Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998

Kazalo

2947. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in oglasov na območju Občine Metlika, stran 4783.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Metlika na 36. seji dne 27. avgusta1998 sprejel
O D L O K
o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in oglasov na območju Občine Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje in upravljanje objektov in naprav za nameščanje obvestil in reklam v obliki plakatov, napisov, znakov, svetlobnih napisov, transparentov, tabel, panojev, simbolov idr. (v nadaljevanju: oglasni objekti).
II. VRSTE OGLASNIH OBJEKTOV
2. člen
Oglasni objekti so stalni, začasni in prenosni. Stalni oglasni objekti so: oglasni stebri, oglasne stene, vgrajene table, na steno pritrjene vitrine, okviri, panoji in elektronske table, na kandelabre pritrjeni okviri in table ter prostostoječi panoji.
Prenosni reklamni objekti so: prenosni panoji in transparenti ter napisi na javnih in drugih vozilih.
Začasni oglasni objekti so po obliki in vsebini enaki kot stalni oglasni objekti in so postavljeni za določen čas in za namen volilne kampanje.
Obrazložitev izrazov:
– oglas je slika, beseda ali druga oblika izražanja, ki opozarja na izdelek, dejavnost ali dogodek,
– obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stvari ali dogodku,
– jumbo pano je pano velikih dimenzij,
– obvestilna tabla je plošča, na kateri je napisano ali nameščeno obvestilo o lokaciji podjetja ali firme in njihovi dejavnosti ter ime ulice,
– oglasna tabla je plošča, na kateri je napisana ali nameščena reklama za firmo, izdelek ali dogodek,
– oglasni steber je steber, na katerega se lepijo ali nameščajo reklame,
– svetlobni pano je način oglaševanja, kjer je obvestilo osvetljeno in vidno tudi ponoči,
– transparent je kos blaga ali drugega materiala ali plošča z napisom ali sliko za javno izražanje, sporočanje ali oglaševanje,
– oglasni pano je plošča, na katero se pritrdijo ali nalepijo oglasni plakati ali predmeti. Panoji so lahko prostostoječi ali pritrjeni na steno objekta.
3. člen
Glede na velikost in obliko ločimo naslednje oglasne objekte:
– jumbo panoje dimenzij 5,1 m x 2,4 m in 3 m x 4 m,
– prostostoječe in stenske oglasne table do velikosti 6 m2,
– obvestilne table do 0,5 m2,
– oglasna stojala velikosti do 0,5 m2,
– oglasne stebre,
– svetlobne panoje velikosti do 3 m2,
– transparente in zastave,
– oglasne table na kandelabrih velikosti do 1,1 m2,
– obvestilne table z označbo ulic do velikosti 0,1 m2 oziroma obvestilne table z označbo ulic na kandelabrih do velikosti 0,2 m2.
III. POSTAVLJANJE OGLASNIH OBJEKTOV
4. člen
Stalne in začasne oglasne objekte je dovoljeno postavljati, pritrditi ali vgraditi na mestih, ki so določena v grafičnem prikazu območij, kjer je dovoljeno postavljanje oglasnih objektov, ki je sestavni del odloka in je na vpogled na občinski upravi.
5. člen
Jumbo panoje lahko postavljajo in nanje nameščajo obvestila in oglase le pravne in fizične osebe, ki so na podlagi pogodbe z Občino Metlika pridobile pravico postavljanja in upravljanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Ostale oglasne objekte na zemljiščih, ki so v lasti občine, lahko postavlja in upravlja z njimi pravna ali fizična oseba, ki jo pooblasti občina.
Po prenehanju pravice postavljanja in upravljanja oglasnega objekta, ga mora izvajalec v roku 8 dni odstraniti. Kolikor se le-ta ne odstrani v predpisanem roku, ga na njegove stroške odstrani občina.
6. člen
Stalne in prenosne oglasne objekte lahko postavijo tudi pravne osebe in posamezniki na lastnih objektih oziroma na funkcionalnih zemljiščih, vendar le v skladu s tem odlokom.
7. člen
Izvajalci so dolžni oglasne objekte redno vzdrževati in jih po potrebi obnavljati. Na oglasnih objektih ter na plakatih, ki so nameščeni na teh objektih, mora biti na vidnem mestu označena firma oziroma ime izvajalcev.
IV. POGOJI ZA POSTAVITEV OGLASNIH OBJEKTOV
8. člen
Prostostoječih panojev ni možno postaviti ali pritrditi v naslednjih primerih:
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje; izjemoma je dovoljena postavitev na parcelno mejo,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt,
– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno veduto mesta, kompleks ali objekt,
– na zelenicah, v parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke; izjemoma se dovoli le postavitev začasnih,
– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali oglasne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost,
– v cestnem svetu kategoriziranih cest, razen če se za postavitev pridobi soglasje oziroma dovoljenje upravljalca objekta,
– na mestih, kjer postavitev zakriva ostala javna obvestila,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja, spomenike ali druge pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bo postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšanja pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,
– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
9. člen
Fiksnih oglasnih objektov (tabel, panojev) ni možno nameščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah in drugih objektih in drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost oglasnega objekta presega 1/2 površine fasade.
10. člen
Za postavitev table ali panoja ob kategoriziranih cestah ali mestnih ulicah je potrebno pridobiti soglasje upravljalca teh cest.
11. člen
Z barvo kot oglasnim sporočilom je možno označiti objekte ali dele objekta v soglasju vseh lastnikov in uporabnikov objekta in občine, ob upoštevanju estetskih kriterijev.
12. člen
Svetlobne panoje je dopustno postaviti ali namestiti le znotraj ureditvenih območij naselij oziroma mesta Metlika. Za vsako postavitev svetlobnega panoja daje soglasje občina.
V. OBLIKA IN VSEBINA OGLASNIH OBJEKTOV
13. člen
Največja dovoljena velikost oglasnih tabel in panojev je 6m2 (3 x 2), jumbo panojev pa 5,1 m x 2,4 m oziroma 3 m x 4 m. Oblika je lahko kvadratna ali pravokotna (pokončna ali ležeča). Največja višina oglasne table ne sme presegati 1,7 m, skupna višina s podstavkom pa ne sme biti višja od 3 m.
14. člen
Na enem mestu je lahko postavljeno več oglasnih panojev, ki morajo biti ločeni med seboj.
Manjše obvestilne table morajo biti združene tako, da je na enem drogu ali kandelabru več enakih tabel. Na kandelabru je lahko poleg oglasne table tudi obvestilna tabla z označbo ulic, ki mora biti pod oglasno tablo in enake širine kot le-ta.
15. člen
Obveščanje in oglaševanje na oglasnih objektih se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami.
VI. IZDAJANJE DOVOLJENJ
16. člen
Za postavitev, vgraditev ali pritrditev stalnih in začasnih oglasnih objektov je potrebno dovoljenje pristojnega organa ter soglasje občine.
Za postavitev prenosnih oglasnih objektov je potrebna priglasitev pristojnemu organu ter soglasje občine. Obvestilne table lahko postavlja samo od strani občine pooblaščena organizacija, stroški postavitve in vzdrževanja bremenijo investitorja.
17. člen
Za postavitev oglasnih objektov je potrebno pridobiti dovoljenje od organizacije za vzdrževanje cest, če le-ta posega v cestni svet ali postavitev vpliva na prometno varnost.
18. člen
Dovoljenje se izda za določen čas oziroma največ za eno leto. Pred pretekom določenega časa, se dovoljenje lahko prekliče, če to zahtevajo novo nastale prometne ali druge razmere, če znak ni več primeren ali potreben, če se primerno ne vzdržuje sam ali bližnja okolica, ali niso izpolnjeni drugi pogoji iz dovoljenja in soglasja občine.
VII. ODSTOPANJA
19. člen
Izjemoma je možno postaviti tudi oglasne objekte in jumbo panoje izven lokacij določenih v grafičnem delu odloka, vendar le za določen čas in ob izjemnih prireditvah (volitve, kulturne, športne in druge prireditve, ki promovirajo občino), ob splošnih pogojih iz tega odloka.
VIII. PREHODNA DOLOČBA
20. člen
Za vse oglasne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni na območju občine, si morajo investitorji pridobiti ustrezno dovoljenje in soglasje občine, najkasneje v treh mesecih po sprejetju tega odloka. Kolikor si investitor ne pridobi ustreznega dovoljenja in soglasja, oziroma ne krije stroškov vzdrževanja, občina po predhodnem obvestilu in določitvi roka za odstranitev oziroma pokritja stroškov vzdrževanja, odstrani oglasne objekte na stroške investitorja.
IX. KAZENSKA DOLOČBA
21. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik:
1. če stalne oglasne objekte, ki služijo za opravljanje storitev interesentom, postavlja in nanje namešča oglase in plakate pravna ali fizična oseba, ki ni izvajalec,
2. če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne obnavljajo oglasnih objektov,
3. če izvajalci na stalnem oglasnem objektu ne označijo naziva svoje firme,
4. kdor stalne in prenosne objekte postavlja tako, da ovira promet, namembnost prostora in tako, da kazi videz okolja,
5. kdor postavi, gradi oziroma pritrdi stalne oglasne objekte brez dovoljenja oziroma soglasja pristojnega organa,
6. kdor postavi prenosne oglasne objekte brez priglasitve pristojnemu organu,
7. kdor namešča oglase ali napise o poslovni dejavnosti, ki so vgrajeni na stenah in na fasadah ter ne upoštevajo fasadnih elementov zgradbe in maksimalne velikosti oglasne table, brez dovoljenja, za druge tovrstne oglase ali napise pa brez priglasitve pristojnemu organu,
8. kdor v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča oglase, plakate in transparente,
9. če izvajalci, pravne ali fizične osebe plakate, oglase in transparente, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo ali je prenehal razlog, zaradi katerega so nameščeni, le-teh ne odstranijo v predpisanem roku,
10. kdor poškoduje oglasne objekte.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
X. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe oziroma služba komunalnega nadzora občine.
23. člen
Sestavni del odloka je grafični prikaz območij v občini, kjer je dovoljena postavitev oglasnih objektov.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-13/98
Metlika, dne 27. avgusta 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost