Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006

Kazalo

4234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, stran 10192.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – Zakon o zemljiški knjigi) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na svoji 30. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna (Uradni list RS, št. 39/06), ki jih je izdelalo projektivno podjetje IGRE d.o.o. Maribor pod št. projekta 7U370.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na celotno ureditveno območje lokacijskega načrta Zavrh, ki meri 14.730 m2 in obsega celotne parcele št. 25, 26 in 780/24, ter del parcel 22/10, 23/1, 28 in 30, vse k.o. Zavrh.
3. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna (Uradni list RS, št. 39/06), in sicer tako, da se črta druga alinea. Po spremembi postane poprej tretja alinea druga alinea, poprej četrta alinea pa tretja alinea.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se četrti stavek spremeni tako, da se po spremembi glasi »Lokacijski načrt predvideva tlorisne gabarite, ki so zavezujoči v okviru tlorisnih toleranc.«
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Oblikovanje objektov
Objekti naj bodo oblikovani tako, da imajo glavne vhode orientirane na osrednjo cesto. Tlorisna velikost objektov je 8×12 m. Objekti so predvidene maksimalne višine K+P+M, izkoriščena podstreha oziroma višine slemena do 9 m. Gradnja objektov je lahko predfabricirana betonska, lesena ali klasična gradnja. Priporoča se uporaba gradiv, ki omogočajo izvedbo energijsko varčnih objektov. Priporoča se enovito podobo vseh objektov. Strehe so opečne barve – bobrovec matiran, naklona od 35–45°. Smer slemen enaka kot pri okoliških objektih, sleme poteka vzporedno s plastnicami. Na objektih so dovoljene svetle pastelne barve fasad – klasični omet. Enakovredna je umestitev carporta – nadstreška za avto k stanovanjskemu objektu, ki lahko ima dimenzije 3,20×5,60 m.«
6. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »do višine 2m« spremeni tako, da se po spremembi glasi »do višine 1,8 m«, ter za besedilom »prostorastoče žive meje« črta ločilo pika in doda besedilo »avtohtonih rastlinskih vrst« in za tem besedilom postavi ločilo pika.
7. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »Lokacijski načrt določa« črta beseda »okvirne«.
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se vstavi nova prva alinea, ki se glasi »– tlorisnih gabaritov objektov -/+ 10%,« dosedanja prva alinea postane po spremembi druga alinea, ki se tudi spremeni, in sicer tako, da se po spremembi glasi: »– po višini se dopušča toleranca objeta -/+0,5 m,«. Poprej druga alinea postane tretja alinea, tretja alinea pa četrta alinea.
V prvem stavku tretjega odstavka 7. člena se beseda »zazidalnega« črta in nadomesti z besedo »lokacijskega«.
8. člen
Določbe 9. člena, ki nanašajo na kanalizacijsko omrežje se spremenijo tako, da se po spremembi glasijo:
»Za območje lokacijskega načrta Zavrh je predvideno ločeno odvajanje fekalnih in meteornih vod. Za odvod fekalnih vod je predviden fekalni kanal, ki bo priključen na obstoječo fekalno kanalizacijo v Dobrni za območje lokacijskega načrta oziroma na skupno čistilno napravo. Do izgradnje javne kanalizacije do območja lokacijskega načrta oziroma skupne čistilne naprave, je potrebno komunalne odpadne vode pred izpustom v površinski odvodnik očistiti na individualnih čistilnih napravah (Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Uradni list RS, št. 105/02). Za odvod padavinskih voda s streh in povoznih površin je potrebno predvideti individualne zadržalnike meteornih voda z izpustom v odvodni cestni jarek.
Po zgrajenem kanalizacijskem omrežju do lokacijskega načrta Zavrh je obveznost investitorja, da se v 8 (osmih) mesecih priključi na zgrajeni fekalni kanal oziroma skupno čistilno napravo na območju lokacijskega načrta.«
Določbam, ki se nanašajo na kanalizacijsko omrežje se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Glede na to, da velikost odtoka po izgradnji ne sme presegati količine odtoka, ki odteka v vodotok iz površine v današnjem stanju, je potrebno med sedanjim in predvidenim stanjem zadrževati razliko 3 m3 meteornih voda z zadrževalnim bazenom, ki ga izvede vsak posameznik individualne stanovanjske hiše. Na iztoku iz zadrževalnega bazena je potrebno namestiti dušilko s pretokom največ 2 l/s.«
V 9. členu, poglavje splošno, se v drugem odst. za besedilom »«ki izhajajo iz omenjenih postavk« vstavi zaklepaj.
9. člen
Tretji in četrti stavek v petem odstavku 10. člena se črta iz besedila.
Šesti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Za območje lokacijskega načrta Zavrh je predvideno ločeno odvajanje fekalnih in meteornih vod. Za odvod fekalnih vod je predviden fekalni kanal, ki bo priključen na obstoječo fekalno kanalizacijo v Dobrni oziroma na skupno čistilno napravo za območje lokacijskega načrta. Do izgradnje javne kanalizacije do območja lokacijskega načrta oziroma skupne čistilne naprave, je potrebno komunalne odpadne vode pred izpustom v površinski odvodnik očistiti na individualnih čistilnih napravah (Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Uradni list RS, št. 105/02). Za odvod padavinskih voda s streh in povoznih površin je potrebno predvideti individualne zadržalnike meteornih voda z izpustom v odvodni cestni jarek.
Po zgrajenem kanalizacijskem omrežju do lokacijskega načrta Zavrh je obveznost investitorja, da se v 8 (osmih) mesecih priključi na zgrajeni fekalni kanal oziroma skupno čistilno napravo na območju lokacijskega načrta.«
10. člen
V prvem stavku drugega odstavka 11. člena se za besedilom »prostorastoče žive meje« črta ločilo pika in doda besedilo »avtohtonih rastlinskih vrst«.
Četrti odstavek 11. člena se črta.
11. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Investitorji oziroma lastniki gradbenih parcel morajo vse ali del, v občinskem lokacijskem načrtu določenih gradenj izvesti v določenem roku po njegovi uveljavitvi, prav tako morajo zgraditi v lokacijskem načrtu določene objekte, ki so v javno korist oziroma v določenem roku zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo na območju lokacijskega načrta.«
14. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Program opremljanja stavbnih zemljišč bo sprejet v okviru posebnega dokumenta, do sprejema slednjega se uporabljajo določila Odloka o odmeri komunalnega prispevka Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 48/02).«
12. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Dobrna.
13. člen
Z dnem, ko te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo, preneha veljati sklep o začasnem zadržanju izvajanja LN Zavrh, objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/06.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 00700-0013-2/2006
Dobrna, dne 13. septembra 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost