Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2579. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje, stran 6655.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 30. in 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 50/03 in 51/04), 4. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06), 6. in 7. člena Odloka o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje d.o.o. (Uradni list RS, št. 89/00, 117/00 in 46/01) in 17. člena Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 30. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote
v Mestni občini Celje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način izvajanja naslednjih izbirnih gospodarskih javnih služb (v nadaljnjem besedilu: javne službe) na območju Mestne občine Celje:
1. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
2. dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
3. distribucija toplote, in sicer tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javnih služb,
– vrsto in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb.
2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
– Dejavnost Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina je transport oziroma distribucija zemeljskega plina ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja;
– Distribucijsko omrežje za zemeljski plin je plinovodno omrežje, po katerem se izvaja transport oziroma distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev;
– Distribucija toplote je dobava toplote iz distribucijskega omrežja;
– Distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote, kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– Distribucijsko omrežje za toploto je omrežje za prenos tople in vroče vode ali pare, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene transportu oziroma distribuciji toplote do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– Dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem je dobava vsem odjemalcem, ki po določbah Energetskega zakona niso upravičeni odjemalci (tistim, ki nimajo možnosti proste izbire dobavitelja).
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Mestna občina Celje zagotavlja izvajanje javnih služb iz 1. člena tega odloka v javnem podjetju Energetika Celje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje (v nadaljnjem besedilu tudi: izvajalec).
4. člen
V prejšnjem členu navedeni izvajalec javnih služb izvaja dejavnost na celotnem območju Mestne občine Celje, ob upoštevanju veljavnih področnih predpisov in z uporabo infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v lasti Mestne občine Celje in dani v upravljanje izvajalcu.
5. člen
Vsa medsebojna razmerja med lastnikom infrastrukturnih objektov in naprav in izvajalcem javnih služb so opredeljena v Pogodbi o upravljanju infrastrukturnih objektov in naprav za potrebe plinooskrbe in toplotne oskrbe z dne 26. 5. 1996.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
Vrste in obseg javnih dobrin:
– distribucija zemeljskega plina po plinovodnem omrežju ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj plinovodnega omrežja in naprav,
– dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
– distribucija toplote po toplotnem omrežju ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj toplotnega omrežja in naprav ter dobava toplote tarifnim odjemalcem,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom in toploto,
– odčitavanje števcev porabe zemeljskega plina in toplote.
7. člen
Oskrba z zemeljskim plinom in oskrba s toploto je prostorsko zagotovljena na tistih območjih Mestne občine Celje, kjer je distribucijsko omrežje zgrajeno in ima zadostne zmogljivosti za priključitev.
Ne glede na določila veljavnih prostorskih aktov, ki določajo način oskrbe z energijo na posameznih območjih, morajo investitorji pri izbiri vrste energije, pri izvajalcu preveriti tehnične in ekonomske možnosti oskrbe, v skladu z energetskim konceptom (zasnovo) Mestne občine Celje.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
8. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe z zemeljskim plinom in s toploto so:
– zgrajeno plinovodno in toplotno omrežje in izvedena priključitev na to omrežje,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca in
– javna pooblastila izvajalca.
Priključitev na plinovodno in toplotno omrežje
9. člen
Priključitev na plinovodno in toplotno omrežje je možna samo pod pogoji in s soglasjem izvajalca.
Obveznosti izvajalca
10. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe ima izvajalec obveznost:
– ravnati skladno z zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili ter splošnimi pogoji za dobavo in odjem plina in toplote iz distribucijskega omrežja in tarifnim sistemom,
– izvajati javna pooblastila skladno z veljavnimi predpisi.
Javna pooblastila
11. člen
V zvezi z izvajanjem javnih služb ima izvajalec naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– daje soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na plinovodno in toplotno omrežje,
– izdaja soglasja k priključitvi oziroma odločbe o zavrnitvi priključitve na plinovodno in toplotno omrežje,
– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto,
– sprejme splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in
– sprejme splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
Izvajalec je dolžan izdati in javno objaviti:
– tarifni sistem za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in
– tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
12. člen
Pristojni organ ustanovitelja – Odbor Energetike Celje, daje (predhodno) soglasje k sprejemu naslednjih aktov iz predhodnega člena:
– soglasje k sprejemu splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja,
– soglasje k tarifnemu sistemu za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in tarifnem sistemu za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
13. člen
Pravice in obveznosti uporabnikov urejajo področni zakoni, Sistemska obratovalna navodila, Splošni pogoji za dobavo in odjem, tarifni sistem in posamezne pogodbe.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
14. člen
Javna služba se financira:
– iz cene za dobavljeno toploto in zemeljski plin,
– iz omrežnine,
– iz proračuna Mestne občine Celje in
– iz drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
15. člen
Objekti, naprave in omrežja za distribucijo zemeljskega plina in toplote so objekti gospodarske infrastrukture javne službe, ki so namenjeni javni koristi in se zanje uporabljajo določbe prvega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).
Objekti gospodarske infrastrukture za plinovodno omrežje javne službe so:
– glavni plinovodi,
– merilno regulacijske in regulacijske postaje,
– naprave za odorizacijo plina,
– druge naprave potrebne za obratovanje sistema oskrbe s plinom.
Objekti gospodarske infrastrukture za toplotno omrežje javne službe so:
– vročevodno omrežje,
– toplovodno omrežje,
– glavne razdelilne in toplotne postaje.
16. člen
Izvajalec javnih služb, navedenih v 1. členu tega odloka, je za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora objektov, naprav in omrežij distribucijskega omrežja zemeljskega plina in toplote, dolžan zagotoviti dostop do teh objektov, naprav in omrežij, na osnovi sklenjenih pogodb o ustanovitvi stvarne služnostne pravice med lastnikom zemljišč in lastnikom infrastrukturnih objektov in naprav ob plačilu primerne odškodnine lastniku zemljišča.
Za potrebe obratovanja, vzdrževanja, dostopa in nadzora infrastrukturnih objektov in naprav, ki so ob sprejetju tega odloka že v funkciji, se uporabijo določila uvodoma citiranega Energetskega zakona neposredno.
VIII. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem javnih služb iz 1. člena tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščen organ Občinske uprave Mestne občine Celje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Investitorji ali lastniki objektov gospodarske infrastrukture iz 15. člena tega odloka, katerih gradnjo z namenom opremljanja zemljišč za gradnjo ni zagotovila Mestna občina Celje, morajo v roku dvanajstih (12) mesecev po uveljavitvi tega odloka, navedene objekte prenesti v upravljanje izvajalcu.
19. člen
Izvajalec mora akte iz 11. člena tega odloka izdelati najkasneje v dvanajstih (12) mesecih po uveljavitvi tega odloka.
20. člen
Do izdaje aktov iz 19. člena tega odloka se uporabljajo še:
– Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 44/02, 81/02),
– Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 44/02),
– Tarifni sistem za dobavo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 81/02) in
– Tarifni sistem za prodajo plina iz plinovodnega sistema v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 39/98, 46/01).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-00001/2006
Celje, dne 30. maja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost