Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5172. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono v Žirovnici, stran 12912.

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) je sprejel župan Občine Žirovnica
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta
za obrtno-poslovno cono v Žirovnici
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev
V Občini Žirovnica živi nekaj nad 4000 prebivalcev, od tega je kar precej manjših podjetnikov, obrtnikov in poslovnežev. Malo gospodarstvo je ena izmed panog v občini, v kateri so v zadnjem desetletju nastali pomembnejši razvojni premiki.
V Občini Žirovnica je že vse od njenega začetka (1999 leta) povpraševanje po primernih zemljiščih za različno podjetniško dejavnost. Mnogi od podjetnikov, obrtnikov in poslovnežev so že izkoristili vse razpoložljive prostorske kapacitete (kar se tiče zemljišč in objektov) na svoji lastnih parcelah, želeli pa bi svojo dejavnost razširiti. Iz razumljivih razlogov si vsak želi razširiti dejavnost v bližini svojega osnovnega objekta oziroma vsaj v svoji občini. Med podjetniki je v občini kar nekaj avtoprevoznikov (predvsem tovornjaki in vlačilci) oziroma lastnikov strojne mehanizacije (bagri, rovokopači ipd.), ki nimajo ustreznega prostora za parkiranje svojih vozil, zato jih puščajo na javnih parkiriščih za osebna vozila oziroma še na manj primernih mestih.
Poleg tega je Občina Žirovnica v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01) obvezna urediti prostor za zbirni center. Tak ustrezen prostor bi lahko uredili v okviru načrtovan obrtne cone.
Priprava občinskega lokacijskega načrta (OLN) za obrtno-poslovno cono v Občini Žirovnica je utemeljena v »Uvajalnem projektu CRPOV za KS Žirovnica«, nato pa še v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Žirovnica z oktobra 2002, ki zajema med drugim razvoj obrti in storitev in planira v letih 2002-2005 razvoj ponudbe prostorov in drugih pogojev za razvoj novih dejavnosti v občini. Takih prostorov in pogojev pa občina v obstoječih objektih in na stavbnih zemljiščih ne more nuditi, zato je bila nujna pridobitev novega prostora za te namene. Občina je poiskala rešitev v novi obrtni coni, za katero je bilo stavbno zemljišče z ustrezno namembnostjo potrjeno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Jesenice za občino Žirovnica (UVG, št. 22/04).
II. Predmet in programska izhodišča občinskega lokacijskega načrta za obrtno – poslovno cono ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave občinskega lokacijskega načrta je določitev lokacij in pogojev za gradnjo ustreznih objektov za potrebe drobnega gospodarstva, parkirišč za tovorna vozila, zbirnega centra ter izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč z vso pripadajočo komunalno infrstrukturo (ceste, elektrika, vodovod, kanalizacija, parkirni prostori …).
V okviru drobnega gospodarstva naj bi se razvijale:
– manjše, ekološko neoporečne proizvodnje dejavnosti
– servisne dejavnosti (osebne in tehnične)
– različne obrti
– poslovne dejavnosti
– trgovina in gostinstvo
– druge ekološko sprejemljive in za okolico nemoteče dejavnosti.
Ureditveno območje obsega 88.000 m2, ki leži med obstoječo glavno cesto (na vzhodu) in avtocestnim odsekom Hrušica-Vrba(na zahodu), na južni strani lokalne ceste, ki vodi od Žirovnice proti Bregu. Območje obsega naslednja zemljišča s parc. št.: 715, 716, 743/3, 744/1, 714, 713/1, 713/2, 744/7, 744/2, 711/1, 711/2, 712, 745/1, 745/7, 709, 710, 706, 705, 703, 746, 748/6,747/1, 748/1, 218, 220/2, 221/1, 221/2, 222, 219/1, 224, 223/3, 225/1, 226/1, 227, 752/9, 752/1, 754, 756/6, 755/1, 756/2, 757/2, 763/6, 762/2, 763/2, 759/8, 759/5, 228/1, 228/3, 219/2, 220/1, 223/1, 223/2, 225/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 231/2, 231/3, 231/1, 230/2, 228/6, 230/4, 236/4, 236/1, 236/2, 237/2, 229/1, 1197/4 – vse k.o. Žirovnica.
Dne 27. 10. 2005 je Občina Žirovnica v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave predvidene prostorske ureditve. Javno obvestilo o prostorski konferenci je bilo objavljeno v Gorenjskem glasu dne 18. 10. 2005 in na internetnih straneh Občine Žirovnica.
Posebnih priporočil in usmeritev s strani gospodarstva, interesnih združenj ali organizirane javnosti v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono ni bilo.
III. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora podajo ključna izhodišča za pripravo OLN in sicer z vidika gospodarskega in družbenega razvoja ter varstva okolja.
Nosilci urejanja prostora so zadolženi da:
– pripravijo smernice in mnenja v skladu z 29. členom ZUreP-1 ter jih posredujejo v roku 30 dni,
– sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi OLN,
– izdelajo in posredujejo pripravljavcu strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja za pripravo OLN.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se smiselno upoštevajo zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti ter podajo končna mnenja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za upravljanje z vodami,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Ljubljana,
10. DARS d.d., Celje,
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Ljubljana,
12. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
13. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana,
14. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana,
15. ELES d.o.o., Ljubljana,
16. Telekom Slovenije d.d., Ljubljana,
17. Telemach,, d.o.o., PE Gorenjska,
18. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o, Sektor Komunala, Jesenice,
19. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o, Sektor Vodovod, Jesenice,
20. Plinstal d.d., Jesenice,
21. Geoplin, Družba za upravljanje s prenosnim omrežjem, d.o.o., Ljubljana,
22. Elektro Gorenjska d.d., p.o. Kranj,
23. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
IV. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin
Če se bo postopku priprave OLN izkazalo, da bo potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje (nadalje CPVO) po ZVO-1 oziroma presojo sprejemljivosti po ZON-B, bo v zvezi s tem pripravljavec pridobil ustrezno odločbo Ministrstva za okolje in prostor.
V okviru postopka CPVO se ugotovi in oceni vplive na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine (okoljsko poročilo) v OLN in pridobi potrdilo – odločbo Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.
Posebnih varstvenih območiji in potencialnih posebnih ohranitvenih območij (območja Natura 2000) v območju OLN ni.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev je treba upoštevati:
– vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine,
– Zakon o urejanju prostora,
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Jesenice za občino Žirovnica (UVG, št. 22/04),
– veljavne zakonske predpise, ki jih bodo specificirali posamezni nosilci urejanja prostora.
V postopku izdelave predloga občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– idejna zasnova celotne načrtovane prostorske ureditve,
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti, ipd.);
– zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
VI. Način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag
Pri načrtovani prostorski ureditvi se strokovne rešitve izdelajo na osnovi analize prostora, veljavnih zakonski predpisov, pridobljenih smernic in analize le-teh ter ob upoštevanju programskih izhodišč določnih v II. točki tega programa priprave.
Ker je prostor predviden za izgradnjo obrtno-poslovne cone omejen s cestami, preko njega pa poteka tranzitni plinovod in nekaj visokonapetostnih daljnovodov, ni možna izdelava več variantnih rešitev, ki bi se lahko primerjale med seboj, ampak bo načrtovalec moral izdelati eno optimalno rešitev, ki bo upoštevala naštete prostorske omejitve, pa tudi funkcionalni, varstveni, in ekonomski vidik ter bo hkrati sprejemljiva za lokalno okolje.
V glavnem so interesenti za gradnjo poslovno-obrtnih objektov znani, zato bo načrtovalec lokacijskega načrta glede na prej navedeno lahko primerno razporedil objekte za posamezne dejavnosti, določil prometno ureditev in trase poteka druge potrebne infrastrukture.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev oziroma predloga občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev bo geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
VII. Postopek in roki za pripravo občinskega lokacijskega načrta
S tem programom priprave, ki sledi že izvedeni prvi prostorski konferenci, so določeni naslednji okvirni roki sprejemanja in priprave lokacijskega načrta:
– Občina Žirovnica izbere izvajalca oziroma načrtovalca izdelave predloga lokacijskega načrta v skladu s predpisanim postopkom veljavnega Zakona o javnih naročilih.
– Občina Žirovnica zagotovi gradivo za pridobitev smernic (situativni prikaz prostorske ureditve s programom priprave) ter pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave, ki dajejo smernice in mnenja.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge. V skladu z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 61/06) se v primeru, da strokovna priprava naravovarstvenih smernic v roku 30 dni ni možna, rok lahko podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca.
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira. Ob upoštevanju te analize, analize stanja v prostoru ter študije ranljivosti prostora izdela usmeritve oziroma idejne zasnove za načrtovano prostorsko ureditev.
– Na podlagi izdelanih idejnih zasnov prostorske ureditve Občina Žirovnica v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) zaprosi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, za odločbo, s katero le-to odloči ali je lokacija prostorske ureditve v takem območju, za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur.list RS, št. 66/96, 12/00 in 83/02) ali ne.
– Kolikor bo CPVO obvezna, Občina Žirovnica v skladu s predpisanim postopkom veljavnega Zakona o javnih naročilih izbere pooblaščenega izvajalca za izdelavo CPVO.
– Občina Žirovnica organizira drugo prostorsko konferenco z namenom, da se na predlagano načrtovano ureditev, izdelano na podlagi strokovnih podlag, pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi(mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– Načrtovalec izdela na podlagi priporočil druge prostorske konference, CPVO in drugih strokovnih podlag predlog občinskega lokacijskega načrta prostorske ureditve.
– Župan Občine Žirovnica s sklepom odredi javno razgrnitev predloga občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono v Občini Žirovnica.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Občina Žirovnica obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Občina Žirovnica pisno ali z javnim naznanilom obvesti lastnike nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta o javni razgrnitvi in obravnavi prostorskega akta.
– Občina Žirovnica v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo.
– Občina Žirovnica v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Občina Žirovnica v sodelovanju z načrtovalcem prouči pripombe in predloge.
– Župan zavzame stališče do predlogov in pripomb.
– Občina Žirovnica pisno seznani lastnike nepremičnin na območju lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono s stališči do njihovih pripomb in predlogov.
– Občina Žirovnica zagotovi izdelavo eventualno potrebnih dopolnitev strokovnih podlag v skladu s sprejeto odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo smernic, ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena in h gradivu za pridobitev mnenj.
– Občina Žirovnica pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave, ki dajejo smernice in mnenja.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Občina Žirovnica načrtovalcu posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora z namenom, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev.
– Občina Žirovnica pripravi gradivo za sprejem občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev, katerega sestavni del so priporočila obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov lastnikov nepremičnin na območju lokacijskega načrta morajo biti Občinskemu svetu Občine Žirovnica posebej obrazložena in utemeljena.
– Občinski svet Občine Žirovnica sprejme občinski lokacijski načrt za obrtno-poslovno cono z odlokom.
– Občina Žirovnica objavi odlok o lokacijskem načrtu v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Finančna sredstva za pripravo lokacijskega načrta obrtno-poslovne cone, geodetskega načrta in eventualnih dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora ter CPVO, zagotovi pripravljavec v okviru sprejetega proračuna občine Žirovnica za leto 2006, preostanek pa se predvidi v proračunu občine za leto 2007.
IX. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0004/05-LM
Žirovnica, dne 9. novembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost