Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998

Kazalo

2689. Uredba o varstvu samoniklih gliv, stran 4246.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada republike Slovenije
U R E D B O
o varstvu samoniklih gliv
1. člen
Ta uredba ureja varstvo samoniklih gliv in z njim povezana pravila ravnanja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja.
Samonikla gliva po tej uredbi je vsaka v naravi rastoča negojena gliva, sestavljena iz podgobja oziroma micelija in gobe oziroma trosnjaka.
2. člen
Na območju Republike Slovenije je prepovedano namerno uničevanje gob in podgobja ter nabiranje podgobja vseh vrst samoniklih gliv.
Poleg prepovedi iz prejšnjega odstavka je na območju Republike Slovenije prepovedano tudi nabiranje ali namerno uničevanje gob redkih ali ogroženih samoniklih gliv iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
V osrednjih območjih narodnih in regijskih parkov ter v naravnih in gozdnih rezervatih je prepovedano nabiranje ali namerno uničevanje gob vseh vrst samoniklih gliv.
4. člen
Ne glede na določbe 2. in 3. člena lahko minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim za gozdarstvo, v primerih, ko gre za raziskovalne in izobraževalne namene, izjemoma dovoli nabiranje podgobja in gob znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim organizacijam s sedežem v Republiki Sloveniji ter Zvezi gobarskih društev Slovenije.
Vloga za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, poleg podatkov o prosilcu, vsebuje:
1. opis raziskovalne ali izobraževalne naloge, za katero prosilec rabi samonikle glive,
2. območje, na katerem namerava prosilec nabirati samonikle glive,
3. čas, v katerem namerava prosilec nabirati samonikle glive,
4. vrsto in količino samoniklih gliv, ki jih namerava prosilec nabrati.
Z dovoljenjem iz prvega odstavka se zaradi varstva samoniklih gliv lahko določi tudi drugo območje, čas ali količino samoniklih gliv, kot je navedena v vlogi.
5. člen
Posameznik lahko nabere v enem dnevu največ dva kilograma gob, skladno z določbami te uredbe.
Poleg količine iz prejšnjega odstavka je dovoljeno nabrati tudi gobo, ki je težja od dveh kilogramov.
6. člen
Kdor nabira gobe, mora spoštovati naslednja pravila:
1. goba mora imeti razvidne tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče zanesljivo določiti vrsto,
2. prepovedana je takšna uporaba pripomočkov za nabiranje gob, ki lahko poškoduje rastišče ali podgobje,
3. gobe je treba grobo očistiti že na rastišču,
4. gobe je dovoljeno prenašati le v trdni in zračni embalaži.
7. člen
Posameznik lahko proda le tisto količino gob, ki jo lahko nabere sam ali skupaj z družinskimi člani, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu.
Posameznik lahko proda gobe tudi na mestih, določenih za prodajo živil, skladno s predpisi.
8. člen
Odkupovalec po tej uredbi je fizična ali pravna oseba, ki se z odkupovanjem gob ukvarja v okviru svoje registrirane dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: odkupovalec).
Odkupovalec mora voditi evidenco o odkupljenih gobah, ki vsebuje vrsto in količino odkupljenih gob ter kraj in datum odkupa.
Odkupovalec mora do 31. decembra tekočega leta predložiti Ministrstvu za okolje in prostor letni zbirnik iz evidence, ki mora zajemati vrsto, količino in kraj odkupa gob po mesecih ter podpis in žig odkupovalca.
9. člen
Iz carinskega območja Republike Slovenije je prepovedan iznos svežih ali predelanih gob.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko iznesejo predelane gobe, ki so bile kupljene na carinskem območju Republike Slovenije, kar se dokazuje z računom trgovca.
Ne glede na določbo prvega odstavka lahko imetnik prepustnice s kmetijskim vložkom dnevno iznese iz carinskega območja Republike Slovenije največ dva kilograma svežih gob.
10. člen
Izvoz svežih ali predelanih gob je dovoljen ob pogojih, določenih s to uredbo.
Ob izvozu gob iz prejšnjega odstavka mora izvoznik, poleg druge predpisane dokumentacije, carinskemu organu predložiti tudi pisno izjavo odkupovalca, da so gobe odkupljene v skladu s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: izjava).
Izjavo mora predložiti tudi izvoznik, ki je hkrati tudi odkupovalec.
Izjava mora biti v dvojniku in vsebovati zaporedno številko, ime in priimek oziroma firmo odkupovalca, njegov naslov, ime in priimek oziroma firmo izvoznika, vrsto in količino gob, ki so predvidene za izvoz, datum izdaje izjave in podpis ter žig odkupovalca.
Carinski organ pošlje izjavo iz prejšnjega odstavka tržni inšpekciji še isti dan, ko je odobren carinski postopek za izvoz blaga.
11. člen
Tranzit svežih ali predelanih gob preko carinskega območja Republike Slovenije je dovoljen samo ob predložitvi potrdila, ki ga na zahtevo izvajalca tranzita izda carinski organ ob vstopu na carinsko območje Republike Slovenije.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem prepovedi, omejevanjem in pravili nabiranja gob opravljajo gozdarska inšpekcija, inšpekcija varstva okolja in pooblaščena nadzorna služba za varstvo parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti.
Nadzor nad trgovanjem z gobami opravlja tržna inšpekcija.
Nadzor nad izvozom in iznosom gob iz carinskega območja Republike Slovenije opravljajo carinski organi in policija.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
– če ravna v nasprotju z 8. členom.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje posameznik:
1. če ravna v nasprotju z 2., 3., 6. ali 7. členom;
2. če ravna v nasprotju s 4. ali 5. členom.
Pristojni inšpektor, pooblaščeni nadzornik, carinik ali policist lahko takoj na kraju samem izreče kazen zaradi prekrška in izterja denarno kazen v višini 50.000 tolarjev ali izda plačilni nalog posamezniku:
1. če ravna v nasprotju z 2. členom;
2. če ravna v nasprotju s 3. členom;
3. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena;
4. če ravna v nasprotju s 6. členom.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o zavarovanju samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 38/94, 44/95 in 30/96).
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-02/98-1
Ljubljana, dne 5. avgusta 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Priloga 1

Seznam

Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers.       knežja mušnica,
karželj

Amanita ovoidea (Bull.: Fr.) Link.        jajčasta mušnica,
bela žrdana

Amanita strobiliformis (Paul.) Bertillon     velikoluska mušnica

Artomyces pyxidatus (Pers.: Fr.) Jül.      cvetoča grmulja

Boletinus cavipes (Klotzsch: Fr.) Kalchbr.    votlobetni gobanček

Boletopsis leucomelaéna (Pers.: Fr.) Fay.    črni gobanovec

Boletus dupaini Boud.              dupainov goban

Boletus fragrans Vitt.              dišeči goban

Boletus impolitus Fr.              preprosti goban

Boletus junquilleus (Quél.) Boud.        žolti goban

Boletus regius Krbh.               kraljevi goban

Boletus torosus Fr.               težki goban

Caloscypha fulgens (Pers.: Fr.) Boud.      žareča kupica

Cantharellus cibarius var. amethysteus Quél.   navadna lisička,
                         luskati različek

Cantharellus lutescens Pers.: Fr.        žolta lisička

Catathelasma imperiale (Fr.(r) Quel.) Sing.    kolobarna
dvovenčnica

Chroogomphus helveticus (Sing.) Mos.       švicarski polžar

Clathrus ruber Pers.: Pers.           navadna mrežnica

Clitocybe alexandrii (Gill.) Gill.        zelenikasta livka

Clitocybe maxima (Fr.: Fr.) Kumm.        velika livka

Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray       pisana tintnica

Discina parma Breit. &. M. Geest.        ščitasta medaljonka

Faerberia carbonaria (A. & S.) Pouz.       pogoriščni letvičar

Fistulina hepatica (Schff.: Fr.) With.      jetrasta cevača

Floccularia luteovirens (A.: & S.Fr.) Gill.   rumeneča venčnica

Gomphidius roseus (Nees.: Fr.) Gill.       rožnati slinar

Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) Pat.        čokata žilolistka

Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Karst.       navadni jelšar

Gyromitra esculenta (Pers.: Fr.) Fr.       pomladanski hrček

Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quél.      rjavi bledotrosnik

Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél.     modreči
bledotrosnik

Hericium Pers.: S.F.Gray             vse vrste bradovcev

Hygrophoropsis rufescens (Quél.) Sing.      dišeči lisičkovec

Hygrophorus camarophyllus (A.& S.: Fr.) Fr.   švedska polževka

Hygrophorus capreolarius (Kalchb.) Sacc.     vinska polževka

Hygrophorus speciosus Peck lepa polževka

Lactarius lilacinus (Lasch.: Fr.) Fr.      lilasta mlečnica

Langermannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk.  orjaški plešivec

Laricifomes officinalis (Vill.: Fr.)       lekarniška
macesnovka
Kotl.& Pouz.

Leccinum crocipodium (Let.) Watl.        žlahtni ded

Leccinum holopus (Rostk.) Watl.         beli ded

Leccinum thalassinum Pil. & Derm.        zelenomodri ded

Leucopaxillus macrorhizus (Lasch)        glavata
velepodvihanka
Sacconi & Lazz.

Leucopaxillus tricolor (Peck.) Kühn.       tribarvna
velepodvihanka

Limacella guttata (Pers.: Fr.) Konr.& Maubl.   pokapana spolzenka

Lycoperdon mammiforme Pers.: Pers.        zastrta prašnica

Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.        pasji klinček

Neogyromitra gigas (Krbh.) Imai         orjaški hrčak

Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Mre       bleščava luskarica

Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres.      rdeči prekatnik

Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gillb.     navadni porfirnik

Pulveroboletus Murrill              vse vrste
privihancev

Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Mre        brazdasti klobučar

Rugosomyces carneus (Bull.: Fr.) Bon       mesnobarvni
lepoglavec

Russula rhodopoda Zv.              rdečebetna golobica

Russula seperina Dup.              istrska golobica

Sarcodon joeides (Pass.) Pat.          nenavadni ježevec

Sparassis brevipes Krbh.             hrastov glivec

Sparassis nemecii Pil.& Ves.           jelkin glivec

Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Bk.   črni kuštravec

Suillus flavidus (Fr.: Fr.) Presl.        rumena lupljivka

Suillus tridentinus (Bres.) Sing.        tridentinska
lupljivka

Tricholoma apium J. Schff.            začimbena
kolobarnica

Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.        krokodilja
kolobarnica

Tricholoma colossus (Fr.) Quél.         orjaška kolobarnica

Tricholoma focale (Fr.) Rick.          ovratniška
kolobarnica

Tricholoma goniospermum Bres.          križnotrosna
kolobarnica

Tuber Micheli ex Wiggers: Fr.          vse vrste gomoljik


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti