Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1242. Pravilnik o finančnih pomočeh za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana, stran 3097.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 IN 25/01) in na podlagi 68. in 81. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 4. redni seji dne 8. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih pomočeh za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– nameni uporabe sredstev iz občinskega proračuna za zagotavljanje ugodnejših pogojev za kredite, ki jih občina Sveta Ana namenja podjetništvu, dodeljuje pa banka,
– nameni uporabe nepovratnih sredstev iz občinskega proračuna za dotacije v ukrepe samozaposlovanja in odpiranja nove zaposlitve v podjetjih,
– nameni, pogoji in postopki za pridobitev proračunskih sredstev.
2. člen
Sredstva občinskega proračuna se vežejo pri banki, na podlagi katerih banka odobrava kredite pod ugodnejšimi pogoji, kot so na prostem trgu. Sredstva se koristijo za:
– regresiranje obrestnih mer za kredite, ki jih v skladu s tem pravilnikom, poslovno politiko banke in pogodbo, sklenjeno med Občino Sveta Ana in banko, dodeljuje banka.
3. člen
Krediti se bodo dodeljevali prosilcem, ki že poslujejo ali na novo začenjajo z dejavnostjo in:
– z investicijskim programom oziroma poslovnim načrtom dokažejo ustrezno gospodarnost naložbe oziroma poslovno učinkovitost,
– povečujejo število delovnih mest,
– širijo proizvodno dejavnost,
– povečujejo prenočitvene zmogljivosti v občini,
– se usmerjajo v izvoz ali nadomeščajo uvoz,
– se usmerjajo v dejavnost, ki je v Občini Sveta Ana deficitarna,
– razširitev, posodobitev ter pridobivanje novih zmogljivosti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Merila iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo vsaka zase, prednost pa imajo prosilci, ki izpolnjujejo več meril hkrati. Pri dopolnilnih dejavnostih na kmetijah imajo prednost projekti, ki so vključeni v programe CRPOV.
Podjetništvo se obravnava prednostno pred dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.
4. člen
Krediti se dodeljujejo za:
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov, vključujoč tudi stroške nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča,
– nakup nove ali generalno obnovljene opreme.
5. člen
Za kredite lahko zaprosi tisti, ki bo sklenil pogodbo z banko o vodenju prostih sredstev žiro računa, delno ali v celoti. Do kreditov so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– podjetja v zasebni ali mešani lasti, pri kateri kot soustanovitelji niso udeležena družbena podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo samostojnega podjetnika oziroma na pristojnem sodišču priglasili vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja,
– občani, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dopolnilne kmetijske dejavnosti na kmetiji.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali kmetije mora biti praviloma na območju Občine Sveta Ana.
6. člen
Krediti pod ugodnejšimi pogoji se odobravajo v znesku:
– ki praviloma ne presega 50% predračunske vrednosti investicije za nove obratovalnice ali podjetja, ki še niso pričela s poslovanjem oziroma so registrirana manj kot dve leti,
– ki praviloma ne presega 40% predračunske vrednosti za že registrirane samostojne podjetnike ali podjetja, ki so registrirana dve ali več let.
Minimalni znesek kredita znaša praviloma 4.200 €.
Maksimalni znesek kredita znaša praviloma 22.000 €.
7. člen
Krediti se dodeljujejo za dobo vračila do pet let, z moratorijem 6 mesecev.
8. člen
Vrednost glavnice je opredeljena z odobrenim kreditom. Obresti se obračunavajo in se plačujejo mesečno in so sestavljene iz revalorizacije in realnih obresti. Realna obrestna mera je regresirana.
Obrestna mera za kreditojemalca se določa ob vsakem razpisu posebej v dogovoru z banko.
Dejavnost, za katero namen so bila sredstva pridobljena, mora trajati najmanj toliko časa, kot je doba vračanja kredita. Če se dejavnost preneha izvajati pred potekom dobe vračanja kredita, se kreditojemalcu prenehajo subvencionirati obresti s strani občine. V primeru, da se ugotovi, da so se sredstva porabila nenamensko, se dobljena sredstva vrnejo z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. člen
Nepovratna finančna sredstva iz občinskega proračuna za dotacije v ukrepe se dodeljujejo prosilcem, ki že poslujejo ali na novo začenjajo z dejavnostjo v višini 10% upravičenih stroškov, to so stroški bruto plače za dvoletno obdobje, in sicer za:
– samozaposlovanje,
– za odpiranje nove zaposlitve v podjetjih; pomoč se lahko dodeli le za zaposlovanje oseb, ki še niso bile zaposlene ali so ostale brez zaposlitve.
Brezposelna oseba, ki bo zaposlena na osnovi zgornjega ukrepa, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti državljan RS,
– mora biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,
– imeti mora stalno prebivališče na območju Občine Sveta Ana,
– pri samozaposlovanju se mora odvijati poslovna dejavnost na območju Občine Sveta Ana, ni pa treba imeti stalnega prebivališča na območju Občine Sveta Ana.
10. člen
Nepovratna finančna sredstva iz občinskega proračuna za dotacije v ukrepe, navedene v 9. členu, lahko pridobi prosilec, ki zagotavlja in dokaže nova odprta delovna mesta, ki so predmet dotacije, vsaj še dve leti po prejeti pomoči in ima med viri financiranja za ta namen zagotovljenih najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati finančne pomoči.
V primeru, da se delovno mesto, za katero so bila dodeljena sredstva, ukine pred iztekom dveh let, se dobljena sredstva vrnejo z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Zgornja višina intenzivnosti finančne pomoči po tem pravilniku velja, ne glede na to, iz katerih virov (sredstev občinskega proračuna, državnega proračuna) je državna pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev mora podati izjavo, da za zgoraj določene ukrepe ni dobil državne pomoči ali pomoči iz mednarodnih virov, oziroma če jo je, koliko oziroma kakšen delež je dobil iz drugih virov.
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa.
Za kredite: Občina Sveta Ana, z banko.
Za nepovratna sredstva: Občina Sveta Ana.
12. člen
Razpis za kredite vsebuje zlasti:
1. navedbo ugodnosti, ki bodo zagotovljene iz sredstev občinskega proračuna za vzpodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Sveta Ana in skupen znesek sredstev za te ugodnosti;
2. merila za pridobitev kreditov;
3. namene, za katere se dodeljujejo krediti, moratorij, višino najvišjega zneska kredita v odstotku predračunske vrednosti investicije, najnižji znesek kredita, najvišji znesek kredita.
4. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k prošnji, in sicer:
a) investicijski program, izdelan skladno s priročnikom za izdelavo investicijskih programov,
– za manjše projekte, katerih proračunska vrednost praviloma ne presega 20.500 €, je treba predložiti skrajšani poslovni načrt,
b) potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnice ali sklep o vpisu podjetja v sodni register oziroma dokazilo o pričetku postopka za registracijo podjetja,
c) potrdilo o poravnanih vseh obveznosti iz naslova davkov,
d) dokazila za posamezne namene kredita:
– kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih prostorov, zemljišč,
– gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del ter predračun za gradnjo ali preurejanje poslovnih prostorov skupaj z dokazili o lastništvu ali najemno pogodbo z dovoljenjem lastnika za nameravano preureditev prostora,
– kupoprodajno pogodbo ali predračun za nakup opreme,
– pogodbo ali drugi ustrezni dokument, iz katere je razvidno, da prosilec izvaža ali bo izvažal,
e) dokazila o možnostih zavarovanja kredita (zemljiškoknjižni izpisek, cenilni zapisnik, vrednostni papirji) in druga jamstva;
5. rok za vložitev zahtevkov je 30 dni od dneva objave;
6. kdo in kje se sprejema dokumentacija.
13. člen
Prispele vloge in priloženo dokumentacijo bo pregledala banka.
Predlog za dodelitev kreditov bo banka predložila Občinskemu svetu Občine Sveta Ana v potrditev. Pri potrjevanju kreditov lahko k sodelovanju povabi predstavnike obrtne sekcije Sveta Ana in druge.
14. člen
Sklepanje in izvajanje kreditnih pogodb opravlja banka v skladu s pogodbo, sklenjeno med občino Sveta Ana in banko.
15. člen
Kreditne pogodbe, sklenjene med banko in kreditojemalcem, v skladu s tem pravilnikom vsebujejo poleg običajnih določb še naslednje določilo:
– rok za začetek poslovanja, najkasneje 6 mesecev, izjemoma 12 mesecev po porabi kredita.
16. člen
Razpis za nepovratna sredstva vsebuje zlasti:
1. ukrepe, za katera se dodeljujejo sredstva,
2. znesek pravic porabe za posamezne ukrepe,
3. pogoje in merila za pridobitev sredstev,
4. pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj,
5. navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
6. naslov na katerega upravičenci vložijo vloge.
7. izjava upravičenca ali potrdilo o poravnanih vseh davkih ter drugih obveznih zakonskih ter poslovnih obveznostih,
8. rok za vložitev vloge.
Vloge za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za dotacije v ukrepe v skladu z razpisnimi pogoji obravnava Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo.
O dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za dotacije v ukrepe odloča župan s sklepom.
17. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnimi pogoji o za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 24/00).
Št. 33001-001/2007
Sveta Ana, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost