Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2007 z dne 5. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2007 z dne 5. 1. 2007

Kazalo

36. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34, stran 74.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu
Šmarje ob Planinski cesti URN 34
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list SRS, št. 48/87).
2. člen
V elaboratu št. 1640/U-87, ki je sestavni del v 1. členu navedenega odloka, se v poglavju 2.3. Funkcionalne in oblikovalske rešitve predvidenih objektov in naprav v drugi točki besedilo tretjega stavka črta in nadomesti z novim stavkom, ki se glasi: »Višina objekta je K+P+4+M, pod pogojem, da ne presega višine sosednjih obstoječih stanovanjskih blokov.«
V isti točki se črta besedilo zadnjega stavka in nadomesti z novim, ki se glasi: »Finalna obdelava fasade bo omet svetle barve. Dovoljena je kombinacija več barv in izvedba balkonov ali lož. Ograje so kovinske ali v kombinaciji akril-kovina. Na strehi je dovoljena izvedba strešnih oken in strešnih teras.«
V prej navedenem elaboratu v poglavju 3.4. Potrebne ureditve zelenih površin se za prvim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»V sklopu gradbene parcele se uredijo parkirne in zelene površine za potrebe načrtovanega objekta. Najmanj 20% gradbene parcele mora biti ozelenjene.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0011/2006
Sevnica, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost