Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998

Kazalo

952. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ilirska Bistrica, stran 1454.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 19. in 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) ter 10. in 81. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95 in 18/97) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 37. seji dne 3. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, za varovanje občanov in premoženja, prometa, zdravja in čistoče, za varstvo pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju in čas trajanja javnih prireditev.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Občine Ilirska Bistrica, se mora obnašati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, spoštuje splošna moralna in etična načela, skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in da ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
3. člen
Zaradi zagotavljanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. motiti javna zborovanja, sestanke in druge prireditve,
2. zadrževati se v prireditvenih prostorih ali gostinskih lokalih po končanem obratovalnem času,
3. kartati v javnih lokalih, kjer je to prepovedano,
4. kaditi v tistih javnih prostorih, kjer je kajenje prepovedano in je ta prepoved vidno označena,
5. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,
6. metati in vžigati na javnih mestih in prireditvenih prostorih petarde in druga pirotehnična sredstva,
7. prenočevati na avtobusnih in železniških postajah, parkih, v skupnih prostorih stanovanjskih blokov in drugih javnih objektih in površinah, ki temu niso namenjene,
8. voditi pse in druge živali v javne lokale, tržne prostore, otroška igrišča, zelenice, pokopališča, na javne prireditve in zborovanja. Izjema so psi, ki vodijo slepe osebe in službeni psi policije,
9. dopuščati, da psi motijo ali ogrožajo okolico,
10. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način uporabljati vodo iz vodovodnih omrežij, kadar je uporaba za ta namen prepovedana,
11. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane,
12. vstopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba,
13. izzivati prepire pretepe in nerede.
4. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javni prireditvi in javnem shodu, ki se organizira v skladu z zakonom o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90), je odgovoren prireditelj, v gostinskem lokalu pa odgovorna oseba gostinskega lokala oziroma zasebni gostinec.
Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, je dolžna:
1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu,
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane,
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v odločbi pristojnega organa ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma izprazniti in zapreti javni lokal po izteku dovoljenega obratovalnega časa,
4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in prireditev ter lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v prometu in poskrbeti za varnost parkiranih vozil,
5. poskrbeti, da se mladina do 14. leta starosti po 23. uri brez spremstva staršev ali skrbnika ne zadržuje na prireditvenem prostoru ali v javnem lokalu,
6. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti prvotno stanje v času, ki je določen v odločbi pristojnega organa ali potrdilu o priglasitvi prireditve.
III. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM IN BIVALNEM OKOLJU
5. člen
Zaradi zagotavljanja varstva pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju je prepovedano:
1. kričati, razgrajati ali drugače povzročati hrup ali ropot v zasebnih ali javnih lokalih in drugih javnih prostorih,
2. povzročati prekomeren hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih sprejemnikov, glasbil in drugih naprav po 22. uri do 6. ure zjutraj,
3. kakorkoli s petjem, vpitjem, kričanjem ali drugimi oblikami nedostojnega vedenja motiti mir in nočni počitek občanov v času od 22. do 6. ure zjutraj,
4. povzročati hrup ali ropot v bližini šol, zdravstvenih domov, doma starejših občanov, varstvenih organizacij in drugih javnih ustanov,
5. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup,
6. puščati motorna vozila z delujočimi motorji več kot dve minuti v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce, v času od 22. do 5. ure pa na teh mestih ogrevati motorje.
6. člen
V bivalnem okolju in naseljih so v času od 22. do 6. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan prepovedana dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup, razen v primerih, ko je za to izdano dovoljenje pristojnega organa. Izvzeta so kmetijska dela in obratovalnice v industrijskih conah.
7. člen
Javne prireditve, na katerih se uporabljajo glasbila in zvočne naprave, se lahko organizirajo ob petkih, sobotah in nedeljah ter predprazničnih in prazničnih dneh in smejo trajati ob petkih do 24. ure, ob sobotah do 1. ure naslednjega dne in ob nedeljah do 23. ure, če se odvijajo izven bivalnih območij.
Javne prireditve iz zgornjega odstavka, kot so ljudska slavja ob godu farnega zavetnika (“opasila ali shodi”) in druge tradicionalne in sejemske prireditve (npr. obrtniški dnevi), se lahko organizirajo ob petkih, sobotah in nedeljah ter predprazničnih in prazničnih dneh in smejo trajati do 2. ure naslednjega dne.
Pristojni upravni organ lahko izda dovoljenje za javne prireditve iz prvega odstavka tega člena, ki se odvijajo v bivalnem območju in dovoljenje za podaljšanje javne prireditve ne glede na dan oziroma datum prireditve, s tem da prireditelj predhodno pridobi soglasje občinskega upravnega organa. Občinski upravni organ pred izdajo soglasja pridobi mnenje krajevne skupnosti, kjer se prireditev organizira, ki pa ni obvezujoče. Mnenje je občinskemu organu dolžan dostaviti vlagatelj zahteve za izdajo dovoljenja za podaljšanje javne prireditve oziroma prireditelj.
IV. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
8. člen
Zaradi zagotavljanja varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, prireditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba,
2. streljati z zračno puško, fračo, lokom ali drugimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, živali ali premoženja,
3. z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškodovati ali ogrožati ljudi ali premoženje,
4. namerno povzročati škodo na javnih površinah, lokalih, stanovanjskih in drugih objektih,
5. poškodovati ali odstraniti ograje oziroma naprave, ki so postavljene za preprečitev nesreč ali z določenim namenom,
6. prislanjati predmete in stvari na stene zgradb ter drugod, kjer bi to povzročilo škodo ali oviralo promet,
7. krošnjariti, preprodajati ali vsiljevati kakršnekoli predmete ali storitve po stanovanjih ali na javnih krajih,
8. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo,
9. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali,
10. odlagati ali skladiščiti stvari na površinah, ki so namenjene pešcem ali prometu, zlasti pa odlagati dotrajane ali poškodovane gradbene stroje, dele poškodovanih vozil in gospodinjske aparate na parkirne prostore, zelenice in vse druge površine, ki za to niso namenjene,
11. voziti se s kolesi in drugimi vozili po pločnikih in stezah, ki so namenjeni pešcem,
12. sankati se, smučati se, kotalkati, drsati, igrati se z žogo in igrati kakršnekoli oblike športov na javnih cestah in drugih površinah, ki niso za to namenjene oziroma tam, kjer bi bil lahko oviran promet ali kjer bi to lahko bilo nevarno za ljudi in premoženje,
13. voziti se z motornimi vozili po igriščih in stezah, ki so namenjene rekreacijskim dejavnostim (hoja, tek, smučarski tek, rolkanje in drugo),
14. uporabljati motorne sani, ki niso namenjene za potrebe oskrbovanja oziroma upravljanja smučišča in reševanja, na smučiščih in drugih površinah, ki za to niso namenjene oziroma primerne,
15. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh v naseljih in bivalnem okolju z bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti,
16. puščati predšolske in druge otroke, ki niso sposobni samostojne hoje, brez nadzorstva na prometnih in drugih nevarnih mestih,
17. puščati perutnino in druge živali na tuja zemljišča ali javne površine,
18. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi ali pročelja stavb,
19. metati sneg na vozišče s pločnikov in dvorišč pri čiščenju snega,
20. zadimljati okolico, odmetavati cigaretne in druge ogorke na kraju, kjer se lahko zaneti požar ali drugače onesnaževati okolico; zlasti pa je prepovedano kurjenje gum, odpadnih krp, plastike, odpadnega olja in drugih škodljivih snovi,
21. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih dovozih, na prostorih rezerviranih za invalide, na zelenicah in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, ali na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine in povsod kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom,
22. spreminjati prometni režim brez pridobitve ustreznih soglasij upravljalca cest in drugih pristojnih organov.
9. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja ter zunanjega videza naselij mora lastnik ali upravljalec:
1. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz kraja,
2. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost,
3. odstraniti drevesa ali suhe veje pri drevesih, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo na cesto ali na druge javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
V. KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. kdor se zadržuje v prireditvenih prostorih ali gostinskih lokalih po končanem obratovalnem času,
2. kdor karta v javnih lokalih, kjer je to prepovedano,
3. kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,
4. kdor meče in vžiga na javnih mestih in prireditvenih prostorih petarde in druga pirotehnična sredstva,
5. kdor prenočuje na avtobusnih in železniških postajah, parkih, v skupnih prostorih stanovanjskih blokov in drugih javnih objektih in površinah, ki temu niso namenjene,
6. kdor vodi pse in druge živali v javne lokale, tržne prostore, otroška igrišča, zelenice, pokopališča, na javne prireditve in zborovanja; izjema so psi, ki vodijo slepe osebe in službeni psi policije,
7. kdor dopušča, da psi motijo ali ogrožajo okolico,
8. kdor zaliva vrtove, pere avtomobile ali na drug podoben način uporablja vodo iz vodovodnih omrežij, kadar je uporaba za ta namen prepovedana,
9. kdor po stanovanjih in na javnih krajih vznemirja, moti ali nadleguje občane,
10. kdor vstopa brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovala uradna oseba,
11. kdor izziva prepire, pretepe in nerede,
12. kdor kriči, razgraja ali drugače povzroča hrup ali ropot v zasebnih ali javnih lokalih in drugih javnih prostorih,
13. kdor kakorkoli s petjem, vpitjem, kričanjem ali drugimi oblikami nedostojnega vedenja moti mir in nočni počitek občanov v času od 22. do 6. ure zjutraj,
14. kdor povzroča hrup ali ropot v bližini šol, zdravstvenih domov, doma starejših občanov, varstvenih organizacij in drugih javnih ustanov,
15. kdor vozi prevozna sredstva brez glušnikov ali z neprimernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup,
16. kdor pušča motorna vozila z delujočimi motorji več kot dve minuti v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce, v času od 22. do 5. ure pa na teh mestih ogreva motorje,
17. nepooblaščena oseba, ki nosi na javnih shodih, prireditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba,
18. kdor strelja z zračno puško, fračo, lokom ali drugimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi, živali ali premoženja,
19. kdor meče kamenje ali druge predmete, tako da ogroža ali bi lahko poškodoval ljudi ali premoženje,
20. kdor namerno povzroča škodo na javnih površinah, lokalih, stanovanjskih in drugih objektih,
21. kdor poškoduje ali odstrani ograje oziroma naprave, ki so postavljene za preprečitev nesreč ali z določenim namenom,
22. kdor prislanja predmete in stvari na stene zgradb ter drugod, kjer bi to povzročilo škodo ali oviralo promet,
23. kdor krošnjari, preprodaja ali vsiljuje kakršnekoli predmete ali storitve po stanovanjih ali na javnih krajih,
24. kdor po stanovanjih in na javnih krajih vznemirja, moti ali nadleguje občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo,
25. kdor namerno ščuva, draži ali plaši živali,
26. kdor odlaga ali skladišči stvari na površinah, ki so namenjene pešcem ali prometu, zlasti pa odlaga dotrajane ali poškodovane gradbene stroje, dele poškodovanih vozil in gospodinjske aparate na parkirne prostore, zelenice in vse druge površine, ki za to niso namenjene,
27. kdor se vozi s kolesi in drugimi vozili po pločnikih in stezah, ki so namenjeni pešcem,
28. kdor se sanka, smuča, kotalka, drsa, igra z žogo in igra kakršnekoli oblike športov na javnih cestah in drugih površinah, ki niso za to namenjene oziroma tako, da je oviran promet ali tako, da je to nevarno za ljudi in premoženje,
29. kdor se vozi z motornimi vozili po igriščih in stezah, ki so namenjene rekreacijskim dejavnostim (hoji, teku, smučarskemu teku, rolkanju in drugemu),
30. kdor uporablja motorne sani v nasprotju s prepovedjo iz 14. točke 8. člena,
31. kdor opremlja ograje ob javnih cestah in poteh v naseljih in bivalnem okolju z bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti,
32. kdor pušča predšolske in druge otroke, ki niso sposobni samostojne hoje, brez nadzorstva na prometnih in drugih nevarnih mestih,
33. kdor pušča perutnino in druge živali na tuja zemljišča ali javne površine,
34. kdor z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropi ali umaže ljudi ali pročelja stavb,
35. kdor meče sneg na vozišče s pločnikov in dvorišč pri čiščenju snega,
36. kdor zadimlja okolico, odmetava cigaretne in druge ogorke na kraju, kjer se lahko zaneti požar ali drugače onesnažuje okolico; zlasti pa kdor kuri gume, odpadne krpe, plastiko, odpadna olja in druge škodljive snovi,
37. kdor parkira ali postavlja motorna ali druga vozila, prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih dovozih, na prostorih rezerviranih za invalide, na zelenicah in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, ali na prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore in prometne površine in povsod, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom,
38. lastnik ali upravljalec, če ne odstrani ali zniža predmetov in rastja ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost,
39. lastnik ali upravljalec, če ne odstrani dreves ali suhih vej pri drevesih, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo na cesto ali na druge javne površine, tako da ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
Denarno kazen izreče in izterja od povzročitelja prekrška takoj na kraju prekrška policist oziroma pooblaščena oseba.
11. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. kdor moti javna zborovanja, sestanke in druge prireditve,
2. oseba iz 4. člena, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, če ne poskrbi za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu,
3. oseba iz 4. člena, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, če ne poskrbi, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane,
4. oseba iz 4. člena, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, če ne poskrbi, da lahko obiskovalci javnih shodov in prireditev ter lokalov parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v prometu in poskrbeti za varnost parkiranih vozil,
5. oseba iz 4. člena, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, če dovoli, da se mladina do 14. leta starosti po 23. uri brez spremstva staršev ali skrbnika zadržuje na prireditvenem prostoru ali v javnem lokalu,
6. oseba iz 4. člena, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, če po končani prireditvi prostora ne očisti in vzpostavi prvotnega stanja v roku določenem z odločbo pristojnega upravnega organa,
7. kdor v nasprotju z omejitvijo oziroma prepovedjo iz 2. točke 5. člena povzroča hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih sprejemnikov, glasbil in drugih naprav po 22. uri do 6. ure zjutraj,
8. kdor v nasprotju s 6. členom v bivalnem okolju in naseljih v času od 22. do 6. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan opravlja dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup,
9. kdor spreminja prometni režim brez pridobitve ustreznih soglasij,
10. lastnik ali upravljalec, če ne poskrbi za to, da se obnovijo ali odstranijo objekti, ki kvarijo videz kraja.
12. člen
Za prekršek iz 11. točke 3. člena, 2., 4., 5. in 6. točke 5. člena, 6. člena, 4., 5., 6., 7., 8., 10., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. točke 8. člena in 9. člena se kaznuje tudi pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti, z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT ter odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 50.000 SIT.
Za prekršek iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke 4. člena se kaznuje tudi pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti, z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT.
13. člen
Z denarno kaznijo do 60.000 SIT se kaznuje fizična oseba, z denarno kaznijo do 300.000 SIT se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti, od 10.000 SIT do 50.000 SIT pa odgovorna oseba pravne osebe:
– če ne zaključi javne prireditve ob uri, ki je določena v odločbi pristojnega organa ali potrdilu o priglasitvi prireditve in skladno s 7. členom oziroma če ne izprazni in zapre javnega lokala po izteku dovoljenega obratovalnega časa,
– če organizira javne prireditve, na katerih se uporabljajo glasbila in zvočne naprave, v nasprotju z omejitvijo oziroma prepovedjo iz 7. člena.
14. člen
Če na poziv pristojnega organa:
– prireditelj po končani prireditvi v nasprotju s 6. točko 4. člena, tudi po preteku časa določenega z odločbo ali potrdilom, prireditvenega prostora z njegovo okolico ne očisti in vzpostavi prvotnega stanja,
– povzročitelj prekrška iz 6. točke 8. člena ne odstrani predmetov in stvari, ki so prislonjene na stene zgradb in drugod, tako da povzročajo škodo in ovirajo promet,
– povzročitelj prekrška iz 10. točke 8. člena ne odstrani stvari s površin, ki za to niso namenjene,
– povzročitelj prekrška iz 13. točke 8. člena ne odstrani bodeče žice ali drugih nevarnih predmetov z ograje ob javnih cestah in poteh v naseljih in bivalnem okolju,
– povzročitelj prekrška iz 17. točke 8. člena ne odstrani snega, ki ga je pri čiščenju dvorišč in pločnikov odvrgel na vozišče,
– lastnik ali upravljalec ne obnovi ali odstrani objektov, ki kvarijo videz kraja, ne odstrani ali zniža predmetov in rastja ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost ali ne odstrani dreves in suhih vej pri drevesih, če obstaja nevarnost, da padejo na cesto ali na druge javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje,
to stori na stroške prireditelja, povzročitelja oziroma lastnika ali upravljalca z odločbo pristojnega organa določen pooblaščeni izvajalec oziroma tretja oseba.
15. člen
Če stori prekršek po tem odloku mladoletna oseba, so odgovorni in se kaznujejo njegovi starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja ali oskrba mladoletnikov.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni upravni organi, pristojne inšpekcijske službe in delavci policije.
VI. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o javnem redu in miru v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/94).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ilirska Bistrica, dne 11. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost