Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2006 z dne 8. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2006 z dne 8. 6. 2006

Kazalo

2527. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN Center Vitanje, stran 6507.

Na podlagi 39. in 43. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/98 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/91, 29/95 in 44/97) Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01, 106/02) ter poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje (Uradni list št. RS, št. 49/99) je Občinski svet Občine Vitanje na seji dne 12. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN Center Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za območje obravnave velja odlok o ureditvenem načrtu za center Vitanje. S prostorskimi ureditvenimi pogoji je del območja UN Vitanje izvzet iz ureditvenega območja obravnave in se ureja z odlokom za PUP.
S tem odlokom Občinski svet Občine Vitanje sprejema predmetne prostorske ureditvene pogoje za del ureditvenega območja znotraj UN center Vitanje, v nadaljevanju PUP. Projekt PUP je sestavni del odloka.
2. člen
Projekt Prostorski ureditveni pogoji iz 1. člena je sestavni del odloka in vsebuje:
A. Tekstualni del
B. Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij
C. Grafične priloge
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|IZREZ IZ DP                           | M1:5000|
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|IZREZ IZ UN CENTER VITANJE                    | M1:1000|
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|PREGLEDNI KATASTRSKI NAČRT Z MEJO UREDITVENEGA OBMOČJA      |M 1:2880|
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA Z MEJO OBRAVNAVE          | M1:1000|
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|URBANISTIČNO UREDITVENA SITUACIJA                | M1:1000|
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|SITUACIJA PRIMARNE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE IN  | M1:1000|
+-----------------------------------------------------------------+--------+
|STROKOVNE PODLAGE S STALIŠČA UPRAVLJANJA Z VODAMI        | M1:1000|
+-----------------------------------------------------------------+--------+
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Opis meje topografsko
Meja ureditvenega območja PUP ne poteka zvezno, obravnavane so površine na zahodni strani ceste Strmec Vitanje in ceste Stranice Dolič ter del območja na levem bregu potoka Hudinja.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Prostorski plan določa območje ureditve kot stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi. Funkcija posameznega območja obravnave je razvidna že iz poimenovanja obravnavanega območja.
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|šifra|območje             |opis možnosti           |
|   |                |                  |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|   |območja parkirnih površin:   |ob stanovanjskih blokih (1)    |
|   |                |razširitev parkirišč za kmetijsko |
|   |                |zadrugo (2),            |
|   |                |parkirne površine ob cerkvi – le  |
|   |                |kot možnost ureditve za lastne   |
|   |                |potrebe (3)            |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|EŠ1 |območje enodružinske      |novogradnje, nadomestne gradnje,  |
|   |stanovanjske gradnje in poslovni|adaptacije, dozidave        |
|   |prostori za mirno dejavnost   |                  |
|   |                |                  |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|k  |kotlovnica za daljinsko     |v gabaritih obstoječih objektov s |
|   |ogrevanje s poslovnimi prostori |toleranco tlorisnega gabarita +  |
|   |za različne namene in deponija |ali – 1m, toleranca višinskega   |
|   |                |gabarita +1m            |
|   |                |                  |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|TPS |območje trgovsko poslovne in  |možnost dozidave objektov,     |
|   |servisne dejavnosti       |adaptacije, novogradnje za     |
|   |                |ekološko čisto in nemotečo gradnjo |
|   |                |                  |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|ŠP  |območje športnega parka     |nogometno igrišče, igrišče za   |
|   |                |košarko, odbojko, balinišče, steza |
|   |                |za rolanje, objekt za garderobe in |
|   |                |sanitarije             |
|   |                |                  |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|KD  |območje kulturnega doma     |parkirne površine, zelenice,    |
|   |                |objekt za društvene prostore,   |
|   |                |tržnica, gostinstvo        |
|   |                |                  |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|ZD  |območje zdravstvenega doma   |možnost gradnje prizidka      |
|   |                |                  |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|P  |območje pošte          |ureditev parkirnih površin     |
|   |                |                  |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|CD  |območje centralnih dejavnosti  |centralne dejavnosti, poslovne   |
|   |                |dejavnosti, stanovanja       |
|   |                |                  |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|LIO |območje lesnoindustrijskega   |možnost gradnje prizidka ali novih |
|   |obrata             |objektov v meji gradbene linije,  |
|   |                |dozidave in nadzidava dela objekta |
|   |                |za potrebe stanovanja       |
|   |                |                  |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
|   |predvidene so ureditve pešpoti |                  |
|   |in dveh brvi preko potoka    |                  |
|   |Hudinja             |                  |
|   |                |                  |
+-----+--------------------------------+-----------------------------------+
IV. MERILA IN POGOJI UREJANJA VODA
5. člen
Deli območje Vitanja se nahajajo v poplavnem območju Hudinje. Za posege v prostor je treba upoštevati projekt Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, Hidrosvet, št. proj. 40a/05, Celje oktober 2005. Odmik objektov od vodotokov mora biti skladen z zakonskimi določili. Objekti, ki se nahajajo v poplavnem območju, morajo biti zasnovani tako, da so namembnosti pritličij take narave, ki ne bodo utrpela škode v času poplav.
Ker so v PUP opredeljena le območja obravnave in ne objekti, je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za posamezne posege obvezno potrebno pridobiti pogoje in vodno soglasje Agencije Republike Slovenije za okolje.
Obrazložitev predvidenih ureditev in upoštevanje pogojev:
1 – Vsi predvideni posegi v prostor so znotraj območja obravnave skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) od meje vodnega zemljišča potokov Hudinja in Jesenica, to je od zgornjega roba brežine oziroma od spodnjega roba nasipa (ali zidu) na zračni strani, odmaknjeni 5 m, razen v primerih, ki jih določa zgoraj navedeni 37. člen.
2 – Izdelovalec je pridobil posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, ki jih je izdelal Hidrosvet d.o.o., št. proj. 40/05 v oktobru 2005, katerih sestavni del je tudi hidrološko-hidravlična presoja vodnega režima potokov Hudinje in Jesenice, iz katere je razvidna poplavna varnost območja pred predvidenimi posegi v prostor in po njih, ter predvideni ukrepi. Projekt je sestavni del PUPa.
3 – Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (86. člena Zakona o vodah, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
4 – Območje obravnave, kakor je razvidno iz planske dokumentacije, se ne nahaja v vodovarstvenem območju.
5 – Premostitve preko vodotokov bodo skladno s 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) izvedene samo kot objekti javne infrastrukture. Načrtovane in kasneje izvedene pa morajo biti tako, da ne bodo imele negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda.
6 – Eventualni posegi v vodno in priobalno zemljišče morajo biti načrtovani v skladu s 84. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02), in sicer tako, da ne bo ogrožena stabilnost vodnega in priobalnega zemljišča, da bo zagotovljena varnost pred škodljivim delovanjem voda, da ne bo oviran normalen pretok vode, plavin in plavja, ter da ne bo onemogočen obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
7 – Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske vode je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o vodah in predpisi na področju varstva okolja (64. člena Zakona o vodah, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod je potrebno urediti v skladu s »Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode« (Uradni list RS, št. 105/02). V tekst je vključen projekt IEI d.o.o., št. proj 6K G54.1, ki obravnava kanalizacijo. Načrt je sestavni del PUPa.
8 – Odvajanje padavinskih voda z območja PUP je potrebno predvideti v skladu s 92. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno pri novih objektih predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno).
9 – V PUP je tekstualno in grafično prikazana obstoječa in načrtovana komunalna infrastruktura, izdelal IEI d.o.o., št. proj. št. proj 6K G54.1.
10 – V primeru ureditve izpustov odpadnih padavinskih voda v vode morajo biti izpustne glave načrtovane pod naklonom brežine vodotoka in ne smejo segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztokov mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge vodotoka pred vodno erozijo.
V. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE
6. člen
Kulturnovarstveni pogoji Zavoda Za varstvo naravne in kulturne dediščine:
– Načrtovanje javnih parkirnih površin na zavarovanih funkcionalnih parcelah kulturnih spomenikov je mogoče funkcionalno in oblikovno urejati izključno, kot sestavni del kulturnega spomenika, z ciljem ohranjanja avtentičnosti in historične pričevalnosti celotnega kompleksa. Pred začetkom izdelave lokacijske in projektne dokumentacije za zunanjo ureditev je potrebno pridobiti kulturno varstvena pogoje.
– Načrtovane parkirne površine so iz spomeniškovarstvenega vidika sprejemljive, pod pogojem. da se primerno ozelenijo in tako zmanjša negativni vpliv večjih asfaltiranih površin v naselju. Z vidika varstva narave se ohrani in ustrezno vzdržuje lipa pri cerkvi sv. Petra in Pavla. Pod lipo ni dovoljena izvedba nepropustnih tlakov.
– Območje TPS – (trgovsko-poslovne in servisne dejavnosti) je delno načrtovano v vplivnem območju cerkve, delno pa na prostoru, ki je predlagana gradnja manjših individualnih objektov. Območje cerkve vključno z vsemi zavarovanimi objekti ni sprejemljivo za planirano dejavnost. Prostor med bencinskim servisom in zavarovanim območjem je možno nameniti za načrtovane dejavnosti pod pogojem, da se prostor pozida z manjšimi objekti. Maksimalna višina objektov je P+1+IP. Glavni objekt (ali objekti) mora z daljšo stranico slediti ulično linijo. Dvoriščni objekti so lahko samostoječi ali priključeni kot vezni trakti na glavni objekt. Oblikovanje objektov in materiali na zunanjščini morajo slediti tradiciji stavbarstva tega prostora.
– Ostali posegi in dejavnosti (območje športnega parka, kulturnega doma, avtobusne postaje, pošte, parkirišč, toplarne,skladišč, industrijsko-obrtne dejavnosti …), so načrtovane na funkcionalno neurejenem in oblikovno degradiranem območju med ulico in potokom Hudinja, in so iz kulturnovarstvenega vidika sprejemljive. Z vidika zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine je za ta prostor je potrebno izdelati detajlno urbanistično dokumentacijo, ki mora definirati celotno linijo pozidave ob glavni ulici, določiti nove dostopne ulice, doreči lokacije in osnovne gabarite objektov v posameznih conah. Bodoče gradnje se morajo smiselno in harmonično vključevat v zgodovinsko strukturo naselje ter z maso in oblikovanjem zunanjščine slediti tradicijama stavbarstva tega prostora.
– V načrtovanje se mora vključi tudi potok Hudinja, kot pomemben naravni, ambientalno – tvorni element Potrebno je ohraniti naravni značaj struge in brežin ter določiti (ca. 10 m) pas ob vodotoku, kjer gradnja objektov ni možna. Predlagamo, da se obvodni pas smiselno ozeleni. Možna je tudi izvedba manjše utrjene peš poti na levemu bregu potoka. Pri načrtovanju ureditev območij ob Hudinji je v PGD treba vključiti tudi ustrezno ureditev naravne vrednote potok Hudinja.
Obrazložitev predvidenih ureditev in upoštevanje pogojev:
+----+----------+----------------------------------------------------------+
|št. |območje  |obrazložitev                       |
|  |     |                             |
+----+----------+----------------------------------------------------------+
|1, |parkirišča|Parkirišče ob cerkvi bo ob izkazanem interesu lastnika  |
|2, |     |izvedeno izključno kot sestavni del zunanje ureditve   |
|3  |     |cerkve in za potrebe cerkve. Varovati je potrebno     |
|  |     |obstoječo lipo, naravno vrednoto (NV 5921). Ostali pogoji |
|  |     |so upoštevani.                      |
|  |     |                             |
+----+----------+----------------------------------------------------------+
|4  |TPS    |Pogoji so upoštevani tako, da je za dokumentacijo za   |
|  |     |pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno izdelati    |
|  |     |enovito celotno območje obravnave TPS.          |
|  |     |                             |
+----+----------+----------------------------------------------------------+
|5  |ostali  |Pogoji so upoštevani tako, da je za dokumentacijo za   |
|  |posegi  |pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno izdelati    |
|  |     |enovito celotno območje obravnave posameznega območja.  |
|  |     |                             |
+----+----------+----------------------------------------------------------+
|6  |potok   |Za območje Hudinje so opisani pogoji urejanja, ki     |
|  |Hudinja  |upoštevajo tudi pogoje upravljanja z vodami, ki je    |
|  |     |zavarovana kot naravna vrednota (NV 6108).        |
|  |     |                             |
+----+----------+----------------------------------------------------------+
VI. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO ZASNOVO, PRENOVO OBJEKTOV IN POVRŠIN IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
7. člen
Območja parkirnih površin
Parkirne površine so predvidene na posameznih lokacijah naselja, kjer so že obstoječa, vendar neurejena parkirišča in kjer obstaja prosta površina: ob stanovanjskih blokih, vzdolž ceste, v posameznih območjih. Ureditev parkirnih površin je predmet zunanje ureditve posameznega objekta. Parkirne površine je potrebno ustrezno ozeleniti z drevesi in grmovnicami. Pri gradnjah novih objektov je za potrebe namembnosti objekta potrebno parkiranje urediti v sklopu funkcionalnega zemljišča.
Parkirišče ob cerkvi je možno izvesti le kot sestavni del zunanje ureditve in za potrebe cerkve.
Ostale parkirne načrtovane površine v obravnavanem PUPu je potrebno izvesti tako, da bodo čimbolj ozelenjene.
 
Območje enodružinske stanovanjske gradnje
Območje enodružinske stanovanjske gradnje se nahaja med cestama Stranice Dolič in Vitanje Rogla. Možne so nadomestne gradnje, adaptacije, dozidave in novogradnje, vendar tako, da bo objekt predstavljal enovito celoto in da bodo novo izgrajeni objekti predstavljali usklajenost s tipologijo gradnje.
Prizidki morajo biti izvedeni tako, da z obstoječim objektom predstavljajo celoto. Arhitektura novega in starega dela mora biti krajevni tipologiji primerna, ustreznejša od obstoječe. Strehe morajo biti dvokapnice, možne so enokapnice z naklonom večjim od 32º in opečno kritino ali opeki podobnim materialom po barvi in teksturi. Možne so postavitve ograj z vertikalnimi stebriči z vmesnimi polnili in v kombinaciji z živo mejo.
Objekte je možno graditi z 2-metrskim odmikom od sosednje parcele. Na meji s sosednjo parcelo niso dovoljena okna bivalnih prostorov. Odmik od parcele je lahko manjši v soglasju s sosedom (mejašem).
Širina ceste mora omogočati normalen dvosmerni osebni promet.
Funkcija območja je stanovanjska z mirnimi poslovnimi dejavnostmi.
 
Območje kotlovnice na daljinsko ogrevanje
V območju obstoječih objektov je predvideno urediti kotlovnico za daljinsko ogrevanje oziroma poslovne prostore za različne namene. Možna je prenova, adaptacija ali nadomestna gradnja in novogradnja objektov. Arhitektura objektov mora v gabaritih odgovarjati obstoječim objektom, s toleranco tlorisnega gabarita + ali – 1 m in višinskega gabarita +1 m. Proste površine so namenjene funkcionalnemu prostoru objektov.
Ker se območje nahaja v poplavnem območju, je potrebno klet oziroma pritličje objekta nameniti dejavnosti, ki ne bo utrpela škode v času poplav.
 
Območje trgovsko-poslovne in servisne dejavnosti
Območje obravnave se nahaja v severnem delu ureditvenega območja PUP, med cesto Stranice Dolič in potokom Jesenice. Območje je namenjeno izgradnji poslovnih, trgovskih in servisnih dejavnosti, za ekološko nemoteče dejavnosti.
Ob obstoječe objekte je možno postaviti prizidke – dozidave, objekte je možno nadomestiti in/ali prenoviti. Dozidave bodo takih dimenzij, da ne bodo večje od obstoječega objekta in da bodo skupaj z njim ustvarjale ustrezno arhitekturo objekta, ki bo predstavljala zaključeno celoto. Višinski gabariti objekta so pritličje, ena etaža in izzidano podstrešje (P+1+IP). Bjekt mora imeti poudarjeno vzdolžno smer, ki mora slediti liniji ceste. Strehe morajo biti dvokapnice, možne so enokapnice z naklonom večjim od 32º in opečno kritino ali opeki podoben material po barvi in teksturi. Oblikovanje objektov in uporaba materialov na zunanjščini mora slediti tradiciji okolja. Dimenzije objektov, razmerja in arhitektura mora biti usklajena s pogoji Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno k načrtu objekta pridobiti projektne pogoje in soglasje Zavoda.
Ker se območje nahaja v poplavnem območju, je potrebno klet oziroma pritličje objekta nameniti dejavnosti, ki ne bo utrpela škode v času poplav.
 
Območje športnega parka
Območje športnega parka se nahaja severno od objekta kulturnega doma. Predvidena so različna športna igrišča. Območje je dostopno s pešpotmi s centra in s parkirnih površin. V neposredni bližini so tudi parkirna mesta. Območje je smiselno povezati s pešpotmi ob vodotokih v celovitejši sistem.
Izgradnja posameznih delov je možna le na način, da se za celotno območje športnega parka izdela zasnova ureditve, ki je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Za gradnjo objektov in zunanjo ureditev je potrebno pridobiti projektne pogoje Zavoda za kulturno dediščino in soglasje.
 
Območje kulturnega doma
Območje kulturnega doma obsega površine od objekta kulturnega doma vse do ceste. V okviru te ureditve je predvidena ustreznejša zunanja ureditev, izgradnja parkirnih površin in kot prizidek k objektu izgradnja objekta za društvene prostore. Lokacija tega objekta je pogojena z usmeritvami ZVKD Celje in smernicami za urejanje voda. Ob cesti je predvidena ureditev avtobusnega postajališča, tržnice in gostinskega objekta.
Za nameravane ureditve in gradnje objektov je potrebno za celotno območje KD izdelati zasnovo ureditve, ki je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 
Območje zdravstvenega doma
K objektu, kjer je zdravstveni dom, je predvidena izgradnja prizidka za potrebe zdravstvenega doma. Ob objektu je predvidena ustreznejša ureditev parkirnih površin.
Ker se območje nahaja v poplavnem območju, je potrebno klet oziroma pritličje objekta nameniti dejavnosti, ki ne bo utrpela škode v času poplav.
 
Območje pošte
Za območje pošte je predvidena ustreznejša zunanja ureditev. Možna je prenova objekta, dozidava pod enakimi pogoji, kot veljajo za arhitekturo objektov v drugih območjih.
Ker se območje nahaja v poplavnem območju, je potrebno klet oziroma pritličje objekta nameniti dejavnosti, ki ne bo utrpela škode v času poplav.
 
Območje centralnih dejavnosti
V območju centralnih dejavnosti je predvidena izgradnja objektov za centralne, poslovne in stanovanjske dejavnosti. Možno je rušenje obstoječih objektov ali njih prenova.
Za nameravane ureditve in gradnje objektov je potrebno za celotno območje CD izdelati zasnovo ureditve, ki je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Novi objekti ob cesti morajo slediti tipologijo gradnje objektov, z vzdolžno stranico objekta morajo biti orientirani vzporedno z ulico, objekti znotraj območja so lahko orientirani drugače.
Za gradnjo objektov je potrebno pridobiti projektne pogoje Zavoda za kulturno dediščino in soglasje.
 
Območje lesno-industrijskega obrata
V območju obravnave je lesno-industrijski obrat. Predvidene so dozidave, novogradnje v meji gradbene linije, prenove objektov, ustreznejša ureditev zunanjih površin z izgradnjo parkirnih površin. Na delu objekta je predvidena nadzidava stanovanja.
Vsi posegi morajo predstavljati zaključeno celoto, v funkcionalnem in arhitekturno oblikovalskem smislu. K nameravani ureditvi in gradnji je potrebno pridobiti mnenje občinskega urbanista.
Ker se območje nahaja v poplavnem območju, je vse gradnje treba načrtovati tako, da bodo površine v poplavnem območju namenjene dejavnosti, ki je poplava ne bo prizadela (skladišča, parkirišča …).
VII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
8. člen
V območju Hudinje, ob komunikacijah in na funkcionalnih zemljiščih je potrebno načrtovati in urejati zelene površine. Ob vodi in cestah je potrebno predvideti drevesa ustrezne vrste in kvalitete. Obstoječih dreves ni dovoljeno sekati in nestrokovno obrezovati. Zelenice ne smejo biti namenjene koridorju komunalne in energetske infrastrukture.
V urejanje zelenih površin mora biti vključen tudi potok Hudinja z varnostnim pasom 10 metrov.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL
9. člen
Znotraj meje ureditvenega območja PUP Vitanje so vsa zemljišča zazidljiva zemljišča. Gradnja je možna po pogojih, opisanih v predhodnih poglavjih PUPa. Določanje gradbenih parcel k posameznim objektom mora zagotavljati ustrezno funkcioniranje objekta in celotnega ureditvenega območja.
IX. MERILA IN POGOJI UREJANJA PROMETNE, KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
10. člen
Prometna ureditev
PUP ne predvideva novega cestnega omrežja, predvideni so le dovozni priključki do posameznih območij obravnave, ki potekajo pretežno po obstoječih priključkih. V PUPu so označene peš povezave, ki so obvezno izhodišče za urejanje območja. V južnem delu obravnavanega območja PUP sta predvideni preko potoka Hudinja dve peš brvi.
V območju površin, namenjenih izgradnji kotlovnice, je predvideno prestaviti cesto za ca. 5 metrov v breg tako, da se pridobi ustrezna površina za izgradnjo kotlovnice objekta za poslovne dejavnosti.
Skozi naselje Vitanje poteka regionalna cesta II. reda številka 431, odsek 1350 Zg. Dolič–Stranice. Za posege v omrežje je potrebno upoštevati pogoje soglasodajalca, RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
X. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (VODOVOD, KANALIZACIJA)
11. člen
Za ureditveno območje veljajo naslednji pogoji:
– Obstoječi komunalni vodi morajo ostati prosti, kar velja predvsem za kanalizacijski kolektor, ki poteka ob potoku Hudinja in primarni del vodovoda, ki je v območju regionalne ceste.
– Upoštevati je možnost vgrajevanja komunalnih vodov v pešpoti. Zelenice naj ohranjajo svojo primarno vlogo in so namenjene zelenici in drevesom, drevoredom.
– Pri raznih križanjih je potrebno upoštevati zaščite vodov in potrebne odmike.
– Zaradi izgradnje nove fekalne kanalizacije in zbirnega kanala ob Hudinji je potrebno ob posegih upoštevati projekt le te, ki ga je izdelal IEI d.o.o.
– Pri izgradnji načrtovanega daljinskega ogrevanja na lesno bio maso (idejne zasnove še ni) je treba upoštevati pogoje vseh upravljalcev javne gospodarske infrastrukture.
Povzetek iz projekta IEI Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.
»Vitanje nima urejenega celovitega sistema zbiranja in odvajanja odpadnih voda. Zgrajeni so primarni zbirni kanali kanalizacijskega sistema – kolektorji vzdolž Hudinje, ki pa niso v uporabi in so potrebni sanacije. Obstoječi mešani sekundarni kanali, ki odvajajo odpadne vode neposredno v Hudinjo. Vitanje ima zgrajeno čistilno napravo, črpališče na levem bregu in povezovalni tlačni vod do čistilne naprave. Vsled neurejene odvodnje odpadnih voda je načrtovana ureditev javnega kanalizacijskega sistema. Slednje je predmet pričujoče dokumentacije.
Predvidena sekundarna kanalizacijaima ima skupno dolžino 2306.5 m. Cevovodi so predvideni iz rebrastih PE cevi premera 250 mm. Samo krajši odsek kanala 6.0 (prečkanje Hudinje) je predviden iz betonskih cevi premera 300 mm (L=17.0 m). Na sekundarno kanalizacijo je predvidena priključitev komunalnih odpadnih voda iz praktično vseh gospodinjstev v Vitanju razen dela naselja imenovanega 'Štajnhof'. Obstoječe kolektorje je potrebno sanirati. Obstoječi mešani sekundarni kanali se preuredijo, izključno odvod padavinske vode.
 
Pogoji za urejanje elektro omrežja
Upravljalec elektro omrežja Elektro Maribor je opredelil naslednje pogoje:
– Za vsako izdelavo prostorsko izvedbene dokumentacije ali lokacijsko dokumentacijo bo moral investitor pridobiti natančne podatke o poteku tras elektroenergetskih vodov ter lokacije posameznih elektroenergetskih objektov in jih vnesti v grafične podlage.
– Predvidene objekte in parkirne površine, ki so pod nizkonapetostnim omrežjem, je možno graditi le ob pogoju prestavitve omrežja oziroma kabliranja pod pogoji. Za prestavitve vodov bo potrebno pridobiti upravno in projektno dokumentacijo, pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bodo potekale trase prestavljenih elektroenergetskih vodov.
– Za prestavitve oziroma križanja elektroenergetskih vodov preko potoka Hudinja bo potrebno v predvidene mostičke vgraditi ustrezno število plastičnih cevi za kablovode.
– Napajanje predvidenih objektov bo možno iz TP2 pod pogoji, navedenimi v soglasju k PUP.
– Za napajanje objektov večjih obrtnih delavnic oziroma industrijskih objektov (za toplarno in za objekte industrijsko obrtne dejavnosti) za katere bo potrebna večja priključna moč, bo potrebno pri upravljavcu preveriti možnost napajanja z električno energijo.
– Za vse posege veljajo določila elektro soglasja.
 
Telekomunikacijsko omrežje
Za posege v območje naprav in napeljav Telekoma veljajo določila soglasja.
XI. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA
12. člen
Varstvo voda
Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. Vse objekte bo potrebno priključiti na kanalizacijsko omrežje. Odpadne vode, kot posledico različnih dejavnosti, je potrebno očistiti pred priključkom na kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode pri novih posegih je potrebno odvajati v meteorno kanalizacijo. Odvajanje padavinskih voda z območja PUP je potrebno predvideti v skladu s 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno pri novih objektih predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno).
Kjer je to le možno, se naj uredi zadrževalnike meteorne vode. Odprti zadrževalniki so lahko z ustrezno krajinsko ureditvijo sestavni del zunanje ureditve.
 
Varstvo zraka
Za varstvo pred prekomernim onesnaževanjem zraka za ogrevanje objektov je potrebno uporabljati lahko kurilno olje ali plin iz plinskih cistern ali pa se priključiti na daljinski sistem ogrevanja. V primeru plinifikacije kraja bo potrebno postopno priključevanje objektov na plinovodno omrežje.
Dejavnosti, ki bi lahko imele negativne vplive na zrak, je potrebno urejati skladno z zakoni.
 
Varstvo pred hrupom
Dejavnosti, ki bi lahko imele vpliv na povečanje hrupa, morajo svojo dejavnost urediti skladno z uredbo o hrupu.
 
Načini zbiranja in odvažanja odpadkov
Zbiranje in odvoz odpadkov bo urejeno skladno z občinskim odlokom. Odpadke odvaža Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice. Po pogojih upravljalca je potrebno v posameznih območjih izgraditi ustrezno število ekoloških otokov v smislu ločenega zbiranja odpadkov. Ekološke otoke je potrebno določiti v fazi izdelave lokacijske dokumentacije.
Ekološki otoki morajo biti ustrezno dimenzionirani in opremljeni s tipskimi posodami na urejenem zemljišču z utrjenim platojem in ustrezno sanitarno zaščito. Do ekoloških otokov mora biti speljana transportna pot, urejena za dostop s komunalnimi vozili.
XII. MERILA IN POGOJI ZA REALIZACIJO POSEGOV
13. člen
Za vse posege, ki jih določajo posamezna območja PUPa je potrebno izdelati idejno zasnovo ureditve celotnega obravnavanega območja, ki je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za en ali več objektov v ureditvenem območju. Za vse posege je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasja vseh nosilcev urejanja prostora, ki so sodelovali pri izdelavi PUPa.
K dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o usklajenosti projekta z usmeritvami PUPa s strani pristojne službe občinskega urbanista občine Vitanje.
XIII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
PUP je stalno na vpogled na Občini Vitanje.
15. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 900-03/2006-08
Vitanje, dne 12. maja 2006
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost