Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007

Kazalo

298. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ribnica za leto 2007, stran 654.

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 13. člena Statuta Območne obrtne zbornice Ribnica, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Ribnica dne 5. 5. 2005, je skupščina Območne obrtne zbornice Ribnica na 1. korespondenčni seji dne 10. 1. 2007 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ribnica za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ribnica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v enaki višini, kot je bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v enaki višini, kot je bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti, plačuje članarino v enaki višini, kot je bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) plačuje članarino v enaki višini, kot je bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– prostovoljni član, v višini 5.088,00 SIT mesečno, oziroma 21,23 evrov mesečno preračunano v evre po tečaju zamenjave.
Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za mesec november 2006) je določila skupščina Območne obrtne zbornice Ribnica dne 3. 2. 2006 s Sklepom o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ribnica za leto 2006, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006, in je sestavni del tega sklepa.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Obrtna zbornica Slovenije člane s pisnim obvestilom oziroma odločbo seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210, odprt pri Deželni banki Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Ribnica.
O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča upravni odbor Območne obrtne zbornice Ribnica. Predlog za zmanjšanje ali odpis članarine po tem sklepu pripravi in posreduje upravnemu odboru OZS skupaj z mnenjem, ki pa za odločitev upravnega odbora OZS ni obvezujoče.
VIII.
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi pooblastila Območne obrtne zbornice Ribnica izdaja skupna obvestila oziroma odločbe o odmeri članarine ter opravlja druga dela za OOZ Ribnica povezana s pobiranjem članarine.
Št. 1/SKLEP/2007
Ribnica, dne 10. januarja 2007
Predsednik skupščine
OOZ Ribnica
Franc Vesel l.r.