Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007

Kazalo

242. Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca, stran 626.

Na podlagi 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 61/06), izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve naslednji
P R A V I L N I K
o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic
v primeru insolventnosti delodajalca
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino obrazca zahteve za uveljavitev pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in dokumentacijo, ki jo je treba priložiti obrazcu.
2. člen
V skladu z Zakonom o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zakon) vloži upravičenec zahtevo Javnemu jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) preko pristojne območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) po sedežu delodajalca oziroma pristojne za delavca v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, če ima delodajalec sedež v eni od ostalih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.
3. člen
(1) Upravičenec vloži zahtevo na obrazcu JS-005-Z, ki je priloga I tega pravilnika.
(2) Zahteva vsebuje:
– dokazilo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
– potrdilo o višini njegove terjatve,
– fotokopijo transakcijskega računa oziroma nerezidenčnega računa tujca.
(3) V primeru, da ima delodajalec sedež v eni od ostalih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, mora upravičenec zahtevi poleg dokumentacije iz prejšnjega odstavka priložiti tudi:
– fotokopijo pogodbe o zaposlitvi.
(4) Dokazi iz druge alinee drugega odstavka tega člena se predložijo na obrazcu JS-006-P, ki je priloga II tega pravilnika, oziroma v obliki računalniškega zapisa.
4. člen
Obrazca iz prejšnjega člena sta brezplačno dostopna pri zavodu, sedežu sklada in na spletni strani sklada.
5. člen
Upravičenec mora zahtevi iz 3. člena tega pravilnika priložiti tudi:
1. v primeru stečajnega postopka – dokaz, da je svoje pravice prijavil v rokih in na način, določen v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96 – odločba US, 39/97 in 52/99, 10/06 – odločba US), za prijavljanje terjatev razen, če je bil stečajni postopek zaključen, ne da bi bila opravljena delitev upnikov, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ni zadoščalo niti za stroške stečajnega postopka oziroma je bilo neznatne vrednosti;
2. v primeru prisilne poravnave – dokaz, da je zahteval varstvo svojih pravic v rokih in na način, določen v predpisih, ki urejajo delovna razmerja, če mu pravice niso bile priznane v skladu s temi predpisi;
3. v primeru, da je v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, v kateri ima delodajalec sedež, uveden postopek insolventnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. junija 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L št. 160 z dne 30. junija 2000, str. 1) in Uredbo Sveta (ES) št. 603/2005 z dne 12. aprila 2005 o spremembi seznamov postopkov v primeru insolventnosti, likvidacijskih postopkov in upraviteljev v prilogah A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L št. 100 z dne 20. aprila 2005, str. 1) – dokaz, da je v skladu z določili postopka insolventnosti, ki je bil uveden v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, prijavil svojo terjatev.
6. člen
Sklad lahko na zahtevo upravičenca izda potrdilo o izplačanih nadomestilih in pravicah po zakonu.
7. člen
Sklad izda in natisne obrazce iz tega pravilnika v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku uveljavljanja pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca (Uradni list RS, št. 40/03).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za upravičence, ki jim je delovno razmerje prenehalo po 28. juniju 2006.
Št. 01701-28/2006
Ljubljana, dne 9. januarja 2007
EVA 2007-2611-0060
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti