Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006

Kazalo

4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna, stran 10191.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – Zakon o zemljiški knjigi) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na svoji 30. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna (Uradni list RS, št. 39/06), ki jih je izdelalo projektivno podjetje IGRE d.o.o. Maribor pod št. projekta 7U369.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na celotno ureditveno območje lokacijskega načrta Guteneg, ki meri 40.457,61 m2 in obsega parcele, vse k.o. Klanc: 655/2, 655/3, 655/4, 655/5, 655/6, 655/7, 655/8, 656/3, 656/4, 656/6, 656/7, 656/10, 656/11, 656/12, 656/13, 656/17, 656/18, 656/19, 656/20, 657/2, 658/2, 659/2, 660/1, 666, 668, 669, 670, 677/4, 701/3.
3. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna (Uradni list RS, št. 39/06), in sicer tako, da se črta druga alinea. Po spremembi postane poprej tretja alinea druga alinea, poprej četrta alinea pa tretja alinea.
4. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremni tako, da se za besedilom »Ureditveno območje« črta besedilo »zazidalnega načrta« in se nadomesti z besedilom »lokacijskega načrta«.
5. člen
Šesti odstavek 4. člena se spremeni tako, da po spremembi glasi »Parkirišča zagotovijo lastniki na svojih parcelah.«. Ostalo besedilo v tem odstavku se črta.
6. člen
5. člen se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Oblikovanje objektov
Na ravninskem delu zahodno od ceste Dobrna-Guteneg in delno v hribu ob obstoječi cesti na Klanc je predvidena gradnja enodružinskih hiš. Tlorisna velikost objektov je 8x12 m. Streha je dvokapnica, bobrovec opečne barve in matiran, naklona od 35–45°. Sleme strehe je vzporedno z daljšo stranico objekta. Predvidena višina objektov je P+M v ravninskem delu in K+P+M v hribovitem delu s pogojem vkopane kleti. Gradnja kolenčnega zidu je dovoljena do maksimalne višine 0,80 m, glavni vhod je na daljši stranici. Na objektih so dovoljene svetle pastelne barve fasad – klasični omet. Garaža je predvidena znotraj objekta, vhod v garažo je na krajši stranici. Enakovredna je umestitev carporta – nadstreška za avto k stanovanjskemu objektu, ki lahko ima dimenzije 3,20×5,60 m.«.
7. člen
V sedmem stavku drugega odstavka 6. člena se za besedilom »striženo živo mejo« črta ločilo pika ter doda besedilo »avtohtonih rastlinskih vrst« in za tem besedilom postavi ločilo pika.
Spremeni se tudi zadnji tretji odstavek 6. člena, in sicer tako, da se za besedilom »prostorastočo živo mejo« doda besedilo »avtohtonih rastlinskih vrst«.
8. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »Lokacijski načrt določa« črta beseda »okvirne«.
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se vstavi nova prva alinea, ki se glasi »– tlorisnih gabaritov objektov -/+ 10%,« dosedanja prva alinea postane po spremembi druga alinea, ki se tudi spremeni, in sicer tako, da se po spremembi glasi: »– po višini se dopušča toleranca objekta -/+0,5 m,«. Poprej druga alinea postane tretja alinea, tretja alinea pa četrta alinea.
7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru racionalnejših projektnih rešitev komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture je možno spremeniti trase vodov infrastrukture.«.
9. člen
Spremeni se drugi stavek v prvi odstavek 8. člena, in sicer tako, da se za besedama »gruč objektov« črta ločilo pika ter na tem mestu vstavi ločilo vejica, za njo pa doda besedilo »ki imajo značaj hišnih priključkov.«
10. člen
Določbe 9. člena, ki nanašajo na kanalizacijsko omrežje se spremenijo tako, da se po spremembi prvi odstavek glasi:
»Za območje lokacijskega načrta Guteneg je predvideno ločeno odvajanje fekalnih in meteornih vod. Za odvod fekalnih vod je predviden fekalni kanal, ki bo priključen na obstoječo fekalno kanalizacijo v Dobrni oziroma na skupno čistilno napravo za območje lokacijskega načrta. Do izgradnje javne kanalizacije do območja lokacijskega načrta oziroma skupne čistilne naprave, je potrebno komunalne odpadne vode pred izpustom v površinski odvodnik očistiti na individualnih čistilnih napravah (Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Uradni list RS, št. 105/02). Za odvod padavinskih voda s streh in povoznih površin je potrebno predvideti individualne zadržalnike meteornih voda z izpustom v odvodni cestni jarek. Po zgrajenem kanalizacijskem omrežju do lokacijskega načrta Guteneg je obveznost investitorja, da se v 8 (osmih) mesecih priključi na zgrajeni fekalni kanal oziroma skupno čistilno napravo za območje lokacijskega načrta.«.
Poglavju 9. člena, ki se nanašajo na kanalizacijsko omrežje se doda tudi nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Glede na to, da velikost odtoka po izgradnji ne sme presegati količine odtoka, ki odteka v vodotok iz površine v današnjem stanju, je potrebno med sedanjim in predvidenim stanjem zadrževati razliko 3 m3 meteornih voda z zadrževalnim bazenom, ki ga izvede vsak posameznik individualne stanovanjske hiše. Na iztoku iz zadrževalnega bazena je potrebno namestiti dušilko s pretokom največ 2 l/s.«
V 9. členu, poglavje splošno, se v drugem odst. za besedilom »«ki izhajajo iz omenjenih postavk« vstavi zaklepaj.
9. členu se doda tudi nov zadnji odstavek – poglavje »Poplavna varnost«, ki se glasi:
»Poplavna varnost
Skladno s smernicami, ki jih je podalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje – pisarna Celje, štev. 35001-276/2005-A002303003, so bile izdelane s strani podjetja Hidrosvet d.o.o. iz Celja, v mesecu avgustu 2006, posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, katere sestavni del je predmetna hidrološko–hidravlična presoja.
Za območje potoka Dobrnice, ki teče skozi LN Guteneg so povzeti podatki po VGI Ljubljana in v sklopu naloge izračunane poplavne površine na osnovi računskih podatkov o visokih vodah in so preko prečnih profilov preneseni v situacijo. Iz situacij in podolžnega profila je razvidno, da visoke vode Dobrnice segajo maksimalno do nivelete regionalne ceste.
Kota pritličja predvidenih stanovanjskih objektov LN Guteneg se mora prilagoditi obstoječemu terenu na gradbeni parceli. Kota pritličja mora biti dvignjena od kote HQ100 minimalno za 0,5 m.«.
11. člen
Sedmi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Za območje lokacijskega načrta Guteneg je predvideno ločeno odvajanje fekalnih in meteornih vod. Za odvod fekalnih vod je predviden fekalni kanal, ki bo priključen na obstoječo fekalno kanalizacijo v Dobrni oziroma na skupno čistilno napravo za območje lokacijskega načrta. Do izgradnje javne kanalizacije do območja lokacijskega načrta oziroma skupne čistilne naprave, je potrebno komunalne odpadne vode pred izpustom v površinski odvodnik očistiti na individualnih čistilnih napravah (Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Uradni list RS, št. 105/02). Za odvod padavinskih voda s streh in povoznih površin je potrebno predvideti individualne zadržalnike meteornih voda z izpustom v odvodni cestni jarek.
Po zgrajenem kanalizacijskem omrežju do lokacijskega načrta Guteneg je obveznost investitorja, da se v 8 (osmih) mesecih priključi na zgrajeni fekalni kanal oziroma skupno čistilno napravo na območju lokacijskega načrta.«
12. člen
Drugi stavek v prvem odstavku 11. člena se spremeni tako, da se za številko »656/3« črta ločilo pika ter vstavi oklepaj in besedilo »faza 2.a« in doda zaklepaj ter za tem doda besedilo »in parceli 668 in 669 (faza 2.b)«.
V četrtem stavku prvega odstavka 11. člena se besedilo »Druga faza« nadomesti z besedilom »Faza 2.a«.
Spremeni se tudi 5. stavek, in sicer tako, da se besedilo »na območju 2. faze« nadomesti z besedilom »na območju 2.a faze«.
Sedmi stavek se spremeni tako, da se besedilo »na območju 2. faze« nadomesti z besedilom »na območju 2.a faze«. Prav tako se v osmem stavku besedilo »2. fazo« nadomesti z besedilom »2.a fazo«.
Deveti stavek se spremeni tako, da se besedilo »2. faza« nadomesti z besedilom »2.a faze«. Deseti stavek se spremeni tako, da se besedilo »izvedba 2. faze« nadomesti z besedilom »izvedba 2.a faze«.
Drugi stavek drugega odst. 11. člena se črta.
11. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi »Faza 2.b lokacijskega načrta se do ureditve lastninskih razmerij med strankami ne more izvajati. Ko se lastninska razmerja v fazi 2.b uredijo se faza lahko prične izvajati skladno z vsemi določili, tekstualnimi in grafičnimi, tega lokacijskega načrta. Faza 2.b se lahko prične izvajati, ki se predhodno Občini Dobrna predložijo notarsko overjena soglasja vseh lastnikov zemljišč znotraj te faze, ki izkazujejo razrešitev spora. Obenem izvedba 2.b faze lokacijskega načrta časovno, urbanistično in infrastrukturno ne pogojuje izvajanja 1. faze in faze 2.a lokacijskega načrta.«
13. člen
12. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Program opremljanja stavbnih zemljišč bo sprejet v okviru posebnega dokumenta, do sprejema slednjega se uporabljajo določila Odloka o odmeri komunalnega prispevka Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 48/02).«
14. člen
Z dnem, ko te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo, preneha veljati sklep o začasnem zadržanju izvajanja LN Guteneg, objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/06.
15. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Dobrna.
16. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 00700-0013-1/2006
Dobrna, dne 13. septembra 2006
Župan
Občina Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost