Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1170. Odlok o združitvi naselij Dobja vas in Ravne na Koroškem v enotno naselje Ravne na Koroškem, stran 2871.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, in Uradni list RS, št. 8/90), Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01 in 65/03) na 4. seji dne 7. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o združitvi naselij Dobja vas in Ravne na Koroškem v enotno naselje Ravne na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se ugotavlja, da sta kraja Ravne na Koroškem in Dobja vas naselji, skladni z definicijo naselja po 2. členu Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb – v nadaljevanju: ZIENUS (Uradni list RS, št. 5/80).
2. člen
Zbor krajanov Dobje vasi in svet KS Dobja vas sta skladno s 7. členom ZIENUS obravnavala pobudo za združitev naselja Dobja vas z naseljem Ravne na Koroškem in jo podprla. Za spremembo območja naselja je bilo na 27. seji dne 20. 10. 2006 podano soglasje s strani sveta KS Dobja vas.
3. člen
Novemu, združenemu naselju se s tem odlokom določa skupno ime Ravne na Koroškem. Novo naselje Ravne na Koroškem ima status mesta.
Zaradi združitve naselij se sistem označevanja ulic v novem naselju ne spremeni. Novi del mesta Ravne na Koroškem, poimenovan Dobja vas, postane del uličnega sistema v novem naselju.
Meje območja naselij in prostorskega okoliša so prikazane v kartografskih prikazih registra območij prostorskih enot, v merilu 1:5000, ter v kartografskih prikazih evidence hišnih številk, v merilu 1:5000, v katerih je prikazano oštevilčenje stavb znotraj naselij. Kartografski prikaz registra območij prostorskih enot in evidence hišnih številk so sestavni deli tega odloka.
Kartografske prikaze iz prejšnjega odstavka vodi Območna Geodetska uprava Slovenj Gradec – izpostava Ravne na Koroškem in so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
4. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo podatke po naseljih, morajo uporabljati območja, imena in šifre, ki so določene s tem odlokom oziroma se vodijo v registru prostorskih enot in v evidenci hišnih številk.
5. člen
Območna Geodetska uprava Slovenj Gradec – izpostava Ravne na Koroškem evidentira spremembe območij naselij v registru prostorskih enot in v evidenci hišnih številk.
Če spremembe območij naselij vplivajo na oštevilčenje stavb v naselju, je Območna Geodetska uprava Slovenj Gradec – Izpostava Ravne na Koroškem dolžna v roku enega meseca po uveljavitvi sprememb določiti nove hišne številke ter v roku treh mesecev po uveljavitvi sprememb izvesti označitev stavb. Stroški preštevilčenja gredo v breme proračuna Občine Ravne na Koroškem.
6. člen
Upravna enota Ravne na Koroškem izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0001/2007-104
Ravne na Koroškem, dne 9. januarja 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.