Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2006 z dne 21. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2006 z dne 21. 7. 2006

Kazalo

3382. Program priprave za Občinski lokacijski načrt »Dom upokojencev v Idriji« za del območja Uta v Idriji, stran 8323.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. – v nadaljevanju: ZUreP-1) in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04 in 52/06) je župan Občine Idrija sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za Občinski lokacijski načrt »Dom upokojencev v Idriji« za del območja Uta v Idriji
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Dom upokojencev v Idriji, ki se nahaja v prostorski enoti Na Uti, je potrebno zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti porušiti in zgraditi na novo.
Z aktivnostmi za izgradnjo novega doma upokojencev je Občina Idrija pričela v letu 2002, leta 2003 je bil sprejet program priprave za pripravo lokacijskega načrta, izdelal se je idejni projekt, ki pa ga takratno Ministrstvo za delo in družino ni potrdilo.
V letu 2005 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve razpisalo arhitekturni natečaj za programsko nalogo Dom upokojencev v Idriji. Izbrana je bila najboljša rešitev, ki pomeni izhodišče za pripravo tega občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN).
Občina Idrija je z zamenjavo zagotovila potrebna zemljišča, ki pomenijo njen vložek v investicijo. Investitor novega doma upokojencev je Republika Slovenija.
S prostorskim planom občine Idrija je za del ureditvenega območja predpisana izdelava prostorsko izvedbenega načrta – OLN.
S tem programom se podrobneje določi postopek za sprejem odloka o OLN »Dom upokojencev v Idriji«.
– Pripravljavec OLN je Občina Idrija,
– Investitor izdelave OLN je Občina Idrija.
– Načrtovalca OLN izbere Občina Idrija v skladu s postopkom javnih naročil.
Na ureditvenem območju veljajo naslednji prostorski akti:
– Odlok o dolgoročnem družbenem planu za obdobje 1986–2000 in srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1986–1990 občine Idrija (Uradni list. SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99, 35/03),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija (Uradni list RS, št. 34/93, 52/95, 23/96, 45/97, 49/01, 90/05).
Postopek priprave se bo nadaljeval v skladu s 23. členom ZUreP-1.
 
2. Predmet in programska izhodišča
Na ureditvenem območju je v urbanistični zasnovi, ki je sestavni del prostorskega plana, opredeljena podrobnejša namenska raba centralne dejavnosti (storitve, proizvodnja, trgovina). Dom upokojencev se znotraj območja že nahaja, potrebe in normativi pa izkazujejo potrebo po dodatnem prostoru, zato je potrebno območje doma upokojencev razširiti.
Oznake prostorskih enot znotraj ureditvenega območja:
– C6 – Na Uti (parc. št. 710, 709/2)
– C5 – Zdravstveni dom (parc. št. 707/1)
– S15 – Brusovše (parc. št. 2677)
Prostorski enoti C5 – Zdravstveni dom (tukaj se nahaja obstoječi dom upokojencev) in S15 – Brusovše se urejata s prostorsko ureditvenimi pogoji za ureditveno območje mesta Idrija.
OLN se pripravi za celotno ureditveno območje podrobneje opredeljeno pod točko 3, v Odloku o OLN pa se navede, da je pravno-formalno zavezujoč samo znotraj cone C6 – Na Uti (parc. št. 710 in 709/2), saj je samo za to enoto predpisana izdelava prostorsko izvedbenega načrta.
Namen OLN je določitev lokacijskih pogojev za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za novi dom upokojencev. OLN mora biti izdelan v skladu s 43. členom ZUreP-1 ter s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Vsebovati mora priloge v skladu s 24. členom ZUreP-1.
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-1332006 IL z dne 7. 6. 2006 odločilo, da v postopku priprave OLN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
 
3. Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje obsega parcele s številkami 707/1, 708/1, 709/2, 710 in del 2677 vse k.o. Idrija mesto in meji na SZ na zdravstveni dom, na zasebna zemljišča in dotrajane poslovne objekte na V in J ter na Z na javno pot.
 
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 29. in 33. členom zgoraj navedenega ZureP-1 podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:
– Občina Idrija, služba za gospodarske javne službe,
– Komunala Idrija,
– Elektro Primorska, PE Tolmin,
– Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,
– MOP, Agencija RS za okolje,
– Mobitel d.d., Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica.
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Nova Gorica,
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
 
5. Način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve strokovnih podlag
Strokovne rešitve se izdelajo s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86 /04).
Strokovne podlage za pripravo OLN so:
– Izbrana projektna naloga avtorjev Ravnikar – Potokar, Rimska c. 8, Ljubljana, 2006,
– Študija prometne ureditve mesta Idrija, Axis, 2006,
– Geodetske podlage.
Dodatne strokovne podlage se izdelajo, če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.
 
6. Postopek in organizacija priprave prostorskega akta
Postopek priprave vodi služba za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija.
Na prvo prostorsko konferenco dne 12. 7. 2006 so bili vabljeni s priporočeno pošiljko vsi pod točko 4. navedeni nosilci urejanja prostora, arhitekturni biro Ravnikar – Potokar, Dom upokojencev Idrija, lastniki sosednjih zemljišč: Rotomatika, SGP Zidgrad, Zdravstveni dom ter Krajevna skupnost mesto Idrija in Župnija Idrija. Datum, kraj in čas prve prostorske konference je bil objavljen na radiu Odmev, na oglasnih deskah Občine Idrija in Upravne enote Idrija ter na spletni strani Občine Idrija: www.idrija.si.
Druga prostorska konferenca bo organizirana najmanj štirinajst dni pred začetkom javne razgrnitve, javna obravnava pa se predvideva v drugi polovici javne razgrnitve.
 
7. Rok za pripravo prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30. dneh od prejema vloge. Čas javne razgrnitve traja prav tako 30 dni.
OLN se pripravi v skladu s priloženim terminskim planom. Prva obravnava na občinskem svetu je predvidena v decembru 2006 ali januarja 2007 in sprejem v februarju 2007.
 
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Stroške izdelave OLN bo zagotovila Občina Idrija v proračunu za leto 2006.
 
9. Prehodne določbe
S tem programom priprave se odpravlja program priprave Lokacijskega načrta Uta – del za območje »Dom upokojencev« z dne 15. 12. 2003 in prenehajo veljati vse na njegovi podlagi izdane smernice.
 
10. Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0008/2006
Idrija, dne 21. julija 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.