Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2006 z dne 11. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2006 z dne 11. 8. 2006

Kazalo

3724. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil, stran 9302.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ES-homologaciji motornih vozil
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04 in 75/05) se besedilo petega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ta pravilnik prenaša določbe Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (UL L št. 42 z dne 23. 2. 1970, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/28/ES z dne 6. marca 2006 o spremembi Direktive Sveta 72/245/EGS o radijskih motnjah (elektromagnetni združljivosti) vozil in Direktive Sveta 70/156/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil zaradi njune prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 65 z dne 7. 3. 2006, str. 27).«.
2. člen
V celotnem pravilniku se sklicevanje na »Direktivo 88/77/EGS« nadomesti s sklicevanjem na »Direktivo 2005/55/ES«.
3. člen
V Prilogo I se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, vstavijo naslednje točke:
4. člen
V Prilogo III, I. del, poglavje A, se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, vstavijo naslednje točke:
»9.24  Prednji zaščitni sistem
 
9.24.1  Predložiti je treba podroben opis vozila, vključno s fotografijami
     in/ali slikami, pri čemer je treba navesti strukturo, dimenzije,
     referenčne linije in materiale prednjega zaščitnega sistema ter
     prednjega dela vozila.
 
9.24.2  Predložiti je treba podroben opis načina namestitve prednjega
     zaščitnega sistema na vozilo, vključno s fotografijami in/ali
     slikami. Ta opis mora vsebovati vse dimenzije vijakov in zahtevane
     navore pritrjevanja.
………………
  
12.7.1  Vozilo je opremljeno z radarsko opremo kratkega dosega 24 GHz:
     da/ne/po izbiri (neustrezno črtati).«.
5. člen
V tabeli Dela I Priloge IV se dodata novi zaporedni številki 59 in 60 ter na dnu še opomba (8):
+-----------------+-------------+-------+-----------------------------------+
|Predmet     |Tehnična   |Objava |  Velja za kategorijo vozila   |
|homologacije   |specifikacija|  v  |                  |
|         | (**)    |Uradnem+-----+---+--+--+--+---+--+--+--+---+
|         |       | listu |M1  |M2 |M3|N1|N2|N3 |O1|O2|O3|O4 |
|         |       | RS  |   |  | | | |  | | | |  |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+-----------------+-------------+-------+-----+---+--+--+--+---+--+--+--+---+
|»59. Možnost   |TSV 159   |    |x  |- |- |x |- |- |- |- |- |- |
|recikliranja   |       |    |   |  | | | |  | | | |  |
|         |       |    |   |  | | | |  | | | |  |
+-----------------+-------------+-------+-----+---+--+--+--+---+--+--+--+---+
|60. Prednji   |TSV 160   |    |x(*8)|- |- |x |- |- |- |- |- |- |
|zaščitni sistem |       |    |   |  | | | |  | | | |  |
|         |       |    |   |  | | | |  | | | |  |
+-----------------+-------------+-------+-----+---+--+--+--+---+--+--+--+---+
(*8) Največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone.«.
6. člen
V tabeli Dela II Priloge IV se dodata novi zaporedni številki 59 in 60, ki se glasita:
+-------------------------+---------------------+------------+-------------+
|  Predmet homologacije |    Tehnična   | Direktiva | Pravilnik |
|             |  specifikacija  |   ES   |   ECE   |
|             |           |      |       |
+--------------------------------------------------------------------------+
|                                     |
+-------------------------+---------------------+------------+-------------+
|»59. Možnost recikliranja|    TSV 159    | 2005/64/ES |   –   |
|             |           |      |       |
+-------------------------+---------------------+------------+-------------+
|60. Prednji zaščitni   |    TSV 160    | 2005/66/ES |   –«   |
|sistem          |           |      |       |
|             |           |      |       |
+-------------------------+---------------------+------------+-------------+
7. člen
V Prilogi IX se na strani 2 vseh vzorcev potrdila o skladnosti, razen za kategorije vozil O(1), O(2), O(3) in O(4), v točki 50 doda opomba pod črto (1) tako, da se glasi:
8. člen
V tabeli Dodatka 1 Priloge XI se dodata novi zaporedni številki 59 in 60 ter na dnu še opomba (2):
9. člen
V tabeli Dodatka 2 Priloge XI se dodata novi zaporedni številki 59 in 60, ki se glasita:
10. člen
V tabeli Dodatka 3 Priloge XI se dodata novi zaporedni številki 59 in 60, ki se glasita:
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določbe 2. člena, ki začne veljati 8. novembra 2006.
Št. 2640-17/2005/11
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-2411-0016
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet