANSKEGA BATALJONA 8, 8310 ŠENTJERNEJ

22134999

 

GASILSKA ZVEZA  ŠMARJE PRI JELŠAH

AŠKERČEV TRG 11, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

37418661

 

GASILSKA ZVEZA  TOLMIN

LAVRIČEVA 1, 5220 TOLMIN

10672346

 

GASILSKA ZVEZA  TRBOVLJE

SAVINJSKA C. 35, 1420 TRBOVLJE

54915538

 

GASILSKA ZVEZA  TRNOVSKA VAS - VITOMARCI

TRNOVSKA VAS 42, 2254 TRNOVSKA VAS

31290221

 

GASILSKA ZVEZA  VELENJE

ŽAROVA 2, 3320 VELENJE

37847236

 

GASILSKA ZVEZA  VELIKE LAŠČE

NA POSTAJO 10, 1315 VELIKE LAŠČE

45733392

 

GASILSKA ZVEZA  VIDEM PRI PTUJU

VIDEM PRI PTUJU 51A, 2284 VIDEM PRI PTUJU

81126557

 

GASILSKA ZVEZA  VOJNIK DOBRNA

KERŠOVA ULICA 8, 3212 VOJNIK

99259354

 

GASILSKA ZVEZA  ZAGORJE OB SAVI

KIDRIČEVA 11A, 1410 ZAGORJE OB SAVI

84521830

 

GASILSKA ZVEZA  ZG. SAVINJSKE DOLINE MOZIRJE

SAVINJSKA CESTA 29, 3330 MOZIRJE

96561211

 

GASILSKA ZVEZA  ZG. VIPAVSKE DOLINE AJDOVŠČINA

TOVARNIŠKA CESTA 34, 5270 AJDOVŠČINA

56496648

 

GASILSKA ZVEZA  ZREČE VITANJE

ŠOLSKA  2, 3214 ZREČE

41908384

 

GASILSKA ZVEZA  ŽALEC

ULICA HEROJA STANETA 1, 3310 ŽALEC

88006948

 

GASILSKA ZVEZA BOVEC

TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 8, 5230  BOVEC

11123184

 

GASILSKA ZVEZA CELJE

DEČKOVA CESTA 36, 3000  CELJE

35353627

 

GASILSKA ZVEZA CERKNO

BEVKOVA 9, 5282 CERKNO

51542196

 

GASILSKA ZVEZA DOLOMITI

ULICA VLADIMIRJA DOLNIČARJA 11, 1356 DOBROVA

84531100

 

GASILSKA ZVEZA DOMŽALE

KOLIČEVO 2A, 1230 DOMŽALE

70452393

 

GASILSKA ZVEZA IG

IG 64, 1292 IG

71503862

 

GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA

ZADOBROVŠKA 88, 1260 LJUBLJANA-POLJE

91098769

 

GASILSKA ZVEZA LOŠKA DOLINA

CESTA NOTRANJSKEGA ODREDA 1, 1386 STARI TRG PRI LOŽU

66320828

 

GASILSKA ZVEZA NAKLO

GLAVNA CESTA 33, 4202 NAKLO

76957560

 

GASILSKA ZVEZA OBČINE KUZMA

KUZMA 24, 9263 KUZMA

79970737

 

GASILSKA ZVEZA OBMOČNA GZ PTUJ

NATAŠINA POT 1A, 2250 PTUJ

68631863

 

GASILSKA ZVEZA SEMIČ

ČRNOMALJSKA CESTA 3, 8333  SEMIČ

23887087

 

GASILSKA ZVEZA SEVNICA

KVEDROVA CESTA 25, 8290 SEVNICA

33017719

 

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

TRŽAŠKA 221, 1000 LJUBLJANA

63471736

 

GASILSKA ZVEZA ŠENTJUR

MESTNI TRG 5, 3230 ŠENTJUR

64600262

 

GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA

KIDRIČEVA 51 A, 4220  ŠKOFJA LOKA

26465019

 

GASILSKA ZVEZA ŠKOFLJICA

KOČEVSKA CESTA 24, 1291 ŠKOFLJICA

47677708

 

GASILSKA ZVEZA ŠMARTNO PRI LITIJI

USTJE 18, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI

79164137

 

GASILSKA ZVEZA TIŠINA

TIŠINA 4, 9251 TIŠINA

37734873

 

GASILSKA ZVEZA TREBNJE

RIMSKA CESTA 33, 8210  TREBNJE

53922751

 

GASILSKA ZVEZA TRŽIČ

ROČEVNICA 61, 4290  TRŽIČ

97541214

 

GASILSKA ZVEZA VODICE

POLJE 5A, 1217 VODICE

55598609

 

GASILSKA ZVEZA VRHNIKA

TRŽAŠKA CESTA 11, 1360 VRHNIKA

77219791

 

GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA

CANKARJEVA 75, 9000 MURSKA SOBOTA

29633125

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ADRIANCI

, 9203 PETROVCI

63012251

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  AVČE

AVČE 26, 5213 KANAL

66585538

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BABNO POLJE

, 1386 STARI TRG PRI LOŽU

51311712

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BARJE

PERUZZIJEVA CESTA 101, 1000 LJUBLJANA

37569937

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BERKOVCI

, 9207 PROSENJAKOVCI

90126904

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BESNICA

NA HRIBU 7, 4201 ZGORNJA BESNICA

55435122

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BEVČE

BEVČE 24 A, 3320 VELENJE

69926131

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BISTRICA OB SOTLI

BISTRICA OB SOTLI 56A, 3256 BISTRICA OB SOTLI

35480904

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BIZELJSKO

BIZELJSKA CESTA 50, 8259 BIZELJSKO

67422420

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BLANCA

BLANCA 24, 8283 BLANCA

76830705

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BLEJSKA DOBRAVA

BLEJSKA DOBRAVA 44, 4273 BLEJSKA DOBRAVA

73746363

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BOJANCI

BOJANCI 1, 8344 VINICA

39674215

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BOKRAČI

BOKRAČI 13A, 9201 PUCONCI

59120991

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BOREČA

BOREČA 31, 9203 PETROVCI

60998644

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BOREJCI

BOREJCI 49, 9251 TIŠINA

76714055

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BOŠTANJ

BOŠTANJ 30, 8294 BOŠTANJ

35190221

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BOŽAKOVO

BOŽAKOVO 24, 8330 METLIKA

96166703

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BRDO

BRDNIKOVA 14, 1000 LJUBLJANA

92748961

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREG

TENETIŠE 2, 1270 LITIJA

95377913

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREG

ŠENTJUR NA POLJU 18, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

71428224

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREG - PAKO

BREG 18, 1353 BOROVNICA

58205675

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREG OB SAVI

BREG OB SAVI 34, 4211 MAVČIČE

73796590

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREGE

BREGE  , 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

42658748

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREGINJ

BREGINJ 91, 5223 BREGINJ

65154231

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREKOVICE

BREKOVICE 14, 4226 ŽIRI

89814436

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BRESNICA

BRESNICA 19, 2273 PODGORCI

82220441

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREST

BREST 22, 1292 IG

46791469

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREZJE

BREZJE PRI DOBROVI 57, 1356 DOBROVA

21199671

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREZJE

DUPLEŠKA 35, 2000 MARIBOR

64820203

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREZJE PRI TRŽIČU

BREZJE PRI TRŽIČU 55, 4290 TRŽIČ

81344554

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREZOVCI

BREZOVCI 50/A, 9201 PUCONCI

73544043

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREZOVICA PRI BOROVNICI

BREZOVICA 42, 1353 BOROVNICA

10446109

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREZOVICA PRI LJUBLJANI

TRŽAŠKA CESTA 386, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI

86790943

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BREŽICE OKOLICA

MILAVČEVA 105, 8250 BREŽICE

58343636

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BUČE

VRENSKA GORCA 2, 3255 BUČE

54642116

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BUDINCI

BUDINCI 21, 9204 ŠALOVCI

41950062

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BUKOVICA

BUKOVICA 11, 4227 SELCA

38952904

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BUKOVICA UTIK

UTIK 45, 1217 VODICE

72494948

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BUKOVNICA

BUKOVNICA 10, 9222 BOGOJINA

40942201

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BUKOVO - ZAKOJCA

BUKOVO 36, 5282 CERKNO

44018487

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BUTAJNOVA - PLANINA

BUTAJNOVA 23, 1354 HORJUL

98085697

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  BUTORAJ

BUTORAJ 29, 8340 ČRNOMELJ

51877104

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  CAJNARJE

CAJNARJE 15, 1380 CERKNICA

98117017

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  CERINA

CERINA 14, 8250 BREŽICE

15377636

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  CERKVENJAK

CERKVENJAK 15 A, 2236 CERKVENJAK

34709410

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  CERKVIŠČE

CERKVIŠČE 25 B, 8332 GRADAC

33057044

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  CEROV LOG

8310 ŠENTJERNEJ

26776537

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ČATEŽ  POD ZAPLAZOM

, 8212 VELIKA LOKA

67872298

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ČEČE

ČEČE 4A, 1420 TRBOVLJE

87828502

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ČENTIBA

GLAVNA ULICA 94, 9220 LENDAVA

14911035

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ČEPINCI

ČEPINCI 10, 9203 PETROVCI

54781663

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ČOLNIŠČE

ČOLNIŠČE 12, 1410 ZAGORJE OB SAVI

85440299

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ČRNA NA KOROŠKEM

CENTER 123, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

64406750

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ČRNI KAL

OSP  39, 6275 ČRNI KAL

74255096

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ČRNI VRH

ČRNI VRH 77, 5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO

49625977

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ČRNOMELJ

BELOKRANJSKA 10, 8340 ČRNOMELJ

84265841

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ČRNUČE

DUNAJSKA CESTA 369, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

35604077

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ČUŠPERK

ČUŠPERK 14 B, 1290 GROSUPLJE

52220567

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DANKOVCI

DANKOVCI 24, 9202 MAČKOVCI

70713413

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DAVČA

DAVČA 15, 4228 ŽELEZNIKI

20787812

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DEČNO SELO

DEČNO SELO39, 8253 ARTIČE

21555583

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DESNJAK

DESNJAK 13, 9240 LJUTOMER

72867540

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOBINDOL

DOBINDOL, 8323 URŠNA SELA

35817038

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOBRAVICE

GORNJE DOBRAVICE 7, 8330 METLIKA

96066431

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOBRINA

DOBRINA 6B, 3223 LOKA PRI ŽUSMU

67789528

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOBROVNIK

DOBROVNIK 397, 9223 DOBROVNIK

34730818

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOGOŠE

DUPLEŠKA CESTA 237, 2000 MARIBOR

51926148

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOL PRI LJUBLJANI

VIDEM 48, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

44631499

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOL. PIROŠICA

DOLENJA PIROŠICA 4, 8263 CERKLJE OB KRKI

26443406

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOL.STRAŽA

NOVOMEŠKA CESTA 1, 8351 STRAŽA

53202872

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLE

DOLE PRI LITIJI 8, 1273 DOLE PRI LITIJI

70823430

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLE

DOLE 1C, 5280 IDRIJA

97179647

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLE

DOLENJE DOLE 23, 8275 ŠKOCJAN

45325022

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLENJA VAS

DOLENJA VAS 54 A, 1380 CERKNICA

56231202

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLENJA VAS

DOLENJA VAS  15, 8270 KRŠKO

45669309

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLENJE JEZERO

DOLENJE JEZERO 50B, 1380 CERKNICA

55871127

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLGA VAS

KOČEVSKA CESTA 30, 1330 KOČEVJE

89033116

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLGA VAS

OPEKARNIŠKA ULICA 3, 9220 LENDAVA

56782039

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLIČ

DOLIČ 22, 9263 KUZMA

83807489

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLINA

DOLINA 22, 9201 PUCONCI

62798731

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLINA

DOLINA 25, 9220 LENDAVA

85011975

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLNJE RETJE

DOLNJE RETJE 17, 1315 VELIKE LAŠČE

40791017

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLNJI LAKOŠ

GASILSKA ULICA 1, 9220 LENDAVA

30913357

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLNJI SLAVEČI

DOLNJI SLAVEČI 50, 9264 GRAD

75448556

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOLSKO

DOLSKO 15, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

14227134

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOMANJŠEVCI

DOMANJŠEVCI 67, 9206 KRIŽEVCI 

36638480

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DONAČKA GORA

DONAČKA GORA 4, 3252 ROGATEC

82755418

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DORNAVA

DORNAVA 66, 2252 DORNAVA

89619994

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DORNBERK

VODNIKOVA ULICA 15/A, 5294 DORNBERK

55927297

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOVJE

DOVJE 110, 4281 MOJSTRANA

71953418

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DRAGOMLJA VAS

DRAGOMLJA VAS 15, 8330 METLIKA

85995711

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DRAGOTINCI

DRAGOTINCI 33, 9244 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

55926053

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DRAŠIČI

DRAŠIČI 17, 8330 METLIKA

77895797

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DRAVOGRAD

KOROŠKA CESTA 39, 2370 DRAVOGRAD

64703576

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DRAŽENCI

DRAŽENCI 74 B, 2288 HAJDINA

55135218

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DRAŽGOŠE

DRAŽGOŠE 35A, 4228 ŽELEZNIKI

76166597

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DRENOV GRIČ-LESNO BRDO

DRENOV GRIČ 25, 1358 LOG PRI BREZOVICI

32148992

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DREŠINJA VAS

DREŠINJA VAS 4A, 3301 PETROVČE

12593923

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DREŽNICA

DREŽNICA 15A, 5222 KOBARID

91094810

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DRNOVO

DRNOVO  29/A, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

92746403

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DVOR

DVOR PRI POLHOVEM GRADCU 23, 1355 POLHOV GRADEC

43359990

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DVOR

DVOR 95, 8361 DVOR

31977499

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DVORJANE

DVORJANE 38A, 2241 SPODNJI DUPLEK

28741021

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  FIKŠINCI

FIKŠINCI 28, 9262 ROGAŠOVCI

50428080

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  FRANKOLOVO

STRAŽICA 2, 3213 FRANKOLOVO

36080683

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GABERJE

GABRJE PRI DOBOVI 20, 8257 DOBOVA

29208564

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GABRNIK

GABRNIK 26A, 2256 JURŠINCI

47602597

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GAJEVCI-PLACEROVCI

GAJEVCI 38, 2272 GORIŠNICA

89521790

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GAJŠEVCI

GAJŠEVCI 10, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

22528911

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GENTEROVCI

GENTEROVCI 30 A, 9223 DOBROVNIK

87356651

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GEREČJA VAS

GEREČJA VAS 14A, 2288 HAJDINA

66597960

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GLOBOKO

GLOBOKO 5, 8254 GLOBOKO

71075950

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GOČOVA

GOČOVA 8 A, 2235 GOČOVA

69107114

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GODEŠIČ

GODEŠIČ 41, 4220 ŠKOFJA LOKA

60609141

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GOLNIK

GOLNIK 63, 4204 GOLNIK

62373528

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GOLO

GOLO 7, 1292 IG

25451499

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GOMILICA

GOMILICA 49, 9224 TURNIŠČE

88368092

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORA

PETRINCI 1, 1317 SODRAŽICA

15840611

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORA

GORA  31, 8270 KRŠKO

22636676

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORENJE JEZERO

GORENJE JEZERO 32, 1384 GRAHOVO

95753818

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORENJE PRI ZREČAH

GORENJE PRI ZREČAH 19, 3214 ZREČE

95432663

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORICA

GORICA 39, 9201 PUCONCI

79423868

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORICA OB DRETI

LAČJA VAS 8, 3331 NAZARJE

32492359

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORIČE

GORIČE 22, 4204 GOLNIK

15759997

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORJE-POČE-TREBENČE

POČE 1A, 5282 CERKNO

90098684

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORNJA RADGONA

GASILSKA CESTA 2, 9250 GORNJA RADGONA

86467034

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORNJI LAKOŠ

LAKOŠ 55, 9220 LENDAVA

56103999

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORNJI PETROVCI

GORNJI PETROVCI 31, 9203 PETROVCI

58599681

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GORNJI SLAVEČI

GORNJI SLAVEČI 18, 9263 KUZMA

14417677

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GOSTEČE

GOSTEČE 10, 4220 ŠKOFJA LOKA

43978061

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GRABONOŠ

GRABONOŠ 89, 9244 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

92609155

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GRABROVEC

GRABROVEC 41, 8330 METLIKA

19221207

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GRABŠINSKI BREG

ZAGORCI 61C, 2256 JURŠINCI

62360744

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GRADAC

GRADAC 76, 8332 GRADAC

95114432

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GRADIN

BREZOVICA 1B, 6272 GRAČIŠČE

27249352

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GRADIŠČE

BITNJE 13, 4264 BOHINJSKA BISTRICA

18356966

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GRČARICE

GRČARICE 12, 1331 DOLENJA VAS

29359198

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GRIBLJE

GRIBLJE 35 B, 8332 GRADAC

34556036

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GROBLJE

GROBLJE PRI PREKOPI 59, 8310 ŠENTJERNEJ

22528598

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GRUŠOVLJE

GRUŠOVLJE 7, 3332 REČICA OB SAVINJI

39766357

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  GUNCLJE-MALE VIŽMARJE

GUNCELJSKA CESTA 32, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID

39523233

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HAJDINA

SPODNJA HAJDINA 62A, 2250 PTUJ

87912732

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HERMANCI

HERMANCI 50, 2275 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

52728315

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HINJE

HINJE 38, 8362 HINJE

50084518

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HMELJČIČ

HMELJČIČ 7, 8216 MIRNA PEČ

28513746

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HOČE

POHORSKA CESTA 55, 2311 HOČE

98444581

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HOČEVJE

HOČEVJE 19, 1301 KRKA

76578623

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HODOŠ

HODOŠ 53, 9205 HODOŠ

94240787

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HOTAVLJE

HOTAVLJE 67, 4224 GORENJA VAS

51316765

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HRAST PERUDINA

HRAST PRI VINICI 18, 8344 VINICA

24747831

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HRASTJE-MOTA

HRASTJE MOTA 13, 9252 RADENCI

98308092

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HRASTNIK MESTO

CESTA 1. MAJA 55, 1430 HRASTNIK

17530202

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  HRUŠICA

HRUŠICA 13, 4276 HRUŠICA

94566461

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  IG

GASILSKA ULICA 39, 1292 IG

63067587

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  IVANJŠEVCI

IVANJŠEVCI OB ŠČAVNICI 9, 9245 SPODNJI IVANJCI

52269817

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  IVANOVCI

IVANOVCI 26, 9208 FOKOVCI

22808833

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  JAGNJENICA

JAGNJENICA 14, 1433 RADEČE

87089734

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  JARENINA

JARENINSKI DOL 18, 2221 JARENINA

22313664

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  JELENDOL - DOLINA

JELENDOL, 4290 TRŽIČ

39137317

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  JESENICE

TITOVA 66, 4270 JESENICE

82251061

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  JOŠT

PŠEVO 8, 4000 KRANJ

34995650

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  JUGORJE

JUGORJE 5, 8331 SUHOR

66867304

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  JURKLOŠTER

JURKLOŠTER 21, 3273 JURKOLŠTER

10414959

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KALOBJE

KALOBJE 20, 3233 KALOBJE

74514091

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KANAL

GRADNIKOVA 13 A, 5213 KANAL

94888248

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KANČEVCI

KANČEVCI 21, 9206 KRIŽEVCI

62023080

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KANDRŠE

KANDRŠE 6, 1252 VAČE

47782994

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KAPCA

GORNJA ULICA 29, 9220 LENDAVA

38592088

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KAPELA

KAPELSKI VRH 90, 9252 RADENCI

99698757

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KLINJA VAS

KLINJA VAS 46, 1330 KOČEVJE

66626102

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KLJUČAROVCI

KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU 17, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

