Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2006 z dne 5. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2006 z dne 5. 9. 2006

Kazalo

4019. Odlok o predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah, stran 9835.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06) ter 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet Občine Odranci na 20. seji dne 3. 8. 2006 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Odranci
na nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Odranci (v nadaljevanju: občine) na nepremičninah in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah na območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenega območja ali na delu teh območij, ki so določena s prostorskimi akti občine.
3. člen
Kot območje poselitve, na katerem lahko občina uveljavlja predkupno pravico, se šteje ureditveno območje naselja in območje, ki je z občinskim prostorskim planom predvideno za razširitev območja poselitve,
4. člen
Območje, na katerem je predvidena prostorska ureditev v javno korist in na katerem občina s tem odlokom uveljavlja predkupno pravico za izgradnjo infrastrukturnih omrežij in za razširitev območja Obrtne cone Odranci, zajema območje Kamenic – k. o. Odranci.
Občina na območju Kamenice – k.o. Odranci uveljavlja predkupno pravico za nepremičnine (kmetijska zemljišča) od parc. št. 1389 do vključno parc. št. 1442.
V grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka, je območje predkupne pravice prikazano na digitalnem katastrskem načrtu.
5. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice občine je na vpogled na sedežu občine.
6. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 164-20/2006
Odranci, dne 3. avgusta 2006
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.