Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

6001. Pravilnik o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam, stran 16016.

Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam
1. člen
(Vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek in način nakazovanja dohodnine občinam, ki se skladno z zakonom, ki ureja financiranje občin, in zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odstopa občinam (v nadaljevanju: odstopljena dohodnina).
2. člen
(Izračun nakazil odstopljene dohodnine)
Ministrstvo za finance na podlagi določb zakona, ki ureja financiranje občin, pripravi izračun nakazil odstopljene dohodnine, ki je v skupnem letnem znesku določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Izračun mora vsebovati:
– skupni tedenski znesek odstopljene dohodnine,
– tedenske zneske odstopljene dohodnine po občinah in
– datume nakazil odstopljene dohodnine.
3. člen
(Zagotavljanje odstopljene dohodnine na podračun javnofinančnih prihodkov)
(1) Odstopljena dohodnina se občinam zagotavlja iz prilivov na podračun proračuna države, tako da se na podračun javnofinančnih prihodkov »Dohodnina – odstopljeni vir občinam« vsako sredo oziroma naslednji delovni dan, če sreda ni delovni dan, začenši s prvo sredo v proračunskem letu, nakažejo sredstva v višini iz prve alineje 2. člena tega pravilnika.
(2) Nakazilo iz podračuna proračuna Republike Slovenije na podračun javnofinančnih prihodkov iz prejšnjega odstavka tega člena se izvrši na dan nakazila do 12. ure.
4. člen
(Evidentiranje predobremenitev in priprava odredb za nakazilo odstopljene dohodnine)
(1) Skupni tedenski znesek odstopljene dohodnine je osnova za evidentiranje predobremenitev proračuna Republike Slovenije in za pripravo odredb za nakazilo iz podračuna proračuna Republike Slovenije v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Predobremenitve in odredbe iz prejšnjega odstavka se pripravijo za celotno obdobje proračunskega leta najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje proračunsko leto.
(3) Predobremenitve in odredbe iz prvega odstavka tega člena pripravi Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti.
5. člen
(Vključevanje odstopljene dohodnine v likvidnostni načrt proračuna Republike Slovenije)
Skupni tedenski znesek odstopljene dohodnine se na predlog Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, vključi v mesečni likvidnostni načrt proračuna Republike Slovenije.
6. člen
(Predložitev tedenskih zneskov odstopljene dohodnine
po občinah)
Tedenske zneske odstopljene dohodnine po občinah Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti predloži Upravi Republike Slovenije za javna plačila najkasneje do roka za prvo nakazilo odstopljene dohodnine, ki je določen v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 007-885/2006
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-1611-0197
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance