Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007

Kazalo

455. Pravilnik o pogojih za opravljanje del zunaj Carinske uprave Republike Slovenije, stran 1280.

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s 100. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje del zunaj Carinske uprave Republike Slovenije
1. člen
Uradniki carinske službe (v nadaljnjem besedilu: uradniki) imajo zaradi posebnosti dela v carinski službi posebne odgovornosti in obveznosti, zato veljajo za njihovo delo in dejavnosti zunaj organa carinske službe posebne omejitve in prepovedi.
2. člen
Ta pravilnik določa, katerih del uradniki carinske službe ne smejo opravljati.
3. člen
Uradniki ne smejo:
– biti člani uprave ali nadzornega sveta gospodarske družbe, družbeniki v osebnih družbah ali samostojni podjetniki posamezniki;
– opravljati del, ki so nezdružljiva z opravljanjem dejavnosti carinske službe.
4. člen
Prepoved članstva v upravi ali nadzornih svetih družb ne velja za uradnike, ki jih v te organe imenuje država kot svoje predstavnike.
5. člen
Z opravljanjem dejavnosti carinske službe niso združljiva zlasti naslednja dela:
– opravljanje špediterske in prevozniške dejavnosti v mednarodnem prometu;
– opravljanje trgovinske in gostinske dejavnosti oziroma storitev;
– opravljanje svetovanja z zunanjetrgovinskega, špediterskega in carinskega področja;
– opravljanje akviziterstva z uvoženimi izdelki;
– opravljanje varovanja ljudi in premoženja, izterjevanja dolgov, detektivske dejavnosti ter redarske dejavnosti;
– delo v tujini in za tuje pravne osebe ter zastopstvo tujih pravnih oseb;
– posredovanje in sklepanje pogodb na področju zavarovalništva;
– opravljanje dejavnosti menjalnic, posojilnic, zastavljalnic in drugih oblik finančnega posredništva;
– opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti ter svetovanje na tem področju.
6. člen
Preden začne uradnik opravljati dejavnost, ki ni navedena v prejšnjem členu in za katero meni, da bi bila ali bi utegnila biti nezdružljiva z opravljanjem dejavnosti carinske službe, o tem pisno obvesti generalnega direktorja carinske uprave.
Če generalni direktor carinske uprave presodi, da je opravljanje dejavnosti nezdružljivo z opravljanjem dejavnosti carinske službe, o tem odloči s sklepom.
Generalni direktor carinske uprave izda sklep v 30 dneh od dneva prejema obvestila.
Kadar generalni direktor carinske uprave ne izda sklepa v roku, navedenem v prejšnjem odstavku, se šteje, da je opravljanje dejavnosti združljivo z opravljanjem dejavnosti carinske službe.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za opravljanje del zunaj carinske uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 37/00).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-08-11/2005/13
Ljubljana, dne 19. januarja 2007
EVA 2006-1611-0214
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance