Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5877. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2006, stran 15561.

Na podlagi 324. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo in 58/06 – popr.) in 420. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero dohodnine
za leto 2006
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto 2006.
(2) Zavezanci za dajanje podatkov, ki so:
1. pravne osebe, združenje oseb, ki je brez pravne osebnosti, in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so hkrati plačniki davka,
2. druge pravne osebe, združenje oseb, ki so brez pravne osebnosti, in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in niso plačniki davka,
3. upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice kot izvajalci pokojninskih načrtov,
morajo dostaviti podatke za odmero dohodnine pristojnemu davčnemu organu in davčnim zavezancem za dohodnino.
2. člen
Zavezanci za dajanje podatkov dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) Podatki se pošljejo oziroma dostavijo davčnemu uradu oziroma izpostavi pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima zavezanec za dajanje podatkov sedež.
(2) Zavezanci za dajanje podatkov o pokojninah (oznaka 1106), nadomestilih (oznaki 1107 in 1108) in drugih dohodkih (oznaki 6300 in 6400), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev zavodov, ki pri izplačilu teh dohodkov fizičnim osebam ne nastopajo kot njihovi delodajalci:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
morajo podatke v predpisani obliki poslati neposredno na naslov: RRC Računalniške storitve d. d., 1000 Ljubljana, Jadranska 21, s pripisom: za Generalni davčni urad Davčne uprave Republike Slovenije.
4. člen
(1) Če nastopijo pri zavezancu za dajanje podatkov statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke za odmero dohodnine ustrezni pravni naslednik.
(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kjer ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, in to v enem mesecu po prenehanju.
(4) Zavezanci za dajanje podatkov iz prvega člena tega pravilnika, ki v letu 2006 niso izplačevali v prilogi določenih dohodkov, morajo o tem davčnemu organu predložiti pisno izjavo.
(5) Podatki za odmero dohodnine se pošljejo tako davčnemu organu kakor tudi zavezancem za dohodnino najpozneje do 31. 1. 2007.
5. člen
Zavezanci za dajanje podatkov, ki morajo davčnemu organu predložiti podatke, določene s tem pravilnikom, so v skladu z Zakonom o davčnem postopku kaznovani za prekršek z globo, če do 31. januarja tekočega leta za preteklo davčno leto davčnemu organu ne dostavijo podatkov, potrebnih za odmero dohodnine, ali ne dostavijo teh podatkov v predpisanem roku in na predpisani način.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-251/2006/9
Ljubljana, dne 14. decembra 2006
EVA 2006-1611-0166
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina