Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007

Kazalo

803. Prva dopolnitev Seznama znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav, stran 2064.

Na podlagi 15. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
P R V O D O P O L N I T E V S E Z N A M A
znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
S tem seznamom se dopolnjuje Seznam znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Uradni list RS, št. 81/06). Naslov seznama se spremeni tako, da se glasi: »Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav«. Objavljeni so naslovi za programe prve, druge in tretje stopnje, sprejete od 11. 6. 2004 do 8. 12. 2006 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo).
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v Ljubljani, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
I. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |VISOKOŠOLSKI ZAVOD –    |          |      |
 |študijski program, sprejet | Strokovni naslov po| Okrajšava |
 |po Zakonu o visokem šolstvu| Zakonu o strokovnih|      |
 |(Uradni list RS, št. 119/06|  in znanstvenih  |      |
 |– uradno prečiščeno    | naslovih (Uradni |      |
 |besedilo)         | list RS, št. 61/06)|      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |1. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA  |          |      |
 |– univerzitetni študijski |          |      |
 |programi          |diplomirani biolog |dipl. biol. |
 |Biologija         |(UN)        |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |biologinja (UN)   |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Biotehnologija       |diplomirani     |dipl.    |
 |              |biotehnolog (UN)  |bioteh.   |
 |              |diplomirana     |(UN)    |
 |              |biotehnologinja (UN)|      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Gozdarstvo in obnovljivi  |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |gozdni viri        |gozdarstva (UN)   |gozd. (UN) |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |inženirka gozdarstva|      |
 |              |(UN)        |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Kmetijstvo – agronomija  |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |              |agronomije (UN)   |agr. (UN)  |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |inženirka agronomije|      |
 |              |(UN)        |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Kmetijstvo – zootehnika  |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |              |kmetijstva –    |kmet. zoot. |
 |              |zootehnike (UN)   |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |inženirka kmetijstva|      |
 |              |– zootehnike (UN)  |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |              |          |      |
 |Krajinska arhitektura   |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |              |krajinske      |kraj. arh. |
 |              |arhitekture (UN)  |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |inženirka krajinske |      |
 |              |arhitekture (UN)  |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Lesarstvo         |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |              |lesarstva (UN)   |les. (UN)  |
 |              |diplomirana     |      |
 |Mikrobiologija       |inženirka lesarstva |      |
 |              |(UN)        |dipl.    |
 |              |          |mikrobiol. |
 |              |diplomirani     |(UN)    |
 |              |mikrobiolog (UN)  |      |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |mikrobiologinja (UN)|      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Živilstvo in prehrana   |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |              |živilstva in    |živ. in   |
 |              |prehrane (UN)    |preh. (UN) |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |inženirka živilstva |      |
 |              |in prehrane (UN)  |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |– visokošolski strokovni  |          |      |
 |študijski programi     |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |Gozdarstvo         |gozdarstva (VS)   |gozd. (VS) |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |inženirka gozdarstva|      |
 |              |(VS)        |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Kmetijstvo – agronomija in |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |hortikultura        |agronomije in    |agr. in   |
 |              |hortikulture (VS)  |hort. (VS) |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |inženirka agronomije|      |
 |              |in hortikulture (VS)|      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |              |          |      |
 |Kmetijstvo – živinoreja  |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |              |kmetijstva –    |kmet. živ. |
 |              |živinoreje (VS)   |(VS)    |
 |              |diplomirani inženir |      |
 |              |kmetijstva –    |      |
 |              |živinoreje (VS)   |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Tehnologije lesa in    |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |vlaknatih kompozitov    |lesarstva (VS)   |les. (VS)  |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |inženirka lesarstva |      |
 |              |(VS)        |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |2. EKONOMSKA FAKULTETA   |          |      |
 |– univerzitetni študijski |          |      |
 |program          |diplomirani     |dipl. ekon. |
 |Univerzitetna poslovna in |ekonomist (UN)   |(UN)    |
 |ekonomska šola       |diplomirana     |      |
 |              |ekonomistka (UN)  |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |– visokošolski strokovni  |          |      |
 |študijski program     |diplomirani     |dipl. ekon. |
 |Visoka poslovna šola    |ekonomist (VS)   |(VS)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |ekonomistka (VS)  |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |3. FAKULTETA ZA DRUŽBENE  |          |      |
 |VEDE            |          |      |
 |– univerzitetni študijski |diplomirani     |dipl. pol. |
 |programi          |politolog (UN)   |(UN)    |
 |Analitska politologija   |diplomirana     |      |
 |              |politologinja (UN) |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Analitska sociologija   |diplomirani sociolog|dipl. soc. |
 |              |(UN)        |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |sociologinja (UN)  |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Družboslovna informatika  |diplomant      |dipl.    |
 |              |družboslovne    |družb. inf. |
 |              |informatike (UN)  |(UN)    |
 |              |diplomantka     |      |
 |              |družboslovne    |      |
 |              |informatike (UN)  |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Evropske študije –     |diplomant evropskih |dipl. evr. |
 |družboslovni vidiki    |študij (UN)     |štud. (UN) |
 |              |diplomantka     |      |
 |              |evropskih študij  |      |
 |              |(UN)        |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Komunikologija – medijske |diplomirani     |dipl. kom. |
 |in komunikacijske študije |komunikolog (UN)  |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |komunikologinja (UN)|      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Komunikologija – tržno   |diplomant tržnega  |dipl. trž. |
 |komuniciranje in odnosi z |komuniciranja (UN) |kom. (UN)  |
 |javnostmi         |diplomantka tržnega |      |
 |              |komuniciranja (UN) |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Kulturologija       |diplomirani     |dipl. kult. |
 |              |kulturolog (UN)   |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |kulturologinja (UN) |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Mednarodni odnosi     |diplomant      |dipl. med. |
 |              |mednarodnih odnosov |odn. (UN)  |
 |              |(UN)        |      |
 |              |diplomantka     |      |
 |              |mednarodnih odnosov |      |
 |              |(UN)        |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Novinarstvo        |diplomirani novinar |dipl. nov. |
 |              |(UN)        |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |novinarka (UN)   |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Politologija – analiza   |diplomirani     |dipl. pol. |
 |politik in javna uprava  |politolog (UN)   |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |politologinja (UN) |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Politologija –       |diplomirani     |dipl. obr. |
 |obramboslovje       |obramboslovec (UN) |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |obramboslovka (UN) |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Sociologija – kadrovski  |diplomirani sociolog|dipl. soc. |
 |menedžment         |(UN)        |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |sociologinja (UN)  |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |              |diplomant      |dipl.    |
 |– visokošolski strokovni  |družboslovne    |družb. inf. |
 |študijski program     |informatike (VS)  |(VS)    |
 |Družboslovna informatika  |diplomantka     |      |
 |              |družboslovne    |      |
 |              |informatike (VS)  |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
|4. FAKULTETA ZA      |          |      |
 |ELEKTROTEHNIKO       |          |      |
 |– visokošolski strokovni  |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |študijski program     |multimedijskih   |mm. kom.  |
 |Multimedijske komunikacije |komunikacij (VS)  |(VS)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |inženirka      |      |
 |              |multimedijskih   |      |
 |              |komunikacij (VS)  |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |5. FAKULTETA ZA MATEMATIKO |          |      |
 |IN FIZIKO         |          |      |
 |– univerzitetna študijska |diplomirani finančni|dipl. fin. |
 |programa          |matematik (UN)   |mat. (UN)  |
 |Finančna matematika    |diplomirana finančna|      |
 |              |matematičarka (UN) |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |              |          |      |
 |Matematika         |diplomirani     |dipl. mat. |
 |              |matematik (UN)   |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |matematičarka (UN) |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |6. FAKULTETA ZA UPRAVO   |          |      |
 |– univerzitetni študijski |          |      |
 |program          |diplomant upravnih |dipl. upr. |
 |Uprava           |ved (UN)      |ved (UN)  |
 |              |diplomantka upravnih|      |
 |              |ved (UN)      |      |
 |              |          |dipl. upr. |
 |– visokošolski strokovni  |diplomant upravnih |ved (VS)  |
 |študijski program     |ved (VS)      |      |
 |Uprava           |diplomantka upravnih|      |
 |              |ved (VS)      |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |7. FILOZOFSKA FAKULTETA  |          |      |
 |– univerzitetni študijski |          |      |
 |programi          |diplomirani     |dipl. bibl. |
 |Bibliotekarstvo in     |bibliotekar in   |in inf.   |
 |informatika        |informatik (UN)   |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |bibliotekarka in  |      |
 |              |informatičarka (UN) |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Medjezikovno posredovanje |diplomirani     |dipl.    |
 |              |jezikovni posrednik |jezik.   |
 |              |(UN)        |posred.   |
 |              |diplomirana     |(UN)    |
 |              |jezikovna posrednica|      |
 |              |(UN)        |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Umetnostna zgodovina    |diplomirani     |dipl. um.  |
 |              |umetnostni     |zgod. (UN) |
 |              |zgodovinar (UN)   |      |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |umetnostna     |      |
 |              |zgodovinarka (UN)  |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |8. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA  |          |      |
 |FAKULTETA         |          |      |
 |– univerzitetni študijski |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |programi          |geotehnologije in  |geotehnol. |
 |Geotehnologija in rudarstvo|rudarstva (UN)   |in rud.   |
 |              |diplomirana     |(UN)    |
 |              |inženirka      |      |
 |              |geotehnologije in  |      |
 |              |rudarstva (UN)   |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Grafične in interaktivne  |diplomirani grafični|dipl. graf. |
 |komunikacije        |inženir (UN)    |inž. (UN)  |
 |              |diplomirana grafična|      |
 |              |inženirka (UN)   |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Načrtovanje tekstilij in  |diplomirani     |dipl.    |
 |oblačil          |tekstilni inženir  |tekst. inž. |
 |              |(UN)        |(UN)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |tekstilna inženirka |      |
 |              |(UN)        |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Oblikovanje tekstilij in  |diplomirani     |dipl.    |
 |oblačil          |oblikovalec     |oblik.   |
 |              |tekstilij in oblačil|tekst. in  |
 |              |(UN)        |oblač. (UN) |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |oblikovalka     |      |
 |              |tekstilij in oblačil|      |
 |              |(UN)        |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |              |          |      |
 |– visokošolska strokovna  |          |      |
 |študijska programa     |diplomirani grafični|dipl. graf. |
 |Grafična in medijska    |inženir (VS)    |inž. (VS)  |
 |tehnika          |diplomirana grafična|      |
 |              |inženirka (VS)   |      |
 |              |          |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
 |Proizvodnja tekstilij in  |diplomirani     |dipl.    |
 |oblačil          |tekstilni inženir  |tekst. inž. |
 |              |(VS)        |(VS)    |
 |              |diplomirana     |      |
 |              |tekstilna inženirka |      |
 |              |(VS)        |      |
 +---------------------------+--------------------+------------+
I. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |VISOKOŠOLSKI ZAVOD –    |          |      |
 |študijski program, sprejet |Strokovni naslov po | Okrajšava |
 |po Zakonu o visokem šolstvu |Zakonu o strokovnih |      |
 |(Uradni list RS, št. 119/06 |  in znanstvenih  |      |
 |– uradno prečiščeno     | naslovih (Uradni |      |
 |besedilo)          |   list RS,   |      |
 |              |   št. 61/06)   |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |1. EKONOMSKA FAKULTETA   |          |      |
 |– magistrski študijski   |          |      |
 |programi          |magister ekonomskih |mag. ekon. |
 |Denar in finance      |ved         |ved    |
 |              |magistrica     |      |
 |              |ekonomskih ved   |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Ekonomija          |magister ekonomskih |mag. ekon. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica     |      |
 |              |ekonomskih ved   |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Finančni management     |magister poslovnih |mag. posl. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica poslovnih|      |
 |              |ved         |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Management         |magister poslovnih |mag. posl. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica poslovnih|      |
 |              |ved         |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Mednarodna ekonomija    |magister ekonomskih |mag. ekon. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica     |      |
 |              |ekonomskih ved   |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Mednarodno poslovanje    |magister poslovnih |mag. posl. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica poslovnih|      |
 |              |ved         |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Podjetništvo        |magister poslovnih |mag. posl. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica poslovnih|      |
 |              |ved         |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Poslovna informatika    |magister poslovnih |mag. posl. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica poslovnih|      |
 |              |ved         |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Poslovna logistika     |magister poslovnih |mag. posl. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica poslovnih|      |
 |              |ved         |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Poslovodenje in organizacija|magister poslovnih |mag. posl. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica poslovnih|      |
 |              |ved         |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Računovodstvo in revizija  |magister poslovnih |mag. posl. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica poslovnih|      |
 |              |ved         |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Trženje           |magister poslovnih |mag. posl. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica poslovnih|      |
 |              |ved         |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Turizem           |magister poslovnih |mag. posl. |
 |              |ved         |ved    |
 |              |magistrica poslovnih|      |
 |              |ved         |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |2. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO |          |      |
 |– enoviti magistrski    |          |      |
 |študijski program      |magister inženir  |mag. inž. |
 |Arhitektura         |arhitekture     |arh.    |
 |              |magistrica inženirka|      |
 |              |arhitekture     |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |3. FAKULTETA ZA DRUŽBENE  |          |      |
 |VEDE            |          |      |
 |– magistrski študijski   |magister      |mag. antr. |
 |programi          |antropologije    |      |
 |Antropologija        |magistrica     |      |
 |              |antropologije    |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Diplomacija         |magister diplomacije|mag.    |
 |              |magistrica     |diplomac. |
 |              |diplomacije     |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Družboslovna informatika  |magister      |mag.    |
 |              |družboslovne    |družb.   |
 |              |informatike     |inf.    |
 |              |magistrica     |      |
 |              |družboslovne    |      |
 |              |informatike     |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Etnične študije       |magister etničnih  |mag. etn. |
 |              |študij       |štud.   |
 |              |magistrica etničnih |      |
 |              |študij       |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Evropske študije –     |magister evropskih |mag. evr. |
 |družboslovni vidiki     |študij       |štud.   |
 |              |magistrica evropskih|      |
 |              |študij       |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Komunikologija –      |magister      |mag. kom. |
 |komuniciranje, mediji in  |komunikologije   |      |
 |družba           |magistrica     |      |
 |              |komunikologije   |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Kulturologija – kulturna  |magister      |mag. kult. |
 |politika in menedžment v  |kulturologije    |      |
 |kulturi           |magistrica     |      |
 |              |kulturologije    |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Kulturologija – kulturne in |magister      |mag. kult. |
 |religijske študije     |kulturologije    |      |
 |              |magistrica     |      |
 |              |kulturologije    |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Medijske študije in medijska|magister medijskih |mag. med. |
 |produkcija         |študij       |štud.   |
 |              |magistrica medijskih|      |
 |              |študij       |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Mednarodni odnosi      |magister mednarodnih|mag. medn. |
 |              |odnosov       |odn.    |
 |              |magistrica     |      |
 |              |mednarodnih odnosov |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Množični mediji in pravo  |magister      |mag.    |
 |              |medijskopravnih   |medij.   |
 |              |študij       |prav.   |
 |              |magistrica     |štud.   |
 |              |medijskopravnih   |      |
 |              |študij       |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Novinarske študije     |magister novinarskih|mag. nov. |
 |              |študij       |štud.   |
 |              |magistrica     |      |
 |              |novinarskih študij |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Obramboslovje        |magister      |mag. obr. |
 |              |obramboslovja    |      |
 |              |magistrica     |      |
 |              |obramboslovja    |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Odnosi z javnostmi     |magister odnosov z |mag. odn. |
 |              |javnostmi      |jav.    |
 |              |magistrica odnosov z|      |
 |              |javnostmi      |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Politologija – svetovne   |magister      |mag. pol. |
 |študije           |politologije    |      |
 |              |magistrica     |      |
 |              |politologije    |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Politologija – balkanske  |magister      |mag. pol. |
 |študije           |politologije    |      |
 |              |magistrica     |      |
 |              |politologije    |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Politologija – javna uprava |          |      |
 |              |magister      |mag. pol. |
 |              |politologije    |      |
 |              |magistrica     |      |
 |              |politologije    |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Politologija – policy    |magister      |mag. pol. |
 |analiza – evropski aspekti |politologije    |      |
 |              |magistrica     |      |
 |              |politologije    |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Politologija – politična  |magister      |mag. pol. |
 |teorija           |politologije    |      |
 |              |magistrica     |      |
 |              |politologije    |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Razvojne študije      |magister razvojnih |mag. razv. |
 |              |študij       |štud.   |
 |              |magistrica razvojnih|      |
 |              |študij       |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Sociologija – analiza    |magister sociologije|mag. soc. |
 |evropske socialne politike |magistrica     |      |
 |              |sociologije     |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Sociologija – okoljska in  |magister sociologije|mag. soc. |
 |prostorska sociologija   |magistrica     |      |
 |              |sociologije     |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Sociologija – sociologija  |magister sociologije|mag. soc. |
 |vsakdanjega življenja    |magistrica     |      |
 |              |sociologije     |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Sociologija – študije spolov|magister študij   |mag. štud. |
 |              |spolov       |sp.    |
 |              |magistrica študij  |      |
 |              |spolov       |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Sociologija – upravljanje  |magister sociologije|mag. soc. |
 |človeških virov in znanja  |magistrica     |      |
 |              |sociologije     |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Sociologija – upravljanje in|magister sociologije|mag. soc. |
 |razvoj organizacij     |magistrica     |      |
 |              |sociologije     |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Strateško tržno       |magister tržnega  |mag. trž. |
 |komuniciranje        |komuniciranja    |kom.    |
 |              |magistrica tržnega |      |
 |              |komuniciranja    |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Upravljanje javnih in    |magister sociologije|mag. soc. |
 |neprofitnih organizacij   |magistrica     |      |
 |              |sociologije     |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Varnostne študije      |magister varnostnih |mag. varn. |
 |              |študij       |štud.   |
 |              |magistrica     |      |
 |              |varnostnih študij  |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |4. FAKULTETA ZA UPRAVO   |          |      |
 |- magistrski študijski   |          |      |
 |program           |magister upravnih  |mag. upr. |
 |Uprava           |ved         |ved    |
 |              |magistrica upravnih |      |
 |              |ved         |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |5. FILOZOFSKA FAKULTETA   |          |      |
 |– magistrski študijski   |          |      |
 |programi          |magister      |mag. bibl. |
 |Bibliotekarstvo       |bibliotekarstva   |      |
 |              |magistrica     |      |
 |              |bibliotekarstva   |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Informacijske znanosti z  |magister      |mag. inf. |
 |bibliotekarstvom      |informacijskih ved |ved    |
 |              |magistrica     |      |
 |              |informacijskih ved |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Prevajanje         |magister prevajanja |mag. prev. |
 |              |magistrica     |      |
 |              |prevajanja     |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |Tolmačenje         |magister tolmačenja |mag.    |
 |              |magistrica     |tolmač.  |
 |              |tolmačenja     |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Založniški študiji     |magister založniških|mag. zal. |
 |              |študijev      |štud.   |
 |              |magistrica     |      |
 |              |založniških študijev|      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |6. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA   |          |      |
 |FAKULTETA          |          |      |
 |– magistrski študijski   |magister grafični  |mag. graf. |
 |programi          |inženir       |inž.    |
 |Grafične in interaktivne  |magistrica grafična |      |
 |komunikacije        |inženirka      |      |
 |              |          |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Načrtovanje tekstilij in  |magister tekstilni |mag.    |
 |oblačil           |inženir       |tekst.   |
 |              |magistrica tekstilna|inž.    |
 |              |inženirka      |      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
 |              |          |      |
 |Oblikovanje tekstilij in  |magister akademski |mag. akad. |
 |oblačil           |oblikovalec     |oblik.   |
 |              |tekstilij in oblačil|tekst. in |
 |              |magistrica akademska|oblač.   |
 |              |oblikovalka     |      |
 |              |tekstilij in oblačil|      |
 +----------------------------+--------------------+-----------+
II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v Mariboru, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
II. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 | VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |            |      |
 |  študijski program,  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
 |  sprejet po Zakonu o  | Zakonu o strokovnih in|      |
 | visokem šolstvu (Uradni | znanstvenih naslovih |      |
 | list RS, št. 119/06 – | (Uradni list RS, št. |      |
 |  uradno prečiščeno  |     61/06)    |      |
 |    besedilo)    |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |1. EKONOMSKO-POSLOVNA  |            |      |
 |FAKULTETA        |            |      |
 |– univerzitetni študijski|diplomirani ekonomist |dipl.   |
 |program         |(UN)          |ekon. (UN) |
 |Ekonomske in poslovne  |diplomirana ekonomistka|      |
 |vede           |(UN)          |      |
 |             |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |– visokošolski strokovni |            |      |
 |študijski program    |diplomirani ekonomist |dipl.   |
 |Poslovna ekonomija    |(VS)          |ekon. (VS) |
 |             |diplomirana ekonomistka|      |
 |             |(VS)          |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |2. EKONOMSKO-POSLOVNA  |            |      |
 |FAKULTETA, FAKULTETA ZA |            |      |
 |ELEKTROTEHNIKO,     |            |      |
 |RAČUNALNIŠTVO IN     |            |      |
 |INFORMATIKO, FAKULTETA ZA|            |      |
 |GRADBENIŠTVO in FAKULTETA|diplomirani gospodarski|dipl.   |
 |ZA STROJNIŠTVO      |inženir (UN)      |gosp. inž. |
 |– univerzitetni študijski|diplomirana gospodarska|(UN)    |
 |program         |inženirka (UN)     |      |
 |Gospodarsko inženirstvo |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |3. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |ELEKTROTEHNIKO,     |            |      |
 |RAČUNALNIŠTVO IN     |            |      |
 |INFORMATIKO       |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |– univerzitetni študijski|elektrotehnike (UN)  |el. (UN)  |
 |programi         |diplomirana inženirka |      |
 |Elektrotehnika      |elektrotehnike (UN)  |      |
 |             |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Informatika in      |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |tehnologije komuniciranja|informatike in     |inf. in  |
 |             |tehnologij       |tehnol.  |
 |             |komuniciranja (UN)   |kom. (UN) |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |informatike in     |      |
 |             |tehnologij       |      |
 |             |komuniciranja (UN)   |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Medijske komunikacije  |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |             |medijskih komunikacij |med. kom. |
 |             |(UN)          |(UN)    |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |medijskih komunikacij |      |
 |             |(UN)          |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Računalništvo in     |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |informacijske tehnologije|računalništva in    |rač. in  |
 |             |informacijskih     |inf.    |
 |             |tehnologij (UN)    |tehnol.  |
 |             |diplomirana inženirka |(UN)    |
 |             |računalništva in    |      |
 |             |informacijskih     |      |
 |             |tehnologij (UN)    |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |             |            |      |
 |Telekomunikacije     |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |             |telekomunikacij (UN)  |tel. (UN) |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |telekomunikacij (UN)  |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |– visokošolski strokovni |            |      |
 |študijski programi    |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |Elektrotehnika      |elektrotehnike (VS)  |el. (VS)  |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |elektrotehnike (VS)  |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Informatika in      |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |tehnologije komuniciranja|informatike in     |inf. in  |
 |             |tehnologij       |tehnol.  |
 |             |komuniciranja (VS)   |kom. (VS) |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |informatike in     |      |
 |             |tehnologij       |      |
 |             |komuniciranja (VS)   |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |             |            |      |
 |Računalništvo in     |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |informacijske tehnologije|računalništva in    |rač. in  |
 |             |informacijskih     |inf.    |
 |             |tehnologij (VS)    |tehnol.  |
 |             |diplomirana inženirka |(VS)    |
 |             |računalništva in    |      |
 |             |informacijskih     |      |
 |             |tehnologij (VS)    |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |4. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |ELEKTROTEHNIKO,     |            |      |
 |RAČUNALNIŠTVO IN     |            |      |
 |INFORMATIKO in FAKULTETA |            |      |
 |ZA STROJNIŠTVO      |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |             |mehatronike (UN)    |meh. (UN) |
 |– univerzitetni študijski|diplomirani inženir  |      |
 |program         |mehatronike (UN)    |      |
 |Mehatronika       |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |5. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |GRADBENIŠTVO       |            |      |
 |             |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |– univerzitetni študijski|arhitekture (UN)    |arh. (UN) |
 |programi         |diplomirana inženirka |      |
 |Arhitektura       |arhitekture (UN)    |      |
 |             |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Gradbeništvo       |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |             |gradbeništva (UN)   |gradb.   |
 |             |diplomirana inženirka |(UN)    |
 |             |gradbeništva (UN)   |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Prometno inženirstvo   |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |             |prometa (UN)      |prom. (UN) |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |prometa (UN)      |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |6. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |KMETIJSTVO        |            |      |
 |– univerzitetni študijski|diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |program         |kmetijstva (UN)    |kmet. (UN) |
 |Kmetijstvo        |diplomirana inženirka |      |
 |             |kmetijstva (UN)    |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |             |            |      |
 |– visokošolski strokovni |            |      |
 |študijski programi    |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |Agronomija – okrasne   |agronomije (VS)    |agr. (VS) |
 |rastline, zelenjava in  |diplomirana inženirka |      |
 |poljščine        |agronomije (VS)    |      |
 |             |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Biosistemsko inženirstvo |diplomirani      |dipl.   |
 |             |biosistemski inženir  |biosist.  |
 |             |(VS)          |inž. (VS) |
 |             |diplomirana      |      |
 |             |biosistemska inženirka |      |
 |             |(VS)          |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |             |            |      |
 |Ekološko kmetijstvo   |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |             |ekološkega kmetijstva |ekol.   |
 |             |(VS)          |kmet. (VS) |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |ekološkega kmetijstva |      |
 |             |(VS)          |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Management v       |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |agroživilstvu in razvoj |agrarne ekonomike (VS) |agr. ekon. |
 |podeželja        |diplomirana inženirka |(VS)    |
 |             |agrarne ekonomike (VS) |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Vinogradništvo, vinarstvo|diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |in sadjarstvo      |vinogradništva in   |vin. in  |
 |             |sadjarstva (VS)    |sad. (VS) |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |vinogradništva in   |      |
 |             |sadjarstva (VS)    |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Živinoreja        |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |             |živinoreje (VS)    |živin.   |
 |             |diplomirana inženirka |(VS)    |
 |             |živinoreje (VS)    |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |7. FAKULTETA ZA LOGISTIKO|            |      |
 |– univerzitetni študijski|            |      |
 |program         |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |Logistika sistemov    |logistike (UN)     |log. (UN) |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |logistike (UN)     |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |– visokošolski strokovni |            |      |
 |študijski program    |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |Gospodarska in tehniška |logistike (VS)     |log. (VS) |
 |logistika        |diplomirana inženirka |      |
 |             |logistike (VS)     |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |8. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |NARAVOSLOVJE IN     |            |      |
 |MATEMATIKO        |diplomirani fizik (UN) |dipl. fiz. |
 |– univerzitetni študijski|diplomirana fizičarka |(UN)    |
 |program         |(UN)          |      |
 |Fizika          |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |9. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |ORGANIZACIJSKE VEDE   |            |      |
 |– univerzitetni študijski|diplomirani organizator|dipl. org. |
 |programi         |informatik (UN)    |inf. (UN) |
 |Organizacija in     |diplomirana      |      |
 |management informacijskih|organizatorka     |      |
 |sistemov         |informatičarka (UN)  |      |
 |             |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Organizacija in     |diplomirani organizator|dipl. org. |
 |management kadrovskih in |(UN)          |(UN)    |
 |izobraževalnih sistemov |diplomirana      |      |
 |             |organizatorka (UN)   |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Organizacija in     |diplomirani organizator|dipl. org. |
 |management poslovnih in |(UN)          |(UN)    |
 |delovnih si­stemov    |diplomirana      |      |
 |             |organizatorka (UN)   |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |             |            |      |
 |– visokošolski strokovni |            |      |
 |študijski programi    |diplomirani organizator|dipl. org. |
 |Organizacija in     |informatik (VS)    |inf. (VS) |
 |management informacijskih|diplomirana      |      |
 |sistemov         |organizatorka     |      |
 |             |informatičarka (VS)  |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Organizacija in     |diplomirani organizator|dipl. org. |
 |management kadrovskih in |(VS)          |(VS)    |
 |izobraževalnih sistemov |diplomirana      |      |
 |             |organizatorka (VS)   |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Organizacija in     |diplomirani organizator|dipl. org. |
 |management poslovnih in |(VS)          |(VS)    |
 |delovnih sistemov    |diplomirana      |      |
 |             |organizatorka (VS)   |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |10. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |STROJNIŠTVO       |            |      |
 |– univerzitetna študijska|diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |programa         |oblikovanja in     |oblik. in |
 |Oblikovanje in tekstilni |tekstilnih materialov |tekst.   |
 |materiali        |(UN)          |mat. (UN) |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |oblikovanja in     |      |
 |             |tekstilnih materialov |      |
 |             |(UN)          |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |             |            |      |
 |Strojništvo       |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |             |strojništva (UN)    |str. (UN) |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |strojništva (UN)    |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |11. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |VARNOSTNE VEDE      |            |      |
 |– univerzitetni študijski|diplomirani      |dipl. var. |
 |program         |varstvoslovec (UN)   |(UN)    |
 |Varstvoslovje      |diplomirana      |      |
 |             |varstvoslovka (UN)   |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |– visokošolski strokovni |            |      |
 |študijski program    |diplomirani      |dipl. var. |
 |Varnost in policijsko  |varstvoslovec (VS)   |(VS)    |
 |delo           |diplomirana      |      |
 |             |varstvoslovka (VS)   |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
II. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 | VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |            |      |
 |  študijski program,  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
 |  sprejet po Zakonu o  | Zakonu o strokovnih in|      |
 | visokem šolstvu (Uradni | znanstvenih naslovih |      |
 | list RS, št. 119/06 – | (Uradni list RS, št. |      |
 |  uradno prečiščeno  |     61/06)    |      |
 |    besedilo)    |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |1. EKONOMSKO-POSLOVNA  |            |      |
 |FAKULTETA        |            |      |
 |– magistrski študijski  |magister ekonomskih in |mag. ekon. |
 |program         |poslovnih ved     |in posl.  |
 |Ekonomske in poslovne  |magistrica ekonomskih |ved    |
 |vede           |in poslovnih ved    |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |2. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |KMETIJSTVO        |            |      |
 |– magistrska študijska  |magister agrarne    |mag. agr. |
 |programa         |ekonomike       |ekon.   |
 |Agrarna ekonomika    |magistrica agrarne   |      |
 |             |ekonomike       |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |             |            |      |
 |Kmetijstvo        |magister kmetijstva  |mag. kmet. |
 |             |magistrica kmetijstva |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |3. FAKULTETA ZA LOGISTIKO|            |      |
 |– magistrski študijski  |            |      |
 |program         |magister inženir    |mag. inž. |
 |Logistika sistemov    |logistike       |log.    |
 |             |magistrica inženirka  |      |
 |             |logistike       |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |4. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |NARAVOSLOVJE IN     |            |      |
 |MATEMATIKO        |magister fizike    |mag. fiz. |
 |– magistrski študijski  |magistrica fizike   |      |
 |program         |            |      |
 |Fizika          |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |5. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |ORGANIZACIJSKE VEDE   |            |      |
 |– magistrski študijski  |magister organizator  |mag. org. |
 |programi         |informatik       |inf.    |
 |Organizacija in     |magistrica       |      |
 |management informacijskih|organizatorka     |      |
 |sistemov         |informatičarka     |      |
 |             |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Organizacija in     |magister organizator  |mag. org. |
 |management kadrovskih in |magistrica       |      |
 |izobraževalnih sistemov |organizatorka     |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Organizacija in     |magister organizator  |mag. org. |
 |management poslovnih in |magistrica       |      |
 |delovnih sistemov    |organizatorka     |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |6. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |STROJNIŠTVO       |            |      |
 |– magistrski študijski  |magister inženir    |mag. inž. |
 |program         |oblikovanja in     |oblik.   |
 |Oblikovanje in tekstilni |tekstilnih mate­rialov |in tekst. |
 |materiali        |magistrica inženirka  |mat.    |
 |             |oblikovanja in     |      |
 |             |tekstilnih materialov |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |7. FAKULTETA ZA VARNOSTNE|            |      |
 |VEDE           |            |      |
 |– magistrski študijski  |magister varstvoslovja |mag. var. |
 |program         |magistrica       |      |
 |Varstvoslovje      |varstvoslovja     |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |8. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |ZDRAVSTVENE VEDE     |            |      |
 |– magistrska študijska  |magister bioinformatike|mag.    |
 |programa         |magistrica       |bioinf.  |
 |Bioinformatika      |bioinformatike     |      |
 |             |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |Zdravstvena nega     |magister zdravstvene  |mag. zdr. |
 |             |nege          |nege    |
 |             |magistrica zdravstvene |      |
 |             |nege          |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
III. UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Strokovni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze na Primorskem, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
III. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
 +-------------------------+----------------------+------------+
 | VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |           |      |
 |  študijski program,  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
 | sprejet po Zakonu o  |Zakonu o strokovnih in|      |
 |visokem šolstvu (Uradni | znanstvenih naslovih |      |
 | list RS, št. 119/06 –  | (Uradni list RS, št. |      |
 |  uradno prečiščeno   |    61/06)    |      |
 |             |           |      |
 |    besedilo)     |           |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |1. FAKULTETA ZA     |           |      |
 |HUMANISTIČNE ŠTUDIJE   |           |      |
 |KOPER          |           |      |
 |– univerzitetni študijski|diplomirani dediščinar|dipl.    |
 |programi         |(UN)         |dedišč.   |
 |Dediščina Evrope in   |diplomirana      |(UN)    |
 |Sredozemlja       |dediščinarka (UN)   |      |
 |             |           |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |Filozofija        |diplomirani filozof  |dipl. fil. |
 |             |(UN)         |(UN)    |
 |             |diplomirana      |      |
 |             |filozofinja (UN)   |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |             |           |      |
 |Italijanistika      |diplomirani      |dipl. ital. |
 |             |italijanist (UN)   |(UN)    |
 |             |diplomirana      |      |
 |             |italijanistka (UN)  |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |Kulturni študiji in   |diplomirani kulturolog|dipl. kult. |
 |antropologija      |in antropolog (UN)  |in antr.  |
 |             |diplomirana      |(UN)    |
 |             |kulturologinja in   |      |
 |             |antropologinja (UN)  |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |             |           |      |
 |Geografija        |diplomirani geograf  |dipl. geog. |
 |             |(UN)         |(UN)    |
 |             |diplomirana      |      |
 |             |geografinja (UN)   |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |             |           |      |
 |Slovenistika       |diplomirani slovenist |dipl. slov. |
 |             |(UN)         |(UN)    |
 |             |diplomirana      |      |
 |             |slovenistka (UN)   |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |             |           |      |
 |Zgodovina        |diplomirani zgodovinar|dipl. zgod. |
 |             |(UN)         |(UN)    |
 |             |diplomirana      |      |
 |             |zgodovinarka (UN)   |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |2. FAKULTETA ZA     |           |      |
 |MANAGEMENT KOPER     |           |      |
 |– univerzitetni študijski|diplomirani ekonomist |dipl. ekon. |
 |program         |(UN)         |(UN)    |
 |Management        |diplomirana      |      |
 |             |ekonomistka (UN)   |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |– visokošolski strokovni |           |      |
 |študijski program    |diplomirani ekonomist |dipl. ekon. |
 |Management        |(VS)         |(VS)    |
 |             |diplomirana      |      |
 |             |ekonomistka (VS)   |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |3. PEDAGOŠKA FAKULTETA  |           |      |
 |KOPER*          |           |      |
 |– univerzitetna študijska|diplomirani matematik |dipl. mat. |
 |programa         |(UN)         |(UN)    |
 |Matematika        |diplomirana      |      |
 |             |matematičarka (UN)  |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |             |           |      |
 |Računalništvo in     |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |informatika       |računalništva in   |rač. in   |
 |             |informatike (UN)   |inf. (UN)  |
 |             |diplomirana inženirka |      |
 |             |računalništva in   |      |
 |             |informatike (UN)   |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |4. TURISTICA – VISOKA  |           |      |
 |ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ |           |      |
 |– visokošolski strokovni |           |      |
 |študijski programi    |diplomirani      |dipl. org. |
 |Management turističnih  |organizator turizma  |turiz. (VS) |
 |destinacij        |(VS)         |      |
 |             |diplomirana      |      |
 |             |organizatorka turizma |      |
 |             |(VS)         |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |Mediacija v turizmu   |diplomirani mediator v|dipl. med. |
 |             |turizmu (VS)     |v turiz.  |
 |             |diplomirana mediatorka|(VS)    |
 |             |v turizmu (VS)    |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |Poslovni sistemi v    |diplomirani      |dipl. org. |
 |turizmu         |organizator turizma  |turiz. (VS) |
 |             |(VS)         |      |
 |             |diplomirana      |      |
 |             |organizatorka turizma |      |
 |             |(VS)         |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |5. VISOKA ŠOLA ZA    |           |      |
 |ZDRAVSTVO IZOLA     |           |      |
 |– visokošolski strokovni |diplomirani dietetik |dipl.    |
 |študijski program    |(VS)         |dietet.   |
 |Prehransko svetovanje – |diplomirana      |(VS)    |
 |dietetika        |dietetičarka (VS)   |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
* Po 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 137/06) se našteta študijska programa preneseta na Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper.
III. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
 +---------------------------+----------------------+----------+
 |  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |           |     |
 |študijski program, sprejet | Strokovni naslov po |Okrajšava |
 |po Zakonu o visokem šolstvu| Zakonu o strokovnih |     |
 |(Uradni list RS, št. 119/06|  in znanstvenih  |     |
 |  – uradno prečiščeno  |naslovih (Uradni list |     |
 |     besedilo)     |  RS, št. 61/06)  |     |
 |              |           |     |
 |              |           |     |
 +---------------------------+----------------------+----------+
 |1. FAKULTETA ZA      |           |     |
 |HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER |           |     |
 |– magistrski študijski   |magister arheologije |mag.   |
 |programi          |magistrica      |arheol.  |
 |Arheološka dediščina    |arheologije      |     |
 |Sredozemlja        |           |     |
 |              |           |     |
 |              |           |     |
 +---------------------------+----------------------+----------+
 |Filozofija         |magister filozofije  |mag. fil. |
 |              |magistrica filozofije |     |
 +---------------------------+----------------------+----------+
 |              |           |     |
 |Kulturni študiji in    |magister       |mag. kult.|
 |antropologija       |kulturologije in   |in antr. |
 |              |antropologije     |     |
 |              |magistrica      |     |
 |              |kulturologije in   |     |
 |              |antropologije     |     |
 +---------------------------+----------------------+----------+
 |              |           |     |
 |Umetnostnozgodovinska   |magister umetnostne  |mag. um. |
 |dediščina Sredozemlja   |zgodovine       |zgod.   |
 |              |magistrica umetnostne |     |
 |              |zgodovine       |     |
 |              |           |     |
 +---------------------------+----------------------+----------+
 |2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT |           |     |
 |KOPER           |           |     |
 |– magistrski študijski   |magister ekonomije  |mag. ekon.|
 |programi          |magistrica ekonomije |     |
 |Ekonomija za management  |           |     |
 |              |magister managementa |mag.   |
 |              |           |manag.  |
 |Management in organizacija |           |     |
 +---------------------------+----------------------+----------+
 |              |magistrica      |     |
 |              |managementa      |     |
 |Management poslovne    |           |mag. posl.|
 |informatike        |magister poslovne   |inf.   |
 |              |informatike      |     |
 |              |magistrica poslovne  |     |
 |              |informatike      |     |
 |              |           |     |
 +---------------------------+----------------------+----------+
 |Management tehnologij   |magister managementa |mag.   |
 |              |tehnologij      |manag.  |
 |              |magistrica      |tehn.   |
 |              |managementa      |     |
 |              |tehnologij      |     |
 |              |           |     |
 +---------------------------+----------------------+----------+
 |3. PEDAGOŠKA FAKULTETA   |           |     |
 |KOPER**          |           |     |
 |– magistrska študijska   |magister matematike  |mag. mat. |
 |programa          |magistrica matematike |     |
 |Matematične znanosti    |           |     |
 |              |           |     |
 +---------------------------+----------------------+----------+
 |              |           |     |
 |Računalništvo in      |magister inženir   |mag. inž. |
 |informatika        |računalništva in   |rač. in  |
 |              |informatike      |inf.   |
 |              |magistrica inženirka |     |
 |              |računalništva in   |     |
 |              |informatike      |     |
 +---------------------------+----------------------+----------+
 |4. TURISTICA – VISOKA ŠOLA |           |     |
 |ZA TURIZEM PORTOROŽ    |           |     |
 |– magistrski študijski   |           |     |
 |program          |magister turizma   |mag.   |
 |Turizem          |magistrica turizma  |turiz.  |
 |              |           |     |
 +---------------------------+----------------------+----------+
** Po 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 137/06) se našteta študijska programa preneseta na Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper.
IV. UNIVERZA V NOVI GORICI
Strokovni oz. znanstveni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) na predlog senata članice sprejet v senatu Univerze v Novi Gorici, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
IV. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
 +-------------------------+----------------------+------------+
 | VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |           |      |
 |  študijski program,  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
 |  sprejet po Zakonu o  |Zakonu o strokovnih in|      |
 | visokem šolstvu (Uradni | znanstvenih naslovih |      |
 | list RS, št. 119/06 – | (Uradni list RS, št. |      |
 |  uradno prečiščeno  |    61/06)    |      |
 |    besedilo)    |           |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |1. FAKULTETA ZA SLOVENSKE|           |      |
 |ŠTUDIJE STANISLAVA    |           |      |
 |ŠKRABCA         |           |      |
 |– univerzitetna študijska|diplomirani zgodovinar|dipl. zgod. |
 |programa         |(UN)         |(UN)    |
 |Kulturna zgodovina    |diplomirana      |      |
 |             |zgodovinarka (UN)   |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |Slovenistika       |diplomirani slovenist |dipl. slov. |
 |             |(UN)         |(UN)    |
 |             |diplomirana      |      |
 |             |slovenistka (UN)   |      |
 |             |           |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |2. POSLOVNO-TEHNIŠKA   |           |      |
 |FAKULTETA        |           |      |
 |– visokošolski strokovni |diplomirani      |dipl. gosp. |
 |študijski program    |gospodarski inženir  |inž. (VS)  |
 |Gospodarski inženiring  |(VS)         |      |
 |             |diplomirana      |      |
 |             |gospodarska inženirka |      |
 |             |(VS)         |      |
 |             |           |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
 |3. VISOKA ŠOLA ZA    |           |      |
 |VINOGRADNIŠTVO IN    |           |      |
 |VINARSTVO        |           |      |
 |– visokošolski strokovni |diplomirani inženir  |dipl. inž. |
 |študijski program    |vinogradništva in   |vin. (VS)  |
 |Vinogradništvo in    |vinarstva (VS)    |      |
 |vinarstvo        |diplomirana inženirka |      |
 |             |vinogradništva in   |      |
 |             |vinarstva (VS)    |      |
 +-------------------------+----------------------+------------+
IV. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 | VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |            |      |
 |  študijski program,  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
 |  sprejet po Zakonu o  | Zakonu o strokovnih in|      |
 | visokem šolstvu (Uradni | znanstvenih naslovih |      |
 | list RS, št. 119/06 – | (Uradni list RS, št. |      |
 |  uradno prečiščeno  |     61/06)    |      |
 |    besedilo)    |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |1. FAKULTETA ZA SLOVENSKE|            |      |
 |ŠTUDIJE STANISLAVA    |            |      |
 |ŠKRABCA         |            |      |
 |– magistrski študijski  |magister zgodovine   |mag. zgod. |
 |program         |magistrica zgodovine  |      |
 |Kulturna zgodovina    |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |2. POSLOVNO-TEHNIŠKA   |            |      |
 |FAKULTETA        |            |      |
 |– magistrski študijski  |magister gospodarski  |mag. gosp. |
 |program         |inženir        |inž.    |
 |Gospodarski inženiring  |magistrica gospodarska |      |
 |             |inženirka       |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
IV. 3. Znanstveni naslovi po študijskih programih tretje stopnje
 +--------------------------+----------------------+-----------+
 |  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |           |      |
 |študijski program, sprejet| Znanstveni naslov po | Okrajšava |
 |  po Zakonu o visokem  |Zakonu o strokovnih in|      |
 | šolstvu (Uradni list RS, | znanstvenih naslovih |      |
 |  št. 119/06 – uradno  | (Uradni list RS, št. |      |
 |  prečiščeno besedilo)  |    61/06)    |      |
 |             |           |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+----------------------+-----------+
 |1. FAKULTETA ZA      |           |      |
 |PODIPLOMSKI ŠTUDIJ    |           |      |
 |– doktorski študijski  |doktor znanosti    |dr.    |
 |program          |doktorica znanosti  |      |
 |Molekularna genetika in  |           |      |
 |biotehnologija      |           |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+----------------------+-----------+
V. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni naslov je bil na podlagi 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) sprejet v senatu visokošolskega zavoda, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu Zakona o visokem šolstvu k njemu dal soglasje.
V. 1. Strokovni naslovi po študijskih programih prve stopnje
 +--------------------------+---------------------+------------+
 |  VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |           |      |
 |študijski program, sprejet| Strokovni naslov po | Okrajšava |
 |  po Zakonu o visokem  | Zakonu o strokovnih |      |
 | šolstvu (Uradni list RS, |  in znanstvenih  |      |
 |  št. 119/06 – uradno  |naslovih (Uradni list|      |
 |  prečiščeno besedilo)  |  RS, št. 61/06)  |      |
 |             |           |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+---------------------+------------+
 |1. EVROPSKA PRAVNA    |           |      |
 |FAKULTETA V NOVI GORICI  |           |      |
 |– univerzitetni študijski |diplomirani pravnik |dipl. prav. |
 |program          |(UN)         |(UN)    |
 |Pravo           |diplomirana pravnica |      |
 |             |(UN)         |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+---------------------+------------+
 |2. FAKULTETA ZA UPORABNE |           |      |
 |DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI  |           |      |
 |GORICI          |           |      |
 |– univerzitetni študijski |diplomirani     |dipl.    |
 |program          |družboslovec (UN)  |družb. (UN) |
 |Uporabne družbene študije |diplomirana     |      |
 |             |družboslovka (UN)  |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+---------------------+------------+
 |3. GEA COLLEGE – VISOKA  |           |      |
 |ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO,   |           |      |
 |Piran           |           |      |
 |– visokošolska strokovna |diplomirani ekonomist|dipl. ekon. |
 |študijska programa    |(VS)         |(VS)    |
 |Podjetništvo       |diplomirana     |      |
 |             |ekonomistka (VS)   |      |
 |             |           |dipl. ekon. |
 |Računovodstvo       |diplomirani ekonomist|(VS)    |
 |             |(VS)         |      |
 |             |diplomirana     |      |
 |             |ekonomistka (VS)   |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+---------------------+------------+
 |4. MEDNARODNA FAKULTETA ZA|           |      |
 |DRUŽBENE IN POSLOVNE   |           |      |
 |ŠTUDIJE, Celje      |           |      |
 |– univerzitetni študijski |diplomirani ekonomist|dipl. ekon. |
 |program          |(UN)         |(UN)    |
 |Ekonomija v sodobni družbi|diplomirana     |      |
 |             |ekonomistka (UN)   |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+---------------------+------------+
 |5. VISOKA KOMERCIALNA ŠOLA|           |      |
 |CELJE           |           |      |
 |– visokošolski strokovni |diplomirani ekonomist|dipl. ekon. |
 |študijski program     |(VS)         |(VS)    |
 |Komerciala        |diplomirana     |      |
 |             |ekonomistka (VS)   |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+---------------------+------------+
 |6. VISOKA POSLOVNA ŠOLA  |           |      |
 |MARIBOR          |           |      |
 |– visokošolski strokovni |diplomirani ekonomist|dipl. ekon. |
 |študijski program     |(VS)         |(VS)    |
 |Poslovanje        |diplomirana     |      |
 |             |ekonomistka (VS)   |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+---------------------+------------+
 |7. VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN, |           |      |
 |Ljubljana         |           |      |
 |– visokošolski strokovni |diplomirani dizajner |dipl. diz. |
 |študijski program     |(VS)         |(VS)    |
 |Dizajn          |diplomirana     |      |
 |             |dizajnerka (VS)   |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+---------------------+------------+
 |8. VISOKA ŠOLA ZA     |           |      |
 |TEHNOLOGIJE IN SISTEME,  |           |      |
 |Novo mesto        |           |      |
 |– visokošolski strokovni |diplomirani inženir |dipl. inž. |
 |študijski programi    |tehnolog (VS)    |tehn. (VS) |
 |Tehnologije in sistemi  |diplomirana inženirka|      |
 |             |tehnologinja (VS)  |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+---------------------+------------+
 |9. VISOKA ŠOLA ZA     |           |      |
 |UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE |           |      |
 |NOVO MESTO        |           |      |
 |– visokošolski strokovni |diplomirani ekonomist|dipl. ekon. |
 |študijski program     |(VS)         |(VS)    |
 |Upravljanje in poslovanje |diplomirana     |      |
 |             |ekonomistka (VS)   |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+---------------------+------------+
 |10. VISOKA ŠOLA ZA    |           |      |
 |ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE |           |      |
 |– visokošolski strokovni |           |      |
 |študijski program     |diplomirani     |dipl. zn.  |
 |Zdravstvena nega     |zdravstvenik (VS)  |(VS)    |
 |             |diplomirana     |dipl. m. s. |
 |             |medicinska sestra  |(VS)    |
 |             |(VS)         |      |
 |             |           |      |
 +--------------------------+---------------------+------------+
V. 2. Strokovni naslovi po študijskih programih druge stopnje
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 | VISOKOŠOLSKI ZAVOD –  |            |      |
 |  študijski program,  | Strokovni naslov po | Okrajšava |
 |  sprejet po Zakonu o  | Zakonu o strokovnih in|      |
 | visokem šolstvu (Uradni | znanstvenih naslovih |      |
 | list RS, št. 119/06 – | (Uradni list RS, št. |      |
 |  uradno prečiščeno  |     61/06)    |      |
 |    besedilo)    |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |1. EVROPSKA PRAVNA    |            |      |
 |FAKULTETA V NOVI GORICI |            |      |
 |– magistrski študijski  |magister prava     |mag. prava |
 |program         |magistrica prava    |      |
 |Pravo          |            |      |
 |             |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |2. FAKULTETA ZA     |            |      |
 |PODIPLOMSKE DRŽAVNE IN  |            |      |
 |EVROPSKE ŠTUDIJE, Kranj |            |      |
 |– magistrska študijska  |magister javne uprave |mag. jav. |
 |programa         |magistrica javne uprave|upr.    |
 |Javna uprava       |            |      |
 |             |magister mednarodnih in|      |
 |             |diplomatskih študij  |mag. medn. |
 |Mednarodne in diplomatske|magistrica mednarodnih |in dipl.  |
 |študije         |in diplomatskih študij |štud.   |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |3. FAKULTETA ZA UPORABNE |            |      |
 |DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI |            |      |
 |GORICI          |            |      |
 |– magistrski študijski  |magister medkulturnega |mag. medk. |
 |program         |menedžmenta      |menedž.  |
 |Medkulturni menedžment  |magistrica       |      |
 |             |medkulturnega     |      |
 |             |menedžmenta      |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |4. GEA COLLEGE – VISOKA |            |      |
 |ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO,  |            |      |
 |Piran          |            |      |
 |– magistrski študijski  |magister poslovnih ved |mag. posl. |
 |program         |magistrica poslovnih  |ved    |
 |Podjetništvo       |ved          |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |5. MEDNARODNA FAKULTETA |            |      |
 |ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE |            |      |
 |ŠTUDIJE, Celje      |            |      |
 |– magistrski študijski  |magister managementa  |mag.    |
 |program         |magistrica managementa |manag.   |
 |Management znanja    |            |      |
 |             |            |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
 |6. VISOKA ŠOLA ZA    |            |      |
 |UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE|            |      |
 |NOVO MESTO        |            |      |
 |– magistrski študijski  |magister ekonomskih in |mag. ekon. |
 |program         |poslovnih ved     |in posl.  |
 |Upravljanje in poslovanje|magistrica ekonomskih |ved    |
 |             |in poslovnih ved    |      |
 +-------------------------+-----------------------+-----------+
Št. 6033-107/2006/32
Ljubljana, dne 7. februarja 2007
EVA 2007-3211-0012
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost