Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3064. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Jesenice, stran 7616.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 in spr.), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in spr.), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93 in spr.), 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in spr.) Uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski Svet Občine Jesenice na redni 37. seji dne 29. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice je organiziran kot del enotnega sistema v Republiki Sloveniji in obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, vodenje, aktiviranje, programiranje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v občini Jesenice izvajajo na podlagi veljavne zakonodaje, podzakonskih predpisov in direktiv EU.
Ta odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Jesenice (v nadaljnjem besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).
2. člen
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih nesrečah v Občini Jesenice obsega zlasti:
– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo,
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikativnim sistemom,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine.
– določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot, služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč,
– določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občni,
– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo.
3. člen
Operativna izvedba varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice operativno izvajajo:
– župan,
– poveljnik štaba civilne zaščite, njegovi namestniki ter člani štaba civilne zaščite,
– poverjeniki civilne zaščite in njihovi namestniki,
– enote in službe civilne zaščite,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
– lokalne javne službe in zavodi na področju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
– društva in druge nevladne organizacije (v nadaljevanju: sile za zaščito, reševanje in pomoč).
4. člen
Občina Jesenice na področju zaščite, reševanja in pomoči pred naravnimi in drugimi nesrečami deluje tako da:
– oblikuje občinski program zaščite in reševanja,
– zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj ukrepov zaščite, reševanja zagotavlja javna sredstva za delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz proračuna Občine Jesenice, skladno z veljavno zakonodajo,
– neposredno sofinancira programe zaščite in reševanja in druge projekte iz javnih sredstev,
– oblikuje javno infrastrukturo na področju zaščite in reševanja.
II. PROGRAM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI JESENICE
5. člen
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice določa cilje, politiko in strategijo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice in opredeljuje obseg dejavnosti na tem področju, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna in iz drugih javnih sredstev.
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice sprejme občinski svet na predlog župana Občine Jesenice. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Jesenice ne sme biti v nasprotju z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja program dela za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kateri je sestavni del proračuna. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela organ občinske uprave pristojen na Civilno zaščito, skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
6. člen
Vsebina programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice določa zlasti:
– načela in cilje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice,
– oceno stanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrte zaščite in reševanja v občini Jesenice,
– ukrepe Občine Jesenice za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– oblike pospeševanja preventivno zaščitne dejavnosti,
– merila in ukrepe za zagotavljanje lokalnih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– merila in ukrepe za delovanje lokalnih javnih služb in javnih zavodov na področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi naravnimi nesrečami,
– usmeritve na področju varstva okolja in urejanja prostora z vidika preprečevanja ekoloških in drugih nesreč,
– merila za področje ustvarjanja in posredovanja programov, ukrepov in aktivnosti sistema varstva preko medijev,
– obseg dejavnosti na področju varstva, ki se financira oziroma sofinancira iz občinskega proračuna ali drugih javnih financ,
– pomembnejša vlaganja v javno infrastrukturo v Občini Jesenice, na področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
7. člen
Za izvajanje občinskega programa zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice skrbijo v okviru svojih pristojnosti župan in občinska uprava.
Župan predloži Občinskemu svetu Občine Jesenice letno poročilo o izvajanju občinskega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z oceno rezultatov.
Prostorske, urbanistične, gradbene in tehnične ukrepe, pomembne za zmanjšanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, načrtuje Občina Jesenice v svojih prostorskih aktih.
8. člen
Ocene ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja za območje Občine Jesenice izdela za civilno zaščito pristojni organ občinske uprave.
III. ORGANIZIRANOST ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V OBČINI
9. člen
Štab Civilne zaščite
Za opravljanje operativno-strokovnih nalog zaščite reševanja in pomoči so v občini organizirani štabi Civilne zaščite, in sicer:
– občinski štab za Civilno zaščito,
– štabi Civilne zaščite gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij.
10. člen
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika in poverjenika Civilne zaščite občine ter sektorske in krajevne poveljnike ter štabe civilne zaščite.
Poveljniki in poverjeniki iz prejšnjega odstavka so za svoje delo odgovorni nadrejenim poveljnikom Civilne zaščite. Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu in regijskemu poveljniku Civilne zaščite, zlasti za uresničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma njemu nadrejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.
Občinski štab ima osem članov, ki so imenovani iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.
Poveljnika civilne zaščite, namestnika in člane štabov v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah imenujejo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije v skladu z veljavno zakonodajo.
11. člen
Naloge poveljnika občinskega štaba Civilne zaščite
Naloge poveljnika občinskega štaba Civilne zaščite so predvsem:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– vodi ali usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah,
– daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in predlogov za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
– predlaga županu člane občinskega štaba Civilne zaščite.
Poveljnik štaba Civilne zaščite lahko za vodenje posameznih intervencij za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo intervencije, razen za področje gasilstva, ki ga ureja Zakon o gasilstvu.
12. člen
Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu in regijskemu poveljniku Civilne zaščite, zlasti za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma njemu nadrejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.
Poveljniki za Civilno zaščito v podjetjih, zavodih in drugih organih so za svoje delo odgovorni organu, ki jih je imenoval.
13. člen
V posameznih gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter glede na ogroženost v bivalnih okoljih, poslovodni organ imenuje poverjenike za Civilno zaščito. Poverjenike in njihove namestnike v krajevnih skupnostih imenuje župan.
Poverjeniki za Civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem okolju.
14. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe Civilne zaščite, in sicer:
1. V občini:
– enote za prvo pomoč,
– enote za tehnično reševanje,
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– služba za podporo.
2. V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah
– enote za prvo pomoč,
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– veterinarske enote,
– službe za vzdrževanje zaklonišč.
Enote in službe iz prvega odstavka tega člena se organizirajo v skladu z merili, ki jih določajo podzakonski akti.
IV. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
15. člen
Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja
Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja opravlja Občina Jesenice v sodelovanju z Regijskim centrom za obveščanje Kranj in sicer do prevzema alarmnega sistema v skladu s Spremembami Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 28/06).
16. člen
Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja so zlasti:
– zbiranje informacij in podatkov, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč,
– obveščanje, opazovanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in vzajemno zaščito,
– posredovanje odločitev pristojnih organov o izvajanju ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči ter napotkov za njihovo izvajanje,
– opravljanje drugih operativno – komunikacijskih nalog na zahtevo župana ali poveljnika občinskega štaba civilne zaščite Občine Jesenice.
17. člen
Za vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter za izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavlja Občina Jesenice sistem zvez, ki je skladen z nacionalnim sistemom zvez za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V. ZAŠČITNI UKREPI
18. člen
Za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč, iz pristojnosti lokalne skupnosti, skrbijo pristojni organi občinske uprave.
19. člen
Vrste zaščitnih ukrepov
V programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občina Jesenice načrtuje in izvaja naslednje zaščitne ukrepe:
– zaklanjanje prebivalstva,
– radiološko, kemijsko in biološko zaščito prebivalstva in naravnega okolja,
– evakuacijo,
– začasna nastanitev in oskrbo ogroženih prebivalcev,
– zaščito naravne in kulturne dediščine,
– druge prostorske, urbanistične, gradbene in druge tehnične ukrepe (intervencijske poti).
Ukrepi se načrtujejo in izvajajo po določilih veljavne zakonodaje in na njej temelječih predpisih in odredbah pristojnih organov Občine Jesenice v danih razmerah.
20. člen
Zaklanjanje prebivalstva
Zaklanjanje prebivalcev Občine Jesenice pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se organizira z gradnjo zaklonišč, v neposredni vojni nevarnosti pa z gradnjo zaklonilnikov in drugimi prilagoditvami obstoječih primernih prostorov.
21. člen
Gradnja zaklonišč
Za zaklanjanje ljudi na javnih mestih lahko Občina Jesenice gradi javna zaklonišča oziroma v ta namen prilagaja primerne objekte. Za javna zaklonišča skrbi Občina Jesenice.
