Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5150. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, stran 12844.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB) so:
– Občinski svet Mestne občine Novo mesto na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) na 26. seji dne 9. 3. 2006,
– Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na podlagi 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) na 25. seji dne 31. 8. 2006,
– Občinski svet Občine Mirna Peč na podlagi 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) na 32. seji dne 19. 9. 2006,
– Občinski svet Občine Šentjernej na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) na 10. korespondenčni seji dne 4. 10. 2006,
– Občinski svet Občine Škocjan na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) na 26. seji dne 31. 1. 2006 in
– Občinski svet Občine Žužemberk na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) na 29. seji dne 5. 10. 2006 sprejeli
O D L O K
o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč in Občina Žužemberk (v nadaljevanju: ustanoviteljice) kot pravne naslednice bivše Občine Novo mesto uskladijo delovanje javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) z dogovorom o ureditvi premoženjskopravnih razmerij na dan 31. 12. 1994 (Uradni list RS, št. 70/99) in na dan 31. 12. 1998 (Uradni list RS, št. 68/01).
II. USTANOVITELJICE
2. člen
(1) Imena in sedeži ustanoviteljic so:
1. Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
2. Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, Dolenjske Toplice,
3. Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč,
4. Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej,
5. Občina Škocjan, Škocjan 67, Škocjan in
6. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk.
(2) Ustanoviteljice prevzemajo s tem odlokom ustanoviteljske pravice in organizacijsko preoblikujejo Zdravstveni dom Novo mesto, ki je bil v skladu z zakonom ustanovljen za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva za območje občin ustanoviteljic.
(3) Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljice uredijo s pogodbo.
III. IME IN SEDEŽ
3. člen
(1) Ime zavoda je: Zdravstveni dom Novo mesto.
(2) Sedež zavoda je: Novo mesto, Kandijska cesta 4.
(3) Ime in sedež zavoda se lahko spremenita le s soglasjem ustanoviteljic.
IV. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA
4. člen
(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(2) Zavod na sedežu zavoda zagotavlja splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost predvsem za prebivalstvo z območja ustanoviteljic, ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika pa tudi za druge.
(3) Na sedežu zavod zagotavlja službo 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva, vključno s službo nujne medicinske pomoči za prebivalce občin ustanoviteljic.
(4) Zavod zagotavlja ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika na sedežu zavoda dejavnosti iz splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti in specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost za prebivalce občin ustanoviteljic:
– v otroškem in šolskem dispanzerju,
– v razvojni ambulanti,
– v diagnostičnem laboratoriju,
– v dispanzerju za ženske,
– v dispanzerju za bolezni pljuč, srca in ožilja,
– v ambulanti za bolezni dojk,
– v psihiatričnem dispanzerju,
– v mentalno higienskem dispanzerju,
– v oddelku fiziatrije in fizioterapije,
– v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
– v centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
– v oddelku za specialistično zobozdravstvo in
– v zobotehničnem laboratoriju.
5. člen
(1) Za izvajanje dejavnosti zavoda izven sedeža zavoda zavod oblikuje organizacijske enote, ki so v strokovnoorganizacijskem smislu enote posameznih dejavnosti zavoda. Organizacijske enote opravljajo svojo dejavnost na lokacijah, ki jih določi občina na svojem območju.
(2) Uprava in skupne dejavnosti zavoda so locirane na sedežu zavoda.
(3) Podrobnejšo notranjo organizacijo določi zavod v statutu in aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(4) Če bi za opravljanje specialistične izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti katera od ustanoviteljic nameravala podeliti koncesijo, mora pred začetkom postopka o tem pridobiti mnenje vseh ustanoviteljic. Če mnenje ni podano v roku 30 dni od prejema zaprosila, se šteje, kot da je bilo le-to podano. Mnenje za odločitev o začetku postopka podelitve koncesije ni zavezujoče.
6. člen
(1) Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– N 85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
– N 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
– N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost,
– N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,
– N 85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.,
– K 70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– K 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
(2) Zavod lahko izvaja dejavnosti iz prejšnjega člena v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo na podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
a) svet zavoda,
b) direktor,
c) strokovni vodja in
d) strokovni svet.
Svet zavoda
8. člen
(1) Zdravstveni dom upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
a) 8 predstavnikov ustanoviteljic zavoda (3 predstavniki Mestne občine Novo mesto in po en predstavnik občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk),
b) 3 predstavniki delavcev zavoda in
c) 1 predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.
(2) Predstavnike ustanoviteljev zavoda imenujejo občinski sveti posameznih občin ustanoviteljic.
(3) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo neposredno delavci v skladu s splošnimi akti zavoda.
(4) Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Novo mesto.
(5) Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovitve mandata.
(6) V svet zavoda ne more biti imenovan zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec, ki na podlagi koncesije opravlja javno zdravstveno službo.
(7) Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
9. člen
(1) Svet zavoda:
– sprejema statut,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– sprejema programe dela in razvoja ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema letno poročilo,
– ocenjuje delo direktorja,
– odloča o delu plače za delovno uspešnost direktorja in predlaga ustanoviteljicam morebitno povečano delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo,
– predlaga ustanoviteljem spremembe in razširitve dejavnosti,
– daje ustanoviteljem in direktorju predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– na predlog direktorja, po predhodnem mnenju strokovnega sveta, imenuje in razrešuje strokovnega vodjo ali na predlog direktorja imenuje pomočnika direktorja za ekonomsko in pravno področje,
– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen z zakonskimi in podzakonskimi akti,
– ter druge naloge v skladu z določili tega odloka in statuta.
(2) Pred sprejemanjem zadev iz četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanoviteljice za zadeve na njenem območju.
Direktor
10. člen
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda.
(3) Po sprejemu sklepa o imenovanju direktorja svet zavoda takoj pismeno zaprosi ustanoviteljice za soglasje k imenovanju direktorja. Soglasje k imenovanju direktorja sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic v skladu z določbami statutov občin. Na podlagi sklepa o imenovanju in po pridobljenem soglasju vseh občin sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
(4) Če ustanoviteljica ne odreče soglasja k imenovanju direktorja v roku 30 dni od dneva pismenega soglasja, se šteje, da je soglasje dano.
(5) Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
11. člen
(1) Naloge direktorja so:
– organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– pri vodenju poslov ravna z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega programa in finančnega načrta,
– poroča o rezultatih poslovanja in predlaga zaključni račun ter letno poročilo,
– poroča ustanoviteljicam in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema akte o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
– izdaja odredbe, sklepe in druge posamične akte ter imenuje komisije, delovne skupine in druga telesa za proučitev določenih vprašanj ali za izvedbo določenih nalog, če ni izrecno določeno, da gre za pristojnost sveta,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
(2) K aktom iz 8. in 9. alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
(3) V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno, razen omejitve iz 26. člena tega odloka in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta.
12. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan.
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev;
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu;
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi;
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
13. člen
Če direktorju preneha mandat pred potekom mandat, se javni razpis za imenovanje novega direktorja opravi takoj oziroma najpozneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega direktorja.
14. člen
(1) Direktor mora imeti univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih.
(2) Če je za direktorja izbran kandidat, ki nima univerzitetne izobrazbe medicinske smeri, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo medicinske smeri, specializacijo iz ene izmed medicinski dejavnosti, ki jih opravlja zavod, in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih.
Strokovni vodja
15. člen
(1) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja po predhodnem mnenju strokovnega sveta. Glede imenovanja in razrešitve se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za direktorja.
(2) Odgovornosti, pravice in druge obveznosti strokovnega vodje se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
Vršilec dolžnosti
16. člen
Če se na javni razpis nihče ne prijavi ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno preneha mandat, imenuje svet zavoda za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, vendar največ za eno leto.
Strokovni svet
17. člen
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki načrtuje, obravnava, usmerja in nadzira strokovno dejavnost zavoda v skladu s predpisi.
(2) Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
18. člen
Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornost organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
19. člen
(1) V skladu s statutom lahko zavod sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje.
(2) Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom.
VII. SREDSTVA ZAVODA
20. člen
Ustanoviteljice zagotavljajo svoje z zakonom določene obveznosti do zavoda za zagotavljanje materialnih pogojev za delo in za razširitev zmogljivosti za dejavnost, ki se izvaja na območju vsake občine ustanoviteljice.
21. člen
(1) Ustanoviteljice ob uveljavitvi tega odloka postanejo solastnice premičnega premoženja, ki je namenjeno izvajanju zdravstvene dejavnosti za potrebe občanov vseh ustanoviteljic, po ključu števila prebivalcev na dan 30. 6. 2004. Na tej osnovi so solastniški deleži ustanoviteljic naslednji:
– Mestna občina Novo mesto        66,84%
– Občina Šentjernej            10,81%
– Občina Škocjan              5,06%
– Občina Dolenjske Toplice         5,47%
– Občina Mirna Peč             4,44%
– Občina Žužemberk            7,38%.
(2) Premoženje, ki je solastnina vseh ustanoviteljic, je prikazano v prilogi Pregled premičnega premoženja v upravljanju Zdravstvenega doma Novo mesto, ki je sestavni del tega odloka.
(3) V primeru odstopa ene od ustanoviteljic se njen solastniški delež sorazmerno razdeli med preostale ustanoviteljice.
(4) Sredstva, pridobljena od prodaje premičnega premoženja, zavod lahko uporabi izključno za investicijsko vzdrževanje ali za nakup opreme.
(5) Spremembe vrednosti premoženja iz tega člena odloka ugotavlja zavod v letnih bilancah in njihovih prilogah, ki jih posreduje tudi vsem ustanoviteljicam.
22. člen
Zavod pridobiva sredstva:
– od plačil za opravljene storitve v skladu s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in področno zakonodajo,
– iz proračunov ustanoviteljic,
– iz pogodbenih razmerij z drugimi uporabniki storitev in najemniki prostih prostorskih zmogljivosti v skladu z najemno pogodbo,
– z donacijami in prostovoljnimi prispevki,
– iz drugih virov, določenih z zakonom.
23. člen
(1) Sredstva za investicije zagotavljata občina ustanoviteljica, na območju katere se nahaja nepremičnina, in zavod po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz lastnih sredstev iz naslova pridobivanja prihodkov od najemnin ter iz naslova presežka prihodkov nad odhodki, ustvarjenega z delovanjem na trgu in javnih razpisov.
(2) Za zagotavljanje materialnih pogojev in razširitev dejavnosti, ki se zaradi specifike teh dejavnosti izvajajo na enem mestu in služijo potrebam občanov vseh občin ustanoviteljic, zagotavljajo ustanoviteljice potrebna sredstva v deležih, določenih v prvem odstavku 21. člena tega odloka, in sicer za tisti del dejavnosti, za katerega ustanoviteljice nesporno ugotovijo skupen interes. Ustanoviteljice ugotavljajo skupen interes za vsako vlaganje oziroma investicijo posebej ter glede na izkazani interes in določila delitvene bilance dogovorno določajo sofinancerske deleže.
(3) V skupno premično premoženje ustanoviteljic iz prejšnjega odstavka, ki je namenjeno izvajanju zdravstvene dejavnosti za občane vseh ustanoviteljic, vlagajo ustanoviteljice sorazmerno svojemu solastniškemu deležu, če se ustanoviteljice v posameznem primeru ne dogovorijo drugače.
(4) Kadar gre za vlaganja v skupno premično premoženje iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odločitev za vlaganja sprejeta in njihovo sofinanciranje obvezno za vse ustanoviteljice, če se za vlaganja odloči toliko ustanoviteljic, da predstavljajo več kot 90% solastniškega deleža iz prvega odstavka 21. člena tega odloka.
(5) Za izboljšanje materialne osnove, za nabavo opreme ali izvedbo izrednih aktivnosti lahko zavod zbira sredstva od donatorjev in sponzorjev.
24. člen
(1) Zavod lahko oddaja proste prostorske zmogljivosti v najem po poprejšnjem soglasju župana občine ustanoviteljice, na območju katere se oddajajo te prostorske zmogljivosti. Pravice in obveznosti ustanoviteljice, zavoda in najemnika se uredijo s posebno pogodbo.
(2) Kadar se oddaja prostore v najem, ima pri sklepanju najemne pogodbe prednost oseba, ki ji je bila podeljena koncesija za opravljanje dejavnosti na področju zdravstva.
(3) Prihodki iz najemnin pripadajo zavodu, ki jih mora namensko uporabiti za vzdrževanje in investicijska vlaganja v nepremičnine oziroma za posodabljanje opreme na območju občine ustanoviteljice, katere prostorske zmogljivosti se dajejo v najem.
25. člen
(1) Zavod vodi finančno poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Zavod vodi poslovanje ločeno po stroškovnih mestih za zdravstvene domove ali zdravstvene postaje po posameznih občinah.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
26. člen
(1) Zavod gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za investicije v opremo ali vzdrževanje opreme in stavb, s katerimi upravlja.
(3) Del presežka, ustvarjenega izven programa, dogovorjenega z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, se na predlog sveta zavoda in v soglasju z ustanoviteljicami nameni za stimulativno nagrajevanje delavcev zavoda, pri čemer je zavod dolžan upoštevati določbe veljavnih predpisov, ki določajo razmerja plač zaposlenih v javni upravi.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da sme v zvezi z nepremičnim premoženjem sklepati najemne pogodbe v skladu s tem odlokom in se zadolžuje le v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil direktor zavoda z omejitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
28. člen
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
29. člen
(1) Zavod je dolžan ustanoviteljicam posredovati letno poročilo za preteklo leto, program in finančni načrt za tekoče leto ter večletne razvojne programe najkasneje do 30. marca tekočega leta, katerega obravnavajo in potrdijo ustanoviteljice za svoje območje.
(2) Ustanoviteljicam je dolžan posredovati tudi vse druge podatke in informacije o svojem poslovanju in izvajanju dejavnosti, potrebne za izvrševanje pristojnosti in nalog ustanoviteljic oziroma za zagotavljanje pravic in interesov občanov.
30. člen
(1) Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje:
– k statutu in k vsakokratnim spremembam statuta,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– k spremembam dejavnosti,
– k izplačilom delovne uspešnosti delavcem,
– k izplačilu enkratne nagrade direktorju,
– k letnemu poročilu za preteklo leto, programu in finančnemu načrtu za tekoče leto ter večletnemu razvojnemu programu, skladno z določbo prvega odstavka 29. člena tega odloka, in
– k drugim odločitvam, za katere je tako določeno s tem odlokom in področno zakonodajo.
(2) Če ni s tem odlokom določeno drugače, se šteje, da je ustanoviteljica, ki o podaji soglasja ni odločila v 60 dneh po prejemu predloga zavoda, soglasje podala.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(1) Zavod konstituira svet zavoda skladno z določili tega odloka v roku 90 dni od dneva uveljavitve tega odloka.
(2) Do konstituiranja sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda dosedanji organ upravljanja, ki mu z dnem konstituiranja sveta zavoda po tem odloku preneha mandat.
32. člen
(1) Svet zavoda v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka sprejme statut zavoda ter ga predloži v soglasje občinskim svetom ustanoviteljic. Statut zavoda začne veljati, ko podajo soglasje k statutu vse ustanoviteljice zavoda.
(2) Do sprejetja statuta zavoda se uporabljajo določbe dosedanjega statuta z dne 4. 6. 1992 ter drugi splošni akti zavoda, veljavni na dan uveljavitve tega odloka.
33. člen
(1) Direktor zavoda mora v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka predlagati vpis sprememb iz tega odloka v sodni register pristojnega sodišča.
(2) Imenovanje direktorja zavoda po določbah tega odloka se opravi po poteku mandata dosedanjemu direktorju.
34. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, p.o., ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu pod št. Srg 593/91 z dne 29. 7. 1991 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
35. člen
(1) Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vse ustanoviteljice zavoda.
(2) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 15. dan po objavi.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91).
Št. 015-05-15/2006
Novo mesto, dne 9. marca 2006
Mestna občina Novo mesto
Župan
mag. Boštjan Kovačič l.r.
Dolenjske Toplice, dne 31. avgusta 2006
Občina Dolenjske Toplice
Župan
Franc Vovk l.r.
Mirna Peč, dne 19. septembra 2006
Občina Mirna Peč
Župan
Zvone Lah l.r.
Šentjernej, dne 4. oktobra 2006
Občina Šentjernej
Župan
Franc Hudoklin l.r.
Škocjan, dne 31. januarja 2006
Občina Škocjan
Župan
Anton Zupet l.r.
Žužemberk, dne 5. oktobra 2006
Občina Žužemberk
Župan
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost