Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2006 z dne 14. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2006 z dne 14. 7. 2006

Kazalo

3204. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Žalec, stran 7962.

Na podlagi 21. in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št.100/05), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – UPB2 (Uradni l RS, št. 55/05) ter 16. člena statuta Občne Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. junija 2006 sprejel
O D L O K
o komunalnem nadzoru v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organiziranost, pristojnosti in delovanje službe komunalnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat občine Žalec) na celotnem območju Občine Žalec.
2. člen
Inšpektorat občine Žalec opravlja naloge iz svoje pristojnosti na podlagi tega odloka, drugih posameznih odlokov, v katerih ga občinski svet pooblašča za izvajanje nadzora in na podlagi drugih predpisov.
Inšpektorat občine Žalec opravlja naloge iz svoje pristojnosti po določbah zakona o splošnem upravnem postopku in ob smiselni uporabi določb zakona o upravi, zakona o inšpekcijskem nadzoru, zakona o prekrških, ki se nanašajo na izvajanje inšpekcijskega nadzorstva.
II. ORGANIZIRANOST
3. člen
Inšpektorat občine je organ v sestavi službe občinske uprave, ki v skladu s statutom Občine Žalec opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo okolja, urejanje prostora in promet.
4. člen
Službo Inšpektorata Občine Žalec opravljajo komunalni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) in občinski redar.
Inšpektor mora v skladu z zakonom o upravi imeti visokošolsko izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja. Inšpektor mora opraviti izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.
Občinski redar mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo, najmanj tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit.
Oseba, ki izvaja nadzor, mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost s katero se seznani pri opravljanju nadzorstva. Dolžnost varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja, občinskega redarja. Inšpektor in občinski redar je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila oziroma pritožbe.
5. člen
Število inšpektorjev in občinskih redarjev določi župan v sistemizaciji delovnih mest.
6. člen
Občinski redarji so uniformirani in imajo posebno izkaznico, ki dokazuje, da so pooblaščeni opravljati nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in se s to službeno izkaznico izkažejo v primerih, ko opravljajo redarske naloge po občinskih odlokih.
Službeno izkaznico občinskega redarja in inšpektorja izda župan v skladu s predpisi.
III. PRISTOJNOSTI
7. člen
Inšpektorat občine Žalec nadzira izvajanje občinskih predpisov, ki urejajo predvsem:
– javno snago in urejenost naselij,
– urejanje javnih površin, javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– javni red in mir,
– odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod,
– oskrba naselij s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– ravnanje s plodno zemljo pri gradbenih delih,
– plakatiranje in nameščanje reklam,
– komunalne takse,
– prometno in neprometno signalizacijo,
– občinske ceste,
– izvajanje zimske službe,
– promet in parkiranje,
– druge zadeve, določene z občinskimi in drugimi predpisi.
8. člen
Inšpektor opravlja nadzor samostojno in v mejah pravic in dolžnosti, ki jih ima po tem odloku in drugih predpisih.
Inšpektor ima pri opravljanju nadzora položaj, pravice in dolžnosti, kot jih določa zakon o inšpekcijskem nadzoru.
Izvršitev dejanj in ukrepov odredi inšpektor z odločbo v upravnem postopku. V odločbi mora biti tudi določen rok v katerem morajo biti ukrepi in dejanja izvršeni.
Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če s posebnim odlokom ni drugače določeno.
9. člen
Občinski redar opravlja naloge nadzor samostojno in v mejah pravic in dolžnosti, ki jih ima po tem odloku in drugih predpisih.
Občinski redar ima pri opravljanju nadzora naslednje pristojnosti:
– legitimirati kršitelja in priče,
– opravljati posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe o inšpekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev inšpektorja,
– izrekati globe v okviru svojih pooblastil in izterjati izrečeno globo,
– izdajati opomine, opozorila in plačilne naloge,
– dati pisne ali ustne naloge za odpravo nepravilnosti,
– odrediti odvoz vozil,
– opozarjati na lažje kršitve,
– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen.
IV. DELOVANJE
10. člen
Osebne podatke in istovetnost storilca prekrška, ki se ga zaloti na kraju prekrška, ugotavlja inšpektor, oziroma občinski redar z legitimiranjem.
Državljani Slovenije dokazujejo svojo istovetnost z osebno izkaznico ali drugo listino, na kateri je fotografija imetnika s potrebnimi podatki in jo je izdal pristojni organ.
Istovetnost se lahko ugotavlja tudi na podlagi listin, ki sicer niso primerne za dokazovanje istovetnosti, vsebujejo pa nekatere podatke o legitimirani osebi in fotografijo lastnika listine (npr. indeks, mesečna vozovnica in podobno).
Tujci dokazujejo svojo istovetnost z listinami, ki jih dobijo in uporabljajo po predpisih svoje države, ali po mednarodnih sporazumih med njihovo in našo državo.
Inšpektor, oziroma občinski redar mora na zahtevo stranke, oziroma osebe, ki jo legitimira, pokazati službeno izkaznico in ji obrazložiti razloge za legitimiranje.
Če se oseba legitimiranju upira ali kakorkoli ovira postopek, zaprosi inšpektor, oziroma občinski redar za pomoč policijo.
11. člen
Če inšpektor, oziroma občinski redar prekršek osebno zazna, ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, izda in vroči kršitelju plačilni nalog takoj na kraju prekrška. Če kršitelju plačilnega naloga ni mogoče vročiti takoj na kraju prekrška, se mu plačilni nalog vroči po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Inšpektor, oziroma občinski redar lahko namesto izreka globe, kršitelja ustno opozori ali opomni, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in, če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo, opomin zadosten ukrep.
12. člen
Fizične, pravne osebe, osebe civilnega prava in odgovorne osebe pravnih oseb so dolžne občinskemu redarju:
– omogočiti nemoteno izvrševanje nadzora,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki se nadzirajo,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora,
– dati izjavo, pisno pojasnilo z zvezi s predmetom nadzora.
Pooblastila inšpektorja, postopek pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora, pravice in dolžnosti zavezanca v postopku in ukrepe inšpektorjev določa zakon o inšpekcijskem nadzoru.
V primerih, ko zavezanec naloženega ukrepa ne izvrši v določenem roku, ali ga ne izvrši v celoti, lahko inšpektor, oziroma občinski redar odloči, da se to opravi po drugi osebi na stroške zavezanca.
V. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki:
– ne omogoči občinskemu redarju nemoteno opravljanje nadzora (12. člen),
– ovira ali onemogoči vstop občinskega redarja v prostore, objekte ali k napravam, ki se nadzirajo (12. člen),
– občinskemu redarju ne nudi potrebno pomoč, ne daje podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora (12. člen),
– na zahtevo občinskega redarja in v roku, ki ga le-ta določi, ne da izjave, pisnega pojasnila v zvezi s predmetom nadzora (12. člen).
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 70/96).
15. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01-0001/2006-26
Žalec, dne 19. junija 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.