Občina Jesenice lahko odobri subvencije za izgradnjo zaklonišč v tistih objektih, kjer bodo lastniki izvajali dejavnost javnega pomena in mora investitor na podlagi veljavne zakonodaje graditi zaklonišča. Lastnik in uporabnik morata zaklonišča vzdrževati v takem stanju, da ustrezajo osnovni namembnosti.
22. člen
Druga raba zaklonišč
Zaklonišča se lahko v miru uporabljajo za druge dejavnosti pod naslednjimi pogoji:
– da so ob nevarnosti pripravljena za osnovno uporabo v 24 urah,
– da se s posegi v zaklonišča ne zmanjšuje njihova zaščitna funkcija,
– da se sredstva od najemnin za zaklonišča namensko uporabljajo za njihovo vzdrževanje,
– da se v najemni pogodbi za oddajo zaklonišča določi obveznost in odgovornost najemnika za vzdrževanje zaklonišč, sredstev in opreme v zakloniščih.
V času nevarnosti se zaklonišča uporabljajo po določilih načrta za zaščito in reševanje.
23. člen
Upravljavci nevarnih snovi
Lastniki in uporabniki objektov in naprav na območju Občine Jesenice, ki v delovnem procesu upravljajo ali uporabljajo nevarne snovi, morajo:
– izvajati predpisane ukrepe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– voditi priprave za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči in
– dogovarjati skupne obveze za zaščito prebivalcev v ocenjenem območju ogroženosti zaradi upravljanja z nevarnimi snovmi in njegovih posledic.
24. člen
Posredovanje podatkov
Za potrebe izdelovanja ocene ogroženosti in načrtovanja skupnih ukrepov in reševanja nalog varstva pred naravnimi nesrečami v Občini Jesenice, so dolžni lastniki in upravljavci nevarnih snovi, posebnih odpadkov in tehnoloških odpadnih voda v Občino Jesenice vsakih šest mesecev posredovati podatke o povprečnih zalogah nevarnih snovi oziroma druge zahtevane podatke, vezane na upravljanje z nevarnimi snovmi.
Podatke iz prvega odstavka tega člena so dolžne posredovati tudi organizacije, ki se ukvarjajo z večjimi prevozi nevarnih snovi.
Občina Jesenice zbrane podatke po pridobitvi posreduje GARS-u, da jih vključi med svoje podatke in jih uporabi pri intervencijah.
25. člen
Evakuacija
Kolikor ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti varnosti prebivalstva, se izvrši evakuacija.
Evakuacijo oziroma začasni umik prebivalstva iz ogroženega območja odredi v Občini Jesenice župan, v nujnih primerih pa tudi poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite v Občini Jesenice. Župan mora takoj, ko je to mogoče obvestiti Občinski svet Občine Jesenice.
Evakuacija oziroma začasni umik prebivalstva iz ogroženega območja se izvaja, na podlagi načrta zaščite in reševanja.
26. člen
Začasna nastanitev in oskrba ogroženega prebivalstva
Začasno nastanitev in oskrbo ogroženih prebivalcev Občina Jesenice organizira kot enotni del sistema v državi. Občina Jesenice opremi območja, namenjena za izvajanje začasne nastanitve in oskrbe prebivalstva. Za usposobitev območij se smiselno uporabijo določila tega odloka, ki se nanašajo na zaklonišča.
27. člen
Zaščita naravne in kulturne dediščine
Zaščito naravne in kulturne dediščine organizira Občina Jesenice po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov Občine Jesenice ali pristojne organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
28. člen
Intervencijske poti
Župan določi dostopne poti za intervencijska vozila (intervencijske poti), na katerih je prepovedano parkiranje in ustavljanje, da se omogoči neoviran dostop intervencijskih vozil do objektov v primeru naravnih ali drugih nesreč.
Pri novogradnjah se upošteva določbe SIST DIN 14090 – Površine za gasilce ob zgradbah.
29. člen
Prepoved kurjenja na prostem
V strnjenih delih bivalnega okolja je kurjenje na prostem z odprtim ognjem prepovedano. V naravnem okolju je dovoljeno kurjenje z odprtim ognjem med 8. in 18. uro.
Povečano požarno ogroženost naravnega okolja v Občini Jesenice razglasi župan ali drugi organ določen v zakonu. Ko je razglašena povečana požarna ogroženost naravnega okolja, je kurjenje v naravnem okolju prepovedano.
30. člen
Požarna straža
Župan organizira požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov, v času ko je razglašena povečana požarna ogroženost naravnega okolja, na podlagi načrta varstva pred požarom.
31. člen
Ne glede na določila prvega odstavka 29. člena, lahko GARS Jesenice v soglasju z županom izjemoma organizatorju javne prireditve dovoli kurjenje v strnjenem delu bivalnega okolja in v naravnem okolju izven za to določenega časovnega termina.
Kurjenje po določilih drugega odstavka 29. člena mora fizična ali pravna oseba predhodno priglasiti pri prostovoljnem gasilskem društvu na območju katerega se bo izvajalo kurjenje ali na GARS Jesenice. Župan določi obliko in vsebino obrazca za priglasitev kurjenja.
VI. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
32. člen
Občina Jesenice skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju Občine Jesenice v sodelovanju s poverjeniki za Civilno zaščito.
Občina Jesenice skrbi za usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito kot neobvezno obliko usposabljanja.
33. člen
Aktivnosti osebne in vzajemne zaščite
Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito (samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč),
– nabavljajo sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajajo ukrepe za zaščito, reševanja in pomoč.
VII. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
34. člen
Naloge zaščite in reševanja, ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
Naloge zaščite, reševanje in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah obsegajo:
– prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem
– prvo veterinarsko pomoč
– gašenje in reševanje ob požarih
– reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih
– reševanje v gorah
– reševanje v jamah
– reševanje na vodi in iz vode
– reševanje ob velikih prometnih nesrečah
– izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi
– iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah
– reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih oblikah množičnega nasilja
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
35. člen
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
– enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
– enote in službe Civilne zaščite
– policija in Slovenska vojska v skladu z zakonom.
Izvajalci javne službe za zaščito, reševanje in pomoč
36. člen
Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Jesenice so:
– gasilska služba, ki jo opravljajo gasilske enote
– gorska reševalna služba, ki jo opravljajo postaje Gorske reševalne službe v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestav za zaščito, reševanje in pomoč
– jamarska reševalna služba, ki jo opravljajo jamarji-reševalci pri jamarskih društvih v skladu z odločitvijo pristojnega državnega organa
– podvodna reševalna služba, ki jo opravljajo postaje Podvodne reševalne službe.
37. člen
Gasilsko reševalna služba Jesenice
Osrednja enota za gašenje in reševanje ob požarih v Občini Jesenice je javni zavod Gasilsko reševalna služba Jesenice (v nadaljevanju: GARS Jesenice), ki opravlja aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči na celotnem območju Občine Jesenice.
GARS Jesenice je osrednja splošno-reševalna enota za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči za katere je opremljena in usposobljena.
GARS Jesenice skrbi za organiziranost, opremljenost in usposobljenost gasilske enote za izvajanje zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči na območju Občine Jesenice, Občina Jesenice pa za to zagotavlja sredstva, skladno z načrtom varstva pred požarom.
38. člen
GARS Jesenice lahko opravlja svojo dejavnost izven območja Občine Jesenice v sosednjih občinah pod pogojem, da se občina, v kateri bo GARS Jesenice opravljala svojo dejavnost, obveže kriti dejanske stroške, ki zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter pripadajočo gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter gasilska vozila, ki jih ima GARS Jesenice zaradi delovanja na njenem območju.
GARS Jesenice lahko opravlja svojo dejavnost izven območja Občine Jesenice v sosednjih občinah pod pogojem, da se občina, v kateri bo opravljala svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij po vnaprej sprejetem ceniku, katerega potrdi Župan Občine Jesenice. Izvajanje dejavnosti GARS-a v drugih občinah se opredeli v medsebojnih pogodbah, ki jih podpišejo župani občin in sicer v skladu z njihovimi pristojnostmi.
V kolikor ni sklenjen ustrezen dogovor, skladno z določili prvega ali drugega odstavka tega člena, lahko GARS Jesenice opravlja dejavnost izven območja Občine Jesenice kot pomoč.
39. člen
Prostovoljna gasilska društva
Prostovoljna gasilska društva, ki opravljajo gasilsko javno službo na območju Občine Jesenice, določi Občinski svet Občine Jesenice.
Operativna območja (območja delovanja) in kategorije gasilskih enot določi v okviru svojih pristojnosti s sklepom župan.
40. člen
Izvajalci gasilske javne službe izvajajo predvsem naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva pred požarom ter ostale naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah za katere so usposobljeni in opremljeni.
41. člen
Občinsko gasilsko poveljstvo
Župan imenuje za pripravljanje strokovnih predlogov, programiranje in načrtovanje ter vodenje aktivnosti za področje gasilstva v Občini Jesenice – občinsko gasilsko poveljstvo.
Poveljnika občinskega gasilskega poveljstva imenuje župan na predlog občinskega gasilskega poveljstva. Poveljnik občinskega gasilskega poveljstva je tudi član civilne zaščite.
Občinsko gasilsko poveljstvo pripravlja predlog programa varstva pred požarom, predlog letnega načrta varstva pred požarom, predlog operativnega gasilskega načrta, usklajen program dela, predlog finančnega načrta, predlog načrta nabav in investicijskih vlaganj ter predlog načrta razvojnih programov za področje gasilstva v Občini Jesenice.
Strokovno tehnična opravila za potrebe občinskega gasilskega poveljstva opravlja Služba za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
42. člen
Gasilska zveza
Gasilska zveza pripravlja predlog programa varstva pred požarom, predlog letnega načrta varstva pred požarom, usklajen program dela, predlog finančnega načrta, predlog načrta nabav in investicijskih vlaganj, ter predlog načrta razvojnih programov za prostovoljne gasilske organizacije, ki opravljajo javno službo v Občini Jesenice.
Gasilska zveza skrbi za usposabljanje prostovoljnih gasilcev, zavarovanje prostovoljnih operativnih gasilcev, vodenje evidenc o prostovoljnih operativnih gasilcih in materialno tehničnih sredstvih ter opravlja druge naloge, ki jih določi župan.
43. člen
S pogodbo o opravljanju gasilske javne službe med Občino Jesenice, Gasilsko zvezo in gasilskim društvom se uredi financiranje nalog, zavarovanje operativnih gasilcev, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in prenehanje pogodbe.
44. člen
Zagotavljanje sredstev za izvajanje gasilske javne službe
Občina Jesenice, v okviru proračunskih možnosti in na podlagi obveznosti, ki jih nalaga pozitivna zakonodaja, na podlagi programov in letnih načrtov varstva pred požarom zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot;
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo;
– sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje do prevzema alarmnega sistema v skladu s Spremembami zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 28/06);
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva;
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
45. člen
Nadzor nad izvajanjem gasilske javne službe opravlja župan. Če župan ugotovi, da gasilsko društvo ne opravlja gasilske javne službe v skladu s tem odlokom, sklepom župana ali pogodbo, mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da gasilsko društvo pomanjkljivosti ne opravi v roku, župan gasilskemu društvu opravljanje gasilske javne službe ustrezno omeji ali odvzame.
46. člen
Investicijska sredstva
Investicijska sredstva, ki jih Občina Jesenice vlaga v nakup premičnega in nepremičnega premoženja gasilskih društev in GARS, se namenijo izključno za potrebe izvajanja gasilske javne službe. Medsebojna razmerja se uredijo s pogodbo.
V pogodbah z izvajalci gasilske javne službe se določi, da morajo sredstva, ki jih je vložila Občina Jesenice za sofinanciranje nakupa premoženja gasilskih društev, od dne uveljavitve tega odloka dalje, v primeru, da se gasilskemu društvu odvzame pravico opravljanja gasilske javne službe, skladno s 27. členom tega odloka, ali da gasilsko društvo odstopi od opravljanja javne službe, vrniti v proračun Občine Jesenice.
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
47. člen
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Enota Jesenice
Osrednja enota za prvo medicinsko pomoč na območju Občine Jesenice je Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, Enota Jesenice (v nadaljnjem besedilu: Zdravstveni dom Jesenice).
48. člen
Zdravstveni dom Jesenice organizira službo nujne medicinske pomoči, za nudenje nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva v posebnih pogojih oziroma pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč.
49. člen
Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan.
Kadar župan ugotovi, da organizacija, ki ji je zaupano izvajanje nalog, ne opravlja nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem odlokom, sklepom župana in pogodbo, mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da organizacija pomanjkljivosti ne opravi v roku, župan opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči nemudoma odpove.
50. člen
Župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva, in sicer za:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
– prvo veterinarsko pomoč.
Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki se jih določi za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, sklene Občina Jesenice pogodbo v kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju Občine Jesenice ter financiranje nalog.
Na podlagi pogodb iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko za vzdrževanje potrebne pripravljenosti za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam ter društvom in nevladnim organizacijam zagotavlja brezplačna zaščitna in reševalna oprema ter orodja, ki jih morajo vzdrževati, odsvojijo pa jih lahko le zaradi nadomestitve z novo opremo.
Občina Jesenice zagotovi gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, določenim za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
51. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo javno službo na območju Občine Jesenice, v času naravnih in drugih nesreč zagotavljajo podporo občinskim organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč v okviru javne službe, ki jo opravljajo.
52. člen
Občina Jesenice sklene z izvajalci javnih služb, društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, pogodbo v kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju Občine Jesenice ter financiranje nalog.
Občina Jesenice zagotovi gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, ki opravljajo javno službo za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
Druge organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
53.. člen
Drugi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči
Pri zaščiti, reševanju in pomoči lahko prostovoljno sodelujejo tudi druga društva in organizacije, če imajo ustrezne kadre in opremo.
54.. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se organizirajo v okviru društev in drugih nevladnih organizacij naslednje enote:
– enote za reševanje iz višin in v jamah,
– enote za reševanje iz vode in na vodi,
– enote za reševanje z reševalnimi psi,
– enote za postavitev začasnih prebivališč,
– enote radioamaterjev,
– enote za oskrbo ogroženih in prizadetih prebivalcev.
55. člen
Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, če izpolnjujejo predpisane pogoje, v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč, in če jih za to določi župan.
56. člen
Župan podrobneje določi območje delovanja in naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki jih posamezne enote opravljajo.
S pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči se uredi financiranje nalog, zavarovanje operativnih članov, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti.
VIII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
57. člen
Občinski svet Občine Jesenice
Občinski svet občine Jesenice v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zlasti:
– sprejme občinski program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predlog župana,
– sprejme program varstva pred požarom,
– sprejme letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme letni načrt varstva pred požarom,
– ustanavlja javne službe s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in jim določa pristojnosti in odgovornosti v občinskem sistemu,
– ustanavlja informacijske in logistične centre,
– odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje posledic nesreč,
– spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
58. člen
Župan
Župan Občine Jesenice:
– določa in predlaga Občinskemu svetu v sprejem letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejema načrt zaščite in reševanja,
– skrbi za izdelavo programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in načrta zaščite in reševanja,
– imenuje poveljnika Civilne zaščite občine ter sektorske in krajevne poveljnike ter štab Civilne zaščite za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah
– določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč
– določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– določa izvajalce javne službe,
– imenuje odbor za načrtovanje in razpolaganje s sredstvi požarne takse,
– določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Jesenice, občinski upravi,
– sklepa o ustanovitvi občinskih enot in imenuje poveljnika ter njegove namestnike in člane štaba za civilno zaščito,
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– sklepa dogovore s sosednjimi občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju zaščite, reševanja in pomoči,
– sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči,
– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v skladu z načrti in zakonom,
– občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice,
– podeljuje priznanja s področja zaščite in reševanja,
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
– v nujnih primerih odredi evakuacijo,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
59. člen
Poveljnik Civilne zaščite Občine Jesenice
Naloge poveljnika civilne zaščite Občine Jesenice:
– vodi delo občinskega štaba za civilno zaščito ter štabnih služb,
– odreja aktiviranje civilne zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje,
– vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
– določa dokumente načrtov zaščite in reševanja,
– odloča o razporeditvi opreme in sredstev zaščite, reševanja in pomoči v lasti Občine Jesenice,
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil zaščite, reševanja in pomoči,
– usklajuje izdelavo delovnih osnutkov ocen ogroženosti, načrtov zaščite in reševanja in načrtov za opremljanje sil zaščite, reševanja in pomoči,
– koordinira dejavnost organov vodenja in služb, vključenih v sistem varstva Občine Jesenice,
– sodeluje pri pripravi programov in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice,
– predlaga županu organizacijo in delovanje občinske uprave, javnih služb in sil zaščite, reševanja in pomoči ter daje mnenje in predloge za odpravo škode, ki jo povzročajo naravne in druge nesreče,
– predlaga imenovanje članov občinskih štabov, sektorskih štabov za civilno zaščito in poverjenikov civilne zaščite,
– javno predstavlja načrte zaščite in reševanja,
– izvaja druge naloge, ki jih določa zakon in odreja župan.
60. člen
Poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije ima pravico in dolžnost, da med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče ter promet mimo.
Poveljnik Civilne zaščite ima med vodenjem zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami tudi pravico in dolžnost, da odredi:
– umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij,
– uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev,
– odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo,
– uporabo tujega zemljišča za zaščito in reševanje,
– obvezno sodelovanje državljanov v zaščiti in reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi za zaščito in reševanje.
61. člen
Občinska uprava Občine Jesenice
Občinska uprava Občine Jesenice opravlja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– izdela predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– izdeluje predlog ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči,
– izdeluje predlog načrta zaščite in reševanja v Občini Jesenice,
– usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
62. člen
Izvajalci javne službe v Občini Jesenice
Izvajalci javne službe in javni zavodi v Občini Jesenice so dolžni v okviru opravljanja svoje redne dejavnosti:
– preučevati in spremljati nevarnost nastanka in možnih posledic, ki jih lahko povzročajo naravne in druge nesreče na področju njihove dejavnosti,
– uveljavljati zaščitne ukrepe za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč na področju njihove dejavnosti,
– izvajati priprave za hitro in učinkovito reševanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na področju njihove dejavnosti,
– izvajati dokumente o izvajanju aktiviranja in o ukrepanju ob posameznih nesrečah ter pregled sil in sredstev za izvajanje reševanja, pomoči in zaščitnih ukrepov,
– zagotavljati stalno dosegljivost v javnih službah in pripravljenost za aktiviranje,
– usklajevati izvedbo zaščitnih ukrepov in aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč z županom in poveljnikom civilne zaščite Občine Jesenice ter pri izvajanju zaščitnih ukrepov in aktivnosti občinskega štaba civilne zaščite, reševanje in pomoč,
– upoštevati odločitve poveljnika občinskega štaba civilne zaščite,
– usklajevati svoje priprave in dokumente z občinsko upravo.
63. člen
Ocenjevanje škode
Škodo ob naravnih ali drugih nesrečah po metodologiji, določeni s podzakonskimi predpisi, na območju Občine Jesenice ocenjujejo komisije, ki jih imenuje župan izmed strokovnjakov po posameznih področjih.
64. člen
Sodelovanje v primeru naravnih in drugih nesreč
Občina Jesenice lahko nudi pomoč ob naravnih in drugih nesrečah drugi lokalni skupnosti ali lokalni skupnosti v drugi državi, če z meddržavnim sporazumom ni drugače določeno.
IX. KADROVANJE
65. člen
Dolžnosti in pravice občanov Občine Jesenice v zvezi s sodelovanjem v civilni zaščiti določa zakon.
V civilno zaščito razporedi občana upravni organ, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pripadnik civilne zaščite se mora redno usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi.
66. člen
Občani uresničujejo materialno dolžnost do Civilne zaščite potrebne za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, v skladu z zakonom.
X. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
67. člen
Občina Jesenice organizira usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov kot neobvezne oblike usposabljanja.
68. člen
Občinski štab za civilno zaščito na podlagi predpisov pristojnega ministrstva in v skladu z letnim načrtom in na podlagi programov uvajalnega temeljnega in dopolnilnega programa organizira in izvaja usposabljanje pripadnikov civilne zaščite ter ostalih izvajalcev zaščite in reševanja ter pomoči v Občini Jesenice.
69. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi izvajalci lokalnih javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe in zavodi ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice.
XI. FINANCIRANJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
70. člen
Sredstva proračuna
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v skladu s proračunskimi možnostmi financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi meril in kriterijev, ki jih predpiše pristojno ministrstvo in v skladu z akti Občine Jesenice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Višino sredstev za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s proračunskimi možnostmi sprejme na predlog župana Občinski svet Občine Jesenice, upoštevaje oceno ogroženosti, z odlokom proračuna Občine Jesenice, na podlagi letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
71. člen
Druga sredstva
Poleg proračunskih sredstev se sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami financira tudi iz:
– sredstev drugih lokalnih skupnosti za financiranje dogovorjenih skupnih nalog,
– sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij,
– namenskih sredstev iz požarne takse,
– prostovoljnih prispevkov, volil in daril,
– mednarodne pomoči,
– drugih virov.
72. člen
Za uresničevanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Jesenice se zagotavlja finančna sredstva iz proračuna Občine Jesenice predvsem za naslednje namene:
– za zagotavljanje in delovanje ter izvajanje nalog občinskega programa s strani sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– za izobraževanje strokovnih in organizacijskih kadrov,
– za izobraževanje in usposabljanje štabov, ekip in enot civilne zaščite ter ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– za investicije, vzdrževanje, amortizacijo in opremljanje javne infrastrukture na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice,
– za vzpodbujanje preventivno-varstvenih dosežkov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Obseg in vrsta nalog sta opredeljena v letnem programu sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice.
73. člen
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih izvede Občina Jesenice, poda občinski štab za civilno zaščito.
74. člen
Občinska uprava zbira predloge za financiranje in sofinanciranje programov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih izvajajo druge fizične in pravne osebe kot izvajalci programov in projektov na podlagi javnega razpisa. Z izvajalci programov in projektov sklene pogodbe župan.
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov, predpiše pristojno ministrstvo, v posebnih primerih pa tudi župan na predlog občinskega štaba za civilno zaščito.
75. člen
Izvajalci programov in projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice, ki se po javnem razpisu financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna, morajo predložiti občinski upravi poročila o porabi finančnih sredstev v preteklem letu. Normative in vsebine za izdelavo poročila predpiše župan.
76. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki so po zakonu obvezne organizirati sile za zaščito in reševanje in izvajati druge ukrepe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo zagotoviti sredstva za nadomestila plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja, sredstva za priprave in druge stroške.
XII. ZBIRKE PODATKOV, EVIDENCE
77. člen
Zbirke podatkov
Za organizirano in sistematično spremljanje stanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občina Jesenice vodi naslednje zbirke podatkov:
– evidenca o silah ter sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč,
– evidenca o intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– evidenca javne infrastrukture na področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– ostale evidence, ki jih predpiše pristojni državni organ.
78. člen
Župan na podlagi tega odloka in veljavnih predpisov pristojnega ministrstva izda navodilo o vodenju evidenc s področja zaščite, reševanja in pomoči.
Osebni podatki, potrebni za vzpostavitev in delovanje evidenc, se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo skladno s posebnimi predpisi. Organ, ki vodi evidence je odgovoren za varstvo osebnih podatkov.
Evidence se trajno hranijo in arhivirajo v občinski upravi.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
79. člen
Organizacijo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice je potrebno s tem Odlokom uskladiti v roku enega leta po njegovi uveljavitvi, vključno z določitvijo in izdelavo načrta intervencijskih poti.
80. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-2/2005
Jesenice, dne 29. junija 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant l.r.

AAA Zlata odličnost