Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1243. Pravilnik  o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana, stran 3098.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je občinski svet Občine Sveta Ana na 4. redni seji dne 8. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Občini Sveta Ana.
2. člen
Namen dodeljevanja sredstev je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih, ki so določene s programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Sveta Ana.
3. člen
Sredstva za izgradnjo MKČN se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga na osnovi sprejetega proračuna Občine Sveta Ana objavi župan Občine Sveta Ana v Aninih novicah.
4. člen
Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerega zemljišču bo MKČN zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
Upravičenci do sredstev so lahko izjemoma tudi samostojni podjetniki s sedežem, tj. obratovalnico oziroma poslovnimi prostori na območju Občine Sveta Ana, pri katerih se dejavnost izvaja v stanovanjskih objektih in pri katerih se tehnološke odpadne vode odvajajo in čistijo skupaj z nastalimi komunalnimi odpadnimi vodami.
5. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– MKČN mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi standardi oziroma mora po učinkovitosti ustrezati zahtevam iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02),
– lokacija izgradnje MKČN mora biti izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije (informacije si vlagatelj pridobi na občinski upravi),
– objekt, za katerega se bo ali se je nabavila MKČN, mora biti legalen.
6. člen
Razpis iz 3. člena tega pravilnika, ki se objavi v Aninih novicah, vsebuje:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega vlagatelji vložijo vlogo,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo:
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor za MKČN,
– osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.),
– račun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala ter odgovorno osebo za izvedbo del,
– izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,
– izjava izvajalca del oziroma dobavitelja, da bo oziroma je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi,
– kopijo sklepa o registraciji izvajalca, iz katerega je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti,
– dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),
– certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod,
– izjava o zaključku naložbe.
8. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa enkrat letno. Sofinancira se do 49% vrednosti investicije. Sredstva se razdelijo med vlagatelje v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto.
Upravičenost do sredstev na podlagi javnega razpisa ugotavlja in predlaga Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo.
9. člen
Sredstva se nakažejo na transakcijski račun vlagatelja (upravičenca) na podlagi pogodbe, in sicer po predhodnem poročilu Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki je opravil ocenjevanje vlog.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je v vlogi navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, mora dobljena sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-001/2007
Sv. Ana, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost