Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007

Kazalo

1216. Pravilnik o pomorski opremi, stran 3045.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 91. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdajata minister za promet in minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o pomorski opremi
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa v skladu z Direktivo Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi (UL L št. 46 z dne 17. 2. 1997, str. 25), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL L št. 324 z dne 29. 11. 2002, str. 53) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 96/98/ES), tehnične standarde za pomorsko opremo na plovilih, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, postopke ugotavljanja skladnosti in priglašene organe.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »postopki ugotavljanja skladnosti« pomeni postopke, določene v 8. členu tega pravilnika in Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. »oprema« pomeni predmete, naštete v prilogah A.1 in A.2 Direktive 96/98/ES, ki sta sestavni del tega pravilnika, in ki morajo biti nameščeni za uporabo na ladji, da bi bila v skladu z mednarodnimi predpisi, ali pa so za uporabo na ladji prostovoljno nameščeni in za katere je potrebna odobritev uprave države zastave v skladu z mednarodnimi predpisi;
3. »naprave za radijske zveze« pomeni naprave, ki jih zahtevajo določbe v Poglavju IV SOLAS konvencije, in dvosmerni radiotelefonski aparat UKV za rešilna plovila, ki ga zahteva pravilo III/6.2.1 iste konvencije;
4. »mednarodne konvencije« pomeni:
– Mednarodno konvencijo o tovornih črtah, 1966 (LL konvencija),
– Konvencijo o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenja na morju, 1972 (COLREG konvencija),
– Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaženja morja z ladjami, 1973 (MARPOL konvencija),
– Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 (SOLAS konvencija), skupaj z njihovimi protokoli in spremembami, v najnovejši različici;
5. »mednarodni predpisi« pomeni ustrezne mednarodne konvencije, ustrezne resolucije in okrožnice Mednarodne pomorske organizacije (IMO), ter ustrezne mednarodne standarde preskušanja;
6. »oznaka« pomeni simbol, skladno z 9. členom tega pravilnika in Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
7. »priglašeni organ« pomeni organ, ki ga imenuje minister, pristojen za gospodarstvo, v skladu s 7. členom tega pravilnika in opravlja posamezne postopke za ugotavljanje skladnosti, določene v 8. členu tega pravilnika;
8. »nameščen na ladji« pomeni inštaliran ali nameščen na ladji;
9. »statutarna spričevala« pomeni spričevala, ki jih v imenu Republike Slovenije v skladu z mednarodnimi konvencijami izda klasifikacijski zavod;
10. »ladja« pomeni plovilo, ki ni vojaško plovilo in za katero veljajo mednarodne konvencije;
11. »ladja, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije« pomeni ladjo, za katero so bila v imenu Republike Slovenije izdana statutarna spričevala po mednarodnih konvencijah;
12. »nova ladja« pomeni ladjo, katere gredelj je položen ali je v podobni fazi gradnje na dan 17. 2. 1997 ali pozneje;
13. »podobna faza gradnje« pomeni fazo, v kateri:
– se začne gradnja, razpoznavna za določeno ladjo, in
– se začne montaža ladje, ki vsebuje najmanj 50 ton ali 1% mase gradbenega materiala, pri čemer velja podatek, ki predstavlja manjšo vrednost;
14. »obstoječa ladja« pomeni ladjo, ki ni nova ladja;
15. »standardi preskušanja« pomeni standarde, ki jih določi:
– Mednarodna pomorska organizacija (IMO),
– Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO),
– Mednarodna komisija za elektrotehniko (IEC),
– Evropski odbor za standardizacijo (CEN),
– Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (Cenelec)
in
– Evropski inštitut za standarde v telekomunikaciji (ETSI), v najnovejši različici in so vzpostavljeni v skladu z mednarodnimi predpisi za opredelitev preskusnih metod in rezultatov, vendar le v obliki, navedeni v prilogi A Direktive 96/98/ES;
16. »odobritev tipa« pomeni postopke za ocenjevanje opreme, izdelane v skladu z ustreznimi standardi preskušanja, in izdajo ustreznih spričeval;
17. »proizvajalec« pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo, ki načrtuje in izdela izdelke, zajete v tem pravilniku, ali naroči načrtovanje oziroma izdelavo takega izdelka z namenom, da ga da na trg v lastnem imenu;
18. »pooblaščeni zastopnik« pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo s sedežem v Evropski skupnosti, ki je od proizvajalca prejela pisno pooblastilo za prevzem njegovih obveznosti iz tega pravilnika;
19. »klasifikacijski zavod« pomeni organizacijo, ki jo je pooblastil minister, pristojen za pomorstvo, v skladu s pravilnikom o klasifikacijskih zavodih.
3. člen
(področje uporabe)
Ta pravilnik se uporablja za opremo na:
– novi ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, ne glede na to, ali je ladja v času izgradnje znotraj Evropske skupnosti, in
– obstoječi ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, ki je bila nameščena ali nadomeščena po 17. 2. 1997, razen v primeru, ko mednarodne konvencije dovoljujejo drugače, ne glede na to, ali je ladja v času namestitve opreme znotraj Evropske skupnosti.
4. člen
(standardi)
(1) Oprema, našteta v prilogi A.1 Direktive 96/98/ES, ki je nameščena na ladji na dan 1. januarja 1999 ali pozneje, mora izpolnjevati zahteve mednarodnih predpisov, navedenih v tej prilogi.
(2) Skladnost opreme z veljavnimi zahtevami mednarodnih predpisov se lahko dokaže le v skladu z ustreznimi standardi preskušanja in postopki ugotavljanja skladnosti iz priloge A.1 Direktive 96/98/ES. Za predmete, ki so našteti v prilogi A.1 Direktive 96/98/ES in za katere obstajajo standardi preskušanja IEC in ETSI, so ti standardi alternativa, proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji pa lahko določi, katere standarde se uporabi.
5. člen
(dajanje na trg in namestitev opreme na ladji)
Oprema, navedena v prilogi A.1 Direktive 96/98/ES, se lahko da na trg ali namesti na ladji, kadar je označena z oznako iz Priloge 3 tega pravilnika, oziroma je v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
(preverjanje opreme pri vpisu ladje)
(1) Če se želi nova ladja, ne glede na njeno zastavo, ki ni vpisana v državi članici Evropske skupnosti, prepisati v slovenski ladijski register, jo mora Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava), skupaj s priglašenim organom ali klasifikacijskim zavodom, pregledati, da preveri:
– ali je dejansko stanje opreme v skladu s statutarnimi spričevali,
– ali izpolnjuje zahteve tega pravilnika in ima ustrezno oznako in
– ali je po njenem mnenju oprema enakovredna opremi, odobreni v skladu s tem pravilnikom.
(2) Opremo, ki nima oznake ali jo uprava po posvetovanju s priglašenim organom ali klasifikacijskim zavodom ne šteje kot ustrezno, je treba nadomestiti.
(3) Za opremo, ki jo uprava, po posvetovanju s priglašenim organom ali klasifikacijskim zavodom, šteje za enakovredno, izda dovoljenje, s katerim dovoljuje namestitev opreme na ladji in nalaga kakršne koli omejitve ali določa kakršne koli pogoje za uporabo opreme. Dovoljenje mora biti ves čas ob opremi.
(4) V primeru naprav za radijske zveze taka naprava ne sme neugodno vplivati na zahteve radio-frekvenčnega spektra.
7. člen
(priglašeni organi)
(1) Priglašeni organi, ki ugotavljajo skladnost pomorske opreme s tehničnimi zahtevami in izvajajo postopke ugotavljanja skladnosti v skladu z 8. členom tega pravilnika, morajo izpolnjevati minimalna merila, določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za pomorstvo, imenuje organe iz prejšnjega odstavka tega člena po postopku, kot ga določa Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo). Organ mora vlogi priložiti popolne informacije in dokazila o izpolnjevanju meril iz Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, priglasi organe iz prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: priglašeni organi) Komisiji Evropske skupnosti ter o tem obvesti vse druge države članice Evropske skupnosti.
(4) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za pomorstvo, opravi najmanj enkrat na dve leti pregled dela priglašenih organov iz prvega odstavka tega člena, z namenom, da se ugotovi, ali še izpolnjujejo merila iz Priloge 2 tega pravilnika.
(5) Če priglašeni organ ne izpolnjuje več meril, določenih v Prilogi 2 tega pravilnika, izda minister, pristojen za gospodarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za pomorstvo, odločbo o preklicu in umakne priglasitev ter o tem obvesti Komisijo Evropske skupnosti in države članice Evropske skupnosti.
8. člen
(postopki ugotavljanja skladnosti)
(1) Za ugotavljanje skladnosti se uporabi naslednji postopek, katerega podrobnosti so navedene v Prilogi 1 tega pravilnika:
a) ES-pregled tipa (modul B). Preden se oprema da na trg, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti uporabiti enega izmed naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti v skladu s Prilogo A. 1 Direktive 96/98/ES:
– ES izjava o skladnosti s tipom (modul C),
– ES izjava o skladnosti s tipom (zagotavljanje kakovosti proizvodnje) (modul D),
– ES izjava o skladnosti s tipom (zagotavljanje kakovosti proizvoda) (modul E),
– ES izjava o skladnosti s tipom (preverjanje proizvoda) (modul F), ali
b) ES-celovito zagotavljanje kakovosti (modul H).
(2) Izjava o skladnosti s tipom mora biti v pisni obliki in vsebovati podatke iz Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Če se vrsta opreme izdeluje posamično ali v majhnih količinah in ne v serijah ali množično, se lahko uporabi postopek ugotavljanja skladnosti ES-overjanje enote (modul G).
9. člen
(oznaka)
(1) Oprema iz priloge A.1 Direktive 96/98/ES, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi predpisi in izdelana v skladu s postopki ugotavljanja skladnosti, dobi oznako, ki jo pritrdi proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti.
(2) Oznaki mora slediti še identifikacijska številka priglašenega organa, ki je izvedel postopek ugotavljanja skladnosti, če je ta organ vključen v fazo kontrole proizvodnje, in zadnji števki številke leta, v katerem je bila oznaka pritrjena. Identifikacijsko številko priglašenega organa pritrdi na odgovornost priglašenega organa bodisi organ sam bodisi proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti.
(3) Oblika oznake je določena v Prilogi 3 tega pravilnika.
(4) Oznaka skladnosti mora biti pritrjena na opremo ali na njeno ploščico s podatki tako, da je vidna, čitljiva in neizbrisna ves čas predvidene uporabnosti opreme. Kadar pa to zaradi narave posamezne opreme ni mogoče ali ni zagotovljeno, mora biti pritrjena na embalaži proizvoda, etiketi ali prilogi.
(5) Na opremi ne smejo biti pritrjene druge oznake ali navodila, ki bi lahko zavajali tretje osebe v smislu grafične oblike oznake.
(6) Oznaka skladnosti se pritrdi na koncu faze proizvodnje.
10. člen
(inšpekcijski pregledi)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika na trgu izvajajo inšpektorji, pristojni za trg.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika glede opreme, ki je nameščena na ladji, izvajajo pomorski inšpektorji. Pomorski inšpektor lahko pregleda pomorsko opremo po njeni namestitvi na ladjo, če mednarodni predpisi zaradi varnosti ali preprečevanja onesnaženja zahtevajo preskušanje delovanja na ladji, pod pogojem, da se ne podvajajo že opravljeni postopki ugotavljanja skladnosti.
(3) Preverjanja vzorcev, ki niso predvidena v modulih za ugotavljanje skladnosti v Prilogi 1 tega pravilnika, se opravijo na stroške proračuna.
(4) Pristojni organ iz prvega odstavka tega člena lahko od proizvajalca opreme, njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski skupnosti ali osebe, odgovorne za trženje opreme znotraj Evropske skupnosti, zahteva predložitev poročil o inšpekcijskih pregledih oziroma preskusih.
11. člen
(ukrepi inšpektorja in postopki obveščanja)
(1) Kadar pristojni inšpektor ugotovi, da lahko posamezna oprema iz priloge A.1 Direktive 96/98/ES, ne glede na dejstvo, da ima oznako, ob pravilni namestitvi, vzdrževanju in predvideni uporabi ogrozi zdravje, človeško življenje ali neugodno vpliva na morsko okolje, inšpektor, pristojen za trg, sprejme vse potrebne začasne ukrepe, da se ta kos opreme umakne s trga, ali prepove ali omeji njegovo dajanje na trg, pomorski inšpektor pa prepove uporabo na ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije.
(2) Pristojni inšpektor mora o vsakem ukrepu umika s trga ali prepovedi oziroma omejitvi dajanja na trg oziroma uporabe na ladji nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, informacijo o tem pa mora posredovati tudi drugim organom, ki jih ukrep zadeva.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena mora pristojni inšpektor navesti razloge za svojo odločitev, zlasti, če je vzrok neskladnosti s tem pravilnikom:
– neupoštevanje tehničnih zahtev iz 4. člena tega pravilnika,
– nepravilna uporaba standardov preskušanja ali
– pomanjkljivosti v samih standardih preskušanja.
(4) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, o ukrepih iz prvega odstavka tega člena in o razlogih zanje nemudoma obvesti Komisijo Evropske skupnosti in države članice Evropske skupnosti.
12. člen
(namestitev opreme v primeru tehnične inovacije)
(1) Uprava lahko, po posvetovanju s priglašenim organom ali klasifikacijskim zavodom, v primeru tehnične inovacije izjemoma dovoli, da se na ladji namesti oprema, ki ni v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti, če se je v preskusu ali kako drugače prepričala, da je taka oprema vsaj tako učinkovita, kakor oprema, ki je v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti. V primeru naprav za radijske zveze taka naprava ne sme neugodno vplivati na zahteve radio-frekvenčnega spektra.
(2) Postopki preskusa iz prejšnjega odstavka ne smejo razlikovati med opremo, izdelano v Republiki Sloveniji, in opremo, izdelano v drugih državah.
(3) Za opremo iz prvega odstavka tega člena izda uprava dovoljenje, s katerim dovoljuje namestitev opreme na ladji in nalaga omejitve ali določa pogoje za uporabo te opreme. Dovoljenje mora biti ves čas ob opremi.
(4) Če uprava dovoli namestitev opreme iz prvega odstavka tega člena na ladji, mora Komisiji Evropske skupnosti in ostalim državam članicam Evropske skupnosti nemudoma sporočiti vse podrobnosti, skupaj s poročili o vseh zadevnih preskusih, ocenah in postopkih ugotavljanja skladnosti.
(5) Če se v slovenski ladijski register vpiše ladja, ki ima nameščeno opremo iz prvega odstavka tega člena, za katero ima dovoljenje, ki ga je izdala druga država članica Evropske skupnosti, lahko uprava sprejme potrebne ukrepe, ki lahko vključujejo preskušanja in praktične predstavitve za zagotovitev, da je oprema vsaj tako učinkovita, kakor oprema, ki je v skladu s postopki ugotavljanja skladnosti.
13. člen
(namestitev opreme zaradi ocenjevanja ali preskušanja)
(1) Uprava lahko, po posvetovanju s priglašenim organom ali klasifikacijskim zavodom, zaradi preskušanja ali ocenjevanja, na ladji dovoli namestitev opreme, ki ni v skladu s postopki ugotavljanja skladnosti ali nima dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, pod pogoji, da:
– izda dovoljenje, s katerim dovoljuje namestitev opreme na ladji in določi omejitve ali pogoje za njeno uporabo,
– je dovoljenje omejeno na krajše obdobje in
– se oprema ne uporablja namesto opreme, ki izpolnjuje zahteve tega pravilnika, in je tudi ne nadomešča.
(2) Oprema, ki izpolnjuje zahteve tega pravilnika, mora ostati na ladji v delujočem stanju in pripravljena za takojšnjo uporabo. Dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora biti ves čas ob opremi.
(3) V primeru naprav za radijske zveze taka naprava ne sme neugodno vplivati na zahteve radio-frekvenčnega spektra.
14. člen
(namestitev opreme v izjemnih okoliščinah)
(1) Če je opremo treba nadomestiti v pristanišču zunaj Evropske skupnosti in v izjemnih okoliščinah, iz opravičenih razlogov, ko ni izvedljivo v razumnem času, brez zamude ali zaradi stroškov namestiti opremo, ki ima odobren ES-pregled tipa, se lahko po naslednjem postopku na ladjo namesti drugo opremo:
– opremi mora biti priložena dokumentacija, ki jo je izdala organizacija, enakovredna priglašenemu organu, če je bil sklenjen sporazum o priznavanju med Evropsko skupnostjo in tretjo državo o vzajemnem priznavanju takšne organizacije;
– če ni mogoče upoštevati določila prejšnje alinee, se lahko ob upoštevanju drugega in tretjega odstavka tega člena na ladjo namesti oprema, ki ima priloženo dokumentacijo, ki jo je izdala država članica IMO, ki je podpisnica ustreznih konvencij, in potrjuje skladnost z ustreznimi zahtevami IMO.
(2) Uprava mora biti takoj obveščena o naravi in karakteristikah opreme iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Uprava mora, kolikor hitro je mogoče, po posvetovanju s priglašenim organom, preveriti, ali oprema iz prvega odstavka tega člena, skupaj z dokumentacijo o preskušanju, izpolnjuje ustrezne zahteve mednarodnih predpisov in tega pravilnika.
(4) V primeru naprav za radijske zveze taka naprava ne sme neugodno vplivati na zahteve radio-frekvenčnega spektra.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-99/2006/15
Ljubljana, dne 12. februarja 2007
EVA 2005-2411-0053
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
 
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 PRILOGA 1

        I. Moduli za ocenjevanje skladnosti

          ES-PREGLED TIPA (MODUL B)

  1. Priglašeni organ mora ugotoviti in potrditi, da vzorec,
reprezentančni kos načrtovane proizvodnje, ustreza določbam
mednarodnih predpisov, ki zanj veljajo.
  2. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora prošnjo za ES-pregled tipa vložiti pri
priglašenem organu, ki ga sam izbere.
  Prošnja mora vsebovati:
  – ime in naslov proizvajalca ter ime in naslov njegovega
pooblaščenega zastopnika,
  – pisno izjavo, da enake vloge ni hkrati vložil še pri
kakšnem drugem priglašenem organu,
  – tehnično dokumentacijo, kakor je opisano v 3. točki tega
modula.
  Vlagatelj mora priglašenemu organu dati na voljo vzorec,
reprezentančni kos načrtovane proizvodnje in v nadaljnjem
besedilu imenovan „tip“[1]. Priglašeni organ lahko zahteva nove
vzorce, če jih potrebuje za program preskusov.
  3. Tehnična dokumentacija mora omogočiti oceno, ali izdelek
izpolnjuje zahteve ustreznih mednarodnih predpisov. V kolikor je
to nujno za takšno oceno, morajo biti oblika, standard izdelave,
proizvodnja, namestitev in delovanje izdelka v skladu z opisom v
tehnični dokumentaciji, kakor jo določa Dodatek k tej prilogi.
  4. Priglašeni organ mora:
  4.1 pregledati tehnično dokumentacijo in preveriti, ali je
tip izdelan v skladu s tehnično dokumentacijo;
  4.2 izvesti ustrezne preglede in potrebne preskuse ali jih
dati izvesti zaradi preverjanja, ali so izpolnjene zahteve
ustreznih mednarodnih predpisov;
  4.3 z vlagateljem dogovoriti lokacijo, na kateri bodo
izvedeni pregledi in potrebni preskusi.
  5. Če tip izpolnjuje določbe ustreznih mednarodnih predpisov,
mora priglašeni organ vlagatelju izdati certifikat o ES-pregledu
tipa. Certifikat vsebuje: ime in naslov proizvajalca, podrobnosti
o opremi, ugotovitve pregleda, pogoje za njegovo veljavnost in
podatke, potrebne za identifikacijo odobrenega tipa.
  Spisek ustreznih delov tehnične dokumentacije mora biti
priložen certifikatu. Priglašeni organ obdrži en izvod.
  V primeru zavrnitve izdaje certifikata mora priglašeni organ
podati podrobne razloge zavrnitve.
  Če proizvajalec ponovno vloži prošnjo za ES-pregled tipa za
opremo, za katero je bila zavrnjena izdaja certifikata o ES-
pregledu tipa, mora ta predložitev priglašenemu organu vsebovati
vso ustrezno dokumentacijo, vključno s prvotnimi poročili
preskušanj, podrobnimi razlogi za prejšnjo zavrnitev in
podrobnosti o vseh izboljšavah, izvedenih na opremi.
  6. Vlagatelj mora priglašeni organ, ki ima v lasti vso
dokumentacijo glede certifikata o opravljenem ES-pregledu tipa,
obveščati o vseh spremembah odobrenega izdelka, ki morajo
pridobiti dodatno odobritev, če bi te spremembe lahko vplivale na
usklajenost z zahtevami predpisanih pogojev za uporabo izdelka.
Takšna dodatna odobritev mora biti dana v obliki dodatka
originalnemu certifikatu o ES-pregledu tipa.
  7. Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravi države
članice zastave in drugim priglašenim organom omogočiti dostop do
ustreznih informacij glede certifikata o ES-pregledu tipa ter
izdanih in umaknjenih dodatkov.
  8. Drugi priglašeni organi lahko dobijo kopije certifikatov o
ES-pregledu tipa oziroma njihovih dodatkov. Priloge k
certifikatom morajo biti na voljo drugim priglašenim organom.
  9. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora skupaj s tehnično dokumentacijo hraniti
tudi kopije certifikatov o ES-pregledu tipa in njihovih dodatkov
vsaj 10 let od izdelave zadnjega izdelka.

          SKLADNOST S TIPOM (MODUL C)

  1. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti zagotovi in izjavi, da so zadevni izdelki
usklajeni s tipom, kakor je opisano v certifikatu o ES-pregledu
tipa, in da izpolnjujejo zahteve mednarodnih predpisov, ki
veljajo zanje. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s
sedežem v Evropski skupnosti mora pritrditi oznako na vsak
izdelek in sestaviti pisno izjavo o skladnosti.
  2. Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev,
da postopek izdelave zagotavlja skladnost proizvedenih izdelkov s
tipom, kakor je opisan v certifikatu o ES-pregledu tipa, in da
izpolnjuje zahteve mednarodnih predpisov, ki veljajo zanj.
  3. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora hraniti kopijo izjave o skladnosti še
vsaj 10 let od izdelave zadnjega izdelka.

     ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNJE (MODUL D)

  1. Proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz 2. točke te
priloge, zagotovi in izjavi, da so zadevni izdelki usklajeni s
tipom, kakor je opisano v certifikatu o ES-pregledu tipa.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora pritrditi na vsak izdelek oznako v skladu
s prilogo 3 tega pravilnika in sestaviti pisno izjavo o
skladnosti. Ob oznaki mora biti še identifikacijski simbol
priglašenega organa, pristojnega za nadzor, kakor določa 4. točka
tega modula.
  2. Proizvajalec mora izvajati odobren sistem kakovosti pri
proizvodnji, pregled in preskušanje končnih izdelkov, kakor je
določeno v 3. točki tega modula, in mora biti podvržen nadzoru,
kakor ga določa 4. točka tega modula.

  3. Sistem kakovosti
  3.1 Proizvajalec mora vložiti prošnjo za presojo njegovega
sistema kakovosti za zadevne izdelke pri priglašenem organu, ki
ga sam izbere.
  Prošnja mora vsebovati:
  – vse ustrezne informacije za načrtovano kategorijo izdelkov,
  – dokumentacijo o sistemu kakovosti,
  – tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in kopijo
certifikata o ES-pregledu tipa.
  3.2 Sistem kakovosti mora zagotoviti, da so izdelki usklajeni
s tipom, kakor je opisan v certifikatu o ES-pregledu tipa.
  Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih prevzame
proizvajalec, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeno v
obliki pisnih strategij, postopkov in navodil. Dokumentacija
sistema kakovosti mora dovoljevati dosledno razumevanje programov
kakovosti, načrtov, navodil in evidenc.
  Zlasti morajo biti v tej dokumentaciji ustrezno opisani:
  – zahteve glede kakovosti in organizacijske strukture,
odgovornosti in zmožnosti vodstva glede kakovosti izdelkov,
  – proizvodnja, tehnike za preverjanje in zagotavljanje
kakovosti, postopki in sistematična dejanja, ki bodo uporabljeni,
  – pregledi in preskusi, ki bodo izvedeni pred proizvodnjo,
med njo in po njej, ter pogostost njihovega izvajanja,
  – zapisi kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o
preskusih, podatki o umerjanju, poročila o izurjenosti udeleženih
delavcev ipd.,
  – sredstva za nadzor nad doseganjem želene kakovosti izdelka
in učinkovite postopke za sistem kakovosti.
  3.3 Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in
ugotoviti, ali izpolnjuje zahteve iz 3.2 točke tega modula.
Predvidevati mora usklajenost s temi zahtevami glede sistema
kakovosti, ki uporablja ustrezen harmonizirani standard.
  Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami
pri ocenjevanju v zadevni proizvodni tehnologiji. Postopek
ocenjevanja mora vključevati pregled proizvajalčevih prostorov.
  Proizvajalec mora biti o odločitvi obveščen. Uradno obvestilo
mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazloženo odločitev
ocenjevanja.
  3.4 Proizvajalec mora storiti vse, da izpolni obveznosti, ki
izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, in vzdrževati njegovo
ustreznost in učinkovitost.
  Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora obvestiti priglašeni organ, ki je sistem
kakovosti odobril, o vsaki nameravani posodobitvi tega sistema
kakovosti.
  Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in
odločiti, ali bo spremenjen sistem kakovosti še vedno izpolnjeval
zahteve iz točke 3.2 tega modula, ali pa je potrebna ponovna
presoja.
  Proizvajalec mora biti o njegovi odločitvi obveščen. Uradno
obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazloženo
odločitev ocenjevanja.

  4. Nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ
  4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec izpolnjuje
obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.
  4.2 Proizvajalec mora priglašenemu organu za namene pregleda
omogočiti vstop na mesta proizvodnje, pregledov in preskusov in
skladiščenja ter mu dati na voljo vse potrebne informacije,
zlasti:
  – dokumentacijo sistema kakovosti,
  – zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki
o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o usposobljenosti
zadevnega osebja ipd.
  4.3 Priglašeni organ mora redno opravljati preglede, da se
prepriča, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem
kakovosti, ter proizvajalcu predložiti poročilo o pregledu.
  4.4 Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče
proizvajalca. Med takšnimi obiski lahko priglašeni organ po
potrebi izvede preskuse ali da nalog za izvedbo preskusov, da
preveri, ali sistem kakovosti pravilno deluje. Priglašeni organ
mora proizvajalcu predložiti poročilo o obisku in v primeru
izvedenega preskusa poročilo o preskusu.
  5. Proizvajalec mora vsaj 10 let od izdelave zadnjega izdelka
za državne organe hraniti:
  – dokumentacijo iz druge alinee drugega odstavka točke 3.1
tega modula,
  – posodobitve iz drugega odstavka točke 3.4 tega modula,
  – odločitev in poročila priglašenega organa iz zadnjega
odstavka točke 3.4, točke 4.3 in točke 4.4 tega modula.
  6. Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravi države
članice zastave in drugim priglašenim organom predložiti ustrezne
informacije o izdanih in preklicanih odobritvah sistema
kakovosti.


      ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELKA (MODUL E)

  1. Proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz točke 2,
zagotavlja in izjavlja, da so zadevni izdelki usklajeni s tipom,
opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa. Proizvajalec ali
njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora
pritrditi oznako na vsak izdelek in sestaviti pisno izjavo o
skladnosti. Ob oznaki mora biti še identifikacijski simbol
priglašenega organa, pristojnega za nadzor, kakor ga določa 4.
točka tega modula.
  2. Proizvajalec mora izvajati odobren sistem kakovosti pri
pregledu končnih izdelkov in preskušanju, kakor je določeno v 3.
točki tega modula, in mora biti podvržen nadzoru, kakor ga določa
4. točka tega modula.

  3. Sistem kakovosti
  3.1 Proizvajalec mora vložiti prošnjo za oceno njegovega
sistema kakovosti za zadevne izdelke pri priglašenem organu, ki
ga sam izbere.
  Prošnja mora vključevati:
  – vse ustrezne informacije za načrtovano kategorijo izdelkov,
  – dokumentacijo o sistemu kakovosti,
  – tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in kopijo
certifikata o ES-pregledu tipa.
  3.2 Po sistemu kakovosti je treba vsak izdelek pregledati in
opraviti primerne preskuse, da se zagotovi skladnost z ustreznimi
zahtevami mednarodnih predpisov. Vsi elementi, zahteve in
določila, ki jih prevzame proizvajalec, morajo biti sistematično
in urejeno dokumentirani v obliki pisnih strategij, postopkov in
navodil. Ta dokumentacija sistema kakovosti mora zagotavljati
splošno razumevanje programov kakovosti, načrtov, navodil in
evidenc.
  Zlasti morajo biti v tej dokumentaciji ustrezno opisani:
  – zahteve glede kakovosti in organizacijske strukture,
odgovornosti in zmožnosti vodstva glede kakovosti izdelkov,
  – pregledi in preskusi, ki bodo izvedeni po proizvodnji,
  – sredstva za nadzor nad učinkovitimi postopki za sistem
kakovosti,
  – zapisi kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o
preskusih, podatki o umerjanju, poročila o izurjenosti zadevnega
osebja ipd.
  3.3 Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in
ugotoviti, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2 tega modula.
Predvidevati mora usklajenost s temi zahtevami glede sistema
kakovosti, ki izvaja ustrezen harmonizirani standard.
  Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami
pri ocenjevanju v zadevni proizvodni tehnologiji. Postopek
ocenjevanja mora vključevati pregled proizvajalčevih prostorov.
  Proizvajalec mora biti o odločitvi obveščen. Uradno obvestilo
mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazloženo odločitev
ocenjevanja.
  3.4 Proizvajalec mora storiti vse, da izpolni obveznosti, ki
izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, in vzdrževati njegovo
ustreznost in učinkovitost.
  Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora obvestiti priglašeni organ, ki je odobril
sistem kakovosti, o vsaki nameravani posodobitvi tega sistema
kakovosti.
  Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in
odločiti, ali bo spremenjen sistem kakovosti še vedno izpolnjeval
zahteve iz točke 3.2 tega modula, ali pa je potrebna ponovna
presoja.
  Proizvajalec mora biti o njegovi odločitvi obveščen. Uradno
obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazloženo
odločitev ocenjevanja.

  4. Nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ
  4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec izpolnjuje
obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.
  4.2 Proizvajalec mora priglašenemu organu za namene pregleda
omogočiti vstop na mesta pregledov, preskusov in skladiščenja in
mu dati na voljo vse potrebne informacije, zlasti:
  – dokumentacijo sistema kakovosti,
  – tehnično dokumentacijo,
  – zapise o kakovosti, kot so poročila o preverjanju in
podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o
usposobljenosti zadevnega osebja ipd.
  4.3 Priglašeni organ mora redno opravljati preglede, da se
prepriča, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem
kakovosti, in mora proizvajalcu predložiti poročilo o pregledu.
  4.4 Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče
proizvajalca. Med takšnimi obiski lahko priglašeni organ po
potrebi izvede preskuse ali da nalog za izvedbo preskusov, da
preveri, ali sistem kakovosti pravilno deluje. Priglašeni organ
mora proizvajalcu predložiti poročilo o obisku in v primeru
izvedenega preskusa poročilo o preskusu.
  5. Proizvajalec mora vsaj 10 let od izdelave zadnjega izdelka
za državne organe hraniti:
  – dokumentacijo iz druge alinee drugega odstavka točke 3.1
tega modula,
  – posodobitve iz drugega odstavka točke 3.4 tega modula,
  – odločitev in poročila priglašenega organa iz zadnjega
odstavka točke 3.4, točke 4.3 in točke 4.4 tega modula.
  6. Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravi države
članice zastave in drugim priglašenim organom predložiti ustrezne
informacije o izdanih in preklicanih odobritvah sistema
kakovosti.


         PREVERJANJE IZDELKA (MODUL F)

  1. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora preveriti in potrditi, da so izdelki, za
katere se uporablja točka 3 tega modula, usklajeni s tipom, kakor
je opisano v certifikatu o ES-pregledu tipa.
  2. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da
zagotovi, da postopek izdelave zagotavlja skladnost izdelkov s
tipom, kakor je opisan v certifikatu o ES-pregledu tipa. Na vsak
izdelek mora pritrditi oznako in sestaviti pisno izjavo o
skladnosti.
  3. Priglašeni organ mora izvesti ustrezne preglede in
preskuse, da preveri, ali so izpolnjene zahteve ustreznih
mednarodnih predpisov, bodisi s pregledom in preskusom vsakega
izdelka v skladu z določbami 4. točke tega modula, bodisi s
pregledom in preskušanjem izdelkov na statistični podlagi v
skladu z določbami 5. točke tega modula, po izbiri proizvajalca.
  3a. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora hraniti kopijo izjave o skladnosti še
vsaj 10 let od izdelave zadnjega izdelka.

  4. Preverjanje s pregledom in preskusom vsakega izdelka
  4.1 Vse izdelke je treba posamično pregledati in na njih
opraviti primerne preskuse, da bi potrdili njihovo skladnost s
tipom, kot je opisano v certifikatu o ES-pregledu tipa.
  4.2 Priglašeni organ mora namestiti identifikacijski simbol
ali izdati nalog za njegovo namestitev na vsak odobren izdelek in
sestaviti pisno izjavo o skladnosti v zvezi z opravljenimi
preskusi.
  4.3 Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora zagotoviti, da lahko na zahtevo predloži
izjavo o skladnosti, ki jo je izdal priglašeni organ, upravi
države članice zastave.

  5. Statistično preverjanje
  5.1 Proizvajalec mora svoje izdelke predstaviti v obliki
homogenih skupin in izvesti vse potrebne ukrepe, da zagotovi, da
postopek izdelave zagotavlja homogenost vsake proizvedene skupine
izdelkov.
  5.2 Vsi izdelki morajo biti na voljo za preverjanje v obliki
homogenih skupin. Naključni vzorec mora biti vzet iz vsake
skupine. Izdelki v vzorcih morajo biti posamično pregledani in
izvedeni morajo biti ustrezni preskusi, da se zagotovi njihova
skladnost z zahtevami mednarodnih predpisov, ki veljajo zanje, in
določi, ali je skupina sprejeta ali zavrnjena.
  5.3 V primeru sprejetih serij mora priglašeni organ na vsak
izdelek namestiti identifikacijski simbol ali izdati nalog za
njegovo namestitev in sestaviti pisno izjavo o skladnosti v zvezi
z opravljenimi preskusi. Na tržišče se lahko pošljejo vsi izdelki
iz skupine, razen tistih v vzorcu, za katere je bilo ugotovljeno,
da niso skladni.
  Če je skupina zavrnjena, mora priglašeni organ ali pristojni
organ izvesti ustrezne ukrepe, da prepreči pojav te skupine na
tržišču. V primeru pogostih zavrnitev skupine lahko priglašeni
organ začasno prekine statistično preverjanje.
  Proizvajalec lahko na odgovornost priglašenega organa namesti
identifikacijski simbol priglašenega organa med postopkom
izdelave.
  5.4 Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora zagotoviti, da lahko na zahtevo predloži
izjave o skladnosti, ki jih je izdal priglašeni organ, upravi
države članice zastave.

      PREVERJANJE POSAMEZNEGA IZDELKA (MODUL G)

  1. Proizvajalec mora zagotoviti in izjaviti, da zadevni
izdelek, ki je pridobil izjavo iz 2. točke tega modula,
izpolnjuje zahteve mednarodnih predpisov, ki veljajo zanj.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora na izdelek pritrditi oznako in sestaviti
izjavo o skladnosti.
  2. Priglašeni organ mora pregledati posamični izdelek in
opraviti ustrezne preskuse za zagotavljanje njegove skladnosti z
ustreznimi zahtevami mednarodnih predpisov.
  Priglašeni organ mora namestiti identifikacijski simbol ali
izdati nalog za njegovo namestitev na odobren izdelek in
sestaviti izjavo o skladnosti v zvezi z opravljenimi preskusi.
  3. Namen tehnične dokumentacije je omogočiti skladnost z
zahtevami mednarodnih predpisov pri ocenjevanju, pa tudi
razumevanje oblike, proizvodnje in delovanja izdelka.


      CELOVITO ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (MODUL H)

  1. Proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz 2. točke, mora
zagotoviti in izjaviti, da zadevni izdelki ustrezajo zahtevam
mednarodnih predpisov, ki veljajo zanje. Proizvajalec ali njegov
pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora
pritrditi oznako na vsak izdelek in sestaviti pisno izjavo o
skladnosti. Ob oznaki mora biti še identifikacijski simbol
priglašenega organa, pristojnega za nadzor, kakor določa 4. točka
tega modula.
  2. Proizvajalec mora vzdrževati odobren sistem kakovosti
glede oblike, proizvodnje, pregledovanja in preskušanja končnih
izdelkov, kakor določa 3. točka, in biti podvržen nadzoru, kakor
ga določa 4. točka tega modula.

  3. Sistem kakovosti
  3.1 Proizvajalec mora vložiti prošnjo za oceno njegovega
sistema kakovosti pri priglašenemu organu.
  Prošnja mora vključevati:
  – vse ustrezne informacije za načrtovano kategorijo izdelkov
in
  – dokumentacijo o sistemu kakovosti.
  3.2 Sistem kakovosti mora zagotoviti, da izdelki ustrezajo
zahtevam mednarodnih predpisov, ki veljajo zanje.
  Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih prevzame
proizvajalec, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeno,
v obliki pisnih strategij, postopkov in navodil. Dokumentacija
sistema kakovosti mora zagotavljati splošno razumevanje
kakovostnih strategij in postopkov, kot so programi kakovosti,
načrti, navodila in evidence.
  Zlasti morajo biti v tej dokumentaciji primerno opisani:
  – zahteve glede kakovosti in organizacijske strukture,
odgovornosti in zmožnosti vodstva glede kakovosti izdelkov,
  – tehnične specifikacije za načrt, vključno s standardi, ki
bodo uporabljeni, in zagotovilo, da bodo izpolnjene bistvene
zahteve mednarodnih predpisov, ki veljajo za izdelke,
  – tehnike, postopki in sistematični ukrepi preverjanja in
odobritev oblike, ki bodo uporabljeni pri obliki izdelkov,
povezanih z zajeto skupino izdelkov,
  – ustrezne proizvodnje ter tehnike, postopki in sistematični
ukrepi preverjanja kakovosti in zagotavljanja kakovosti, ki bodo
uporabljeni,
  – pregledi in preskusi, ki bodo izvedeni pred proizvodnjo,
med njo in po njej, ter pogostost njihovega izvajanja,
  – zapisniki kakovosti, kot na primer poročila o preverjanju
in podatki o preskusih, podatki za umerjanje, poročila o
usposobljenosti zadevnega osebja ipd.,
  – sredstva za nadzor doseganja zahtevane kakovosti izdelka in
učinkovitega delovanja sistema kakovosti.
  3.3 Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in
ugotoviti, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2 tega modula.
Predvidevati mora skladnost s temi zahtevami glede sistema
kakovosti, ki izvaja ustrezen harmoniziran standard.
  Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami
pri ocenjevanju v zadevni proizvodni tehnologiji. Postopek
ocenjevanja mora vključevati pregled proizvajalčevih prostorov.
  Proizvajalec mora biti o odločitvi obveščen. Uradno obvestilo
mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazloženo odločitev
ocenjevanja.
  3.4 Proizvajalec mora storiti vse, da izpolni obveznosti, ki
izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, in vzdrževati njegovo
ustreznost in učinkovitost.
  Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Evropski skupnosti mora obvesti priglašeni organ, ki je odobril
sistem kakovosti, o vsaki nameravani posodobitvi tega sistema
kakovosti.
  Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in
odločiti, ali bo spremenjen sistem kakovosti še vedno izpolnjeval
zahteve iz točke 3.2 tega modula in ali je potrebna ponovna
presoja.
  Proizvajalec mora biti o njegovi odločitvi obveščen. Uradno
obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazloženo
odločitev ocenjevanja.

  4. ES nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ
  4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec vestno
izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema
kakovosti.
  4.2 Proizvajalec mora priglašenemu organu za namene pregleda
dovoliti dostop na mesta načrtovanja, proizvodnje, pregledov in
izvajanja preskusov ter skladiščenja in mu dati na voljo vse
potrebne informacije, zlasti:
  – dokumentacijo sistema kakovosti,
  – zapisnike o kakovosti, kakor so predvideni pri postopku
oblikovanja v sistemu kakovosti, na primer rezultati analiz,
izračunov, preskusov ipd.,
  – zapisnike o kakovosti, kakor so predvideni pri postopku
izdelave v sistemu kakovosti, kot so na primer poročila o
preverjanju in podatki o preskusih, podatki za umerjanje,
poročila o usposobljenosti zadevnega osebja ipd.
  4.3 Priglašeni organ mora redno izvajati preglede za
zagotovitev, da proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem
kakovosti, in mora proizvajalcu predložiti poročilo o pregledu.
  4.4 Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče
proizvajalca. Med takšnimi obiski lahko priglašeni organ po
potrebi izvede preskuse ali da nalog za izvedbo preskusov, da
ugotovi, ali sistem kakovosti pravilno deluje. Priglašeni organ
mora proizvajalcu predložiti poročilo o obisku in poročilo o
preskusu, če je bil preskus izveden.
  5. Proizvajalec mora vsaj 10 let po izdelavi zadnjega izdelka
hraniti na voljo pristojnim državnim organom:
  – dokumentacijo iz druge alinee drugega odstavka točke 3.1,
  – posodobitve iz drugega odstavka točke 3.4,
  – odločitev in poročila priglašenega organa iz zadnjega
odstavka točke 3.4, točke 4.3 in točke 4.4.
  6. Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravi države
članice zastave in drugim priglašenim organom predložiti ustrezne
informacije glede izdanih in umaknjenih odobritev sistema
kakovosti.

  7. Pregled oblike
  7.1 Proizvajalec mora vložiti vlogo za pregled oblike pri
enem samem priglašenem organu.
  7.2 Vloga mora omogočiti razumevanje oblike, proizvodnje in
delovanja izdelka, ter oceno skladnosti z zahtevami mednarodnih
predpisov.
  Vsebovati mora:
  – specifikacije tehničnega oblikovanja, vključno z
uporabljenimi standardi, in
  – potrebne dodatne dokaze o njegovi ustreznosti, zlasti če
standardi, opredeljeni v 4. členu tega pravilnika, niso bili
dosledno uporabljeni. Takšni dodatni dokazi morajo vsebovati
rezultate preskusov, ki jih je izvedel ustrezen proizvajalčev
laboratorij ali drug laboratorij v njegovem imenu.
  7.3 Priglašeni organ mora preučiti vlogo in, kadar oblika
izpolnjuje določbe mednarodnih predpisov, vlagatelju izdati ES-
spričevalo o pregledu oblike. Spričevalo mora zajemati izsledke
pregleda, pogoje njegove veljavnosti, podatke, potrebne za
identifikacijo odobrene oblike in po potrebi opis delovanja
izdelka.
  7.4 Vlagatelj mora priglašeni organ, ki je izdal ES-
spričevalo o pregledu oblike, obveščati o vseh spremembah
odobrene oblike. Spremembe odobrene oblike morajo pridobiti
dodatno odobritev priglašenega organa, ki je izdal ES-spričevalo
o pregledu oblike, če bi lahko te spremembe vplivale na skladnost
z ustreznimi zahtevami mednarodnih predpisov ali predpisanimi
pogoji za uporabo izdelka. Takšna dodatna odobritev mora biti
podana v obliki dodatka k originalnemu ES-spričevalu o pregledu
oblike.
  7.5 Priglašeni organ mora na zahtevo upravi države članice
zastave in drugim priglašenim organom dati na voljo ustrezne
informacije v zvezi z:
  – ES-spričevali o pregledu oblike in izdanimi dodatki, ter
  – ES-odobritvami oblike in umaknjenimi dodatnimi odobritvami.


_______________________
  [1] Tip lahko pokriva več izvedenk izdelka, če razlike med
izvedenkami ne vplivajo na varnost ali druge zahteve glede
uporabnosti izdelka. 
  Dodatek k Prilogi 1

  Tehnična dokumentacija, ki jo mora proizvajalec predložiti
priglašenemu organu

  Določbe iz tega dodatka veljajo za vse module, določene v
Prilogi 1.
  Tehnična dokumentacija iz Priloge 1 mora vključevati vse
ustrezne podatke in sredstva, ki jih proizvajalec uporablja, da
zagotovi skladnost opreme z bistvenimi zahtevami, ki zanje
veljajo.
  Tehnična dokumentacija mora omogočiti razumevanje
oblikovanja, proizvodnje in delovanja izdelka ter oceno
skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih predpisov.
  Tehnična dokumentacija mora, kolikor so povezani z oceno,
vključevati:
  – splošni opis tipa,
  – razvojno zasnovo, standarde izgradnje in risbe za
proizvodnjo ter skice komponent, montažne dele, napeljave ipd.,
  – opise in potrebne razlage za razumevanje teh risb in skic,
vključno z delovanjem izdelka,
  – rezultate izdelanih izračunov oblike, izvedenih
nepristranskih pregledov ipd.,
  – poročila nepristranskih preskusov,
  – navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje.
  Po potrebi mora dokumentacija o obliki vsebovati naslednje:
  – atestiranja, povezana z opremo, vključeno v napravo,
  – atestiranja in spričevala, povezana z metodami proizvodnje,
presoje, oziroma nadzora naprave,
  – vsak drug dokument, ki priglašenemu organu omogoča boljše
ocenjevanje.
  PRILOGA 2

  Minimalna merila, ki jih morajo države članice upoštevati pri
imenovanju organov

  1. Priglašeni organi morajo izpolnjevati zahteve ustreznih
standardov serije EN 45000.
  2. Priglašeni organ mora biti neodvisen in ne sme biti
nadzorovan s strani proizvajalca ali dobavitelja.
  3. Priglašeni organ mora biti ustanovljen znotraj območja
Evropske skupnosti.
  4. Kadar priglašeni organ v imenu države članice izdaja
odobritve tipov, mora država članica zagotoviti, da so
usposobljenost, tehnična izkušenost in kadrovska zasedba
priglašenega organa takšne, da bodo omogočile izdajanje odobritev
tipov, ki ustrezajo zahtevam tega pravilnika in zagotavljajo
visoko stopnjo varnosti.
  5. Priglašeni organ mora biti sposoben dajati strokovna
mnenja na področju pomorstva.
  Priglašeni organ lahko izvaja postopke za ugotavljanje
skladnosti v katerikoli državi članici ali državi zunaj Evropske
skupnosti ter uporabi bodisi svoja domača sredstva in osebje
bodisi tista iz svojega podružničnega organa v tujini. Če izvede
postopek za ugotavljanje skladnosti podružnični organ
priglašenega organa, mora vse dokumente, povezane s postopki za
ugotavljanje skladnosti, izdati priglašeni organ, in sicer v
svojem imenu in ne v imenu podružničnega organa.
  Podružnični organ priglašenega organa s sedežem v drugi
državi članici pa lahko izda dokumente, povezane s postopki za
ugotavljanje skladnosti, če ga o tem uradno obvesti navedena
država članica.
      

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti