Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

786. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007, stran 2000.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. seji dne 15. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žirovnica za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega podjetja in javnih zavodov na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun Občine Žirovnica za leto 2007 sestavljajo:
– splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
– posebni del proračuna,
– načrt razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
 +------+------------------------+---------+
 |Konto |Opis          |Proračun |
 |   |            |  2007 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |A.  |BILANCA PRIHODKOV IN  |     |
 |   |ODHODKOV        |     |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |I.  |SKUPAJ PRIHODKI     |     |
 |   |(70+71+72+73+74)    |3.084.429|
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |70  |DAVČNI PRIHODKI     |     |
 |   |(700+703+704+706)    |2.091.157|
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |700  |DAVKI NA DOHODEK IN   |     |
 |   |DOBIČEK         |1.834.644|
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |703  |DAVKI NA PREMOŽENJE   | 248.585 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN|     |
 |   |STORITVE        |  7.928 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |71  |NEDAVČNI PRIHODKI    |     |
 |   |(710+711+712+713+714)  | 382.715 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN |     |
 |   |DOHODKI OD PREMOŽENJA  | 159.677 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |711  |TAKSE IN PRISTOJBINE  |  5.425 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |712  |DENARNE KAZNI      |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |713  |PRIHODKI OD PRODAJE   |     |
 |   |BLAGA IN STORITEV    |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 217.313 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |72  |KAPITALSKI PRIHODKI   |     |
 |   |(720+721+722)      | 298.973 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |720  |PRIHODKI OD PRODAJE   |     |
 |   |OSNOVNIH SREDSTEV    | 156.743 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |722  |PRIHODKI OD PRODAJE   |     |
 |   |ZEMLJIŠČ IN       |     |
 |   |NEMATERIALNEGA     |     |
 |   |PREMOŽENJA       | 142.230 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |73  |PREJETE DONACIJE    |     |
 |   |(730+731)        |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |730  |PREJETE DONACIJE IZ   |     |
 |   |DOMAČIH VIROV      |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |731  |PREJETE DONACIJE IZ   |     |
 |   |TUJINE         |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |74  |TRANSFERNI PRIHODKI   | 311.584 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ |     |
 |   |DRUGIH JAVNOFINANČNIH  |     |
 |   |INSTITUCIJ       | 311.584 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |II.  |SKUPAJ ODHODKI     |     |
 |   |(40+41+42+43)      |3.999.451|
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |40  |TEKOČI ODHODKI     |     |
 |   |(400+401+402+403+409)  | 836.549 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI |     |
 |   |ZAPOSLENIM       | 213.060 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV |     |
 |   |ZA SOCIALNO VARNOST   | 28.302 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |402  |IZDATKI ZA BLAGO IN   |     |
 |   |STORITVE        | 568.229 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |409  |SREDSTVA, IZLOČENA V  |     |
 |   |REZERVE         | 26.958 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |41  |TEKOČI TRANSFERI    |     |
 |   |(410+411+412+413)    | 836.020 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |410  |SUBVENCIJE       | 24.812 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM |     |
 |   |IN GOSPODINJSTVOM    | 365.815 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |412  |TRANSFERI NEPROFITNIM  |     |
 |   |ORGANIZAC. IN USTANOVAM | 217.210 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI   |     |
 |   |TRANSFERI        | 228.183 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |42  |INVESTICIJSKI ODHODKI  |     |
 |   |(420)          |2.185.408|
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |420  |NAKUP IN GRADNJA    |     |
 |   |OSNOVNIH SREDSTEV    |2.185.408|
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI |     |
 |   |(430)          | 141.474 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |431  |INVESTICIJSKI TRANSFERI |     |
 |   |PRAVNIM IN FIZIČNIM   |     |
 |   |OSEBAM         | 100.538 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI |     |
 |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM| 40.936 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK  |     |
 |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. –  |     |
 |   |II.)          |–915.022 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV|     |
 |   |IN NALOŽB        |     |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |75 IV.|PREJETA VRAČILA DANIH  |     |
 |   |POSOJIL IN PRODAJA   |     |
 |   |KAPITALSKIH DELEŽEV   |     |
 |   |(750+751)        |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |750  |PREJETA VRAČILA DANIH  |     |
 |   |POSOJIL         |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |751  |PRODAJA KAPITALSKIH   |     |
 |   |DELEŽEV         |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |44 V. |DANA POSOJILA IN    |     |
 |   |POVEČANJE KAPITALSKIH  |     |
 |   |DELEŽEV (440+441)    |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |440  |DANA POSOJILA      |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |441  |POVEČANJE KAPITALSKIH  |     |
 |   |DELEŽEV         |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |VI.  |PREJETA MINUS DANA   |     |
 |   |POSOJILA IN SPREMEMBE  |     |
 |   |KAPITALSKIH DELEŽEV   |    0 |
 |   | (IV. – V.)       |     |
 +------+------------------------+---------+
 |VII. |SKUPNI PRESEŽEK     |     |
 |   |(PRIMANJKLJAJ) TER SALDO|     |
 |   |PREJETIH IN DANIH    |     |
 |   |POSOJIL (I. + IV.) –  |     |
 |   |(II. + V.)       |–915.022 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |C.  |RAČUN FINANCIRANJA   |     |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |50  |ZADOLŽEVANJE (500)   |     |
 |VIII. |            |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE   |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |55 IX.|ODPLAČILA DOLGA (550)  |    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA|    0 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE    |    0 |
 |   | (VIII.-IX.)      |     |
 +------+------------------------+---------+
 |XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) |     |
 |   |SREDSTEV NA RAČUNIH   |     |
 |   |(III.+VI.+X) =     |     |
 |   |(I.+IV.+VIII.) –    |     |
 |   |(II.+V.+IX.)      |–915.022 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |   |STANJE SREDSTEV NA   |     |
 |   |RAČUNIH OB KONCU    |     |
 |   |PRETEKLEGA LETA     | 915.027 |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
 |   |– OD TEGA PRESEŽEK   |     |
 |   |FINANČNE IZRAVNAVE IZ  |     |
 |   |PRETEKLEGA LETA     |     |
 |   |            |     |
 +------+------------------------+---------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žirovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– turistična taksa,
– koncesijska dajatev od iger na srečo,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarna taksa,
– prispevki občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
– vsi transferni prihodki.
Pravice porabe na proračunski postavki 0605 Rezerva za odpravo nesorazmerij pri plačah, ki niso porabljena v tekočem letu, se za isti namen prenesejo v naslednje proračunsko leto.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in s tem odlokom lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe pa župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(nakup nepremičnin)
Župan je pooblaščen za nakup nepremičnin do vrednosti 10.000 EUR za posamezni namen. O nakupu nepremičnin na podlagi pooblastila župan obvesti občinski svet, na prvi seji po sklenitvi pravnega posla.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, letno ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prav tako omejitev ne velja za obveznosti prevozov šolskih otrok, vzdrževanja gozdnih cest, vzdrževanja občinskih cest in izdajanja občinskega časopisa.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna in sicer brez soglasja občinskega sveta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 4.173 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 10 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se v letu 2007 ne bo zadolževala.
Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnega podjetja)
Javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žirovnica v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0025/2006
Žirovnica, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost