Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2006 z dne 8. 8. 2006

Kazalo

3683. Pravilnik o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem, stran 9140.

Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 21/01, in Uradni list RS, št. 114/05) ter skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 in 127/03) je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica na seji dne 15. 6. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: sklad) ureja postopek oddajanja najemnih oskrbovanih stanovanj v lasti Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica v najem upravičencem do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih.
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi v postopkih oddaje v najem tistih oskrbovanih stanovanj, ki jih sklad zgradi kot soinvestitor in jih skupaj s soinvestitorji v skladu s soinvestitorsko pogodbo oddaja v najem s skupnim razpisom.
Pogoji in kriteriji za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem so oblikovani v skladu z določbami Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
II. RAZPIS ZA ODDAJO OSKRBOVANIH STANOVANJ
V NAJEM
2. člen
Za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem direktor objavi razpis v sredstvih javnega obveščanja.
3. člen
Razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem vsebuje naslednje podatke:
– okvirni predmet razpisa – opis stanovanj, ki se z razpisom oddajajo v najem (lokacija, število, struktura, površina in eventualna oprema stanovanj),
– pogoje za sodelovanje na razpisu in
– kriterije za izbiro najemnikov.
V razpisu se navedejo tudi predvidena mesečna najemnina (najemnina za stanovanje ali najemnina za m2), predviden datum vselitve in morebitni drugi podatki, pomembni za izvedbo razpisa in oddajo stanovanj v najem.
III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
4. člen
Na razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem lahko sodelujejo upravičenci do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih, in sicer:
– osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso v celoti sposobne za samostojno življenje brez občasne pomoči druge osebe; pri tem imajo prednost osebe, ki nimajo zavezancev, ki bi jim bili dolžni nuditi potrebno oskrbo in pomoč ali pa ti zavezanci tega ne zmorejo oziroma za to nimajo možnosti;
– osebe mlajše od 65 let, vendar zaradi psihofizičnih lastnosti niso v celoti sposobne za samostojno življenje brez pomoči druge osebe, preostale psihofizične sposobnosti pa jim omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo v zavodu.
5. člen
Mnenje o izpolnjevanju pogojev upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih podata pristojni center za socialno delo in osebni zdravnik upravičenca.
6. člen
Prednost pri dodelitvi oskrbovanega stanovanja v najem imajo državljani Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.
Pri dodelitvi večjega oskrbovanega stanovanja ima prednost prosilec, s katerim bodo v stanovanju poleg najemnika bivali tudi uporabniki.
IV. POSTOPEK IZBIRE NAJEMNIKOV
7. člen
Prijavo na razpis je potrebno oddati na posebnem obrazcu »Prijava za dodelitev oskrbovanega stanovanja v najem«. Obrazce, vse informacije in dodatna pojasnila dobijo zainteresirani občani Mestne občine Nova Gorica na sedežu sklada.
8. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
– mnenje o izpolnjevanju pogojev upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih, ki ga podata pristojni center za socialno delo in osebni zdravnik upravičenca;
– dokazila o zmožnosti plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki so vezani na najem oskrbovanega stanovanja;
– potrdilo o stalnem bivališču;
– potrdilo o državljanstvu.
9. člen
Popolne prijave na razpis (v celoti izpolnjen obrazec in vse priloge iz 8. člena) prosilci oddajo na naslov sklada, ki je določen v razpisu.
Rok za prijavo se določi z razpisom in ne sme biti krajši od 30 dni.
10. člen
Direktor imenuje strokovno komisijo, ki prouči utemeljenost vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo oskrbovanih stanovanj, poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter ogledu stanovanjskih razmer pri udeležencih razpisa.
Komisija določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.
11. člen
Strokovna komisija pripravi predlog prednostne liste upravičencev za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem in ga predloži v obravnavo in sprejem direktorju.
Prosilci so o odločitvi direktorja pisno obveščeni.
12. člen
Prosilci, ki niso zadovoljni z odločitvijo direktorja, lahko v roku osmih dni po prejemu obvestila vložijo pritožbo na Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica.
V. ODDAJA STANOVANJA V NAJEM BREZ RAZPISA
13. člen
Sklad odda oskrbovano stanovanje v najem brez razpisa:
– če gre za nadomestno stanovanje, ki ga sklad dodeljuje upravičencu do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih zaradi rušenja, prenove ter elementarnih ali drugih nesreč;
– v primeru preselitve upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih oziroma zamenjave stanovanja.
VI. SKLENITEV NAJEMNE POGODBE
14. člen
Sklad pisno pozove upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih na sklenitev najemne pogodbe. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
Če se upravičenec ne odzove na najemodajalčev poziv k sklenitvi najemne pogodbe, se ga črta s prednostne liste upravičencev do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih.
Oskrbovano stanovanje se odda v najem s sklenitvijo najemne pogodbe in izročitvijo ključev stanovanja najemniku.
15. člen
Pred sklenitvijo najemne pogodbe za najem oskrbovanega stanovanja lastnik z najemnikom sklene pogodbo o plačilu varščine v višini šestih mesečnih najemnin.
16. člen
Poleg upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih lahko v stanovanju kot uporabniki stanovanja prebivajo:
– njegov zakonski ali izvenzakonski partner ali
– druga oseba s statusom upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih.
17. člen
Najemnik za uporabo oskrbovanega stanovanja plačuje lastniku stanovanja neprofitno najemnino v skladu z metodologijo iz 117. člena Stanovanjskega zakona.
18. člen
Prosilec, s katerim se sklene najemna pogodba, se je dolžan vseliti v oskrbovano stanovanje takoj po sklenitvi najemne pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe. Sklad ponudi tako stanovanje drugemu prosilcu.
Najemnik oskrbovanega stanovanja je dolžan na tem naslovu prijaviti stalno bivališče.
19. člen
Po smrti najemnika se sklene najemna pogodba s tistim uporabnikom stanovanja, ki ima priznan status upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih.
Če takega uporabnika ni v stanovanje, sklad ostalim uporabnikom oskrbovanega stanovanja ponudi možnost preselitve v primerno nadomestno stanovanje.
Če uporabnik oskrbovanega stanovanja odkloni ponujeno nadomestno stanovanje, se šteje, da oskrbovano stanovanje uporablja brez pravnega naslova, zato lahko lastnik zoper uporabnika stanovanja kadarkoli vloži tožbo na izpraznitev oskrbovanega stanovanja pri sodišču splošne pristojnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 84. člen Pravilnika o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 88/04 in 5/06).
21. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 151-05-1/2003
Nova Gorica, dne 15. junija 2006
Predsednik
NS Stanovanjskega sklada
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti