Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2006 z dne 13. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2006 z dne 13. 12. 2006

Kazalo

5486. Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica, stran 14413.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) in 26. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05, 70/06 in 110/06) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žirovnica
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Žirovnica za leto 2007 oziroma v obdobju januar–marec 2007 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006, in sicer za iste programe kot v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine 370.127 EUR.
Pravice porabe na ravni podskupin kontov se določijo v naslednjih zneskih (v EUR):
+---+------------------------------------------------+-------+
|II.|SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          |370.127|
+---+------------------------------------------------+-------+
|40 |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)      |162.224|
+---+------------------------------------------------+-------+
|400|PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM        | 33.756|
+---+------------------------------------------------+-------+
|401|PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST   | 6.297|
+---+------------------------------------------------+-------+
|402|IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE          |122.171|
+---+------------------------------------------------+-------+
|403|PLAČILA DOMAČIH OBRESTI             |   0|
+---+------------------------------------------------+-------+
|409|SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE          |   0|
+---+------------------------------------------------+-------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)       |154.480|
+---+------------------------------------------------+-------+
|410|SUBVENCIJE                   |   0|
+---+------------------------------------------------+-------+
|411|TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM    | 78.069|
+---+------------------------------------------------+-------+
|412|TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM  | 16.997|
+---+------------------------------------------------+-------+
|413|DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI          | 59.414|
+---+------------------------------------------------+-------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)           | 44.707|
+---+------------------------------------------------+-------+
|420|NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV       | 44.707|
+---+------------------------------------------------+-------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)        | 8.716|
+---+------------------------------------------------+-------+
|431|INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |   0|
+---+------------------------------------------------+-------+
|432|INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM| 8.716|
+---+------------------------------------------------+-------+
Finančni načrt, v katerem so opredeljene pravice porabe v obdobju začasnega financiranja je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Po sprejemu proračuna za leto 2007 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Žirovnica za leto 2007.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja najdlje do 31. 3. 2007.
5. člen
Ta sklep prične veljati 1. 1. 2007.
Št. 410-0047/2006
Žirovnica, dne 6. decembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost