Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

437. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, stran 1015.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, in UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 3. seji dne 25. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 95/99, 65/01) se v 8. členu v drugi alineji prvega odstavka beseda »pet« nadomesti z besedo »trije«.
V tretjem odstavku se beseda »petih« nadomesti z besedo »treh«.
V petem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: »Od treh predstavnikov staršev mora biti en predstavnik iz vzgojno-varstvene enote.«
2. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka oziroma učenca.«
3. člen
V 14. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se po novem glasita:
»Ravnatelja šole imenuje svet šole s sklepom na podlagi mnenja vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, mnenja ustanovitelja šole, mnenja sveta staršev in mnenja ministra. Učiteljski in vzgojiteljski zbor glasuje o tem mnenju tajno. Ustanovitelj občine in svet staršev morata mnenje obrazložiti.
Če učiteljski in vzgojiteljski zbor, svet staršev in ustanovitelj šole na dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet imenuje ravnatelja brez tega mnenja.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«
4. člen
V 15. členu se v drugem odstavku besedi »štiri leta« nadomestita z besedama »pet let«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ravnatelja razrešuje svet šole. Razloge za predčasno razrešitev in postopek razrešitve določa zakon.«
5. člen
Določbe 1. člena se začnejo uporabljati s potekom mandata sedanjemu svetu šole.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-0001/99-004
Žirovnica, dne 25. januarja 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost