Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998

Kazalo

2959. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Odranci, stran 4795.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 14/97) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95 in 12/96) je Občinski svet občine Odranci na 12. izredni seji dne 10. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Odranci
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov voline kampanje za lokalne volitve v Občini Odranci.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovnitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volinih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Odranci v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 203-12/98
Odranci, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.