Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998

Kazalo

2914. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona, stran 4748.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter v skladu s statuti občin Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, je Občinski svet občine Gornja Radgona dne 18. 6. 1998, Občinski svet občine Radenci dne 2. 7. 1998 in Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici dne 8. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Ustanoviteljstvo
1. člen
S tem odlokom občine: Gornja Radgona, s sedežem Partizanska 13, Gornja Radgona, Radenci, s sedežem Radgonska cesta 9, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, s sedežem Biserjane 1/a, Videm ob Ščavnici (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju: šola) in s tem prevzemajo ustanoviteljske pravice bivše Občine Gornja Radgona v naslednjem razmerju:
Občina Gornja Radgona v deležu 61,03%,
Občina Radenci v deležu 25,06%,
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v deležu 13,91%.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in dejavnost šole
2. člen
Za območje Občine Gornja Radgona, Občine Radenci in Občine Sveti Jurij ob Ščavnici se ustanovi javni zavod, ki posluje pod naslednjim imenom:
Ime šole: Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona.
Skrajšano ime šole: OŠ dr. J. Šlebingerja G. Radgona.
Sedež šole: Maistrov trg 2, 9250 Gornja Radgona.
Šola lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljicami.
2. Dejavnost šole
3. člen
Osnovna šola opravlja javno službo na področju:
Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje M/80.103
Institucionalno socialno varstvo N/85.31
Socialno varstveni programi M/85.32
Storitve menz H/55.51
Prevozi s kombijem I/60.23
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
4. člen
Šola izvaja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja, ki je prilagojen potrebam otrok in mladostnikom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
5. člen
Šola ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljice ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja šola v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
3. Pečat šole
6. člen
Šola ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, pod njim je izpisano Gornja Radgona, na zunanjem obodu pa je izpisano Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona.
Šola ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena. Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
III. ORGANI ŠOLE
7. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– svet staršev,
– strokovni organi.
Šola ima lahko tudi druge organe, katero delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi šola s pravili.
1. Svet šole
8. člen
a) Sestava sveta šole:
Svet šole šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
a) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti:
– Občine Gornja Radgona enega predstavnika,
– Občine Radenci enega predstavnika,
– Občine Sveti Jurij ob Ščavnici enega predstavnika.
b) Predstavnike delavcev se voli:
– iz pedagoških delavcev matične šole štirje člani,
– iz administrativno računovodske ter tehnične službe en član.
c) Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.
9. člen
Predstavnike delavcev v svet šole izvolijo delavci šole neposredno na tajnih volitvah. Postopek volitev ter razrešitev v svet šole se določi v skladu z zakonom in pravili šole.
10. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ter spremlja finančno poslovanje šole,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti šole določene naloge,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja šole,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– obravnava poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki.
11. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše bolezni ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta – je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o tem obvesti volilno komisijo.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je pretekel mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
2. Ravnatelj
12. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja in zastopa šole in je odgovoren za zakonitost dela šole.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– pripravlja program razvoja šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje vodjo enote šole,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.
13. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji določenimi v zakonu.
3. Svet staršev
14. člen
Svet staršev oblikuje in opravlja naloge v skladu z zakonskimi določili.
4. Strokovni organi
15. člen
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktiv.
16. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
IV. SREDSTVA ZA DELO ŠOLE
17. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotavljajo ustanoviteljice nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo šola izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja. Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je odgovorna ustanoviteljem.
18. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna, proračuna Občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, v skladu z zakoni in statutu občin, iz prispevkov udeležencev programov, lahko pa tudi iz drugih virov.
19. člen
Soustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti šole, ki so povezane z izvajanjem javne službe, do višine ustanovitvenih deležev.
Sredstva, ki se nanašajo na investicije v šolski prostor oziroma investicijsko vzdrževanje, soustanoviteljice urejajo s posebno pogodbo.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, v svojem imenu in za svoj račun.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti šole omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljic predvidene za opravljanje dejavnosti šole.
21. člen
Šola je dolžna ustanoviteljicam vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja šole.
22. člen
Šola je dolžna posredovati ustanoviteljicam podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
VI. JAVNOST DELA
23. člen
Delo šole je javno. Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jo pooblasti.
VII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
24. člen
Šola lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj šole, uredi s pravili. Pravila sprejme svet šole.
Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme svet šole ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določi s pravili šole.
Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s predpisi in s tem odlokom.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Šola mora uskladiti svojo organizacijo, organe šole in statusne spremembe v roku 3 mesecev od veljavnosti tega odloka.
26. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata oziroma do konstituiranja sveta v skladu s tem odlokom.
27. člen
Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona je pravna naslednica Osnovne šole dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona, ki je vpisana v sodni register na registrskem sodišču v M. Soboti pod št. 1/2-0 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.
28. člen
Kolikor se ustanoviteljice dogovorijo v drugačnem deležu pri delitvi premoženja se pristopi k spremembi 1. člena tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organiziranju in financiranju javnih vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih zavodov v Občini Gornja Radgona (Uradni objave Pomurja, št. 8/92) v določbah, ki se nanašajo na Osnovno šolo dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/005/96-23/JB
Gornja Radgona, dne 18. junija 1998.
Radenci, dne 2. julija 1998.
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 8. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti