Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

752. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007, stran 1963.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 4. seji dne 15. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2007 določajo proračun, izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 +---------------------------------+-----------+
 |A. BILANCA PRIHODKOV IN     |      |
 |ODHODKOV             |  V EUR |
 |                 |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |S K U P A J P R I H O |      |
 |  |   |D K I         |      |
 |  |I.  |(70+71+72+73+74)   | 13.904.468|
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |TEKOČI PRIHODKI    |      |
 |  |   |(70+71)        | 9.012.709 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |DAVČNI PRIHODKI    |      |
 |70 |   |(700+703+704+706)   | 7.642.825 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |DAVKI NA DOHODEK IN  |      |
 |700 |   |DOBIČEK        | 6.950.592 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |703 |   |DAVKI NA PREMOŽENJE  | 619.046 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO |      |
 |704 |   |IN STORITVE      |  73.187 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |706 |   |DRUGI DAVKI      |      |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |NEDAVČNI PRIHODKI   |      |
 |71 |   |(710+711+712+713+714) | 1.369.884 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU  |      |
 |710 |   |IN DOHODKI OD PREM.  | 366.976 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |711 |   |TAKSE IN PRISTOJBINE |  15.590 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |712 |   |DENARNE KAZNI     |  8.367 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |PRIHODKI OD PRODAJE  |      |
 |713 |   |BLAGA IN STORITEV   |  32.966 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |DRUGI NEDAVČNI    |      |
 |714 |   |PRIHODKI       | 945.985 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |KAPITALSKI PRIHODKI  |      |
 |72 |   |(720+721+722)     | 2.218.820 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |PRIHODKI OD PRODAJE  |      |
 |720 |   |OSNOVNIH SREDSTEV   | 1.945.702 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |PRIHODKI OD PRODAJE  |      |
 |  |   |ZEMLJIŠČ IN NEMAT.  |      |
 |722 |   |PREMOŽ.        | 273.118 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |PREJETE DONACIJE   |      |
 |73 |   |(730+731)       |   292 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |PREJETE DONACIJE IZ  |      |
 |730 |   |DOMAČIH VIROV     |   292 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |74 |   |TRANSFERNI PRIHODKI  | 2.672.647 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |TRANSFERNI PRIHODKI  |      |
 |  |   |IZ DRUGIH JAVNOFIN.  |      |
 |740 |   |INST.         | 2.521.810 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |PREJETA SRED.IZ    |      |
 |  |   |DRŽ.PR.IZ       |      |
 |741 |   |SRED.PRORAČUNA EU   | 150.837 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |S K U P A J O D H O D |      |
 |  |II. |K I (40+41+42+43)   | 16.809.297|
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |TEKOČI ODHODKI    |      |
 |40 |   |(400+401+402+403+409) | 3.116.035 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |PLAČE IN DRUGI    |      |
 |400 |   |IZDATKI ZAPOSLENIM  | 579.514 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |PRISPEVKI       |      |
 |  |   |DELODAJALCEV ZA    |      |
 |401 |   |SOCIALNO VAR.     |  95.113 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN  |      |
 |402 |   |STORITVE       | 2.217.262 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |PLAČILA DOMAČIH    |      |
 |403 |   |OBRESTI        |  23.846 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V |      |
 |409 |   |REZERVE        | 200.300 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |TEKOČI TRANSFERI   |      |
 |41 |   |(410+411+412+413)   | 3.443.458 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |410 |   |SUBVENCIJE      |  43.113 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |TRANSFERI       |      |
 |  |   |POSAMEZNIKOM IN    |      |
 |411 |   |GOSPODINJSTVOM    | 1.798.956 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM |      |
 |412 |   |ORG.IN USTANOVAM   | 605.573 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI  |      |
 |413 |   |TRANSFERI       | 995.816 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI |      |
 |42 |   |(420)         | 9.040.693 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |NAKUP IN GRADNJA   |      |
 |420 |   |OSNOVNIH SREDSTEV   | 9.040.693 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |INVESTICIJSKI     |      |
 |43 |   |TRANSFERI (430)    | 1.209.111 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |INVEST.TR.PRAVNIM IN |      |
 |  |   |FIZIČNIM OSEBAM,KI  |      |
 |431 |   |NISO PR.UPOR.     | 1.109.628 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |INVEST.TR.PRORAČUNSKIM|      |
 |432 |   |UPORABNIKOM      |  99.483 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK |      |
 |  |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – |    – |
 |  |III. |II.)         |2.904.829 |
 |  |   |           |      |
 +---------------------------------------------+
 |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |
 |                       |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |75 |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH |      |
 |  |   |POSOJIL IN PRODAJA  |      |
 |  |   |KAPIT. DELEŽEV    |      |
 |  |   |(750+751+752)     |    – |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |750 |   |PREJETA VRAČILA DANIH |      |
 |  |   |POSOJIL        |      |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |751 |   |PRODAJA KAPITALSKIH  |      |
 |  |   |DELEŽEV        |      |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |752 |   |KUPNINE IZ NASLOVA  |      |
 |  |   |PRIVATIZACIJE     |      |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |           |      |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |DANA POSOJILA IN   |      |
 |  |   |POVEČANJE KAPIT.   |      |
 |44 |V.  |DELEŽEV        |    – |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |440 |   |DANA POSOJILA     |      |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH |      |
 |441 |   |DELEŽEV        |      |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |PORABA SREDSTEV    |      |
 |  |   |KUPNIN IZ NASLOVA   |      |
 |442 |   |PRIVATIZ.       |      |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |VI. |PREJETA MINUS DANA  |      |
 |  |   |POSOJ.IN SPR.KAP.DEL. |      |
 |  |   |(IV.-V.)       |    – |
 |  |   |           |      |
 +---------------------------------------------+
 |C. RAČUN FINANCIRANJA            |
 |                       |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |50 |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)  | 1.222.667 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |500 |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE  | 1.222.667 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |55 |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550) | 100.345 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA  |      |
 |550 |   |DOLGA         | 100.345 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |SPREMEMBA STANJA   |      |
 |  |   |SRED.NA RAČ      |    – |
 |  |IX. |.(I+IV+VII-II-V-VIII) |1.782.507 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE   |      |
 |  |   |(VII-VIII)      | 1.122.322 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |NETO FINANCIRANJE   |      |
 |  |XI. |(VI+VII-VIII-IX)   | 2.904.829 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
 |  |   |STANJE SREDSTEV NA  |      |
 |  |   |RAČUNIH DNE 31.12.  |      |
 |  |   |PRET.LETA       | 1.782.507 |
 |  |   |           |      |
 +----+-----+----------------------+-----------+
Zmanjšanje sredstev na računu (proračunski primanjkljaj) se krije iz prenesenih sredstev iz leta 2006 v ocenjeni višini 1.782.507 evrov (1.773.977 evrov občinski prenos in 8.580 evrov prenos krajevnih skupnosti).
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2007 do leta 2010 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica www.ilirska-bistrica.si.
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov neposrednih proračunskih porabnikov.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. republiška sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
4. lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
5. donacije,
6. sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte, za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, odločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati podatke in poročila tudi med letom.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana to stori Občinski svet.
6. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk posameznega podprograma.
Prerazporejanje je možno le v okviru posameznega podprograma, s tem da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne načrtovane aktivnosti, iz katere se prerazporejajo sredstva.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo prerazporeditve tudi med proračunskimi postavkami, s tem da upoštevajo namenskost sredstev v skladu s 14. členom tega odloka.
Ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe in obratno.
Izjemoma se lahko v letu 2007 prerazporejajo sredstva tudi med posameznima področjema proračunske porabe in sicer za sredstva za subvencioniranje obrestne mere za kredite na področju malega gospodarstva in kmetijstva ter sredstva za financiranje javnih del s sredstvi za delovanje javnih zavodov in nepridobitnih organizacij.
Na predlog predlagateljev finančnega načrta neposrednega uporabnika:
– župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave,
– predsednik krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna oziroma veljavni proračun.
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
Krajevna skupnost lahko opravlja prerazporeditve za sredstva iz 14. člena tega odloka in za lastna sredstva, ki niso strogo namenska.
Vsako prerazporeditev krajevna skupnost v 5 dneh posreduje Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica.
7. člen
V skladu z 51. členom ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2008 za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 30% skupnih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2007, v letu 2008 10% navedenih skupnih pravic porabe, v letu 2009 v višini 10% navedenih skupnih pravic porabe, v letu 2010 v višini 10% navedenih skupnih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2008, 2009 in 2010 za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme v letu 2007 presegati letno 30% skupnih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2007.
Specifikacija prevzetih obveznosti za leto 2007 in obveznosti prevzetih s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, je priloga proračuna.
Prevzete obveznosti, iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
8. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika – župan lahko spreminja vrednost projektov v finančnem načrtu in v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v finančni načrt in načrt razvojnih programov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
V skladu z 42. členom ZJF se s proračunom predvidi splošna proračunska rezervacija, ki sme znašati največ 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija za leto 2007 je opredeljena v višini 216.922 evrov, kar znaša 1,6% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom, ipd. v višini 12.449 evrov, s tem da župan lahko podeli za posamezni namen največ 626 evrov,
– za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, priprave dokumentacije za razpise, ipd., za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, se načrtuje sredstva v višini 20.865 evrov; za vsak posamezni namen lahko župan uporabi največ 8.346 evrov brez soglasja občinskega sveta;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se načrtuje sredstva v višini 183.609 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o porabi obvešča občinski svet.
10. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 16.692 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa župan odloča o uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev proračunske rezerve, ki znaša vključno z nerazdeljenimi sredstvi obvezne rezerve iz preteklega leta 29.746 evrov.
O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
11. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako investicijska kot tekoča) oddajati skladno s predpisi o javnem naročanju.
12. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708), objavljen v Uradnem listu RS, št. 126/06.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
13. člen
Na podlagi 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) lahko krajevne skupnosti sklenejo pravne posle brez predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posamezno krajevno skupnost in sicer največ do 20.864 evrov za posamični namen.
Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka tega člena, so nični.
14. člen
Sredstva, ki jih krajevna skupnost prejme iz proračuna občine, so namenska.
Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za druge namene in sicer v naslednjih primerih:
– sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost nameni za druge namene – te določi v svojem načrtu,
– sredstva za zimsko službo, ki jih v tekočem letu ni porabila, lahko nameni za druge namene – te določi v finančnem načrtu prihodnjega leta,
– sredstva na računu leta 2006, ki so bila namenjena za tekoče naloge in sicer za funkcioniranje, zimsko službo in zelene površine lahko nameni za določene naloge, ki jih opredeli v finančnem načrtu 2007,
– lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo namenska – namen določi v finančnem načrtu 2007.
V primeru, da občinska uprava ali organ pristojen za nadzor ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave nepravilnosti.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
– začasno zmanjša porabo sredstev oziroma zadrži izplačila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine, določene v 10. členu tega odloka,
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu s predpisi in tem odlokom,
– daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz 13. člena tega odloka,
– odloča o prerazporeditvah v skladu s 6. in 9. členom tega odloka,
– o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu,
– o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet.
16. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik krajevne skupnosti.
17. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
18. člen
V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZJF), lahko župan dolžniku do višine 418 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Zadolženost občine na dan 1. 1. 2007 znaša 22,5%.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 1.222.667 evrov, in sicer za naslednje investicije:
+-----------------------------+----------+
|Izgradnja Osnovne šole    |     |
|Jelšane           |  500.751|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|ČN Hrušica          |  83.459|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|Komunalna ureditev S-13   |     |
|(vodovodno in kanalizacijsko |     |
|omrežje           |  125.188|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|Vodovod Topolc        |  33.383|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|Rekonstrukcija vodovoda   |     |
|Novokračine, Sušak, MP    |  125.188|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|Posodobitev črpališča    |     |
|Kraljevi hrib – delno    |  83.458|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|Sanacija sanitarij in    |     |
|instalacij v OŠ Dragotin   |     |
|Kette            |  271.240|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|S k u p a j         | 1.222.667|
|               |     |
+-----------------------------+----------+
20. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2007 zadolžijo do višine 125.188 evrov.
Pravne osebe javnega sektorja se lahko zadolžijo le s soglasjem župana.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-102/2006
Ilirska Bistrica, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.