72761636

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KLJUČAROVCI PRI ORMOŽU

SPODNJI KLJUČAROVCI 13, 2274 VELIKA NEDELJA

38480808

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KLOPCE

KLOPCE 40, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

26793067

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOČEVSKA REKA

ŠTALCERJI 10 A, 1338 KOČEVSKA REKA

12693588

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOKRICA

CESTA NA BRDO 47, 4000 KRANJ

20548281

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOLOVRAT

KOLOVRAT 19, 1411 IZLAKE

36101800

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOPRIVNIK

KOPRIVNIK 31, 1330 KOČEVJE

60929260

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOPRIVNIK

KOPRIVNIK V BOHINJU 62A, 4264 BOHINJSKA BISTRICA

58913327

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KORAČICE

KORAČICE  15, 2258 SVETI TOMAŽ

47741546

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KORITNICE

KORITNICE 12, 6253 KNEŽAK

96957611

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOROŠKA BELA

PROSVETNA CESTA 11A, 4270 JESENICE

38919800

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOROVCI

KOROVCI 25, 9261 CANKOVA

56822740

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KORTE

KORTE 44, 6310 IZOLA

66858488

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOSTANJEVICA NA KRKI

LJUBLJANSKA CESTA  7/A, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

18452132

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOŠAROVCI

KOŠAROVCI 21A, 9206 KRIŽEVCI

77728297

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOT

RIBIŠKA ULICA 3, 9220 LENDAVA

34865667

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOT-BREZJE

KOT PRI SEMIČU 31, 8333 SEMIČ

51814072

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOT-STAJE

KOT 17, 1292 IG

61201375

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOVAČEVCI

KOVAČEVCI 6A, 9264 GRAD

51263505

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KOVOR

GLAVNA CESTA 24, 4290 TRŽIČ

39649989

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KRAMAROVCI

KRAMAROVCI B.Š., 9262 ROGAŠOVCI

78125227

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KRAŠČI

KRAŠČI 5, 9261 CANKOVA

18681107

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KRIŽE 1999

KRIŽE 25, 8282 KOPRIVNICA

45664277

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KRIŽEVCI

KRIŽEVCI 153, 9206 KRIŽEVCI

45262187

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KRIŽEVSKA VAS

KRIŽEVSKA VAS 2A, 8330 METLIKA

62512617

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KRIŽI PRI ŽUŽEMBERKU

VRH PRI KRIŽU 17, 8360 ŽUŽEMBERK

97103918

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KRMELJ

KRMELJ 51, 8296 KRMELJ

33783314

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KRPLIVNIK

KRPLIVNIK 30, 9205 HODOŠ

28721667

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KRŠKO

BOHORIČEVA  14, 8270 KRŠKO

37832093

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KRUPLIVNIK

KRUPLIVNIK 43, 9264 GRAD 

25761404

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  KUKEČ

KUKEČ 21, 9206 KRIŽEVCI

61604747

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LAHOVČE

LAHOVČE 74, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

83633278

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LAŠKO

CESTA V REČICO 2, 3270 LAŠKO

66625378

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LAZE

LAZE PRI DOLSKEM 29, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

51992302

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LENART

PARTIZANSKA CESTA 12, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH

68346417

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LEŠANE

LEŠANE 32/A, 9253 APAČE

45901937

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LEŠE

LEŠE 3, 4290 TRŽIČ

83368701

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LETUŠ

LETUŠ 67, 3327 ŠMARTNO OB PAKI

56173326

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LIPOGLAV

MALI LIPOGLAV 3A, 1293 ŠMARJE SAP

86461834

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LJUBLJANA-RUDNIK

DOLENJSKA CESTA 137, 1000 LJUBLJANA

65321685

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LJUBLJANA-TRNOVO

CESTA V MESTNI LOG 31, 1000 LJUBLJANA

54318068

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOČE

STARI TRG 13, 3215 LOČE

75138646

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOČE

LOČE 10, 8257 DOBOVA

10622250

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOČICA PRI VRANSKEM

LOČICA PRI VRANSKEM 49, 3305 VRANSKO

46050639

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOG POD MANGRTOM

LOG POD MANGRTOM 54, 5231 LOG POD MANGARTOM

62080776

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOGAROVCI

LOGAROVCI 53, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

17772192

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

LOKA 12, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

16827597

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOKE

LOKE 36, 1412 KISOVEC

63672901

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOKVICA

LOKVICA 2, 8330 METLIKA

50393138

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOM POD STORŽIČEM

LOM POD STORŽIČEM 56, 4290 TRŽIČ

66752884

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LONČAROVCI

LONČAROVCI 39, 9206 KRIŽEVCI

10077235

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOPERŠICE

LOPERŠICE 3, 2270 ORMOŽ

68244380

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LOŽINE

DOLNJE LOŽINE ŠT. 001, 1332 STARA CERKEV

11900962

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LUCOVA

LUCOVA 44, 9203 PETROVCI

69325758

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LUČE

LUČE 22A, 1290 GROSUPLJE

10720421

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LUKAVCI

LUKAVCI 8, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

20147155

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LUKOVEK

LUKOVEK 52, 8210 TREBNJE

91543347

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  LUKOVICA

VEVROV TRG 2, 1225 LUKOVICA

99779188

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MAČKOVCI

MAČKOVCI 48A, 9202 MAČKOVCI

11088184

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MAHAROVEC

, 8210 TREBNJE

92123406

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MAHOVNIK

MAHOVNIK 37, 1330 KOČEVJE

67235972

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MALA ILOVA GORA

MALA ILOVA GORA 21, 1312 VIDEM-DOBREPOLJE

84984694

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MALI KAMEN

MALI KAMEN  8, 8281 SENOVO

22815562

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MALI OBREŽ

MALI OBREŽ 18, 8257 DOBOVA

41327853

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MALI PODLJUBEN

MALI PODLJUBEN 20, 8000 NOVO MESTO

39540944

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MALO MLAČEVO

MALO MLAČEVO 1, 1290 GROSUPLJE

78845327

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MALO MRAŠEVO

MALO MRAŠEVO, 8312 PODBOČJE

85967068

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MARIBOR MESTO

KOROŠKA CESTA 12, 2000 MARIBOR

11942215

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MARKOVCI V PREKMURJU

MARKOVCI 11A, 9204 ŠALOVCI

12197386

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MARTINJE

MARTINJE 25, 9203 PETROVCI

48458376

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MATJAŠEVCI

MATJAŠEVCI 5, 9263 KUZMA

45063605

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MAVČIČE

MAVČIČE 69, 4211 MAVČIČE

71126945

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MAVERLEN

MAVERLEN 2A, 8340 ČRNOMELJ

43554067

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MELE

MELE 21, 9252 RADENCI

68432615

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MEZGOVCI

MEZGOVCI OB PESNICI 38, 2252 DORNAVA

55294715

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MIKLAVŽ

CESTA V ROGOZO 4, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

24581089

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MIRNA

GLAVNA ULICA 6, 8233 MIRNA  

85362883

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MLAJTINCI

MLAJTINCI 35, 9221 MARTJANCI

51586002

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MLINŠE

MLINŠE 12, 1411 IZLAKE

88681904

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MOKRONOG

FLORIJANSKA CESTA 33, 8230 MOKRONOG

56019840

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MORAVA

MORAVA 14 A, 1338 KOČEVSKA REKA

97963127

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MORAVCI

DOLGA ULICA 223, 9226 MORAVSKE TOPLICE

40248569

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MOSTE

MOSTE 27, 1218 KOMENDA

21658480

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MOSTEC

MOSTEC 26, 8257 DOBOVA

11175583

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MOSTJE-BANUTA

MOSTJE 39, 9220 LENDAVA

56554630

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MOŠKANJCI

MOŠKANJCI 18/A, 2272 GORIŠNICA

62267965

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MOTOVILCI

MOTOVILCI 38A, 9264 GRAD 

36861049

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MOZELJ

MOZELJ 4 A, 1330 KOČEVJE

28285913

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  MURSKI PETROVCI

MURSKI PETROVCI 24, 9251 TIŠINA

74557173

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  NADGORICA

NADGORIŠKA CESTA 18, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

54921651

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  NEGOVA

NEGOVA 9, 9245 SPODNJI IVANJCI

89518047

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  NERADNOVCI

NERADNOVCI 63A, 9203 PETROVCI

46821481

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  NORŠINCI

NORŠINCI 3B, 9221 MARTJANCI

63619407

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  NOVA CERKEV

NOVA CERKEV 21 D, 3203 NOVA CERKEV

31801277

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  NOVA GORICA

SEDEJEVA 9, 5000 NOVA GORICA

60069643

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  NOVA ŠTIFTA

ŠMIKLAVŽ 5, 3342 GORNJI GRAD

14774534

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  NOVAKI

DOLNJI NOVAKI 49, 5282 CERKNO

75276470

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  ODRANCI

GASILSKA 16, 9233 ODRANCI

70431809

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  OKONINA

OKONINA 21, 3333 LJUBNO OB SAVINJI

61559075

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  OKOSLAVCI

OKOSLAVCI 63, 9244 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

60187069

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  OREHOVCI

OREHOVCI 5, 9250 GORNJA RADGONA

13394622

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  OREŠJE

OREŠJE 17, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE

47482672

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  OREŠJE

OREŠJE 59, 8259 BIZELJSKO

19258810

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  OSEK

OSEK 48, 2235 SV. TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

99329611

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  OSILNICA

OSILNICA 16, 1337 OSILNICA

18639844

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  OTAVE

OTAVE, 1380 CERKNICA

89890892

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  OTOK

OTOK 1A, 8332 GRADAC

69275840

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  OTOVCI

OTOVCI 60, 9202 MAČKOVCI

38541696

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PADEŽ

PADEŽ 1, 1414 PODKUM

48294837

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PEČAROVCI

PEČAROVCI 91/A, 9202 MAČKOVCI

24464279

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PEČE

PEČE 50, 1251 MORAVČE

20235216

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PERTOČA

PERTOČA 55A, 9262 ROGAŠOVCI

15643344

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PESKOVCI

PESKOVCI 30, 9204 ŠALOVCI

28868536

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PINCE

LENDAVSKA CESTA 50, 9220 LENDAVA

56005121

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PIRAN

TRINKOVA 5, 6330 PIRAN

31842097

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PIŠECE

PIŠECE 28, 8255 PIŠECE

17288410

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PLANINA POD GOLICO

PLANINA POD GOLICO  31, 4270 JESENICE

80642241

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PLANINA-ČEPLEZ

PLANINA 28, 5282 CERKNO

38812185

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PLUŽNJE

PLUŽNJE 10, 5282 CERKNO

15409686

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODBLICA

PODBLICA 2, 4201 ZGORNJA BESNICA

20288344

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODBOČJE

PODBOČJE, 8312 PODBOČJE

95640525

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODGORA-PODGRAJE

KUTEŽEVO 61, 6250 ILIRSKA BISTRICA

27351262

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODGORCI

PODGORCI 65, 2273 PODGORCI

98430858

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODGORICA ŠENTJAKOB

PODGORICA 90, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE

19195141

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODGRAD-MEHOVO

PODGRAD 38, 8000 NOVO MESTO

46017372

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODKUM

PODKUM 16, 1414 PODKUM

35230525

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODLEHNIK

PODLEHNIK 9, 2286 PODLEHNIK

60812222

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODLJUBELJ

PODLJUBELJ 242, 4290 TRŽIČ

71487387

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODNANOS

PODBREG 19, 5272 PODNANOS

65100883

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODPRESKA

PODPRESKA 3A, 1319 DRAGA

14677105

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODSREDA

PODSREDA 11, 3257 PODSREDA

21513023

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODTURN

PODTURN 12, 8350 DOLENJSKE TOPLICE

47423200

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODUTIK-GLINCE

DOLNIŠKA CESTA 18, 1000 LJUBLJANA

73807451

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PODZEMELJ

KAPLJUŠČE 1, 8332 GRADAC

17532892

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  POKLEK

POKLEK NAD BLANCO, 8232 ŠENTRUPERT

79976751

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PONIKVA

PONIKVA PRI ŽALCU 63/B, 3310 ŽALEC

30492033

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PONOVA VAS

PONOVA VAS 30, 1290 GROSUPLJE

92612881

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  POVIR

POVIR 24, 6210 SEŽANA

35444843

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PREBAČEVO-HRASTJE

PREBAČEVO 12, 4000 KRANJ

16489268

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PREDGRAD

PREDGRAD 42, 8342 STARI TRG OB KOLPI

94970645

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PREKOPA

DOLNJA PREKOPA 21/B, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

98583379

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PRELESJE

PRELESJE  7, 8342 STARI TRG OB KOLPI

16401662

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PRELOKA

PRELOKA 17, 8344 VINICA

47157704

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PREVALJE

TRG 28, 2391 PREVALJE

80323421

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PRIMOSTEK

PRIMOSTEK 1, 8332 GRADAC

28377591

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PRIMOŽ

PRIMOŽ 2, 8293 STUDENEC

16290658

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PROSEČKA VAS

PROSEČKA VAS 25, 9202 MAČKOVCI

62913638

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PRŠETINCI

PRŠETINCI 23, 2258 SVETI TOMAŽ

39237605

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  PUŽEVCI

PUŽEVCI 25, 9265 PUŽEVCI

36806846

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  RAČE

PTUJSKA CESTA 15, 2327 RAČE

84539062