Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Laško, stran 8456.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 92/05), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Laško na 26. seji dne 11. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah v Občini Laško
1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 98/99) se v 2. členu doda nova alinea:
»– pravila določanja mej občinskih cest«.
2. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(določitev mej občinske ceste)
(1) Meje občinske ceste se določi s postopkom ureditve mej, obnove mej ali s postopkom spreminjanja mej.
(2) Določitev mej občinske ceste in evidentiranje ugotovljenih sprememb v zemljiškem katastru se začne na zahtevo lastnika ali upravljalca občinske ceste.
(3) Meje občinske ceste se določijo na podlagi načrta parcelacije, načrta gradbene parcelacije ali po zunanjem robu cestnega sveta.
(4) Stranke v postopku določitve meje občinske ceste so lastnik ali upravljalec občinske ceste, lastnik parcele, iz katere se odmeri parcela občinske ceste in lastniki parcel, na katere neposredno meji parcela občinske ceste.
(5) Ne glede na 46. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00, 37/02 – odločba US, 87/02 in 44/03 – odločba US) se pri določitvi mej občinske ceste po tem zakonu določijo in s trajnimi mejniki zamejičijo samo horizontalni lomi meje občinske ceste.
(6) Obstoječe meje parcel se pri določitvi mej občinske ceste upoštevajo po veljavnih podatkih zemljiškega katastra.«.
3. člen
Za 16. členom se doda 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(rekonstrukcija občinske ceste)
(1) Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti in s katero se ne posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu ter za katero je pridobljena pravica graditi na zemljiščih, ki so potrebna za njeno rekonstrukcijo, se šteje za vzdrževalno delo v javno korist.
(2) Za rekonstrukcijo občinske ceste iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe šestega, sedmega in osmega odstavka 26. člena tega odloka.
(3) Če je zaradi rekonstrukcije občinske ceste potrebno izvesti razlastitev ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini, pa taka rekonstrukcija ni določena z lokacijskim načrtom, se javna korist za to razlastitev oziroma omejitev lastninske pravice ugotovi z odločbo Upravne enote Laško. Predlogu za izdajo sklepa je treba priložiti izvleček iz izvedbenega prostorskega akta, ki ureja območje rekonstrukcije, načrt parcelacije z mejo območja rekonstrukcije občinske ceste, seznam parcel, potrebnih za rekonstrukcijo občinske ceste, seznam parcel, potrebnih za rekonstrukcijo občinske ceste, s površinami in podatki o njihovih lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic in obrazložitev javne koristi.«.
4. člen
V 26. členu se besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(4) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Obnovitvena dela oddaja občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.«.
Dodajo se nova peta, šesta, sedma in osma točka, ki se glasijo:
»5. Obnovitvena dela na občinskih cestah se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist v skladu s predpisi o graditvi objektov.
6. Vrsta in obseg projektne in tehnične dokumentacije za obnovitvena dela na občinski cesti se v odvisnosti od njihove vrste, obsega in zahtevnosti določijo s projektno nalogo, če s predpisi o graditvi objektov ni drugače določeno.
7. Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na občinski cesti opravi komisija, ki jo imenuje Občinska uprava. V komisijo se imenujejo strokovnjaki s področja tehničnih in drugih posebnosti teh del.
8. Po opravljenem pregledu obnovitvenih del komisija iz prejšnjega odstavka predlaga Občinski upravi izdajo odločbe, s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta prometu.«.
5. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
V 45. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko cesto ali njen del ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanjšati varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano na zemljiščih ali na objektih ob cesti izvajati ali opustiti kakršna koli dela ali karkoli nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati hitrost prometa na njej.«.
V drugem odstavku 45. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. ob cesti postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, če bi to škodovalo cesti, njeni preglednosti ali urejenosti ali zmanjševalo varnost prometa.«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. Postavljati na cesto kakršne koli predmete (nagrobne plošče ali druga spominska znamenja, stojala, transparente, plakate in druge oblike obveščanja oziroma oglaševanja, in podobno) ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), razsipati po cesti sipek material, nanašali blato ali kako drugače onesnaževati cesto.«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. Poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati prometno signalizacijo.«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»Nameščati na cesto kakršnekoli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa.«.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste je dolžan s ceste takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na cesti zavarovati s predpisano prometno signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja občinske ceste.«
6. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedilo »denarno kaznijo najmanj 300.000« nadomesti z besedilom »globo 350.000«, pred besedo »podjetnik« pa se doda beseda »samostojni«.
V drugem odstavku se besedilo »denarno kaznijo najmanj 30.000« nadomesti z besedilom »globo 100.000«, za besedama »pravne osebe« pa se doda besedilo »ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika«.
7. člen
V 59. členu se besedilo »denarno kaznijo najmanj 30.000« nadomesti z besedilom »globo 50.000«.
8. člen
V prvem odstavku 60. člena se besedilo »denarno kaznijo najmanj 300.000« nadomesti z besedilom »globo 350.000«.
V drugem odstavku se besedilo »denarno kaznijo najmanj 20.000« nadomesti z besedilom »globo 100.000«
9. člen
V prvem odstavku 61. člena se besedilo »denarno kaznijo najmanj 300.000« nadomesti z besedilom »globo 350.000«.
V drugem odstavku se besedilo »denarno kaznijo najmanj 30.000« nadomesti z besedilom »globo 100.000«.
V tretjem odstavku se besedilo »denarno kaznijo najmanj 30.000« nadomesti z besedilom »globo 100.000«.
10. člen
Črta se 65. člen Odloka o javnih cestah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 98/99).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(obstoječe občinske ceste)
(1) Če ob uveljavitvi tega odloka obstoječa javna cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot pa določa prvi odstavek 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v tem členu.
(2) Za poseben postopek razlastitve se uporabljajo določbe 92. do 114. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 55/03 – ZKZ in 58/03 – ZZK-1), kolikor s tem členom niso posamezna vprašanja razlastitve drugače urejena.
(3) Ne glede na določbo tretjega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora se šteje, da je javna korist za razlastitev nepremičnin, po katerih poteka obstoječa javna cesta, ugotovljena, če ob vložitvi zahteve za razlastitev po njej poteka cestni promet v skladu z prvim odstavkom 2. člena zakona. Za vložitev zahteve razlastitveni upravičenec ni vezan na rok iz drugega odstavka 95. člena Zakona o urejanju prostora.
(4) Ne glede na 98. člen Zakona o urejanju prostora je treba zahtevi za razlastitev po tem členu predložiti le seznam nepremičnin, predlaganih za razlastitev z njihovimi podatki iz zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in zemljiške knjige in ponudbo iz drugega odstavka 97. člena Zakona o urejanju prostora.
(5) Ne glede na 100. člen Zakona o urejanju prostora se postopek razlastitve začne z vložitvijo zahteve iz prejšnjega odstavka, o čemer upravni organ, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti obvesti zemljiško knjigo.
(6) Ne glede na določbe 103. člena Zakona o urejanju prostora pridobi razlastitveni upravičenec lastninsko pravico na nepremičninah, po katerih poteka obstoječa občinska cesta z dokončnostjo odločbe o razlastitvi in lahko z dokončnostjo odločbe tudi prevzame nepremičnino v posest, če je še nima v posesti.
(7) Dosedanji lastnik nepremičnine, za katero zaradi gradnje občinske ceste ni bila plačana odškodnina po takrat veljavnih predpisih oziroma za katero se tedanji lastnik pravici do odškodnine ni odpovedal, lahko po pravnomočnosti odločbe zahteva plačilo odškodnine ali nadomestno nepremičnino.
(8) Določbe 45. člena odloka se uporabljajo ne glede na lastništvo nepremičnin, po katerih teče obstoječa javna cesta iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Laško se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-02/2006
Laško, dne 11. julija 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

AAA Zlata odličnost