Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5790. Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar–marec 2007, stran 15483.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Logatec (LN št. 5/99) je župan Občine Logatec dne 18. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Logatec
v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Logatec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2006 (Notranjske novice, št. 23/05) (v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------------------------------------+
|A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |                        |        v EUR|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov            |       Začasno|
|   |                        |    financiranje|
|   |                        |  januar–marec 2007|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)    |      1.634.602|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)            |      1.632.098|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                 |      1.333.287|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček         |      1.231.260|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |703 Davek na premoženje             |       84.877|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve      |       17.150|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |706 Drugi davki                 |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                |       298.811|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od      |       196.511|
|   |premoženja                   |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |711 Takse in pristojbine            |        8.379|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |712 Denarne kazni                |        1.920|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    |        8.638|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki           |       83.363|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI               |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog          |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolg. |          –|
|   |sredstev                    |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov      |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujih virov       |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI               |        2.504|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih        |        2.504|
|   |javnofinančnih institucij            |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40 + 41+ 42 + 43)        |      1.614.238|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                 |       336.914|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      |       108.908|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |       17.883|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve        |       203.009|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti           |         855|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |409 Rezerve                   |        6.259|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|41  | TEKOČI TRANSFERJI               |       883.715|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |410 Subvencije                 |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom  |       505.780|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in   |       30.358|
|   |ustanovam                    |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi        |       347.577|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino          |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI              |       308.314|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |       308.314|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|43  | INVESTICIJSKI TRANSFERJI            |       85.295|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |430 Investicijski transferi           |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki |       59.131|
|   |niso PU                     |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim    |       26.164|
|   |uporabnikom                   |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) (PRORAČUNSKI  |       20.364|
|   |PRIMANJKLJAJ)                  |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|B.  |IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    |          –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)      |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil        |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev         |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |Kupnine iz naslova privatizacije        |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |          –|
|   |(440 + 441 + 442 + 443)             |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|44  | DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |440 Dana posojila                |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb   |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova      |          –|
|   |privatizacije                  |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih  |          –|
|   |skladih in drugih osebah javnega prava, ki   |          |
|   |imajo premoženje v svoji lasti         |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    |          –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)         |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|C.  |IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA            |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)               |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|50  | ZADOLŽEVANJE                  |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |500 Domače zadolževanje             |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)              |       20.364|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|55  | ODPLAČILA DOLGA                |       20.364|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga          |       20.364|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|IX  | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   |          –|
|   |(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)      |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.– VIII.)         |       –20.364|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. – VIII. – IX.)  |       –20.364|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2006    |          |
+------+------------------------------------------------+--------------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo stanje 2006     |          –|
+------+------------------------------------------------+--------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine: http://www.obcina-logatec.com.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 20.364 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-42/2006-2
Logatec, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost