Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

719. Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (uradno prečiščeno besedilo) (ZZSV-UPB1), stran 1853.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. februarja 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ, ki obsega:
– Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ – ZZSV (Uradni list RS, št. 45/92 z dne 21. 9. 1992),
– Zakon o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ – ZZSV-A (Uradni list RS, št. 18/01 z dne 14. 3. 2001),
– Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji – ZUTPG (Uradni list RS, št. 114/06 z dne 9. 11. 2006) in
– Zakon o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ – ZZSV-B (Uradni list RS, št. 129/06 z dne 12. 12. 2006).
Št. 172-01/92-4/28
Ljubljana, dne 1. februarja 2007
EPA 1194-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Z A K O N
O ZAGOTAVLJANJU SOCIALNE VARNOSTI SLOVENSKIM DRŽAVLJANOM, KI SO UPRAVIČENI DO POKOJNIN IZ REPUBLIK NEKDANJE SFRJ uradno prečiščeno besedilo (ZZSV-UPB1)
1. člen
Državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je uveljavil pravico do pokojnine v kateri od republik nekdanje SFRJ (V nadaljnjem besedilu: upravičenec), ima pravico do dodatka k pokojnini po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: dodatek).
2. člen
Dodatek se odmeri od osnove, ki se določi v znesku pokojnine, ki je upravičencu šla za september 1991, in poračuna v slovenske tolarje v razmerju 1 : 1.
3. člen
Dodatek se odmeri v višini razlike med usklajenim zneskom osnove in tolarsko protivrednostjo zneska pokojnine, ki jo je upravičencu dolžan izplačati nosilec zavarovanja iz katere od drugih republik nekdanje SFRJ za tekoči mesec.
4. člen
V primeru, da nosilec zavarovanja iz katere od republik nekdanje SFRJ upravičencu ne nakaže pokojnine za določen mesec, se mu dodatek odmeri v višini osnove.
V primeru iz prejšnjega odstavka je upravičenec v osmih dneh po prejemu dolžan zavodu povrniti znesek pokojnine, ki mu jo za navedeni mesec naknadno nakaže nosilec zavarovanja iz druge republike nekdanje SFRJ.
4.a člen
Upravičencu, ki je pridobil pravico do pokojnine pri nosilcu obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v kateri od držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ, v obdobju od 1. 10. 1991 dalje, se dodatek odmeri od osnove v višini pokojnine, ki bi se mu odmerila po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od najnižje pokojninske osnove.
4.b člen
Upravičenec, ki je pridobil pravico do pokojnine v kateri od drugih držav na območju nekdanje SFRJ, ki poleg pokojnine ne izplačuje dodatka za pomoč in postrežbo ter letnega dodatka tistim, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo ter letnega dodatka pod pogoji in v višini, kot je določena za uživalce pokojnin, ki so bile uveljavljene pri slovenskem nosilcu zavarovanja.
5. člen
Dodatek odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Pravica do dodatka se pridobi na podlagi zahtevka, ki ga upravičenec vloži pri zavodu.
Zahtevku mora upravičenec priložiti kopijo odločbe o priznanju pravice do pokojnine in dokazilo o državljanstvu.
Stalno prebivališče upravičenec dokazuje z osebno izkaznico.
6. člen
Pravica do dodatka gre upravičencu od 1. avgusta 1992 dalje, če vloži zahtevo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, sicer pa od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve.
7. člen
Sredstva za izplačevanje dodatkov se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije sklene z zavodom pogodbo o obračunavanju in plačevanju obveznosti iz tega zakona.
Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ – ZZSV (Uradni list RS, št. 45/92) vsebuje naslednjo končno določbo:
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ – ZZSV-A (Uradni list RS, št. 18/01)) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Zakon o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ – ZZSV-B (Uradni list RS, št. 129/06) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
2. člen
Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo iz 4.b člena zakona gre upravičencu od uveljavitve tega zakona, če vloži zahtevo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, sicer pa od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve.
Pravica do letnega dodatka iz 4.b člena zakona gre upravičencu od začetka prvega koledarskega leta po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.